Nariadenie vlády č. 68/2015 Z. z.Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 243/2001 Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti o technických požiadavkách a postupoch posudzovania zhody na námorné vybavenie v znení neskorších predpisov

Čiastka 20/2015
Platnosť od 01.04.2015
Účinnosť od 14.08.2015

OBSAH

68

NARIADENIE VLÁDY

Slovenskej republiky

z 18. marca 2015,

ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 243/2001 Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti o technických požiadavkách a postupoch posudzovania zhody na námorné vybavenie v znení neskorších predpisov

Vláda Slovenskej republiky podľa § 9 ods. 3 a § 12 ods. 8 zákona č. 264/1999 Z. z. o technických požiadavkách na výrobky a o posudzovaní zhody a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov nariaďuje:


Čl. I

Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 243/2001 Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti o technických požiadavkách a postupoch posudzovania zhody na námorné vybavenie v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 307/2002 Z. z., nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 378/2004 Z. z., nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 297/2009 Z. z., nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 89/2010 Z. z., nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 238/2011 Z. z., nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 198/2012 Z. z., nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 283/2013 Z. z. a nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 304/2014 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:

1. Za § 15bd sa vkladá § 15be, ktorý znie:

㤠15be

Ak bolo zariadenie v prílohe č. 1 presunuté z časti A.2 do časti A.1 a vyrobené do 14. augusta 2015 v súlade s postupom schválenia typu podľa predpisov účinných do 14. augusta 2015, takéto zariadenie možno uviesť na trh a umiestniť na palubu lode únie do 14. augusta 2017.“.

2. Príloha č. 1 znie:

„Príloha č. 1 k nariadeniu vlády č. 243/2001 Z. z.

ČASŤ A

Zoznam skratiek:

A.1: zmena 1 týkajúca sa iných normatívnych dokumentov ako IMO,

A.2: zmena 2 týkajúca sa iných normatívnych dokumentov ako IMO,

AC: oprava k zmene a doplneniu týkajúca sa normatívnych dokumentov iných ako IMO,

CAT: kategória pre radarové vybavenie podľa technickej normy,6)

obež.: obežník,

COLREG: Dohovor o medzinárodných pravidlách na zabránenie zrážkam na mori,

COMSAR: podvýbor Medzinárodnej námornej organizácie pre rádiokomunikácie, pátranie a záchranu,

EN: európska norma,

ETSI: Európsky inštitút pre telekomunikačné normy,

Kódex FSS: Medzinárodný kódex pre požiarne bezpečnostné systémy,

Kódex FTP: Medzinárodný kódex pre použitie postupov požiarnych skúšok,

Kódex HSC: Kódex o vysokorýchlostných plavidlách,

Kódex IBC: Medzinárodný kódex pre prepravu chemikálií ako hromadného tovaru,

ICAO: Medzinárodná organizácia civilného letectva,

IEC: Medzinárodná elektrotechnická komisia,

IGC: Medzinárodný kódex pre stavbu a vybavenie lodí prepravujúcich skvapalnené plyny ako hromadný tovar,

IMO: Medzinárodná námorná organizácia,

ISO: Medzinárodná organizácia pre normalizáciu,

ITU: Medzinárodná telekomunikačná únia,

LSA: záchranný prostriedok,

MARPOL: Medzinárodný dohovor o zabránení znečisťovaniu z lodí,

MEPC: Výbor pre ochranu morského prostredia,

MSC: Výbor bezpečnosti námornej dopravy,

NOx: oxidy dusíka,

O2/HC systémy: kyslíkové/uhľovodíkové systémy,

SOLAS: Medzinárodný dohovor o bezpečnosti ľudského života na mori; odkaz na predpisy SOLAS znamená odkaz na konsolidované znenie z roku 2009,

SOx: oxidy síry,

pr.: pravidlo,

rez.: rezolúcia.

