Oznámenie č. 214/2016 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky o prijatí zmien a doplnkov Dohody o medzinárodnej železničnej preprave tovaru (SMGS) (oznámenie č. 1/2015 Z. z.).

Platnosť od 14.07.2016
Redakčná poznámka

Zmeny a doplnky Dohody o medzinárodnej železničnej preprave tovaru (SMGS) nadobudli platnosť 1. júla 2016 a týmto dňom nadobudli platnosť aj pre Slovenskú republiku.

214

Oznámenie


Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky

Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky oznamuje, že na 44. zasadaní Konferencie ministrov Organizácie pre spoluprácu železníc (OSŽD), ktoré sa konalo 7. – 10. júna 2016 v Baku, boli prijaté zmeny a doplnky Dohody o medzinárodnej železničnej preprave tovaru (SMGS) (oznámenie č. 1/2015 Z. z.).

Zmeny a doplnky Dohody o medzinárodnej železničnej preprave tovaru (SMGS) nadobudli platnosť 1. júla 2016 a týmto dňom nadobudli platnosť aj pre Slovenskú republiku.

Do textu zmien a doplnkov dohody možno nahliadnuť na Ministerstve dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky.