Redakčné oznámenie č. r1/c9/2015 Z. z.Redakčné oznámenie o oprave chyby vo vyhláške Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky č. 9/2015 Z. z.

Čiastka 9/2015
Platnosť od 25.02.2015
Účinnosť od 01.02.2015

REDAKČNÉ OZNÁMENIE

o oprave chyby

vo vyhláške Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky č. 9/2015 Z. z., ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky č. 464/2009 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o prevádzke vozidiel v premávke na pozemných komunikáciách v znení neskorších predpisov

V čl. I dvadsiatom štvrtom bode má byť namiesto označenia „42aa“ správne uvedené označenie „42ab“.