Vysvetlivky:

Všeobecne: v niektorých názvoch položiek v stĺpci 5 sa uvádzajú možné varianty výrobku pod tým istým názvom položky. Varianty výrobku sú ustanovené nezávisle a od seba oddelené pomlčkou. V certifikáte o posúdení zhody sa podľa potreby použije iba príslušný variant výrobku (napríklad A.1/1.3).

ČASŤ A.1

ZARIADENIA, PRE KTORÉ V MEDZINÁRODNÝCH NÁSTROJOCH EXISTUJÚ PODROBNÉ SKÚŠOBNÉ NORMY

Poznámky pre časť A.1

a) Všeobecne: okrem špeciálne uvedených skúšobných noriem sú v príslušných požiadavkách medzinárodných dohovorov, rezolúciách a obežníkoch IMO rôzne ustanovenia, ktorých dodržanie sa musí overiť počas skúšky typu (typového schválenia) podľa prílohy č. 2,

b) Stĺpec 1: môže sa uplatňovať § 15bc,

c) Stĺpec 1: môže sa uplatňovať § 15bd,

d) Stĺpec 5: pri citácii rezolúcií IMO sú uplatniteľné len skúšobné normy obsiahnuté v častiach príloh k rezolúciám a nie ustanovenia samotných rezolúcií,

e) Stĺpec 5: medzinárodné dohovory a skúšobné normy sa uplatňujú v aktualizovanej verzii. Kvôli správnej identifikácii skúšobných noriem sa musí v skúšobných protokoloch, certifikátoch o posúdení zhody a vyhláseniach o zhode určiť špecifická použitá skúšobná norma a jej verzia,

f) Stĺpec 5: Ak sú dva súbory identifikačných noriem oddelené slovom „alebo“, každý súbor musí spĺňať všetky skúšobné požiadavky tak, aby zodpovedali vykonávacím normám IMO. Skúšanie položky podľa jedného z týchto súborov sa považuje za dostatočné na preukázanie zhody s požiadavkami príslušných medzinárodných predpisov. Ak sa použijú iné oddeľovacie znamienka (čiarka), uplatňujú sa všetky uvedené referencie,

g) Požiadavky ustanovené v tejto časti platia bez toho, aby boli dotknuté prepravné požiadavky v medzinárodných dohovoroch.

1. Záchranné prostriedky

Stĺpec 4: IMO MSC/obež. 980 sa uplatňuje okrem prípadov, keď sa nahradí osobitnými nástrojmi uvedenými v stĺpci 4.

ČísloNázov položkyNariadenie SOLAS 74 v znení zmien a doplnení,
v ktorom sa požaduje
„typové schválenie“
Uplatniteľné zmenené a doplnené predpisy SOLAS 74
a príslušné rezolúcie a obežníky IMO
Skúšobné normyModuly posudzovania zhody
b+cb+db+eb+fgh
123456
A.1/1.1Záchranné kolesá– pr. III/4
– pr. X/3
– pr. III/7
– pr. III/34
– rez. IMO MSC.36 (63)-(kódex HSC 1994) 8
– rez. IMO MSC.48 (66)-(kódex LSA) I, II
– rez. IMO MSC.97 (73)-(kódex HSC 2000) 8
– rez. IMO MSC.81 (70)XXX
A.1/1.2Svetlá označujúce
polohu pre záchranné
prostriedky:
a) pre záchranné plavidlá a záchranárske člny
b) pre záchranné kolesá
c) pre záchranné vesty
– pr. III/4
– pr. X/3
– pr. III/7
– pr. III/22
– pr. III/26
– pr. III/32
– pr. III/34
– rez. IMO MSC.36 (63)-(kódex HSC 1994) 8
– rez. IMO MSC.48 (66)-(kódex LSA) II, IV
– rez. IMO MSC.97 (73)-(kódex HSC 2000) 8
– rez. IMO MSC.81 (70)XXX
A.1/1.3Záchranné kolesá so samočinnými dymovými signálmi– pr. III/4
– pr. X/3
– pr. III/7
– pr. III/34
– rez. IMO MSC.36 (63)-(kódex HSC 1994) 8
– rez. IMO MSC.48 (66)-(kódex LSA) I, II
– rez. IMO MSC.97 (73)-(kódex HSC 2000) 8
– rez. IMO MSC.81 (70)XXX
A.1/1.4Záchranné vesty– pr. III/4
– pr. X/3
– pr. III/7
– pr. III/22
– pr. III/34
– rez. IMO MSC.36 (63)-(kódex HSC 1994) 8
– rez. IMO MSC.48 (66)-(kódex LSA) I, II
– rez. IMO MSC.97 (73)-(kódex HSC 2000) 8
– IMO MSC/obež. 922
– IMO MSC.1/obež. 1304
– rez. IMO MSC.81 (70)XXX
A.1/1.5Vodovzdorné ochranné obleky na ochranu proti nepriaznivému počasiu určené na nosenie spolu so záchrannou vestou
a) vodovzdorný ochranný oblek bez vlastnej izolácie
b) vodovzdorný ochranný oblek s vlastnou izoláciou
c) vodovzdorný ochranný oblek proti nepriaznivému počasiu
– pr. III/4
– pr. X/3
– pr. III/7
– pr. III/22
– pr. III/32
– pr. III/34
– rez. IMO MSC.36 (63)-(kódex HSC 1994) 8
– rez. IMO MSC.48 (66)-(kódex LSA) I, II
– rez. IMO MSC.97 (73)-(kódex HSC 2000) 8
– IMO MSC/obež. 1046
– rez. IMO MSC.81 (70)XXX
A.1/1.6Vodovzdorné ochranné obleky na ochranu proti nepriaznivému počasiu určené na nosenie bez záchrannej vesty
a) vodovzdorný ochranný oblek bez vlastnej izolácie
b) vodovzdorný ochranný oblek s vlastnou izoláciou
c) vodovzdorný ochranný oblek proti nepriaznivému počasiu
– pr. III/4
– pr. X/3
– pr. III/7
– pr. III/22
– pr. III/32
– pr. III/34
– rez. IMO MSC.36 (63)-(kódex HSC 1994) 8
– rez. IMO MSC.48 (66)-(kódex LSA) I, II
– rez. IMO MSC.97 (73)-(kódex HSC 2000) 8
– IMO MSC/obež. 1046
– rez. IMO MSC.81 (70)XXX
A.1/1.7Tepelné ochranné prostriedky– pr. III/4
– pr. X/3
– pr. III/22
– pr. III/32
– pr. III/34
– rez. IMO MSC.36 (63)-(kódex HSC 1994) 8
– rez. IMO MSC.48 (66)-(kódex LSA) I, II
– rez. IMO MSC.97 (73)-(kódex HSC 2000) 8
– IMO MSC/obež. 1046
– rez. IMO MSC.81 (70)XXX
A.1/1.8Padákové svetlice (pyrotechnické)– pr. III/4
