Oznámenie č. 166/2016 Z. z.Oznámenie Ministerstva financií Slovenskej republiky o vydaní novely Opatrenia Ministerstva financií Slovenskej republiky z 13. apríla 2016 č. MF/010711/2016-31, ktorou sa mení a dopĺňa opatrenie č. MF/18977/2015-31

Platnosť od 29.04.2016
Redakčná poznámka

Opatrenie nadobúda účinnosť 30. apríla 2016.

OBSAH

166

OZNÁMENIE


Ministerstva financií Slovenskej republiky

Ministerstvo financií Slovenskej republiky vydalo podľa § 2b ods. 2 zákona č. 291/2002 Z. z. o Štátnej pokladnici a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

opatrenie z 13. apríla 2016 č. MF/010711/2016-31, ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky č. MF/18977/2015-31, ktorým sa ustanovuje usporiadanie, obsahové vymedzenie, spôsob, termín a miesto predkladania informácií z účtovníctva a údajov potrebných na účely hodnotenia plnenia rozpočtu verejnej správy.

Opatrenie nadobúda účinnosť 30. apríla 2016.

Opatrenie sa uvádza vo Finančnom spravodajcovi č. 4/2016, ktorý je prístupný v elektronickej podobe na webovom sídle www.finance.gov.sk, a do opatrenia možno nazrieť na Ministerstve financií Slovenskej republiky.

OPATRENIE

Ministerstva financií Slovenskej republiky z 13. apríla 2016 č. MF/010711/2016-31, ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky z 10. decembra 2015 č. MF/18977/2015-31, ktorým sa ustanovuje usporiadanie, obsahové vymedzenie, spôsob, termín a miesto predkladania informácií z účtovníctva a údajov potrebných na účely hodnotenia plnenia rozpočtu verejnej správy

Ministerstvo financií Slovenskej republiky podľa § 2b ods. 2 zákona č. 291/2002 Z. z. o Štátnej pokladnici a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov ustanovuje:

Čl. I

Opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky z 10. decembra 2015 č. MF/18977/2015-31, ktorým sa ustanovuje usporiadanie, obsahové vymedzenie, spôsob, termín a miesto predkladania informácií z účtovníctva a údajov potrebných na účely hodnotenia plnenia rozpočtu verejnej správy (oznámenie č. 56/2016 Z. z.) sa mení a dopĺňa takto:

1. V § 6 ods. 2 sa slovo „ostatných“ nahrádza slovom „vybraných“.

2. V prílohe č. 1 vo Vysvetlivkách na vyplnenie výkazu FIN 1-12 časť I. Príjmy a výdavky znie:

„K časti I. Príjmy a výdavky

1. V tejto časti sa uvádzajú všetky príjmy a výdavky subjektu verejnej správy, ktoré sa klasifikujú podľa rozpočtovej klasifikácie, okrem finančných operácií. Za subjekty verejnej správy, ktorými sú obce a nimi zriadené rozpočtové organizácie a vyššie územné celky a nimi zriadené rozpočtové organizácie, sa táto časť výkazu vypĺňa osobitne za bežné príjmy a bežné výdavky a osobitne za kapitálové príjmy a kapitálové výdavky [§ 10 ods. 3 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon č. 583/2004 Z. z.“)].

2. Stĺpec a v časti 1.1. a stĺpec a v časti 1.2. sa vypĺňajú za všetky subjekty verejnej správy. Kód zdroja sa vypĺňa ako povinný údaj.

3. Stĺpec b v časti 1.1. a stĺpec b v časti 1.2. sa vypĺňa za všetky subjekty verejnej správy. Uvádza sa typ zdroja, ktorým sa rozlišuje, či príslušné prostriedky majú charakter rozpočtových prostriedkov alebo mimorozpočtových prostriedkov. Ak ide o prostriedky Európskej únie a spolufinancovanie zaradené do príjmov štátneho rozpočtu a výdavkov štátneho rozpočtu [§ 8 ods. 3 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon č. 523/2004 Z. z.“)], majú tieto prostriedky charakter rozpočtových prostriedkov a uvádza sa písmeno „R“. Ak ide o prostriedky, o ktoré je rozpočtová organizácia oprávnená prekročiť limit výdavkov (§ 23 ods. 1 zákona č. 523/2004 Z .z.), majú tieto prostriedky charakter mimorozpočtových prostriedkov a uvádza sa písmeno „M“.

4. V stĺpcoch c až e v časti 1.1. a v stĺpcoch d až j v časti 1.2. sa uvádzajú príjmy a výdavky subjektu verejnej správy triedené podľa rozpočtovej klasifikácie (§ 4 ods. 4 zákona č. 523/2004 Z. z.).

5. Stĺpec c v časti 1.2. sa vypĺňa za subjekty verejnej správy, ktorými sú štátne rozpočtové organizácie, štátne príspevkové organizácie a štátne fondy. V stĺpci c v časti 1.2. sa uvádza alfanumerický kód programu.

6. V stĺpci 1 v častiach 1.1. a 1.2. sa uvádzajú údaje o príjmoch a výdavkoch subjektu verejnej správy schválené a rozpísané na základe zákona o štátnom rozpočte na príslušné vykazované obdobie alebo na základe rozpočtu verejnej správy na príslušné vykazované obdobie schválené vládou Slovenskej republiky alebo schválené orgánom príslušného subjektu verejnej správy (§ 14 zákona č. 523/2004 Z .z.). V stĺpci 1 v častiach 1.1 a 1.2 sa nevypĺňajú údaje za mimorozpočtové účty.

7. V stĺpci 2 v častiach 1.1. a 1.2. sa uvádzajú údaje o príjmoch a výdavkoch subjektu verejnej správy upravené o vykonané rozpočtové opatrenia v štátnom rozpočte (§ 15 ods. 3 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 39/1993 Z. z. o Najvyššom kontrolnom úrade Slovenskej republiky), § 23 ods. 1 zákona č. 523/2004 Z .z. alebo upravené na základe rozhodnutia orgánu príslušného subjektu verejnej správy. V stĺpci 2 v častiach 1.1 a 1.2 sa nevypĺňajú údaje za mimorozpočtové účty.

8. V stĺpci 3 v častiach 1.1. a 1.2. sa uvádzajú údaje o očakávanej skutočnosti, ktorou sa rozumie predpokladané plnenie rozpočtu do konca roka k 31. decembru. Za subjekty verejnej správy uvedené v § 3 ods. 1, sa uvádzajú údaje o očakávanej skutočnosti za obdobie január až november a za subjekty verejnej správy uvedené v § 3 ods. 2, sa uvádzajú údaje o očakávanej skutočnosti za obdobie I. až III. štvrťrok. Údaje o očakávanej skutočnosti sa nevypĺňajú za obce a nimi zriadené rozpočtové organizácie a príspevkové organizácie.

9. V stĺpci 4 v častiach 1.1. a 1.2. sa uvádzajú údaje o skutočných príjmoch a výdavkoch subjektu verejnej správy podľa stavu k termínu, ku ktorému sa finančný výkaz zostavuje.“.

3. V prílohe č. 1 vo Vysvetlivkách na vyplnenie výkazu FIN 1-12 k časti II. deviatom bode sa slová „1, 2 a 3“ nahrádzajú slovami „1 a 2“.

4. V prílohe č. 2 vo finančnom výkaze FIN 2-04 piatom bode II. časti sa vypúšťa riadok 28 a doterajšie riadky 29 až 49 sa označujú ako riadky 28 až 48.

5. V prílohe č. 4 vo Vysvetlivkách na vyplnenie výkazu FIN 4-04 druhom bode sa za slovo „uvádza“ vkladá slovo „začiatočný“.

6. V prílohe č. 4 vo Vysvetlivkách na vyplnenie výkazu FIN 4-04 treťom bode sa za slovo „uvádza“ vkladá slovo „začiatočný“ a vypúšťajú sa slová „k prvému dňu kalendárneho štvrťroka“.

7. V prílohe č. 4 vo Vysvetlivkách na vyplnenie výkazu FIN 4-04 deviatom bode sa vypúšťajú slová „,časového rozlíšenia pasív“.

8. Príloha č. 6 sa nahrádza prílohou k tomuto opatreniu.

Čl. II

Toto opatrenie nadobúda účinnosť 30. apríla 2016.

