Oznámenie č. 163/2016 Z. z.Oznámenie Ministerstva financií Slovenskej republiky o vydaní opatrenia z 13. apríla 2016 č. MF/006250/2016-74, ktorým sa ustanovuje skúšobný poriadok na vykonanie audítorskej skúšky, skúšky spôsobilosti a preskúšania

Platnosť od 27.04.2016
Redakčná poznámka

Opatrenie nadobúda účinnosť 17. júna 2016.

163

OZNÁMENIE


Ministerstva financií Slovenskej republiky

Ministerstvo financií Slovenskej republiky vydalo podľa § 17 ods. 2 zákona č. 423/2015 Z. z. o štatutárnom audite a o zmene a doplnení zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov

opatrenie z 13. apríla 2016 č. MF/006250/2016-74, ktorým sa ustanovuje skúšobný poriadok na vykonanie audítorskej skúšky, skúšky spôsobilosti a preskúšania.

Týmto opatrením sa zrušuje opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky z 9. júla 2008 č. MF/13522/2008-74, ktorým sa ustanovuje skúšobný poriadok na vykonanie audítorskej skúšky, skúšky spôsobilosti a preskúšania (oznámenie č. 274/2008 Z. z.).

V opatrení sú upravené podrobnosti o audítorskej skúške, skúške spôsobilosti a preskúšaní, o podávaní žiadostí, priebehu a spôsobe hodnotenia audítorskej skúšky, skúšky spôsobilosti a preskúšania, o vydávaní certifikátu a výške poplatkov za skúšky, počte členov skúšobnej komisie a o postupe pri neúčasti na audítorskej skúške, skúške spôsobilosti a preskúšaní.

Opatrenie nadobúda účinnosť 17. júna 2016.

Opatrenie je uverejnené pod poradovým číslom 12/2016 Finančného spravodajcu, ktorý je prístupný v elektronickej podobe na webovom sídle www.finance.gov.sk, a do opatrenia možno nazrieť na Ministerstve financií Slovenskej republiky.