176

OZNÁMENIE

Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky

Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky oznamuje, že 9. júna 1993 bol v Manague prijatý Medziamerický dohovor o výkone trestných rozsudkov v cudzine.

Národná rada Slovenskej republiky vyslovila súhlas s dohovorom uznesením č. 1982 z 29. septembra 2015 a rozhodla, že ide o medzinárodnú zmluvu podľa čl. 7 ods. 5 Ústavy Slovenskej republiky, ktorá má prednosť pred zákonmi.

Prezident Slovenskej republiky podpísal listinu o pristúpení 22. februára 2016. Listina o pristúpení bola uložená 18. apríla 2016 u depozitára, ktorým je Generálny sekretariát Organizácie amerických štátov.

Slovenská republika určila ako ústredný orgán podľa článku XI dohovoru:


Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky
Sekcia medzinárodného práva
Župné námestie 13
813 11 Bratislava
fax: +421 2 888 91 604
e-mail: inter.coop@justice.sk.

Dohovor nadobudol platnosť 12. apríla 1996 v súlade s článkom 17 a pre Slovenskú republiku nadobudne platnosť 18. mája 2016 v súlade s článkom 17.

MEDZIAMERICKÝ DOHOVOR O VÝKONE TRESTNÝCH ROZSUDKOV V CUDZINE

ČLENSKÉ ŠTÁTY ORGANIZÁCIE AMERICKÝCH ŠTÁTOV,

berúc do úvahy, že podľa článku 2.e Charty OAŠ je jedným z hlavných cieľov Organizácie amerických štátov „hľadať riešenie politických, právnych a ekonomických problémov, ktoré medzi nimi môžu nastať“;

inšpirované želaním spolupracovať pri zabezpečovaní zlepšenia výkonu spravodlivosti prostredníctvom resocializácie odsúdených osôb;

dospejúc k názoru, že pre dosiahnutie týchto cieľov je účelové, aby odsúdenej osobe bola daná možnosť vykonať trest v krajine, ktorej je odsúdená osoba občanom; a

presvedčené, že cestou na dosiahnutie tohto výsledku je odovzdanie odsúdenej osoby,

rozhodli sa prijať nasledovný Medziamerický dohovor o výkone trestných rozsudkov v cudzine:

ČLÁNOK I - DEFINÍCIE

Na účely tohto dohovoru:

1. Odsudzujúci štát: znamená zmluvný štát, z ktorého bude odsúdená osoba odovzdaná.

2. Prijímajúci štát: znamená zmluvný štát, do ktorého bude odsúdená osoba odovzdaná.

3. Trest: znamená konečné súdne rozhodnutie ukladajúce, ako sankciu za spáchanie trestného činu, odňatie slobody alebo podmienečné prepustenie, podmienečné odsúdenie alebo inú formu dohľadu nespojenú s odňatím slobody. Trest je považovaný za konečný, keď v odsudzujúcom štáte nie je podaný žiaden riadný opravný prostriedok proti rozhodnutiu o vine alebo treste a uplynula lehota na jeho podanie.

4. Odsúdená osoba: znamená osobu, ktorá má vykonať alebo vykonáva trest na území zmluvného štátu.

ČLÁNOK II - VŠEOBECNÉ ZÁSADY

V súlade s ustanoveniami tohto dohovoru:

a. Trest uložený v jednom zmluvnom štáte občanovi iného zmluvného štátu môže byť odsúdenou osobou vykonaný v štáte, ktorého je táto osoba občanom; a

b. Zmluvné štáty sa zaväzujú, že si navzájom poskytnú čo najširšiu spoluprácu v súvislosti s odovzdávaním odsúdených osôb.

ČLÁNOK III - PODMIENKY POUŽITIA TOHTO DOHOVORU

Tento dohovor sa použije iba za nasledovných podmienok:

1. Trest musí byť v súlade s článkom I bod 3. tohto dohovoru konečný.

2. Odsúdená osoba musí súhlasiť s odovzdaním, pričom musí byť vopred oboznámená o jeho právnych dôsledkoch.

3. Skutok, pre ktorý bola osoba odsúdená, musí byť trestným činom aj v prijímajúcom štáte. Na tento účel sa nebudú brať do úvahy odlišnosti v terminológii alebo také odlišnosti, ktoré nemajú vplyv na povahu trestného činu.

4. Odsúdená osoba musí byť občanom prijímajúceho štátu.

5. Trest, ktorý sa má vykonať, nesmie byť trestom smrti.

6. V čase podania žiadosti musí zostávať do vykonania trestu najmenej šesť mesiacov.

7. Výkon trestu nesmie byť v rozpore s vnútroštátnym právnym poriadkom prijímajúceho štátu.

ČLÁNOK IV - INFORMOVANIE

1. Každý zmluvný štát informuje odsúdenú osobu, na ktorú sa vzťahujú ustanovenia tohto dohovoru, o jeho obsahu.

2. Zmluvné štáty priebežne informujú odsúdenú osobu o priebehu odovzdania.

ČLÁNOK V - POSTUP PRI ODOVZDANÍ

Odovzdanie odsúdenej osoby z jedného štátu do druhého je podmienené týmto postupom:

1. Žiadosť o použitie tohto dohovoru môže podať odsudzujúci štát, prijímajúci štát alebo odsúdená osoba. Konanie o odovzdaní môže iniciovať odsudzujúci alebo prijímajúci štát. V týchto prípadoch sa vyžaduje, aby odsúdená osoba vyjadrila súhlas s odovzdaním.

2. Žiadosť o odovzdanie sa vybavuje prostredníctvom ústredných orgánov určených podľa článku XI tohto dohovoru, alebo ak nie sú určené, konzulárnou alebo diplomatickou cestou. Každý zmluvný štát v súlade so svojím vnútroštátnym právnym poriadkom informuje o obsahu tohto dohovoru tie orgány, ktoré považuje za potrebné informovať. Vyvinie tiež úsilie na vytvorenie mechanizmov pre spoluprácu medzi ústredným orgánom a ostatnými orgánmi zúčastnenými na odovzdaní odsúdenej osoby.

3. Ak bol trest uložený štátom alebo provinciou s trestnou právomocou nezávislou od právomoci federálnej vlády, na použitie tohto postupu odovzdania sa vyžaduje súhlas orgánov tohto štátu alebo provincie.

4. Žiadosť o odovzdanie musí obsahovať príslušné informácie preukazujúce, že podmienky článku III sú splnené.

5. Pred uskutočnením odovzdania umožní odsudzujúci štát prijímajúcemu štátu, aby si overil, ak si to praje, prostredníctvom úradníka určeného prijímajúcim štátom, že odsúdená osoba dala súhlas s odovzdaním pri plnom vedomí si právnych dôsledkov odovzdania.

6. Pri rozhodovaní o odovzdaní odsúdenej osoby môžu zmluvné štáty zohľadniť, okrem iného, aj možnosť prispenia k resocializácii osoby; závažnosť trestného činu; záznam v registri trestov odsúdenej osoby, ak nejaký je; zdravotný stav odsúdenej osoby; a rodinné, sociálne alebo iné väzby, ktoré môže mať odsúdená osoba v odsudzujúcom štáte a prijímajúcom štáte.

7. Odsudzujúci štát poskytne prijímajúcemu štátu overenú kópiu rozsudku, vrátane informácie o dĺžke trestu, ktorý odsúdená osoba už vykonala, a o dobe, ktorá sa môže započítať do výkonu trestu z dôvodov takých, ako je práca, dobré správanie alebo väzba v prípravnom konaní. Prijímajúci štát môže požadovať ďalšie informácie, ktoré považuje za potrebné.

8. Odovzdanie odsúdenej osoby odsudzujúcim štátom prijímajúcemu štátu sa uskutoční na mieste dohodnutom ústrednými orgánmi. Prijímajúci štát je zodpovedný za starostlivosť o odsúdenú osobu momentom odovzdania.

