Oznámenie č. 92/2015 Z. z.Oznámenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky o uložení kolektívnej zmluvy vyššieho stupňa a dodatkov ku kolektívnej zmluve vyššieho stupňa

Čiastka 30/2015
Platnosť od 07.05.2015

92

OZNÁMENIE


Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky oznamuje, že podľa § 9 ods. 1 a 2 zákona č. 2/1991 Zb. o kolektívnom vyjednávaní v znení neskorších predpisov boli na Ministerstve práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky do 21. apríla 2015 uložené tieto dodatky ku kolektívnej zmluve vyššieho stupňa a kolektívna zmluva vyššieho stupňa:

1. Dodatok č. 11 ku Kolektívnej zmluve vyššieho stupňa z 29. 4. 2002 platnej a účinnej do 31. 12. 2016 uzatvorený 23. marca 2015 medzi Integrovaným odborovým zväzom zastupujúcim zamestnancov dopravných podnikov v Slovenskej republike

a

Zväzom zamestnávateľov mestskej hromadnej dopravy Slovenskej republiky zastupujúcim zamestnávateľov dopravných podnikov v Slovenskej republike.

2. Dodatok č. 1 ku Kolektívnej zmluve vyššieho stupňa pre príslušníkov Policajného zboru na rok 2015 z 27. marca 2015 uzatvorený medzi Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky

a

Odborovým zväzom polície v Slovenskej republike.

3. Dodatok č. 3 ku Kolektívnej zmluve vyššieho stupňa na roky 2012 – 2015 z 24. marca 2015 uzatvorený medzi Integrovaným odborovým zväzom

a

Zväzom stavebných podnikateľov Slovenska.

4. Kolektívna zmluva vyššieho stupňa na roky 2015 – 2017 z 1. apríla 2015 uzavretá medzi Asociáciou priemyslu, poľnohospodárstva a služieb

a

Odborovým zväzom výroby, obchodu a služieb.