Peter Kažimír

minister financií Slovenskej republiky

Príloha k opatreniu č. MF/010711/2016-31

Príloha č. 6 k opatreniu č. MF/18977/2015-31

VZOR

FIN 6-04 Finančný výkaz o bankových účtoch a záväzkoch obcí, vyšších územných celkov a nimi zriadených rozpočtových organizácií

Č.r.Prehľad o stave bankových účtov a záväzkovZostatok k ....... vykazovaného obdobiaZostatok
k 31. decembru bezprostredne predchádzajúceho vykazovaného obdobia
a12
1.Bankové účty, účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok
2.z toho: účty peňažných fondov obcí a vyšších územných celkov
3.z toho: rezervný fond
4.Záväzky celkom
5.z toho: záväzky po lehote splatnosti
6.z toho: uznané záväzky neuhradené 60 a viac dní po lehote splatnosti
7.Úvery zo Štátneho fondu rozvoja bývania
8.z toho: úvery zo Štátneho fondu rozvoja bývania podľa § 17 ods. 8 zákona č. 583/2004 Z. z.
9.Pôžičky z Audiovizuálneho fondu
10.Pôžičky z Fondu na podporu umenia
11.Bankové úvery a výpomoci
12.z toho: bankové úvery a výpomoci prijaté na zabezpečenie predfinancovania spoločných programov Slovenskej republiky a Európskej únie podľa § 17 ods. 8 zákona č. 583/2004 Z. z.
13.Poskytnuté záruky za bankové úvery a iné pôžičky celkom
14.z toho: realizované záruky

Vysvetlivky na vyplnenie výkazu FIN 6-04

1. Výkaz sa vypĺňa za subjekty verejnej správy, ktorými sú obce a nimi zriadené rozpočtové organizácie a vyššie územné celky a nimi zriadené rozpočtové organizácie.

2. V riadku 1 sa uvádza stav peňažných prostriedkov, o ktorých sa účtuje na syntetických účtoch 221 a 211 vrátane kladného alebo záporného zostatku účtu 261.

3. V riadkoch 2 a 3 sa uvádzajú údaje o stave peňažných fondov obcí a vyšších územných celkov (§ 15 zákona č. 583/2004 Z. z. ).

4. V riadku 4 sa uvádza stav záväzkov účtovaných na účtoch účtových skupín 23, 24, 27, 32, 33, 34, 36, 37, 39, 46 a 47 a na účte 221 – Bankové účty, na ktorých sa vykazuje pasívny zostatok, napríklad kontokorentný účet. Rezervy a časové rozlíšenie na strane pasív a zúčtovanie medzi subjektmi verejnej správy v účtovej skupine 35 sa neuvádzajú.

5. V riadku 5 sa uvádzajú záväzky neuhradené v lehote splatnosti (§ 19 ods. 1 zákona č. 583/2004 Z.z.).

6. V riadku 6 sa uvádzajú uznané záväzky neuhradené 60 a viac dní po lehote splatnosti (§ 19 ods. 1 zákona č. 583/2004 Z.z.). Neuvádzajú sa tu napríklad záväzky z neukončených súdnych sporov.

7. V riadku 7 sa uvádzajú úvery poskytnuté zo Štátneho fondu rozvoja bývania celkom.

8. V riadku 8 sa uvádzajú úvery poskytnuté zo Štátneho fondu rozvoja bývania podľa § 17 ods. 8 zákona č. 583/2004 Z. z.

9. V riadku 9 sa uvádzajú úvery poskytnuté z Audiovizuálneho fondu.

10. V riadku 10 sa uvádzajú pôžičky prijaté z Fondu na podporu umenia podľa § 17 ods. 8 zákona č. 583/2004 Z. z.

11. V riadku 11 sa uvádzajú prijaté bankové úvery a výpomoci účtované na účtoch účtových skupín 23, 24, 27, 46 a na účte 221 – Bankové účty, na ktorých sa vykazuje pasívny zostatok, napríklad kontokorentný účet.

12. V riadku 12 sa uvádzajú bankové úvery a výpomoci prijaté na zabezpečenie predfinancovania realizácie spoločných programov Slovenskej republiky a Európskej únie podľa § 17 ods. 8 zákona č. 583/2004 Z.z.

13. V riadku 13 sa uvádza celkový stav záruk za bankové úvery a iné pôžičky poskytnutých obcou a vyšším územným celkom k termínu, ku ktorému sa výkaz zostavuje.

14. V riadku 14 sa uvádza stav realizovaných záruk za bankové úvery a iné pôžičky poskytnutých obcou a vyšším územným celkom k termínu, ku ktorému sa výkaz zostavuje.

Použitá skratka

Č. r. – číslo riadku výkazu