– pr. X/3
– pr. III/6
– pr. III/34
– rez. IMO MSC.36 (63)-(kódex HSC 1994) 8
– rez. IMO MSC.48 (66)-(kódex LSA) I, III
– rez. IMO MSC.97 (73)-(kódex HSC 2000) 8
– rez. IMO MSC.81 (70)XXX
A.1/1.9Ručné svetlice (pyrotechnické)– pr. III/4
– pr. X/3
– pr. III/34
– rez. IMO MSC.36 (63)-(kódex HSC 1994) 8
– rez. IMO MSC.48 (66)-(kódex LSA) I, III
– rez. IMO MSC.97 (73)-(kódex HSC 2000) 8
– rez. IMO MSC.81 (70)XXX
A.1/1.10Plávajúce dymové signály (pyrotechnické)– pr. III/4
– pr. X/3
– pr. III/34
– rez. IMO MSC.48 (66)-(kódex LSA) I, III
– rez. IMO MSC.81 (70)XXX
A.1/1.11Zariadenie na vrhanie (vystreľovanie) lanka (pyrotechnické)– pr. III/4
– pr. X/3
– pr. III/18
– pr. III/34
– rez. IMO MSC.36 (63)-(kódex HSC 1994) 8
– rez. IMO MSC.48 (66)-(kódex LSA) I, VII
– rez. IMO MSC.97 (73)-(kódex HSC 2000) 8
– rez. IMO MSC.81 (70)XXX
A.1/1.12Nafukovacie záchranné plte– pr. III/4
– pr. X/3
– pr. III/13
– pr. III/21
– pr. III/26
– pr. III/31
– pr. III/34
– rez. IMO MSC.36 (63)-(kódex HSC 1994) 8
– rez. IMO MSC.48 (66)-(kódex LSA) I, IV
– rez. IMO MSC.97 (73)-(kódex HSC 2000) 8
– IMO MSC/obež. 811
– rez. IMO MSC.81 (70)XXX
A.1/1.13Pevné záchranné plte– pr. III/4
– pr. X/3
– pr. III/21
– pr. III/26
– pr. III/31
– pr. III/34
– rez. IMO MSC.36 (63)-(kódex HSC 1994) 8
– rez. IMO MSC.48 (66)-(kódex LSA) I, IV
– rez. IMO MSC.97 (73)-(kódex HSC 2000) 8
– IMO MSC/obež. 811
– rez. IMO MSC.81 (70)
– IMO MSC/obež. 1006
XXX
A.1/1.14Záchranné plte samočinne sa obracajúce do správnej polohy po dopade na vodnú hladinu– pr. III/4
– pr. X/3
– pr. III/26
– pr. III/34
– rez. IMO MSC.36 (63)-(kódex HSC 1994) 8
– rez. IMO MSC.48 (66)-(kódex LSA) I, IV
– rez. IMO MSC.97 (73)-(kódex HSC 2000) 8
– IMO MSC/obež. 809
– IMO MSC/obež. 811
– rez. IMO MSC.81 (70)XXX
A.1/1.15Obojstranne použiteľné záchranné plte s ochrannou strieškou– pr. III/4
– pr. X/3
– pr. III/26
– pr. III/34
– rez. IMO MSC.36 (63)-(kódex HSC 1994) 8
– rez. IMO MSC.48 (66)-(kódex LSA) I, IV
– rez. IMO MSC.97 (73)-(kódex HSC 2000) 8
– IMO MSC/obež. 809
– IMO MSC/obež. 811
– rez. IMO MSC.81 (70)XXX
A.1/1.16Hydrostatické uvoľňovače pre záchranné plte– pr. III/4
– pr. X/3
– pr. III/13
– pr. III/26
– pr. III/34
– rez. IMO MSC.36 (63)-(kódex HSC 1994) 8
– rez. IMO MSC.48 (66)-(kódex LSA) I, IV
– rez. IMO MSC.97 (73)-(kódex HSC 2000) 8
– IMO MSC/obež. 811
– rez. IMO MSC.81 (70)XXX
A.1/1.17Záchranné člny
a) záchranné člny spúšťané člnovými žeriavmi (davit)
– čiastočne uzavreté
–uzavreté
b) voľne spúšťané záchranné člny:
– pr. III/4
– pr. X/3
– pr. III/21
– pr. III/31
– pr. III/34
– rez. IMO MSC.36 (63)-(kódex HSC 1994) 8
– rez. IMO MSC.48 (66)-(kódex LSA) I, IV
– rez. IMO MSC.97 (73)-(kódex HSC 2000) 8
– IMO MSC.1/obež.1423
– rez. IMO MSC.81 (70)
– IMO MSC/obež. 1006
XXX
A.1/1.18Pevné záchranárske člny– pr. III/4
