Vyhláška č. 21/2016 Z. z.Vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky, ktorou sa mení vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky č. 350/2009 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona č. 313/2009 Z. z. o vinohradníctve a vinárstve

Čiastka 1/2016
Platnosť od 01.01.2016
Účinnosť od 01.01.2016

OBSAH

21

VYHLÁŠKA

Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky

zo 7. decembra 2015,

ktorou sa mení vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky č. 350/2009 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona č. 313/2009 Z. z. o vinohradníctve a vinárstve

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky podľa § 28 ods. 4 písm. c) a § 42 ods. 1 zákona č. 313/2009 Z. z. o vinohradníctve a vinárstve v znení neskorších predpisov ustanovuje:


Čl. I

Vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky č. 350/2009 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona č. 313/2009 Z. z. o vinohradníctve a vinárstve sa mení takto:

1. § 1 sa vypúšťa.

2. Príloha č. 1 sa vypúšťa.


Čl. II

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. januára 2016.


Ľubomír Jahnátek v. r.