Nariadenie vlády č. 83/2015 Z. z.Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 356/2006 Z. z. o ochrane zdravia zamestnancov pred rizikami súvisiacimi s expozíciou karcinogénnym a mutagénnym faktorom pri práci v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 301/2007 Z. z.

Čiastka 28/2015
Platnosť od 24.04.2015
Účinnosť od 01.05.2015

83

NARIADENIE VLÁDY

Slovenskej republiky

z 8. apríla 2015,

ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 356/2006 Z. z. o ochrane zdravia zamestnancov pred rizikami súvisiacimi s expozíciou karcinogénnym a mutagénnym faktorom pri práci v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 301/2007 Z. z.

Vláda Slovenskej republiky podľa § 2 ods. 1 písm. e) zákona č. 19/2002 Z. z., ktorým sa ustanovujú podmienky vydávania aproximačných nariadení vlády Slovenskej republiky v znení zákona č. 607/2004 Z. z. nariaďuje:


Čl. I

Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 356/2006 Z. z. o ochrane zdravia zamestnancov pred rizikami súvisiacimi s expozíciou karcinogénnym a mutagénnym faktorom pri práci v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 301/2007 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:

1. V § 2 písmená a) a b) znejú:

a) karcinogénny faktor je

1. látka alebo zmes, ktorá spĺňa kritériá klasifikácie ako karcinogén kategórie 1A alebo kategórie 1B podľa osobitného predpisu,3)

2. látka, zmes alebo pracovný proces s rizikom chemickej karcinogenity uvedené v prílohe č. 1 alebo látka alebo zmes uvoľňovaná v pracovných procesoch uvedených v prílohe č. 1,

b) mutagénny faktor je látka alebo zmes, ktoré spĺňajú kritériá klasifikácie ako mutagén zárodočných buniek kategórie 1A alebo kategórie 1B podľa osobitného predpisu,3).“

Poznámka pod čiarou k odkazu 3 znie:

3) Príloha I k nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1272/2008 zo 16. decembra 2008 o klasifikácii, označovaní a balení látok a zmesí, o zmene, doplnení a zrušení smerníc 67/548/EHS a 1999/45/ES a o zmene a doplnení nariadenia (ES) č. 1907/2006 (Ú. v. EÚ L 353, 31. 12. 2008) v platnom znení.“.

2. Poznámka pod čiarou k odkazu 4 sa vypúšťa.

3. V § 2 písm. c) sa slová „skupiny 1 a 2“ nahrádzajú slovami „kategórie 1A a kategórie 1B“.

4. V § 4 ods. 1 sa slovo „prípravkami“ nahrádza slovom „zmesami“.

5. V § 6 ods. 2 písm. b) sa slovo „prípravkov“ nahrádza slovom „zmesí“.

6. § 14 znie:

㤠14

Týmto nariadením vlády sa preberajú právne záväzné akty Európskej únie uvedené v prílohe č. 5.“.

7. V nadpise prílohy č. 1 sa slovo „prípravkov“ nahrádza slovom „zmesí“.

8. Prílohy č. 2, 3 a 5 vrátane nadpisov znejú:

„Príloha č. 2 k nariadeniu vlády č. 356/2006 Z. z.

TECHNICKÉ SMERNÉ HODNOTY PLYNOV, PÁR A AEROSÓLOV S KARCINOGÉNNYMI A MUTAGÉNNYMI ÚČINKAMI V PRACOVNOM OVZDUŠÍ

P
o
r.

č.
Chemická látkaEINECS1)CAS2)TSH3)Účinky
ml.m-3
(ppm)4)
mg.m-3 5)Kate-
gória
karcino-

génov7)
Kate-
gória muta-
génov8)
Senzi-
bilizu-
júce9)
Prienik
cez
pokožku10)
1.akrylamid201-173-779-06-1-0,031B1B-+
2.akrylonitril
(2-propénnitril)
203-466-5107-13-1371B-++
3.arzén - zlúčeniny (III, V ako As)
oxid arzeničný,
kyselin­a ­arzeničná a jej soli,
oxid ­arzenitý,
kyselina arzenitá a jej soli,
hydrogénarzeničnan
olovnatý,
chlorid arzenitý a iné
anorganické zlúčeniny
arzénu s výnimkou arzénovodíka
215-116-9

215-481-4

232-064-2
1303-28-2
7778-39-4
1327-53-3
13464-58-9
7784-40-9
-0,1 (I)11)1A---
4.auramín
(imín4,4´- dimetylaminobenzofenónu) a jeho soli12)
207-762-5492-80-8-0,08(I)2--+
5.azbest (vlákna)---0,1 vl.cm-3
6)
1A---
6.benzén200-753-771-43-21,03,251A1B-+
7.benzidín a jeho zlúčeniny202-199-192-87-5-81A--+
8.benzo(a)pyrén
- výroba koksu
- ostatné
200-028-550-32-8-
-
0,005
0,002
1B
1B
1B
1B
-
-
-
-
9.berýlium a jeho zlúčeniny ako Be (okrem
hlinitokremičitanov
berylnatých)
- opracovanie kovu a zliatin
- ostatné
231-150-77440-41-7-

-
0,005(I)

0,002(I)
1B

1B
-

-
+

+
-

-
10.bis(chlórmetyl)éter208-832-8542-88-10,0010,0051A--+
11.1,3-butadién
(buta-1,3-dién)
203-450-8106-99-05111A1B--
12.bután s obsahom 0,1 % butadiénu
(n-bután)
(izo-bután)
203-448-7
200-857-2
106-97-8
75-28-5
1 0002 4001A---
13.1,2-dibrómetán203-444-5106-93-40,10,81B--+
14.dietylsulfát200-589-664-67-50,030,21B1B--
15.1,2-dichlóretán
(etyléndichlorid)
203-458-1107-06-25201B--+
16.2,2´-dichlór-4,4´-
metyléndianilín
(3,3´dichlórdifenyl-
metán-4,4´-diam)
202-918-9101-14-4-0,021B--+
17.1,2-dimetylhydrazín
(1,2-dimetyldiazán)
540-73-8-0,11B-++
18.dimetylsulfát201-058-177-78-10,020,11B2-+
19.2,6-dinitrotoluén210-106-0606-20-20,0070,051B2-+
20.epichlórhydrín (1-chlór-2,3-epoxy-
propán)
(chlórmetyloxirán)
203-439-8106-89-83121B-++
21.etylénimín (aziridín)205-793-9151-56-40,50,91B1B-+
22.etylénoxid (oxirán)200-849-975-21-8121B1B-+
23.hydrazín (diazán)206-114-9302-01-20,10,131B-++
24.chlórmetyl-metyléter
monochlórdimetyléter)
(chlórmetoxymetán)
203-480-1107-30-2-0,0031A--+
25.chróm (VI)
zlúčeniny
vrátane chrómanu
olovnatého (prach/aerosól ako CrO3)
s výnimkou vo vode prakticky
nerozpustného chrómanu bárnatého
– ručné oblúkové zváranie
obalenou elektródou
– výroba vo vode
rozpustných zlúčenín
chrómu (VI)
– ostatné
1333-82-0-

-


-
0,1 (I)

0,1 (I)


0,05 (I)
1A

1B

1B


1B
1B

1B

1B


1B
+

+


+
-

-


-
26.kadmium a jeho zlúčeniny ako prach )
a aerosól (ako Cd)
oxid kademnatý,
chlorid kademnatý,
síran kademnatý,
fluorid kademnatý
– výroba batérií,
tepelná extrakcia zinku,
olova a medi, zváranie
kadmiových zliatin
– ostatné
215-146-2
233-296-7
233-331-6
232-222-0
1306-19-0
10108-64-2
10124-36-4
7790-79-06
--
0,03 (I)0,15(I)
1B
1B
1B
1B
2
1B
1B
1B
-
-
-
-
-
-
-
-
27.4,4´-metyléndianilín (4,4´- diaminodifenylmetán)202-974-4101-77-9-0,11B2++
28.nikel a jeho zlúčeniny
oxid nikelnatý,
oxid nikličitý,
oxid niklitý,
sulfid nikelnatý,
tetrakarbonyl niklu (ako Ni)
– ostatné
215-215-7
234-823-3
215-217-8
240-841-2
236-669-2
1313-99-1
12035-36-8
1314-06-3
16812-54-7
13463-39-3
-

-
0,5 (I)

0,05 (I)
1A-+-
29.2-nitropropán201-209-179-46-95181B---
30.oxid kremičitý, kryštalický-14808-60-7-0,1 (R)13)1A---
31.prach z tvrdého dreva (dub, buk)14)---5,01A---
32.propylénoxid (1,2-epoxypropán)
(metyloxirán)
200-879-275-56-92,561B1B-+
33.o-toluidín
(2-metylanilín)
202-429-095-53-4-0,51B--+
34.trichlóretylén
(trichlóretén)
201-167-479-01-6502751B2--
35.monomér vinylchloridu
(chlóretén)
200-831-075-01-437,771A---

Vysvetlivky:

1) EINECS číslo:

Číslo priradené chemickej látke, ktorá sa nachádza v Európskom zozname existujúcich komerčných chemických látok.

2) CAS číslo:

Medzinárodne stanovené číslo priradené danej chemickej látke na účely jej presnej identifikácie za predpokladu, že údaje boli publikované v odbornej literatúre.

3) Technické smerné hodnoty (TSH)

Určujú sa len pre karcinogény a mutagény zaradené do kategórie 1A a kategórie 1B, pre ktoré nemôžu byť v súčasnosti stanovené najvyššie prípustné expozičné limity1 vzhľadom na ich predpokladané bezprahové účinky. Sú to minimálne hodnoty zistiteľné v pracovnom ovzduší dostupnými analytickými metódami a možno ich dodržať technickými opatreniami. Ich dodržiavanie znižuje pravdepodobnosť škodlivých účinkov na zdravie, ale nemôže ich úplne vylúčiť. Sú základom pre preventívne a ochranné opatrenia.

TSH znamenajú časovo vážený priemer koncentrácie plynov, pár a aerosólov vrátane minerálnych vlákien za 8-hodinovú zmenu a 40-hodinový pracovný týždeň.

Na obmedzenie nadmernej expozície pri kolísaní hodnôt nad priemernú TSH platia tieto pravidlá:

– krátkodobá hodnota expozície maximálne 5 x TSH,

– krátkodobé trvanie expozície 15 minút,

– frekvencia za zmenu 5 x,

– interval medzi expozíciou 1 hodina.

V týchto prípadoch musí byť vždy dodržaná priemerná TSH za 8-hodinovú zmenu.

Vyjadrujú sa v:

4) ppm – počet objemových častí chemickej látky na milión objemových častí vzduchu (ml.m-3).

5) mg.m-3 – miligramy na meter kubický vzduchu pri 20 oC a 101,3 kPa.

6) vl.cm–3 – vlákno na centimeter kubický vzduchu.

Účinky:

7) Kategórie karcinogénov:

kategória 1A – Dokázaný karcinogén pre ľudí

kategória 1B – Pravdepodobný karcinogén

kategória 2 – Podozrivý karcinogén

8) Kategórie mutagénov:

kategória 1A – Mutagén ľudských zárodočných buniek

kategória 1B – Mutagén cicavčích zárodočných buniek

kategória 2 – Podozrivý mutagén

9) Senzibilizujúce účinky majú látky, ktoré spôsobujú oveľa vyšší výskyt precitlivenosti alergického typu, ako je bežný. Pri práci s nimi je potrebná osobitná opatrnosť. Dodržiavanie technických smerných hodnôt nezaručuje, že nevzniknú u vnímavých osôb alergické reakcie.

10) Prienik cez pokožku: Niektoré látky môžu prenikať ľahko cez pokožku a spôsobovať smrteľné otravy často bez varovných príznakov (napr. anilín, nitrobenzén, nitroglykol, fenoly a podobne).

11) I – merané ako inhalovateľná frakcia.

12) Auramín a jeho soli sú zaradené podľa § 2 písm. a) druhého bodu medzi látky, zmesi a pracovné procesy s rizikom chemickej karcinogenity uvedené v prílohe č. 1.

13) R – merané ako respirabilná frakcia.

14) Stanovuje sa ako inhalovateľná frakcia: ak prach z tvrdého dreva je zmiešaný s iným drevným prachom (mäkké drevo), bude sa uplatňovať technická smerná hodnota pre všetky druhy dreva prítomné v zmesi.

Príloha č. 3 k nariadeniu vlády č. 356/2006 Z. z.

Expozičné ekvivalenty niektorých karcinogénov a mutagénov

akrylonitril (CAS: 107-13-1)
Karcinogén kategórie 1B

vzduch
akrylonitril


ml.m-3 mg.m-3
čas odberu vzorky:
bez ohraničenia
červené krvinky*
n-kyanoetylvalín
mg.1-1 krvi
0,140,316
0,230,535
0,45160
37420

Benzén (CAS: 71-43-2)
Karcinogén kategórie 1A
Mutagén kategórie 1B

vzduch
benzénml.m-3 mg.m-3
čas odberu vzorky:
na konci expozície alebo pracovnej zmeny
celková krv
benzén
mg.1-1mmol.1-1
0,31,00,90,012
0,62,02,40,031
0,93,04,40,056
1,03,35,00,064
2,06,514,00,180
4,013,038,00,490
6,019,5--
vzduch
benzénml.m-3 mg.m-3
čas odberu vzorky:
na konci expozície alebo pracovnej zmeny
moč
S-fenylmerkaptúrová kyselina
mg.1-1mmol.1-1mg.g-1
kreatinínu
mmol.mmol-1
kreatinínu
0,31,00,0160,0670,0100,0045
0,62,00,0400,1670,0250,011
0,93,00,0640,2680,0400,018
1,03,30,0720,3010,0450,020
2,06,50,1440,6020,0900,040
4,013,00,2881,2040,1800,080
6,019,50,4321,8050,2700,120
vzduch
benzénml.m-3 mg.m-3
čas odberu vzorky:
na konci expozície alebo pracovnej zmeny
moč
kyselina t,t-mukonová
mg.1-1mmol.1-1mg.g-1
kreatinínu
mmol.mmol-1
kreatinínu
0,31,0----
0,62,01,6011,261,00,75
0,93,0----
1,03,32,014,071,250,94
2,06,53,021,111,881,41
4,013,05,035,183,132,35
6,019,57,049,264,383,28

Dimetylsulfát (CAS: 77-78-1)
Karcinogén kategórie 1B
Mutagén kategórie 2

vzduch
dimetylsulfátml.m-3 mg.m -3
čas odberu vzorky:
bez ohraničenia
červené krvinky
n-metylvalín
mg.1-1 krvi
0,0020,0110
0,0060,0313
0,010,0517
0,040,2040

Etylénoxid (CAS: 75-21-8)
Karcinogén kategórie 1B
Mutagén kategórie 1B

vzduch
etylénoxid


ml.m-3 mg.m-3
čas odberu vzorky:
bez ohraničenia
krv
hydroxyetylvalín
mg.1-1
0,50,9245
1,01,8390
2,03,66180

Hydrazín (CAS: 302-01-2)
Karcinogén kategórie 1B

vzduch
hydrazínml.m-3 mg.m-3
čas odberu vzorky:
na konci expozície alebo pracovnej zmeny
moč
hydrazín
mg.1-1mg.1-1mmol.1-1mg.g-1
kreatinínu
mg.g-1
kreatinínu
mmol.mmol-1
kreatinínu
0,010,013560,0561,75350,0350,117
0,020,0261120,1123,50700,0700,233
0,050,0653200,3209,982000,2000,665
0,080,1044800,48015,03000,3001,000
0,100,1306080,60819,03800,3801,270
vzduch
hydrazín


ml.m-3 mg.m-3
čas odberu vzorky:
na konci expozície alebo pracovnej zmeny
plazma
hydrazín
mg.1-1mmol.1-1
0,010,013270,84
0,020,026551,72
0,050,0651604,99
0,080,1042708,42
0,100,13034010,61