– pr. X/3
– pr. III/21
– pr. III/31
– pr. III/34
– rez. IMO MSC.36 (63)-(kódex HSC 1994) 8
– rez. IMO MSC.48 (66)-(kódex LSA) I, V
– rez. IMO MSC.97 (73)-(kódex HSC 2000) 8
– rez. IMO MSC.81 (70)
– IMO MSC/obež. 1006
XXX
A.1/1.19Nafukovacie záchranárske člny– pr. III/4
– pr. X/3
– pr. III/21
– pr. III/31
– pr. III/34
– rez. IMO MSC.36 (63)- (kódex HSC 1994) 8
– rez. IMO MSC.48 (66)-(kódex LSA) I, V
– rez. IMO MSC.97 (73)-(kódex HSC 2000) 8
– rez. IMO MSC.81 (70)
– technická norma7)
XXX
A.1/1.20Rýchle záchranárske člny
a) nafukovacie
b) pevné
c) pevné nafukovacie
– pr. III/4– pr. III/26
– pr. III/34
– rez. IMO MSC.48 (66)-(kódex LSA) I, V
– IMO MSC/obež. 1016
– IMO MSC/obež. 1094
– rez. IMO MSC.81 (70)
– IMO MSC/obež. 1006
– technická norma7)
XXX
A.1/1.21Spúšťacie zariadenia využívajúce sklon (davits)– pr. III/4
– pr. X/3
– pr. III/23
– pr. III/33
– pr. III/34
– rez. IMO MSC.36 (63)-(kódex HSC 1994) 8
– rez. IMO MSC.48 (66)-(kódex LSA) I, VI
– rez. IMO MSC.97 (73)-(kódex HSC 2000) 8
– rez. IMO MSC.81 (70)XXXX
A.1/1.22Hydrostatické uvoľňovače pre záchranné plavidlápresunuté do A.2/1.3
A.1/1.23Spúšťacie zariadenia pre záchranné člny spúšťané voľným pádom– pr. III/4
– pr. X/3
– pr. III/16
– pr. III/23
– pr. III/33
– pr. III/34
– rez. IMO MSC.36 (63)-(kódex HSC 1994) 8
– rez. IMO MSC.48 (66)-(kódex LSA) I, VI
– rez. IMO MSC.97 (73)-(kódex HSC 2000) 8
– rez. IMO MSC.81 (70)XXXX
A.1/1.24Spúšťacie zariadenia pre záchranné plte (davits)– pr. III/4
– pr. X/3
– pr. III/12
– pr. III/16
– pr. III/34
– rez. IMO MSC.36 (63)-(kódex HSC 1994) 8
– rez. IMO MSC.48 (66)-(kódex LSA) I, VI
– rez. IMO MSC.97 (73)-(kódex HSC 2000) 8
– rez. IMO MSC.81 (70)XXXX
A.1/1.25Spúšťacie zariadenia pre záchranárske člny (davits)– pr. III/4– pr. III/26
– pr. III/34
– rez. IMO MSC.48 (66)-(kódex LSA) I, VI
– rez. IMO MSC.81 (70)XXXX
A.1/1.26Uvoľňovací mechanizmus pre
a) záchranné člny a záchranárske člny, ktoré sa spúšťajú voľným pádom
b) záchranné plte, ktoré sa spúšťajú voľným pádom
– pr. III/4
– pr. X/3
– pr. III/16
– pr. III/34
– rez. IMO MSC.36 (63)-(kódex HSC 1994) 8
– rez. IMO MSC.48 (66)-(kódex LSA) I, IV, VI
– rez. IMO MSC.97 (73)-(kódex HSC 2000) 8
– IMO MSC.1/obež.1419
– rez. IMO MSC.81 (70)XXX
A.1/1.27Lodné evakuačné systémy– pr. III/4
– pr. X/3
– pr. III/15
– pr. III/26
– pr. III/34
– rez. IMO MSC.36 (63)-(kódex HSC 1994) 8
– rez. IMO MSC.48 (66)-(kódex LSA) I, VI
– rez. IMO MSC.97 (73)-(kódex HSC 2000) 8
– rez. IMO MSC.81 (70)XXX
A.1/1.28Záchranné prostriedky– pr. III/4– pr. III/26
– pr. III/34
– rez. IMO MSC.48 (66)-(kódex LSA) I, VI
– rez. IMO MSC.81 (70)
– IMO MSC/obež. 810
XX
A.1/1.29Naloďovacie rebríky– pr. III/4
– pr. III/11
– pr. X/3
– pr. III/11
– pr. III/34
– rez. IMO MSC.36 (63)-(kódex HSC 1994)
– rez. IMO MSC.48 (66)-(kódex LSA)
– rez. IMO MSC.97 (73)-(kódex HSC 2000)
– IMO MSC.1/obež. 1285
– rez. IMO MSC.81 (70)
– technická norma8)
XX
A.1/1.30Reflexné materiály– pr. III/4
– pr. X/3
– pr. III/34
– rez. IMO MSC.36 (63)-(kódex HSC 1994) 8
– rez. IMO MSC.48 (66)-(kódex LSA) I
– rez. IMO MSC.97 (73)-(kódex HSC 2000) 8
– rez. IMO A.658 (16)XXX
A.1/1.31Obojsmerný VHF
rádiotelefónny prístroj
pre záchranné plavidlá
presunuté do A.1/5.17 a A.1/5.18
A.1/1.32Radarový transpondér
9 GHz (SART)
presunuté do A.1/4.18
A.1/1.33Radarový odrážač pre záchranné člny a záchranárske člny
(pasívny)
– pr. III/4
– pr. X/3
– pr. III/34
– rez IMO A.384(X)
– rez. IMO MSC.36 (63)-(kódex HSC 1994) 8
– rez. IMO MSC.48 (66)-(kódex LSA) I, IV, V
– rez. IMO MSC.97 (73)-(kódex HSC 2000) 8
– IMO MSC.164 (78)
– technická norma9)XXX
A.1/1.34Kompas pre záchranné člny a záchranárske člnypresunuté do A.1/4.23
A.1/1.35Prenosné hasiace zariadenie pre záchranné člny a záchranárske člnypresunuté do A.1/3.38
A.1/1.36Hnací motor pre záchranné člny a záchranárske člny– pr. III/4
– pr. X/3
– pr. III/34
– rez. IMO MSC.48 (66)-(kódex LSA) IV, V
– rez. IMO MSC.81 (70)XXX
A.1/1.37Závesný motor pre záchranné člny– pr. III/4
– pr. X/3
– pr. III/34
– rez. IMO MSC.48 (66)-(kódex LSA) V
– rez. IMO MSC.81 (70)XXX
A.1/1.38Pátracie svetlomety
používané
v záchranných člnoch
a záchranárskych
člnoch
– pr. III/4
– pr. X/3
– pr. III/34
– rez. IMO MSC.36 (63)-(kódex HSC 1994) 8
– rez. IMO MSC.48 (66)-(kódex LSA) I, IV, V
– rez. IMO MSC.97 (73)-(kódex HSC 2000) 8
– rez. IMO MSC.81 (70)XXX
A.1/1.39Otvorené obojstranne použiteľné záchranné plte– pr. III/4
– pr. X/3
– rez. IMO MSC.36 (63)-(kódex HSC 1994) 8, príloha 10
– rez. IMO MSC.48 (66)-(kódex LSA) I
– rez. IMO MSC.97 (73)-(kódex HSC 2000) 8, príloha 11
– rez. IMO MSC.36 (63)- (kódex HSC 1994), príloha 10
– rez. IMO MSC.97 (73)-(kódex HSC 2000), príloha 11
XX
A.1/1.40Mechanické zdvíhacie zariadenie pre nalodenie lodivodapresunuté do A.1/4.48
A.1/1.41Navijaky pre
záchranné plavidlá
a záchranárske člny
a) záchranné člny spúšťané člnovými žeriavmi (davit)
b) voľne spúšťané záchranné člny
c) záchranné plte
d) záchranárske člny
e) rýchle záchranné člny
– pr. III/4
– pr. X/3
– pr. III/16
– pr. III/17
– pr. III/23
– pr. III/24
– pr. III/34
– rez. IMO MSC.36 (63)-(kódex HSC 1994) 8
– rez. IMO MSC.48 (66)-(kódex LSA) I, VI
– rez. IMO MSC.97 (73)-(kódex HSC 2000) 8
– rez. IMO MSC.81 (70)XXXX
A.1/1.42Lodivodský rebríkpresunuté do A.1/4.49
A.1/1.43Pevné/nafukovacie záchranárske člny– pr. III/4
– pr. X/3
– pr. III/21
– pr. III/31
– pr. III/34
– rez. IMO MSC.36 (63)-(kódex HSC 1994) 8
– rez. IMO MSC.48 (66)-(kódex LSA) I, V
– rez. IMO MSC.97 (73)-(kódex HSC 2000) 8
– rez. IMO MSC.81 (70)
– IMO MSC/obež. 1006
– technická norma7)
XXX