9. Všetky náklady vzniknuté v súvislosti s odovzdaním odsúdenej osoby až do doby, keď je táto osoba odovzdaná do starostlivosti prijímajúceho štátu, znáša odsudzujúci štát.

10. Prijímajúci štát je zodpovedný za všetky náklady vzniknuté z odovzdania odsúdenej osoby od momentu, keď je táto osoba odovzdaná do starostlivosti prijímajúceho štátu.

ČLÁNOK VI - ODMIETNUTIE ŽIADOSTI O ODOVZDANIE

Ak zmluvný štát nesúhlasí s odovzdaním odsúdenej osoby, svoje odmietnutie bezodkladne oznámi dožadujúcemu štátu a ak je to možné a vhodné, vysvetlí dôvody odmietnutia.

ČLÁNOK VII - PRÁVA ODOVZDANEJ ODSÚDENEJ OSOBY A SPÔSOB VÝKONU TRESTU

1. Odsúdená osoba, ktorá je odovzdaná podľa ustanovení tohto dohovoru, nebude znova zatknutá, súdená ani odsúdená v prijímajúcom štáte za rovnaký trestný čin, na ktorom je založený trest, ktorý sa má vykonať.

2. S výnimkou ustanovenia článku VIII tohto dohovoru trest odsúdenej osoby, ktorá je odovzdaná, sa vykoná v súlade s právnym poriadkom a postupmi prijímajúceho štátu, vrátane použitia akýchkoľvek ustanovení týkajúcich sa skrátenia dĺžky trestu odňatia slobody alebo alternatívneho výkonu trestu.

Žiadny trest nemožno v prijímajúcom štáte vykonať spôsobom, ktorým by došlo k predĺženiu trestu za dátum, na ktorý bol stanovený koniec jeho výkonu podľa rozsudku súdu v odsudzujúcom štáte.

3. Orgány odsudzujúceho štátu môžu prostredníctvom ústredných orgánov žiadať správy o stave výkonu trestu ktorejkoľvek odsúdenej osoby odovzdanej do prijímajúceho štátu v súlade s týmto dohovorom.

ČLÁNOK VIII - PRESKÚMANIE ROZSUDKU A ÚČINKY V PRIJÍMAJÚCOM ŠTÁTE

Odsudzujúci štát si zachováva plnú právomoc na preskúmavanie rozsudkov vydaných jeho súdmi. Tiež si zachováva právomoc udeľovať odsúdenej osobe milosť, amnestiu alebo zmiernenie trestu. Prijímajúci štát je po prijatí oznámenia o akomkoľvek rozhodnutí v tomto ohľade povinný bezodkladne prijať príslušné opatrenia.

ČLÁNOK IX - POUŽITIE DOHOVORU V OSOBITÝCH PRÍPADOCH

Tento dohovor sa môže tiež použiť na osoby, ktorým bol uložený dohľad alebo iné opatrenia podľa právnych predpisov niektorého zo zmluvných štátov týkajúcich sa mladistvých páchateľov. Súhlas s odovzdaním sa získava od osoby, ktorá je podľa zákona oprávnená ho udeliť.

Na základe dohody medzi zmluvnými štátmi sa môže tento dohovor použiť na osoby, ktoré podľa vyhlásenia príslušného orgánu nie sú trestne zodpovedné, na účely liečenia takýchto osôb v prijímajúcom štáte. Zmluvné štáty sa v súlade so svojimi právnymi poriadkami dohodnú na druhu liečenia, ktoré sa poskytne takýmto osobám po odovzdaní. Na odovzdanie musí byť získaný súhlas od osoby, ktorá je podľa zákona oprávnená ho udeliť.

ČLÁNOK X - PREVOZ

Ak odsúdená osoba pri odovzdaní musí prekročiť územie iného zmluvného štátu tohto dohovoru, tento iný zmluvný štát bude upovedomený formou zaslania rozhodnutia o povolení odovzdania štátom, v ktorého starostlivosti bude uskutočnenie odovzdania. V takýchto prípadoch štát prevozu môže, avšak nemusí súhlasiť s prevozom odsúdenej osoby cez svoje územie.

Takéto upovedomenie nie je potrebné v prípade, že je použitá letecká doprava a nie je plánované riadne pristátie na území prelietavaného zmluvného štátu.

ČLÁNOK XI - ÚSTREDNÝ ORGÁN

Zmluvné štáty pri podpise, ratifikácii alebo pristúpení k tomuto dohovoru oznámia Generálnemu sekretariátu Organizácie amerických štátov ústredný orgán ustanovený na plnenie funkcií v ňom uvedených. Generálny sekretariát zašle zmluvným štátom tohto dohovoru zoznam ustanovených orgánov, ktoré mu boli oznámené.

ČLÁNOK XII - VZŤAH K INÝM DOHODÁM

Žiadne z ustanovení tohto dohovoru sa nebude vykladať tak, že obmedzuje iné dvojstranné alebo mnohostranné zmluvy alebo iné dohody medzi stranami.

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

ČLÁNOK XIII

Tento dohovor je otvorený na podpis členským štátom Organizácie amerických štátov.

ČLÁNOK XIV

Tento dohovor podlieha ratifikácii. Ratifikačné listiny budú uložené na Generálnom sekretariáte Organizácie amerických štátov.

ČLÁNOK XV

Tento dohovor zostáva otvorený na pristúpenie ktorémukoľvek inému štátu. Listiny o pristúpení budú uložené na Generálnom sekretariáte Organizácie amerických štátov.

ČLÁNOK XVI

Štáty môžu uplatniť výhrady k tomuto dohovoru v čase jeho schválenia, podpisu, ratifikácie alebo pristúpenia za predpokladu, že výhrady nie sú nezlučiteľné s cieľom a účelom tohto dohovoru a že sa týkajú jedného konkrétneho ustanovenia alebo viacerých konkrétnych ustanovení.

ČLÁNOK XVII

Tento dohovor nadobudne platnosť pre štáty, ktoré ho ratifikujú, v tridsiaty deň nasledujúci po dátume uloženia druhej ratifikačnej listiny.

Pre každý štát, ktorý ratifikuje tento dohovor alebo k nemu pristúpi po uložení druhej ratifikačnej listiny, dohovor nadobudne platnosť v tridsiaty deň nasledujúci po dni, v ktorom tento štát uložil svoju ratifikačnú listinu alebo listinu o pristúpení.

ČLÁNOK XVIII

Tento dohovor zostane v platnosti neurčitú dobu, avšak ktorýkoľvek zmluvný štát ho môže vypovedať. Výpoveď sa uloží na Generálnom sekretariáte Organizácie amerických štátov. Pre vypovedajúci štát stráca dohovor platnosť po uplynutí jedného roka od dátumu výpovede.

Ustanovenia dohovoru však zostanú pre vypovedajúci štát v platnosti, ak ide o odsúdené osoby, ktoré boli odovzdané v súlade s týmto dohovorom, až do vykonania príslušných trestov.

Žiadosti o odovzdanie, ktoré sa vybavujú v čase vypovedania tohto dohovoru, budú naďalej vybavované a vykonávané, ak sa štáty nedohodnú inak.

ČLÁNOK XIX

Originál tohto dohovoru, ktorého znenia v anglickom, vo francúzskom, v portugalskom a španielskom jazyku sú rovnako autentické, bude uložený na Generálnom sekretariáte Organizácie amerických štátov, ktorý zašle overenú kópiu Sekretariátu Spojených národov na registráciu a zverejnenie podľa článku 102 Charty Spojených národov. Generálny sekretariát Organizácie amerických štátov informuje členské štáty tejto organizácie a štáty, ktoré pristúpili k tomuto dohovoru, o podpisoch, uložených ratifikačných listinách, listinách o pristúpení alebo výpovediach a prípadných uplatnených výhradách.

Na dôkaz toho podpísaní, riadne na to splnomocnení svojimi vládami, podpísali tento dohovor, ktorý bude mať názov „Medziamerický dohovor o výkone trestných rozsudkov v cudzine“.

Dané v Manague, Nikaragua, 9. júna 1993.

Anglické znenie textu