Zlúčeniny chrómu (VI)
Karcinogén kategórie 1B

vzduch
CrO3mg.m-3
čas odberu vzorky:
pri dlhodobej expozícii

po viacerých predchádzajúcich pracovných zmenách
červené krvinky*
chróm
mg.1-1 celkovej krvimmol.1-1 celkovej krvi
0,0390,173
0,05170,327
0,08250,481
0,10350,673
vzduch
CrO3mg.m-3
čas odberu vzorky:
pri dlhodobej expozícii
po viacerých predchádzajúcich pracovných zmenách
moč**
chróm
mg.1-1mg.1-1mmol.1-1mg.g-1
kreatinínu
mg.g-1
kreatinínu
mmol.mmol-1
kreatinínu
0,03120,0120,2307,50,00750,015
0,05200,0200,38512,50,01250,026
0,08300,0300,57718,750,01880,039
0,10400,0400,76925,00,02500,051

* neplatí pre expozíciu zváračským dymom
** platí aj pre expozíciu zváračským dymom

4-metylbenzén-1,3-diamín (CAS: 95-80-7)
Karcinogén kategórie 1B

vzduch
4-metylbenzén
-1,3-diamín


mg.m-3
čas odberu vzorky:
na konci expozície, resp. pracovnej zmeny
moč
4-metylbenzén-1,3-diamín
mg.1-1mmol.1-1mg.g-1 kreatinínummol.mmol-1 kreatinínu
0,00259,60,07960,0053
0,0120,80,170130,0113
0,01732,00,262200,0175
0,03559,20,485370,0323
0,100160,01,3101000,0873

Nikel (kovový, oxidy, karbonyl, sulfid)
Karcinogén kategórie 1A

vzduch
nikelmg.m-3
čas odberu vzorky:
po niekoľkodňovej expozícii
moč
nikel
mg.1-1mg.1-1mmol.1-1mg.g-1
kreatinínu
mg.g-1
kreatinínu
mmol.mmol-1
kreatinínu
0,10150,0150,269,380,00940,017
0,30300,0300,5118,750,01900,034
0,50450,0450,7728,130,02810,051

Oxid arzenitý (CAS: 1327-53-3)
Karcinogén kategórie 1A

vzduch
arzénmg.m-3
čas odberu vzorky:
na konci expozície, resp. pracovnej zmeny
moč
arzén
mg.1-1mg.1-1mmol.1-1mg.g-1
kreatinínu
mg.g-1
kreatinínu
mmol.mmol-1
kreatinínu
0,01500,0500,6731,250,030,045
0,05900,0901,2056,250,060,08
0,101300,1301,7481,250,080,116

Trichlóretylén (CAS 79-01-6)
Karcinogén kategórie 1B

vzduch
trichlóretylénml.m-3 mg.m-3
čas odberu vzorky:
na konci pracovnej zmeny
moč
kyselina trichlóroctová
mg.l-1mmol.1-1mg.g-1
kreatinínu
mmol.mmol-1
kreatinínu
105520125138
20109402452516
30164603703825
502731006006340

Vinylchlorid (CAS:75-01-4)
Karcinogén kategórie 1A

vzduch
vinylchlorid


ml.m-3 mg.m-3
čas odberu vzorky:
po niekoľkodňovej expozícii
moč
tiodiglykolová kyselina
mg/24 hmmol/24 h
12,61,812
25,22,416
410,04,530
821,08,255
1641,010,671

Vysvetlivky:
Polotučným písmom je vyznačená hodnota najbližšia k TSH daného karcinogénneho faktora.

Príloha č. 5 k nariadeniu vlády č. 356/2006 Z. z.

ZOZNAM PREBERANÝCH PRÁVNE ZÁVÄZNÝCH AKTOV EURÓPSKEJ ÚNIE

1. Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2004/37/ES z 29. apríla 2004 o ochrane pracovníkov pred rizikami z vystavenia účinkom karcinogénov alebo mutagénov pri práci (šiesta samostatná smernica v zmysle článku 16 ods. 1 smernice Rady 89/391/EHS) (kodifikované znenie) (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 5/zv. 5).

2. Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2014/27/EÚ z 26. februára 2014, ktorou sa menia smernice Rady 92/58/EHS, 92/85/EHS, 94/33/ES, 98/24/ES a smernica Európskeho parlamentu a Rady 2004/37/ES s cieľom zosúladiť ich s nariadením (ES) č. 1272/2008 o klasifikácii, označovaní a balení látok a zmesí (Ú. v. EÚ L 65, 5. 3. 2014).“.


Čl. II

Toto nariadenie vlády nadobúda účinnosť 1. mája 2015.


Robert Fico v. r.