Oznámenie č. 164/2016 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky o prijatí Dohovoru Rady Európy o ochrane detí pred sexuálnym vykorisťovaním a sexuálnym zneužívaním. V mene Slovenskej republiky bol dohovor podpísaný 9. septembra 2009 v Štrasburgu

Platnosť od 29.04.2016
Redakčná poznámka

Dohovor nadobudol platnosť 1. júla 2010 v súlade s čl. 45 ods. 3 a pre Slovenskú republiku nadobudne platnosť 1. júla 2016 v súlade s článkom 46 ods. 2.

OBSAH

Kapitola III − Špecializované a koordinačné orgány (Článok 10 − Vnútroštátne opatrenia koordinácie a s)