Oznámenie č. 113/2016 Z. z.Oznámenie Ministerstva financií Slovenskej republiky o vydaní opatrenia z 27. januára 2016 č. MF/007241/2016-731, ktorým sa ustanovuje vzor kontrolného výkazu k dani z pridanej hodnoty

Platnosť od 02.03.2016
Redakčná poznámka

Opatrenie nadobúda účinnosť 1. apríla 2016.

113

OZNÁMENIE

Ministerstva financií Slovenskej republiky

Ministerstvo financií Slovenskej republiky vydalo podľa § 78a ods. 12 zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení zákona č. 360/2013 Z. z.

opatrenie z 27. januára 2016 č. MF/007241/2016-731, ktorým sa ustanovuje vzor kontrolného výkazu k dani z pridanej hodnoty.

Opatrenie nadobúda účinnosť 1. apríla 2016.

Opatrenie je uverejnené pod poradovým číslom 3/2016 Finančného spravodajcu, ktorý je prístupný v elektronickej forme na webovom sídle Ministerstva financií Slovenskej republiky, a do opatrenia možno nazrieť na Ministerstve financií Slovenskej republiky.