Vyhláška č. 178/2016 Z. z.Vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 17/2009 Z. z., ktorou sa ustanovujú náležitosti žiadosti o odborné posudzovanie zariadení a systémov využívaných pri prevádzkovaní hazardných hier

Platnosť od 19.05.2016
Účinnosť od 01.06.2016 do30.06.2020
Zrušený 437/2019 Z. z.

OBSAH

178

VYHLÁŠKA

Ministerstva financií Slovenskej republiky

z 2. mája 2016,

ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 17/2009 Z. z., ktorou sa ustanovujú náležitosti žiadosti o odborné posudzovanie zariadení a systémov využívaných pri prevádzkovaní hazardných hier

Ministerstvo financií Slovenskej republiky podľa § 57a písm. b) zákona č. 171/2005 Z. z. o hazardných hrách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 659/2007 Z. z. ustanovuje:


Čl. I

Vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 17/2009 Z. z., ktorou sa ustanovujú náležitosti žiadosti o odborné posudzovanie zariadení a systémov využívaných pri prevádzkovaní hazardných hier sa mení a dopĺňa takto:

1. V § 6 sa odsek 2 dopĺňa písmenami o) a p), ktoré znejú:

o) technický opis virtualizovanej časti centrálneho počítačového systému, ak je centrálny počítačový systém úplne alebo čiastočne virtualizovaný, pričom z tohto opisu musí byť zrejmé, že spĺňa požiadavky pre centrálny počítačový systém podľa osobitného predpisu,1)

p) technický opis virtualizovanej časti záložného počítačového systému, ak je záložný počítačový systém úplne alebo čiastočne virtualizovaný, pričom z tohto opisu musí byť zrejmé, že spĺňa požiadavky pre záložný počítačový systém podľa osobitného predpisu.1a)“.

Poznámky pod čiarou k odkazom 1 a 1a znejú:

„1) § 2 vyhlášky Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 641/2008 Z. z., ktorou sa ustanovujú požiadavky na zariadenia a systémy využívané pri prevádzkovaní hazardných hier, ktorými sú videohry.

1a) § 3 vyhlášky č. 641/2008 Z. z.“.

2. V § 7 ods. 2 písm. k), § 8 ods. 2 písm. j) a ods. 7 písm. i) sa nad slovom „predpisu“ odkaz „1)“ nahrádza odkazom „1b)“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 1b znie:

„1b) Zákon č. 264/1999 Z. z. o technických požiadavkách na výrobky a o posudzovaní zhody a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.“.


Čl. II

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. júna 2016.


Peter Kažimír v. r.