Oznámenie č. 130/2016 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky o uzavretí Zmluvy o európskom spolupracujúcom štáte medzi Slovenskou republikou a Európskou vesmírnou agentúrou

Platnosť od 29.03.2016
Redakčná poznámka

Zmluva nadobudla platnosť 18. januára 2016 v súlade s článkom 14 ods. 1.

130

OZNÁMENIE

Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky

Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky oznamuje, že 16. februára 2015 bola v Bratislave podpísaná Zmluva o európskom spolupracujúcom štáte medzi Slovenskou republikou a Európskou vesmírnou agentúrou.

Národná rada Slovenskej republiky vyslovila súhlas so zmluvou uznesením č. 1552 z 28. januára 2015 a rozhodla, že ide o medzinárodnú zmluvu, ktorá má podľa čl. 7 ods. 5 Ústavy Slovenskej republiky prednosť pred zákonmi.

Prezident Slovenskej republiky ratifikoval zmluvu 14. januára 2016. Zmluva nadobudla platnosť 18. januára 2016 v súlade s článkom 14 ods. 1.

Zmluva o európskom spolupracujúcom štáte

Medzi

Slovenskou republikou a Európskou vesmírnou agentúrou

Slovenská republika, a

Európska vesmírna agentúra (ďalej len „agentúra“) zriadená dohovorom podpísaným v Paríži 30. mája 1975 (ďalej len „dohovor“) (ďalej len „zmluvné strany“),

UVEDOMUJÚC SI výhody podpory a zvyšovania úrovne medzinárodnej spolupráce vo využívaní kozmického priestoru výlučne na mierové účely,

SO ZRETEĽOM na dosiahnuté výsledky spolupráce medzi agentúrou a vládou Slovenskej republiky v rámci dohody podpísanej 28. apríla 2010, ktorá nadobudla platnosť 26. mája 2010,

SO ZRETEĽOM na uznesenie o realizácii opatrení týkajúcich sa európskych spolupracujúcich štátov (ECS) prijatých Radou agentúry 21. marca 2001 (ESA/C/CL/Res. 2 (v konečnom znení)), v ktorom agentúra predstavila nový kooperatívny prístup navrhnutý pre európske nečlenské štáty s ohľadom na ich prípadné pristúpenie k dohovoru,

PRIHLIADAJÚC na želanie vyjadrené vládou Slovenskej republiky realizovať európsku vesmírnu politiku a posilniť spoluprácu s agentúrou v rámci tohto nového kooperatívneho prístupu ECS,

PRIHLIADAJÚC na fakt, že Slovenská republika spolu s ostatnými členskými štátmi EÚ, ktoré nie sú členmi ESA, bola pozvaná v máji 2011 Radou ESA na zasadnutia Rady ESA a stretnutia jej podriadených orgánov o veciach spoločného záujmu medzi ESA a Európskou úniou,

SO ZRETEĽOM na články II a XIV. 1 Dohovoru,

SA DOHODLI TAKTO:


ČLÁNOK 1

1.1 Prostredníctvom tejto zmluvy sa Slovenská republika a agentúra dohodli na spolupráci v oblasti vesmírnych aktivít v súlade s podmienkami v tomto dokumente. Na účely tejto spolupráce pri nadobudnutí platnosti tejto zmluvy sa Slovenská republika stane európskym spolupracujúcim štátom (ďalej len „ECS“). Slovenská republika týmto berie na vedomie a súhlasí, že agentúra dojedná dohody o spolupráci s ďalšími nečlenskými štátmi podobné tejto zmluve a tým budú aj ostatné štáty posudzované ako ECS.

1.2 Slovenská republika súhlasí s tým, že ako ECS bude na všetkých úrovniach svojej spolupráce s agentúrou konať v súlade so zámermi, pre ktoré bola agentúra vytvorená, ako sú definované v Dohovore, najmä vo výskume a využití kozmického priestoru výlučne na mierové účely.

ČLÁNOK 2

2.1 Slovenská republika sa zapojí do realizácie programov a aktivít vybraných spoločne s agentúrou, mimo programu agentúry pre základný technologický výskum, a to prostredníctvom svojho finančného príspevku do Plánu pre európske spolupracujúce štáty (ďalej len „PECS“), ktorého obsah bude vzájomne odsúhlasený zmluvnými stranami a podmienený ďalšími ustanoveniami tejto zmluvy.

2.2 Slovenská republika bude od agentúry dostávať Oznámenia o príležitosti k vedeckým misiám agentúry, ktoré jej umožnia predložiť návrh na dodávku prístrojov a ktoré môžu byť do týchto agentúrnych misií integrované na úrovni riešiteľa (PI) alebo spoluriešiteľa (CI).

ČLÁNOK 3

3.1 V súlade s podmienkami v článku 7 a predchádzajúcimi dohodnutými požiadavkami a povinnosťami agentúry bude môcť Slovenská republika v rámci tejto zmluvy a na základe refundácií nákladov využívať zariadenia a služby agentúry na svoje národné vesmírne projekty. Metódy používané pri výpočte nákladov budú totožné s tými, ktoré sa používajú pri členských štátoch agentúry, keď používajú zariadenia a služby agentúry pre svoje vlastné národné vesmírne projekty. Recipročne, Slovenská republika dá k dispozícii svoje zariadenia a služby agentúre a jej členským štátom za porovnateľných podmienok.

3.2 Pri vývoji svojho národného vesmírneho potenciálu a pri plánovaní národných vesmírnych misií bude Slovenská republika primárne používať európske kozmické dopravné systémy, ako aj produkty, zariadenia a služby patriace, vyvinuté, alebo prevádzkované pod záštitou agentúry alebo jej členských štátov. Slovenská republika bude ďalej podporovať úsilie agentúry propagovať využívanie európskych dopravných systémov, zariadení, produktov a služieb tými medzinárodnými inštitúciami, ktorých je členom, a ktoré využívajú systémy alebo služby s vesmírnymi komponentmi.

ČLÁNOK 4

4.1 Pre účely tejto zmluvy má „duševné vlastníctvo“ význam, ktorý je uvedený v článku 2 Dohovoru o založení Svetovej organizácie duševného vlastníctva, podpísaného v Štokholme 14. júla 1967.

4.2 Zmluvné strany zabezpečia primeranú a účinnú ochranu duševného vlastníctva, ktoré môže vzniknúť z diela vykonaného v rámci tejto zmluvy a akýchkoľvek už existujúcich práv, ktoré sa môžu vyskytnúť v priebehu tejto spolupráce.

4.3 Osobitné ustanovenia týkajúce sa práva na prístup, šírenie a využívanie technických informácií a údajov, ako aj duševného vlastníctva vytvorené v rámci tejto zmluvy, sa budú riadiť pravidlami a procedúrami agentúry.

4.4 Zmluvné strany sa budú usilovať, v rámci legislatívy a regulácií vzťahujúcich sa na každú z nich, uľahčiť výmenu vedeckých a technických informácií, dát a tovaru, spoločného záujmu v oblasti vedy o vesmíre, technológií a aplikácií, potrebných na realizáciu tejto dohody.

ČLÁNOK 5

5.1 Slovenská republika a agentúra sa budú vzájomne informovať o:

a) obsahu a plánovaní ich súčasných a budúcich vesmírnych programov;

b) vedeckých a technických záujmoch vyplývajúcich z ich vesmírnych aktivít. Slovenská republika bude najmä dostávať správy zverejnené a sprístupnené agentúrou, ako aj informácie týkajúce sa pokroku programov agentúry.

5.2 Poskytovanie akýchkoľvek informácií o agentúre Slovenskou republikou musí byť v každom prípade v súlade s dodržiavaním vlastníckych práv na informácie, pričom Slovenská republika sa ďalej zaväzuje nešíriť informácie, ktoré sú predmetom nezverejnených dohôd podpísaných agentúrou alebo nie sú inak všeobecne dostupné a mimo územia Slovenskej republiky a členských štátov agentúry, či už priamo, alebo cez sprostredkovateľov, pôsobiacich v rámci alebo mimo týchto území.

5.3 Slovenská republika nie je povinná oznamovať akékoľvek informácie získané mimo agentúry, ak sa domnieva, že toto oznámenie by bolo v rozpore so záujmami jej vlastných zmlúv s tretími stranami, alebo s podmienkami, za ktorých takéto informácie získala.

5.4 Slovenská republika a agentúra si budú podľa potreby vzájomne vymieňať expertov, ktorí sa zaoberajú prácou v rámci pôsobnosti agentúry, v súlade s právnymi predpismi týkajúcimi sa vstupu, pobytu alebo odchodu zo Slovenskej republiky.

5.5 Slovenská republika bude mať prístup k programom pre mladých absolventov a štipendijným programom agentúry za podmienok, ktoré budú predmetom vzájomnej dohody.

5.6 Slovenská republika a agentúra sa budú vzájomne radiť pri reprezentácii v medzinárodných organizáciách, konferenciách a stretnutiach, ktoré sa týkajú oblasti vesmírnych aktivít s cieľom výmeny názorov na otázky spoločného záujmu a podľa potreby sa budú usilovať o harmonizáciu ich pozícií v záležitostiach, ktoré by mohli mať vplyv na realizáciu ich spoločných vesmírnych programov a aktivít.

ČLÁNOK 6

6.1 V záležitostiach týkajúcich sa implementácie tejto zmluvy a koordinácie s ostatnými ECS, bude zriadený špeciálny výbor označovaný ako „výbor PECS“ ustanovený štátmi ECS, a bude sa riadiť podmienkami uvedenými v prílohách pripojených k tejto zmluve.

6.2 V záležitostiach týkajúcich sa PECS a vo veciach spoločného záujmu medzi ESA a Európskou úniou, bude Slovenská republika oprávnená zúčastňovať sa rokovaní Rady agentúry a/alebo jej podriadených orgánov ako pozorovateľ prostredníctvom jedného zástupcu, ktorého môžu sprevádzať poradcovia. Slovenskej republike budú poskytnuté všetky príslušné dokumenty a návrh programu zasadnutia, ktoré majú k dispozícii členské štáty, aby mohla participovať na zasadnutiach Rady a/alebo jej podriadených orgánov ako pozorovateľ.

6.3 Slovenská republika bude pozývaná k účasti na zasadnutiach Rady agentúry konaných na ministerskej úrovni ako pozorovateľ prostredníctvom jedného zástupcu, ktorý môže byť sprevádzaný poradcami. Slovenskej republike budú poskytnuté všetky príslušné dokumenty a návrh programu zasadnutia, ktoré majú k dispozícii členské štáty, aby mohla participovať na týchto stretnutiach.

ČLÁNOK 7

Slovenská republika sa bude podieľať, a v súlade s finančným predpismi a pokynmi agentúry finančne prispievať do PECS, a to najmä prostredníctvom svojho príspevku do tzv. „PECS charty“, podľa podmienok stanovených v prílohách k tejto zmluve.

ČLÁNOK 8

8.1 S ohľadom na geografické rozloženie kontraktov týkajúcich sa PECS, na ktorom Slovenská republika participuje, bude agentúra implementovať platné pravidlá priemyselnej politiky uvedené v Prílohe I k tejto zmluve.

8.2 Slovenská republika a agentúra každoročne uskutočnia špeciálne hodnotenie s cieľom prediskutovať otázky týkajúce sa zbližovania a komplementarity slovenského priemyslu s kozmickým priemyslom členských štátov agentúry.

ČLÁNOK 9

Pre realizáciu oficiálnych aktivít agentúry, vykonávaných v rámci tejto zmluvy, Slovenská republika udelí nasledovné výsady a imunity:

9.1 Agentúra bude mať na území Slovenskej republiky právnu subjektivitu. Bude mať predovšetkým právomoc uzatvárať zmluvy, nadobúdať hnuteľný a nehnuteľný majetok a disponovať ním, a byť účastníkom súdneho konania.

9.2 Agentúra bude mať súdnu a exekučnú imunitu s výnimkou:

a) ak agentúra v konkrétnom prípade takú imunitu výslovne zrušila;

b) pokiaľ ide o občianskoprávnu zodpovednosť voči tretej osobe za škodu vzniknutú v dôsledku nehody spôsobenej motorovým vozidlom, ktoré patrí alebo je prevádzkované agentúrou, alebo v súvislosti s týmto vozidlom dôjde k porušeniu pravidiel cestnej premávky;

c) pokiaľ ide o vymáhanie rozhodcovského nálezu vydaného podľa článku 12.

9.3 V rámci svojej oficiálnej činnosti, agentúra, jej majetok a príjem bude oslobodený od priamych daní v Slovenskej republike. Agentúra bude tiež oslobodená od nepriamych daní pri uskutočňovaní nákupov alebo využívaní služieb vysokej hodnoty, ktoré sú nevyhnutne potrebné na výkon oficiálnej činnosti agentúry v rámci tejto zmluvy.

9.4 Tovar dovezený alebo vyvezený agentúrou, ktorý je nevyhnutne potrebný na výkon oficiálnej činnosti, bude oslobodený od všetkých dovozných a vývozných ciel a poplatkov a od všetkých dovozných a vývozných zákazov a obmedzení. V súlade s podmienkami stanovenými Slovenskou republikou, takýto dovážaný alebo vyvážaný tovar nesmie byť na území Slovenskej republiky predávaný, požičiavaný ani prevedený bezplatne alebo za poplatok. Slovenská republika a agentúra ustanovia postupy, ktoré sa budú aplikovať pri vývoze alebo dovoze majetku používaného v súvislosti s ich spoluprácou. Agentúra bude spolupracovať s príslušnými orgánmi Slovenska, aby sa zabezpečilo, že tovar dovážaný alebo vyvážaný agentúrou bude použitý na účely jej oficiálnej činnosti vykonávanej v súlade s touto zmluvou.

9.5 Agentúra môže v Slovenskej republike prijímať a byť držiteľom akýchkoľvek finančných prostriedkov, meny, hotovosti alebo cenných papierov; môže s nimi voľne nakladať na území Slovenskej republiky na ľubovoľné oficiálne účely agentúry a mať účty v akejkoľvek mene.

9.6 Zamestnanci agentúry budú oslobodení od daní z platu, mzdy, dávok a dôchodkov, vyplácaných za súčasné alebo predchádzajúce služby pre agentúru; toto oslobodenie sa vzťahuje aj na dávky vyplácané ich rodinným príslušníkom.

9.7 Uvádzanie publikácií a iných informačných materiálov do obehu, od alebo pre agentúru, nesmie byť žiadnym spôsobom obmedzované.

ČLÁNOK 10

Slovenská republika oznámi generálnemu riaditeľovi agentúry názov orgánu určeného jej zastupovaním pri implementácii tejto zmluvy, ako aj mená zástupcu a poradcov, ktorí sa budú zúčastňovať stretnutí v súlade s článkom 6 tejto zmluvy.

ČLÁNOK 11

Zmluvné strany budú niesť výhradnú zodpovednosť za vykonávanie svojich vlastných aktivít pri implementácii tejto zmluvy. Zmluvná strana bude mať právo na postih voči druhej strane v prípade akéhokoľvek druhu škody na osobe, alebo majetku, spôsobenej druhou stranou. Pri akejkoľvek pohľadávke uplatňovanej treťou stranou sa zmluvné strany navzájom odškodnia, pokiaľ pôjde o škody spôsobené vlastnou činnosťou.

ČLÁNOK 12

12.1 Akýkoľvek spor, ktorý vznikne v súvislosti s výkladom alebo uplatňovaním tejto zmluvy, a ktorý sa nepodarí vyriešiť zmierom medzi zmluvnými stranami, bude na žiadosť jednej zo strán predložený rozhodcovskému súdu.

12.2 Rozhodcovský súd bude zložený z troch členov, jedného rozhodcu menuje agentúra, jedeného určí Slovenská republika a tretieho rozhodcu zvolia prví dvaja rozhodcovia, ktorý bude aj predsedom. Ak v lehote šiestich mesiacov odo dňa podania žiadosti o rozhodcovské konanie niektorá zo strán nevymenuje svojho rozhodcu, na žiadosť ktorejkoľvek strany bude rozhodca menovaný predsedom Medzinárodného súdneho dvora. Rovnaký postup sa uplatní, ak do šiestich mesiacov od vymenovania prvých dvoch členov rozhodcovského súdu nebol zvolený tretí.

12.3 Rozhodcovský súd ustanoví svoj rokovací poriadok; jeho rozhodnutie bude konečné a záväzné.

ČLÁNOK 13

Prílohy k tejto zmluve tvoria neoddeliteľnú súčasť tejto zmluvy.

ČLÁNOK 14

14.1 Táto zmluva, po podpise zmluvnými stranami a jej schválení v súlade s právnym poriadkom Slovenskej republiky, nadobudne platnosť v deň, kedy Slovenská republika Agentúru o tomto schválení notifikuje. Slovenská republika bude požívať výhody všetkých práv priznaných jej ako ECS v tejto zmluve dňom podpisu PECS Charty podľa článku 7. Príspevok do PECS Charty musí byť uhradený najneskôr do jedného roka po podpísaní tejto zmluvy, pokiaľ si strany nedohodnú iný časový limit. V prípade neuhradenia daného príspevku vo vyššie uvedenej lehote, táto zmluva bude automaticky ukončená.

14.2 Dňom nadobudnutia platnosti táto dohoda nahradí dohodu o spolupráci medzi agentúrou a vládou Slovenskej republiky, spomenutú v preambule, s tým, že jej ustanovenia sa naďalej budú uplatňovať v rozsahu potrebnom na zabezpečenie implementácie akýchkoľvek zmlúv, ktoré boli uzavreté v rámci tej dohody a ktoré budú platné v deň, kedy tá dohoda stratí účinnosť.

ČLÁNOK 15

15.1 Táto zmluva bude ukončená päť rokov od dátumu nadobudnutia platnosti, pokiaľ nebude jej platnosť ukončená predčasne v súlade s ustanovením odseku 3, uvedeným nižšie. Rok pred vypršaním platnosti tejto zmluvy preskúmajú zmluvné strany výsledky jej implementácie na základe výstupov z ročných hodnotení podľa článku 8 a posúdia spôsoby a prostriedky, ako pokračovať v ďalšom rozvoji vzájomnej spolupráce. Zmluvné strany predovšetkým posúdia možnosť udelenia štatútu pridruženého člena alebo členského štátu agentúry Slovenskej republike.

15.2 V prípade pokračovania súčasnej spolupráce možno túto dohodu predĺžiť vzájomnou dohodou v písomnej forme.

15.3 Každá zmluvná strana môže túto dohodu vypovedať písomným oznámením najmenej jeden rok pred plánovaným dátumom ukončenia, ktorý bude ku koncu kalendárneho roka.

15.4 Ukončenie platnosti tejto zmluvy nemá vplyv na platnosť práv a povinností zmluvných strán, ktoré majú ostať v platnosti aj po zrušení tejto zmluvy alebo jej interpretácie, týkajúcich sa nielen napríklad arbitráže, dôverných informácií, záväzkov, práva na duševné vlastníctvo, či zmlúv vykonávaných na základe tejto zmluvy. Po ukončení platnosti tejto zmluvy bude Slovenská republika predovšetkým povinná naďalej plniť svoje finančné záväzky voči PECS.

15.5 Slovenská republika a agentúra môžu zmeniť ustanovenia tejto zmluvy na základe vzájomnej dohody. Zmeny, s výnimkou tých, ktoré sú výlučne v prílohách, nadobudnú platnosť dňom, kedy obe zmluvné strany oznámia, že splnili všetky potrebné interné podmienky, aby zmeny nadobudli platnosť.

Zmeny vykonané výhradne v prílohách musia byť v súlade s podmienkami stanovenými v týchto prílohách.

V.... Bratislave ...

dňa.... 16. februára 2015..................................

v dvoch vyhotoveniach v anglickom jazyku a slovenskom jazyku, pričom obe znenia sú rovnako autentické. Agentúra poskytne preklady vo francúzskom a nemeckom jazyku.


Za Slovenskú republiku:

Juraj Draxler v. r.

Za Európsku vesmírnu agentúru:

Karl Heinz Kreuzberg v. r.


PRÍLOHA I

Plán pre európske spolupracujúce štáty (PECS):

Ciele, pravidlá a postupy

I. Ciele

I.1 Celkové ciele PECS

Celkovým cieľom programu PECS je zapojiť Slovenskú republiku do programov a aktivít agentúry a čo najefektívnejšie pripraviť možné budúce pristúpenie k Dohovoru ESA.

I.2 Špecifické ciele programu PECS

a) Rozvíjať spoluprácu medzi vedeckými obcami a užívateľmi aplikácií v Slovenskej republike a členských štátoch agentúry.

b) Vytvoriť a posilniť odbornú znalosť a priemyselné kapacity Slovenskej republiky s výhľadom regulárneho a spravodlivého zapojenia priemyslu do budúcich programov agentúry po pristúpení.

c) Poskytovať nepriamy prístup k programom a aktivitám ESA a prístup k spoločným programom agentúry a EÚ, v súlade s podmienkami platných právnych predpisov.

d) Podporovať pochopenie európskych vesmírnych produktov, noriem a postupov, ktoré sú zaužívané v agentúre, zo strany Slovenskej republiky.

e) Zabezpečiť koherenciu medzi vesmírnymi aktivitami členských štátov a Slovenskej republiky, napr. zamedzením zbytočných duplicít.

I.3 Oblasti a kategórie činností, ktoré majú byť zahrnuté do programu PECS.

I.3.1 PECS bude pokrývať štyri hlavné kategórie činností, ako je definované nižšie v I. 3.2, v nasledujúcich piatich oblastiach:

a) Kozmická veda, najmä astronómia a astrofyzika, výskum slnečného systému a fyzika vzťahov Slnko - Zem;

b) Výskum pozorovania Zeme a jeho aplikácie, najmä monitorovanie životného prostredia, meteorológia, aeronómia a geodézia;

c) Telekomunikácie vrátane poskytovania služieb a satelitnej navigácie;

d) Výskum v mikrogravitácii, najmä kozmická biológia a medicína a spracovanie materiálov;

e) Inžinierstvo a využívanie pozemského segmentu.

I.3.2 Kategórie činností zahrnutých do programu PECS, sú nasledujúce:

a) Technológia a zariadenia týkajúce sa voliteľných programov ESA, ktoré nie sú súčasťou kritickej cesty realizácie agentúrnych programov ( technológie „nekritickej cesty“);

b) Vedecké projekty a/alebo experimenty;

c) Využívanie dát;

d) Podpora malých a stredných podnikov (MSP).

I.3.3 Podrobne budú aktivity v rámci PECS definované v priebežnom päťročnom pláne, ktorý bude na konci štvrtého roka každého päťročného obdobia predĺžený s ohľadom na rokovania o obnovení Dohody medzi

Slovenskou republikou a agentúrou, na nové päťročné obdobie počnúc koncom piateho roka. Päťročný plán musí byť schválený v rámci Výboru a v súlade s postupmi uvedenými v odseku II.1.2 nižšie.

II. Pravidlá a postupy

II.1 Implementácia PECS

II1.1 Agentúra bude realizovať PECS v súlade s pravidlami a postupmi, pokiaľ nie je stanovené inak v súčasných cieľoch, pravidlách a postupoch.

II.1.2 Špeciálny výbor, ďalej len „výbor PECS“, bude monitorovať a riadiť realizáciu PECS. Pôsobnosť a pravidlá postupu výboru sú popísané v prílohe II nižšie.

II.1.3 Národné inštitúcie, ktoré spadajú do právomoci Slovenskej republiky, môžu na žiadosť agentúry a so súhlasom Slovenskej republiky, poskytovať technickú podporu jednej alebo viacerým činnostiam, ktoré sa majú realizovať v rámci PECS; keď to bude vhodné, takáto podpora sa poskytne na základe písomnej korešpondencie medzi dotknutou inštitúciou a agentúrou a informácie budú zaslané všetkým ostatným ECS a Rade agentúry.

II.1.4 Agentúra dá svoje zariadenia a služby k dispozícii pre činnosti vykonávané v rámci PECS v súlade s ustanoveniami článku 3.1 tejto zmluvy. Predovšetkým sprístupní elektronický systém vyhlasovania verejných súťaží (EMITS) registrovaným firmám v Slovenskej republike za nasledovných podmienok:

a) Prístup k programom agentúry iba na čítanie; a

b) Plný prístup k aktivitám v rámci PECS a prístup k spoločným programom agentúry a EÚ, v súlade s podmienkami platných právnych predpisov.

II.2 Obsah PECS

Pred začatím päťročnej činnosti vypracuje agentúra PECS na päťročné obdobie, ktorý bude vychádzať zo vstupov získaných od Slovenskej republiky a členských štátov, v súlade s nasledovným postupom:

II.2.1 Agentúra prekonzultuje so Slovenskou republikou jej požiadavky, týkajúce sa technológií nekritickej cesty.

II.2.2 So zreteľom na ustanovenia článku 6 zmluvy, agentúra potom vytvorí predbežný návrh päťročného PECS na prerokovanie v každej programovej rade a výbore a predloží ho na schválenie dvojtretinovou väčšinou hlasov členských štátov alebo príslušných účastníkov nasledovným výborom a programovým radám agentúry, pre jeho následné schválenie výborom PECS:

a) Príslušným programovým radám agentúry: s ohľadom na príspevky Slovenskej republiky do oblasti vývoja a/alebo fázy využívania systémov a užitočného zaťaženia, alebo do vývoja technológií nekritickej cesty, ktoré majú byť vykonané v rámci voliteľných programov agentúry;

b) Výboru pre vedecký program (SPC): s ohľadom na príspevky Slovenskej republiky do oblasti vývoja a/alebo fázy využívania alebo do vývoja technológií nekritickej cesty, ktoré majú byť vykonávané v rámci vedeckých projektov agentúry;

c) Výboru priemyselnej politiky (IPC): s ohľadom na ich zaradenie do PECS na vývoj niektorých technológií uvedených v hlavnom technologickom pláne agentúry, ktorý má byť vykonaný Slovenskou republikou alebo neskorší vývoj technológie nekritickej cesty v tejto oblasti a činnosti, ktoré majú byť vykonané na podporu malých a stredných podnikov.

Naviac, ak je činnosť PECS zahrnutá v rámci aktivít definovaných v prílohe A platného programového vyhlásenia alebo v dobe procesu dokončovania, príslušné vyhlásenie alebo jeho návrh sa zmení alebo zodpovedajúcim spôsobom potvrdí príspevok tohto PECS.

IPC takisto bude hodnotiť aspekty priemyselnej politiky PECS a schvaľovať plán jednoduchou väčšinou hlasov všetkých členských štátov pred tým, ako bude predložený výboru PECS na schválenie.

II.2.3 Agentúra potom vypracuje konsolidovaný PECS na základe prvkov schválených príslušnými výbormi a programovými radami pre následné posúdenie a schválenie zo strany výboru PECS. Slovenská republika bude v tejto fáze informovať agentúru a výbor PECS o činnostiach, ktoré chce podporovať, so zreteľom na konvergenciu a komplementaritu priemyslu Slovenska a členských štátov ESA, a agentúre dá tiež potvrdenie plánovaných príspevkov k financovaniu príslušných aktivít.

II.2.4 Pred schválením päťročného PECS výborom PECS, akékoľvek zmeny v obsahu navrhovaných činností požadované výborom PECS, s výnimkou vymazaných činností, musia byť odovzdané na posúdenie príslušným výborom a programovým radám. Príslušné výbory a programové rady potom pošlú svoj súhlas s navrhovanými zmenami výboru PECS na schválenie.

II.2.5 Akonáhle výbor PECS schváli päťročný PECS, agentúra na základe tohto PECS, pripraví konkrétny nástroj, ďalej len "Charta PECS" (uvedená v článku 14.1), na základe čoho bude môcť Slovenská republika finančne prispievať do PECS. Charta PECS bude obsahovať referencie na aktivity, ktoré majú byť financované Slovenskou republikou, ako sú definované v schválenom PECS a určí výšku finančného príspevku Slovenskej republiky, vrátane jej finančného podielu na interných nákladoch agentúry uvedené v odseku II.4, spolu s príslušným orientačným rozdelením a harmonogramom platieb. Agentúra predloží chartu PECS Slovenskej republike na schválenie a následne ju pre informáciu poskytne výboru PECS.

II.2.6 Päťročný PECS môže byť revidovaný a aktualizovaný raz ročne počas tohto päťročného obdobia, aby sa v ňom zohľadnili nové aktivity navrhnuté agentúrou a o ktoré prejavila záujem Slovenská republika alebo iný ECS. Schváleniu ročnej revízie PECS musí predchádzať schválenie príslušnými výbormi agentúry a programovými radami. Ak sa do PECS v dôsledku vyššie uvedeného postupu pridajú nové aktivity, agentúra adekvátne zmení Chartu PECS, a Slovenská republika odsúhlasí výsledné zvýšenie svojho príspevku, ak je potrebné na základe aktualizovanej Charty PECS.

II.3 Princípy priemyselnej politiky

II.3.1 Finančný príspevok Slovenskej republiky do PECS sa bude zakladať na zaručenom koeficiente geografickej návratnosti rovnému 1. Geografická návratnosť sa vypočíta na základe uznesenia o nariadení týkajúceho sa výpočtu koeficientu geografickej návratnosti a zverejnenia relevantných štatistík a prognóz (ESA/C/CXXXVIII/Res. 6 (v konečnom znení)) alebo akéhokoľvek iného príslušného rozhodnutia, pravidla, uznesenia alebo úkonu zo strany rady agentúry alebo jej delegácie.

II.3.2 Pri určovaní obsahu päťročného pracovného plánu PECS a jeho prípadných zmien, platia nasledujúce zásady priemyselnej politiky:

a) nenarušovanie hospodárskej súťaže;

b) komplementárnosť s existujúcimi odbornými znalosťami v členských štátoch;

c) komplementárnosť s činnosťami vykonávanými v schválených programoch ESA;

d) dopad na rozvoj využívania služieb odvodených od európskych vesmírnych aktív;

e) technologická hodnota pre Agentúru s dôrazom na:

• inovačný potenciál

• kompatibilitu s európskym hlavným technologickým plánom a/alebo budúcimi programovými potrebami agentúry;

f) impulz na vytvorenie európskej priemyselnej siete;

g) otvorenie nových trhov pre konkurenčných dodávateľov;

h) zapojenie malých a stredných podnikov.

II.3.3 Tieto kritériá budú tiež využívané IPC pri skúmaní a posudzovaní návrhu PECS.

II.4 Finančné záležitosti

II.4.1 PECS bude financovaný z príspevkov od ECS zostavených v súlade s pravidlami a postupmi agentúry, ktoré formálne schvaľuje Slovenská republika podpisom Charty PECS v súlade s postupmi uvedenými v bode II. 2. Slovenská republika bude pre riadenie programu, pokrývať plné interné náklady agentúry v súlade s podmienkami finančných nariadení ESA/C/CCXXXIII/Res.1 (v konečnom znení).

II.4.2 Minimálny finančný príspevok vyžadovaný na účasť akéhokoľvek ECS v PECS po dobu piatich rokov je 5 miliónov eur podľa ekonomických podmienok 2001.

II.4.3 Práca sa môže začať, hneď ako jeden ECS schváli chartu PECS.

II.4.4 Slovenská republika môže následne zvýšiť svoj príspevok do PECS raz za rok, ak takéto navýšenie nebude mať za následok dodatočné náklady pre iné ECS.

II.4.5 V prípade zákaziek spolufinancovaných buď vybranou firmou alebo inými zdrojmi, účasť v interných nákladoch agentúry sa vypočíta na základe celkovej hodnoty zákazky, ak nie je dohodnuté inak.

II.4.6 Na konci každého päťročného obdobia, na ktoré sa vzťahuje PECS, sa podiel príspevku Slovenskej republiky, ktorý nebol vyčlenený na vykonanie príslušnej práce, použije na financovanie plánovaných aktivít, ktoré majú byť vykonané v nasledujúcom päťročnom období, ktoré zahŕňa PECS, pokiaľ Slovenská republika nepožaduje inak.

II.4.7 V prípade ukončenia platnosti tejto zmluvy, môže ktorýkoľvek príspevok Slovenskej republiky, ktorý nebol použitý v rámci PECS, byť preradený Slovenskou republikou do iných programov Agentúry, ktorých sa zúčastní, ak sa stane členským štátom alebo pridruženým členom, alebo sa s ním naloží podľa rozhodnutia Slovenskej republiky.

II.5 Zmluvné záležitosti

II.5.1 Agentúra uzatvorí kontrakty potrebné na vykonávanie PECS v súlade so svojimi pravidlami a postupmi, za použitia všeobecných ustanovení a podmienok pre zmluvy ESA a predovšetkým všetky kontrakty budú v eurách.

II.5.2 Zmluvné záväzky prijaté agentúrou budú limitované dostupnými finančnými prostriedkami. Agentúra nevydá výzvu, keď budú finančné prostriedky pre príslušné činnosti nedostačujúce vo vzťahu k odhadu nákladov v pracovnom pláne.

II.5.3 Aktivity sa budú spravidla vykonávať prostredníctvom otvoreného výberového konania v štátoch ECS, ktoré vyjadrili záujem o dané aktivity.

II.5.4 V prípade spolufinancovaných aktivít agentúra preberá úplný dohľad nad výdavkami plánovanými a skutočne vynaloženými zhotoviteľom, rovnako aj nad pôvodom všetkých finančných prostriedkov na účely plnenia zmluvy. V prípade potreby môže byť urobený audit agentúrou alebo v jej mene.

II.5.5 Všetky práva duševného vlastníctva prameniace z letu užitočného nákladu na obežnej dráhe, ktoré sú súčasťou aktivít PECS, sa budú riadiť pravidlami agentúry.

II.6 Záverečné ustanovenia

II.6.1 Slovenská republika bude v zásade, v závislosti od cieľov projektu na ktorom spolupracuje, vlastníkom vytvorených hodnôt, ktoré financovala v rámci PECS, ako aj zariadení, softvéru a vybavenia získaného pre realizáciu programov, zohľadňujúc zásady upravujúce zmluvy agentúry.

II.6.2 Zmeny vykonané v tejto prílohe I, si vyžadujú písomnú dohodu zmluvných strán.

Príloha II

Výbor Plánu pre európske spolupracujúce štáty, (výbor PECS)

Pôsobnosť a rokovací poriadok

A. Pôsobnosť

Výbor PECS v koordinácii s agentúrou bude monitorovať a riadiť vykonávanie PECS v súlade s cieľmi, pravidlami a postupmi ustanovenými v dodatku I k tejto zmluve. Na tento účel musí:

1. Prerokúvať a schvaľovať jednoduchou väčšinou hlasov ECS, po obdržaní oznámenia o súhlase príslušných podriadených orgánov Rady Agentúry, návrh päťročného PECS podľa odseku II.2 PECS, ciele, pravidlá a postupy a všetky zmeny týchto ustanovení.

Právo hlasovať o návrhu päťročného PECS sa takisto poskytne inému potenciálnemu ECS, pre ktorý bola príslušná ECS zmluva podpísaná, ale zatiaľ nenadobudla platnosť.

2. Rozhodnúť, v súlade s kapitolou V rokovacieho poriadku výboru PECS, v akom jazyku budú vedené schôdze výboru PECS, takéto rozhodnutie môže byť prijaté jednoduchou väčšinou hlasov ECS.

3. Vziať na vedomie akýkoľvek poplatok alebo akékoľvek zvýšenie príspevkov do PECS, o ktorom rozhodli účastníci PECS, ako je uvedené v charte PECS.

4. Prijímať informácie o technickej podpore poskytovanej vnútroštátnou inštitúciou pod jurisdikciou ECS, ako je uvedené v PECS ciele, pravidlá a postupy.

5. Schváliť svoju pôsobnosť a rokovací poriadok a akékoľvek jeho zmeny.

B. Rokovací poriadok

Kapitola I

Zloženie

1.1 Výbor PECS je výhradne zložený zo zástupcov ECS.

1.2 Jeden zástupca z každého členského štátu agentúry sa môže zúčastňovať na zasadnutiach výboru ako pozorovateľ. Predsedovia administratívneho a finančného výboru (AFC), výboru priemyselnej politiky (IPC), výboru pre medzinárodné vzťahy (IRC) a výboru pre vedecký program (SPC) agentúry, sú pozývaní k účasti ex officio a je im udelený štatút pozorovateľa.

1.3 Každý ECS môže v zásade byť zastúpený najviac dvoma delegátmi. Účasť delegátov je podmienená predložením poverení vydaných príslušným vnútroštátnym orgánom predsedovi.

1.4 Delegátov môžu sprevádzať poradcovia. Mená a profesie poradcov musia byť oznámené generálnemu riaditeľovi agentúry pred zúčastnením sa na práci akéhokoľvek zasadnutia výboru.

Kapitola II

Predsedníctvo

2.1 Výbor si na obdobie jedného roka zvolí z radov zástupcov ECS predsedu a podpredsedu.

2.2 Ak predseda nie je schopný plniť svoje funkcie, podpredseda preberie jeho funkciu. Úradujúci predseda bude mať rovnaké právomoci a povinnosti ako predseda.

2.3 Predseda vedie rokovania výboru a nemá spôsobilosť delegáta. Pri výkone svojej funkcie je predseda podriadený výboru.

2.4 ECS, ktorého delegát vykonáva funkciu predsedu, menuje na jeho miesto delegáta po dobu trvania výkonu predsedníckej funkcie.

Kapitola III

Zasadnutia

3.1 Výbor zasadá v zásade v priestoroch agentúry, spravidla nie viac ako dvakrát za rok, bezprostredne po zasadnutí IPC alebo AFC.

3.2 Na začiatku každého zasadnutia dá predseda kolovať prezenčnú listinu na podpis účastníkov.

3.3 Účasť zástupcov členských štátov, agentúry a predsedov AFC, IPC, IRC a SPC na zasadnutiach výboru v žiadnom prípade neznamená, že majú právo hlasovať.

3.4 Výbor na každom zasadnutí určí dátum svojho ďalšieho zasadnutia. V prípade potreby môže predseda dátum stanovenej schôdzky zmeniť.

3.5 Predseda môže zvolať mimoriadne zasadnutie výboru, a to buď z vlastnej iniciatívy, alebo na žiadosť väčšiny ECS. Musí sa snažiť zosúladiť tieto rokovania so zasadnutím IPC alebo AFC.

3.6 Generálny riaditeľ agentúry menuje tajomníka výboru z radov zamestnancov agentúry.

3.7 Po konzultácii s predsedom, tajomník výboru pripraví návrh programu, ktorý bude rozoslaný ECS najneskôr štrnásť dní pred každým zasadnutím.

3.8 Návrh programu rokovania, po všetkých potrebných zmenách, musí byť prejednaný a schválený výborom ihneď po začatí schôdze. Ďalšie body môžu byť pridané k návrhu programu rokovania, ale uznesenie k nim môže byť prijaté len vtedy, ak všetci prítomní z ECS súhlasia.

3.9 Zamestnanci agentúry menovaní generálnym riaditeľom agentúry sa zúčastňujú schôdzí výboru.

3.10 Každý ECS má jeden hlas.

3.11 Ak nie je stanovené inak, rozhodnutia sa prijímajú jednoduchou väčšinou prítomných hlasujúcich ECS.

3.12 Tento rokovací poriadok bude realizovaný s cieľom uľahčiť plnenie cieľov programu PECS a stane sa plne aplikovateľným, ak sa aspoň tri ECS pripoja k výboru PECS.

Kapitola IV

Funkcie predsedu a riadenie

4.1 Predseda, s ohľadom na ustanovenie tohto poriadku, riadi rokovania výboru a udržiava poriadok počas zasadnutí. Predseda otvára a ukončuje každé zasadnutie, riadi diskusie, a ak je to potrebné zhŕňa ich, zabezpečuje dodržiavanie rokovacieho poriadku, udeľuje alebo odníma slovo, rozhoduje o poradí bodov rokovania, dáva návrhy na hlasovanie a oznamuje uznesenia. Môže navrhnúť odročenie alebo ukončenie rozpravy, alebo odročenie alebo pozastavenie rokovaní. V súlade s odsekom 4.10 nižšie, musí pred každým hlasovaním zistiť, či je vytvorené kvórum.

4.2 Nikto nesmie vystupovať v rozprave bez oprávnenia predsedom. S ohľadom na ustanovenie bodu 4.3, predseda udeľuje slovo v takom poradí, v akom sa hovoriaci prihlásili do rozpravy. Predseda môže napomenúť hovoriaceho, ktorého poznámky nesúvisia s predmetom problému.

4.3 Počas zasadnutia môže ECS vzniesť námietku. Predseda okamžite rozhodne o tejto námietke. Každý ECS sa môže odvolať proti rozhodnutiu predsedu, v takom prípade musí byť odvolanie prerokované a predložené na hlasovanie. Ak nie je odvolanie potvrdené väčšinou prítomných hlasujúcich ECS, predsedovo rozhodnutie platí. Námietka prednesená ECS sa nemusí zaoberať podstatou spornej veci.

4.4 Prednosť pred všetkými ostatnými návrhmi a námietkami majú v tomto poradí návrhy na:

a) pozastavenie zasadania;

b) ukončenie zasadania;

c) odročenie prejednávanej otázky;

d) uzavretie debaty prejednávanej otázky.

4.5 Každý návrh vo svojej konečnej podobe musí byť predložený na hlasovanie. Musí byť predložený na zasadnutí v písomnej forme, ak o to niektorý ECS požiada. V takom prípade predseda tento návrh nepredloží na zasadnutie, kým tento ECS nedostane text znenia návrhu.

4.6 Kedykoľvek sa prednesie pozmeňujúci návrh, hlasuje sa o ňom ako prvom. Pri dvoch alebo viacerých pozmeňujúcich návrhoch výbor hlasuje najprv o tom návrhu, o ktorom predseda rozhodne, že je vo svojej podstate najďalej od pôvodného návrhu. V prípade prijatia jedného pozmeňujúceho návrhu, ktorý implikuje zamietnutie ďalšieho, nebude tento druhý návrh predložený na hlasovanie.

4.7 Každý ECS môže požiadať, aby sa o jednotlivých častiach pozmeňujúcich návrhov hlasovalo samostatne. Ak sa táto požiadavka stretne s námietkou, o návrhu na rozdelenie pozmeňovacieho návrhu sa musí hlasovať.

4.8 Ak niektorý ECS o to požiada, výbor bude následne hlasovať o konečnom znení návrhu.

4.9 Ak sú predložené dva alebo viac návrhov v jednej a tej istej záležitosti, hlasuje sa o týchto návrhoch v poradí, v akom boli prednesené, pokiaľ výbor nerozhodne inak. Po každom hlasovaní výbor môže rozhodnúť, či sa bude hlasovať o ďalšom návrhu.

4.10 Keď sa tento rokovací poriadok stane plne aplikovateľným podľa ustanovenia odseku 3.12 vyššie, bude na každom zasadnutí výboru PECS potrebná pre vytvorenie kvóra prítomnosť zástupcov väčšiny ECS.

Kapitola V

Jazyky

Zasadnutia výboru budú vedené v jednom z pracovných jazykov agentúry, ktorý vyberie výbor PECS. Všetky dokumenty na zasadnutie musia byť pripravené v zodpovedajúcom jazyku.

Kapitola VI

Zápis

6.1 Po každom zasadnutí výboru pripraví tajomník výboru návrh zápisnice, zaznamenávajúcej podstatu diskusií a dosiahnuté závery.

6.2 Návrh zápisnice bude rozoslaný čo najskôr po skončení zasadnutia.

6.3 Návrhy na zmeny návrhu zápisnice zašle ECS tajomníkovi výboru písomne v lehote troch týždňov odo dňa ich oznámenia.

6.4 Na začiatku každej schôdze musí byť zápis z minulého zasadnutia, po zvážení všetkých predložených zmien, schválený výborom.

Kapitola VII

Dodatky

Pôsobnosť a rokovací poriadok výboru PECS môže výbor PECS zmeniť na základe písomného súhlasu agentúry.

Anglické znenie textu