Oznámenie č. 140/2016 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky o vydaní opatrenia z 18. marca 2016 č. 600.239/2016-ORPO, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o zadaní zákazky na rozvojovú spoluprácu

Platnosť od 31.03.2016
Redakčná poznámka

Opatrenie nadobúda účinnosť 1. apríla 2016.

140

OZNÁMENIE

Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky

Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky vydalo podľa § 9 ods. 6 zákona č. 392/2015 Z. z. o rozvojovej spolupráci a o zmene a doplnení niektorých zákonov

opatrenie z 23. marca 2016 č. 600.239/2016-ORPO, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o zadaní zákazky na rozvojovú spoluprácu.


Opatrenie upravuje náležitosti súťažných podmienok, postup pri vyhodnocovaní ponúk a náležitosti zmluvy.

Opatrenie nadobúda účinnosť 1. apríla 2016.

Opatrenie je uverejnené na webovom sídle Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky.