Vyhláška č. 141/2016 Z. z.Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky

Platnosť od 31.03.2016
Účinnosť od 01.04.2016

OBSAH

141

VYHLÁŠKA

Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky

z 22. marca 2016,

ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 74/2014 Z. z., ktorou sa ustanovuje zoznam hlásení do národných zdravotných registrov, ich charakteristiky, podrobnosti o obsahu národných zdravotných registrov, postupe, metódach, okruhu spravodajských jednotiek a lehotách hlásení do národných zdravotných registrov

Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky podľa § 14 ods. 1 písm. b) zákona č. 153/2013 Z. z. o národnom zdravotníckom informačnom systéme a o zmene a doplnení niektorých zákonov ustanovuje:


Čl. I

Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 74/2014 Z. z., ktorou sa ustanovuje zoznam hlásení do národných zdravotných registrov, ich charakteristiky, podrobnosti o obsahu národných zdravotných registrov, postupe, metódach, okruhu spravodajských jednotiek a lehotách hlásení do národných zdravotných registrov sa mení a dopĺňa takto:

1. V § 1 ods. 1 uvádzacej vete sa slová „b) až l)” nahrádzajú slovami „b) až m)“.

2. § 2 sa dopĺňa odsekom 12, ktorý znie:

(12) Zoznam hlásení do národného registra asistovanej reprodukcie, ich charakteristiky, podrobnosti o obsahu národného registra asistovanej reprodukcie, postupe, metódach, okruhu spravodajských jednotiek a lehotách hlásení je uvedený v prílohe č. 12.“.

3. V prílohe č. 1 písm. a) sa slová „chorobou podľa MKCH-10“ nahrádzajú slovami „chorobou podľa medzinárodnej klasifikácie chorôb, ktorú Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky uverejňuje na svojom webovom sídle2) (ďalej len „choroba“)“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 2 znie:

2) § 3 ods. 1 zákona č. 576/2004 Z. z. o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.“.

4. V prílohe č. 1 písm. b) sa vypúšťa druhý bod.

Doterajší bod 3 sa označuje ako bod 2.

5. V prílohe č. 1 písm. b) sa slová „diagnózy a jej TNM (tumor, nodus, metastázy) klasifikácia zhubných nádorov“ nahrádzajú slovami „choroby vrátane jej kódu a štádií podľa špecifickej onkologickej klasifikácie“.

6. V prílohe č. 1 písm. d) sa slová „definitívnu diagnózu“ nahrádzajú slovami „chorobu alebo poskytuje liečbu“.

7. V prílohe č. 1 písmeno e) znie:

e) Podrobnosti o lehotách hlásení

Do 30 dní od určenia choroby.

Do 30 dní od začatia liečby alebo po jej ukončení.

Do 30 dní od určenia histopatologickej diagnostiky.“.

8. V prílohách č. 2 až 10 písm. a) sa vypúšťajú slová „podľa MKCH-10“.

9. Nadpis prílohy č. 3 znie: „NÁRODNÝ REGISTER VRODENÝCH CHÝB“.

10. V prílohe č. 3 písmená a) a b) znejú:

a) Podrobnosti o obsahu

V národnom registri vrodených chýb sa zhromažďujú a spracúvajú údaje o pacientoch s chorobou podľa špecifickej klasifikácie zriedkavých a genetických chorôb alebo s chorobou

1. poruchy koagulácie, purpura a iné hemoragické choroby (D66 – D68.2),

2. choroby štítnej žľazy (E03.0 – E03.1),

3. metabolické poruchy (E70.0 – E85.9, E88.0 – E88.9),

4. vrodené chyby nervového systému (Q00.1 – Q07.9),

5. vrodené chyby oka, ucha, tváre a krku (Q10.0 – Q18.9),

6. vrodené chyby obehovej sústavy (Q20.0 – Q28.9),

7. vrodené chyby dýchacej sústavy (Q30.0 – Q34.9),

8. rázštep pery a rázštep podnebia (Q35.1 – Q37.9),

9. iné vrodené chyby tráviacej sústavy (Q38.0 – Q45.9),

10. vrodené chyby genitálnych orgánov (Q50.0 – Q56.4),

11. vrodené chyby močovej sústavy (Q60.0 – Q64.9),

12. vrodené chyby a deformácie svalov a kostry (Q65.0 – Q79.9),

13. iné vrodené chyby (Q80.0 – Q89.9),

14. chromozómové anomálie nezatriedené inde (Q90.0 – Q98.9).

Národný register vrodených chýb zahŕňa

1. register vrodených chýb detí,

2. register vrodených chýb plodu,

3. register dedičných, genetických a zriedkavých chorôb.

b) Zoznam hlásení a ich charakteristika

Zoznam hlásení

1. hlásenie dieťaťa s vrodenou chybou,

2. hlásenie plodu s vrodenou chybou,

3. hlásenie osoby s dedičnou, genetickou a zriedkavou chorobou.

Obsahom zhromažďovaných a spracúvaných údajov je určenie choroby vrátane jej kódu, určenie choroby podľa špecifickej klasifikácie zriedkavých a genetických chorôb, rizikové faktory zdravia v osobnej a rodinnej anamnéze.“.

11. V prílohe č. 3 písmeno d) znie:

d) Okruh spravodajských jednotiek

Poskytovateľ ústavnej zdravotnej starostlivosti s oddelením

1. neonatológia,

2. pediatria,

3. jednotka resuscitačnej starostlivosti o novorodencov,

4. jednotka intenzívnej starostlivosti o novorodencov,

5. jednotka vysokošpecializovanej starostlivosti o novorodencov.

Poskytovateľ ambulantnej zdravotnej starostlivosti prevádzkujúci ambulanciu

1. všeobecnej starostlivosti o deti a dorast,

2. pediatrickej kardiológie,

3. lekárskej genetiky.

Poskytovateľ zdravotnej starostlivosti, ktorý určil zriedkavú chorobu (s výskytom menším ako 1 : 2 000).“.

12. Za prílohu č. 11 sa vkladá príloha č. 12, ktorá vrátane nadpisu znie:

Príloha č. 12 k vyhláške č. 74/2014 Z. z.

NÁRODNÝ REGISTER ASISTOVANEJ REPRODUKCIE

a) Podrobnosti o obsahu

V národnom registri asistovanej reprodukcie sa zhromažďujú a spracúvajú údaje o pacientkach s chorobou ženská neplodnosť (N97.0 – N97.9) alebo inou chorobou, ktorá je prekážkou otehotnenia.

b) Zoznam hlásení a ich charakteristika

Zoznam hlásení

Hlásenie o pacientke s asistovanou reprodukciou.

Obsahom zhromažďovaných a spracúvaných údajov je klinický stav pacientky, ktorá podstúpila výkon asistovanej reprodukcie, údaj o spôsobe umelého oplodnenia a o počte živo narodených detí, ktoré sa narodili po procese umelého oplodnenia.

c) Použitá metóda získavania údajov

Vyčerpávajúce zisťovanie.

d) Okruh spravodajských jednotiek

Poskytovateľ ambulantnej zdravotnej starostlivosti v špecializačnom odbore reprodukčná medicína.

e) Podrobnosti o lehotách hlásení

Do 60 dní od vykonania výkonu asistovanej reprodukcie.

Do 30 dní od narodenia dieťaťa.“.

13. Slovo „diagnóza“ vo všetkých tvaroch sa v celom texte vyhlášky nahrádza slovom „choroba“ v príslušnom tvare.


Čl. II

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. apríla 2016.


Viliam Čislák v. r.