Oznámenie č. 93/2015 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky o uložení Vyhlásenia Slovenskej republiky podľa Dohovoru o právomoci, rozhodnom práve, uznávaní a výkone a spolupráci v oblasti rodičovských práv a povinností a opatrení na ochranu dieťaťa z 19. októbra 1996 vo vzťahu k Poľskej republike

Čiastka 30/2015
Platnosť od 07.05.2015

93

OZNÁMENIE


Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky

Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky oznamuje, že 30. októbra 2014 bolo na Ministerstve zahraničných vecí Holandského kráľovstva, ktoré je depozitárom Dohovoru o právomoci, rozhodnom práve, uznávaní a výkone a spolupráci v oblasti rodičovských práv a povinností a opatrení na ochranu dieťaťa z 19. októbra 1996 (oznámenie č. 344/2002 Z. z.), uložené vyhlásenie Slovenskej republiky podľa tohto dohovoru vo vzťahu k Poľskej republike.

VYHLÁSENIE

Slovenskej republiky podľa článku 52 ods. 1 Dohovoru o právomoci, rozhodnom práve, uznávaní a výkone a spolupráci v oblasti rodičovských práv a povinností a opatrení na ochranu dieťaťa z 19. októbra 1996

Slovenská republika vyhlasuje podľa článku 52 ods. 1, že ustanovenia o rozhodnom práve v tomto dohovore majú prednosť pred ustanoveniami Zmluvy medzi Československou socialistickou republikou a Poľskou ľudovou republikou o právnej pomoci a úprave právnych vzťahov v občianskych, rodinných, pracovných a trestných veciach, podpísanej vo Varšave 21. decembra 1987.