Oznámenie č. 96/2015 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky o zmenách a doplnkoch v prílohách k Európskej dohode o medzinárodnej preprave nebezpečných tovarov po vnútrozemských vodných cestách (ADN)

Čiastka 31/2015
Platnosť od 19.05.2015
Redakčná poznámka

Zmeny a doplnky nadobudli platnosť 1. januára 2015 v súlade s článkom 20 ods. 5 dohody. Pre Slovenskú republiku nadobudli platnosť v ten istý deň, t. j. 1. januára 2015.

96

OZNÁMENIE


Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky

Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky oznamuje, že Správny výbor Európskej dohody o medzinárodnej preprave nebezpečného tovaru po vnútrozemských vodných cestách prijal 31. januára 2014 v Ženeve zmeny a doplnky v prílohách k Európskej dohode o medzinárodnej preprave nebezpečného tovaru po vnútrozemských vodných cestách (ADN) (oznámenie č. 331/2010 Z. z., oznámenie č. 461/2010 Z. z. a oznámenie č. 78/2013 Z. z.)

Zmeny a doplnky nadobudli platnosť 1. januára 2015 v súlade s článkom 20 ods. 5 dohody.

Pre Slovenskú republiku nadobudli platnosť v ten istý deň, t. j. 1. januára 2015.

Do textu zmien a doplnkov možno nahliadnuť na Ministerstve dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky.