Vyhláška č. 136/2016 Z. z.Vyhláška Národného bezpečnostného úradu, ktorou sa mení vyhláška Národného bezpečnostného úradu č. 340/2004 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o šifrovej ochrane informácií

Platnosť od 31.03.2016
Účinnosť od 01.04.2016

OBSAH

136

VYHLÁŠKA

Národného bezpečnostného úradu

z 23. marca 2016,

ktorou sa mení vyhláška Národného bezpečnostného úradu č. 340/2004 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o šifrovej ochrane informácií

Národný bezpečnostný úrad podľa § 69 zákona č. 215/2004 Z. z. o ochrane utajovaných skutočností a o zmene a doplnení niektorých zákonov ustanovuje:


Čl. I

Vyhláška Národného bezpečnostného úradu č. 340/2004 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o šifrovej ochrane informácií sa mení takto:

1. V § 2 odsek 18 znie:

(18) Úrad alebo vedúci vydáva certifikát prostriedku spolu s návodom na obsluhu a pravidlami na používanie. Vzor certifikátu prostriedku zverejní úrad na svojom webovom sídle.“.

2. V § 3 odsek 3 znie:

(3) Prostriedok do prevádzky schvaľuje vedúci na základe písomného návrhu rezortného šifrového orgánu. Vzor rozhodnutia o schválení prostriedku šifrovej ochrany informácií do prevádzky zverejní úrad na svojom webovom sídle.“.

3. § 7 vrátane nadpisu znie:

㤠7

Overovanie odbornej spôsobilosti

(1) Odborná spôsobilosť podľa § 68 ods. 1 zákona sa preukazuje potvrdením o absolvovaní skúšky bezpečnostného zamestnanca pre oblasť šifrovej ochrany informácií podľa osobitného predpisu.8a)

(2) Osvedčenie na prácu na určenom úseku šifrovej ochrany informácií podľa § 68 ods. 2 zákona sa vydá po splnení podmienok, ktoré určí vedúci. Vzor osvedčenia na prácu na určenom úseku šifrovej ochrany informácií zverejní úrad na svojom webovom sídle.“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 8a znie:

8a) § 1 ods. 2 písm. e) vyhlášky Národného bezpečnostného úradu č. 135 /2016 Z. z. o skúške bezpečnostného zamestnanca.
“.

4. V § 9 odsek 2 znie:

(2) Na základe súhlasu ústredného šifrového orgánu vydá vedúci rozhodnutie o zriadení rezortného šifrového orgánu ako osobitného pracoviska podľa § 9 ods. 1 a § 66 ods. 1 zákona. Vzor rozhodnutia o zriadení rezortného šifrového orgánu zverejní úrad na svojom webovom sídle.“.

5. Prílohy č. 1 až 5 sa vypúšťajú.


Čl. II

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. apríla 2016.


Jozef Magala v. r.