Redakčné oznámenie č. r1/c87/2015 Z. z.Redakčné oznámenie o oprave tlačovej chyby vo vyhláške Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky č. 287/2015 Z. z.

Čiastka 87/2015
Platnosť od 14.11.2015

REDAKČNÉ OZNÁMENIE

o oprave tlačovej chyby

vo vyhláške Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky č. 287/2015 Z. z., ktorou sa mení vyhláška Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky č. 210/2000 Z. z. o meradlách a metrologickej kontrole v znení neskorších predpisov

V prílohe č. 31 druhej časti bode 3 podbod 3.1.3 správne znie:

„Relatívna chyba rýchlomera sa určuje podľa vzťahu:

".