Redakčné oznámenie č. r1/c67/2015 Z. z.Redakčné oznámenie o oprave tlačovej chyby v nariadení vlády Slovenskej republiky č. 167/2015 Z. z.

Čiastka 67/2015
Platnosť od 29.09.2015
Účinnosť od 14.09.2015

REDAKČNÉ OZNÁMENIE

o oprave tlačovej chyby

v nariadení vlády Slovenskej republiky č. 167/2015 Z. z. o environmentálnych normách kvality v oblasti vodnej politiky


Citácie poznámok pod čiarou k odkazom 25 a 26 v prílohe č. 1 časti B znejú:

25) § 2 nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 201/2011 Z. z.

26) § 7 vyhlášky Ministerstva pôdohospodárstva, životného prostredia a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky č. 418/2010 Z. z.“.