Zákon č. 78/2015 Z. z.Zákon o kontrole výkonu niektorých rozhodnutí technickými prostriedkami a o zmene a doplnení niektorých zákonov

(v znení č. 160/2015 Z. z.(nepriamo), 125/2016 Z. z., 321/2018 Z. z.)

Čiastka 26/2015
Platnosť od 17.04.2015
Účinnosť od 01.01.2019
Redakčná poznámka

Tento zákon nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia okrem čl. I, čl. VII až IX, ktoré nadobúdajú účinnosť 1. júla 2015, a čl. II prvého a štvrtého bodu, čl. III, čl. IV tretieho až dvadsiateho druhého bodu, čl. V a VI, ktoré nadobúdajú účinnosť 1. januára 2016.