2. Zariadenia na zabránenie znečisťovaniu mora

ČísloNázov položkyNariadenie MARPOL 73/78 v znení zmien a doplnení, v ktorom sa požaduje „typové schválenie“Uplatniteľné zmenené a doplnené predpisy MARPOL 73/78
a príslušné rezolúcie
a obežníky IMO
Skúšobné normyModuly posudzovania zhody
b+cb+db+eb+fgh
123456
A.1/2.1Odlučovač ropných látok z vody pod koncentráciu 15 p. p. m– príloha I, pr. 14– príloha I, pr. 14
– IMO MEPC.1/obež. 643
– rez. IMO MEPC.107 (49)
– IMO MEPC.1/obež. 643
XXX
A.1/2.2Detektor výskytu ropnej látky vo vode– príloha I, pr. 32– príloha I, pr. 32– rez. IMO MEPC.5 (XIII)XXX
A.1/2.3Prístroj na meranie koncentrácie ropných látok vo vode– príloha I, pr. 14– príloha I, pr. 14
– IMO MEPC.1/obež. 643
– rez. IMO MEPC.107 (49)
– IMO MEPC.1/obež. 643
XXX
A.1/2.4Upravovacie jednotky určené na pripojenie k existujúcemu zariadeniu na oddeľovanie vody s obsahom ropných látok (pre obsah ropných látok s výtokom do 15 p. p. m)zámerne sa nevypĺňa
A.1/2.5Monitorovací a kontrolný systém vypúšťania ropných látok pre ropné tankové lode– príloha I, pr. 31
– IMO MEPC.1/obež. 761 rev.1
– príloha I, pr. 31– rez. IMO MEPC.108 (49)XXX
A.1/2.6Odpadové systémy– príloha IV, pr. 9– príloha IV, pr. 9do 31. decembra 2015:
– rez. IMO MEPC.159 (55)
od 1. januára 2016:
– rez. IMO MEPC.227(64)
XXX
A.1/2.7Palubné spaľovacie pece– príloha VI, pr. 16– príloha VI, pr. 16
– IMO MEPC.1/obež. 793
– rez. IMO MEPC.76 (40)XXXX
A.1/2.8Snímače NOx typu chemoluminiscenčný detektor (CLD) alebo vyhrievaný chemoluminiscenčný detektor (HCLD) na použitie pri priamom meraní na palube– rez. IMO MEPC.176(58) – (revidovaná príloha VI k MARPOL, pr. 13)– rez. IMO MEPC.176(58) – (revidovaná príloha VI k MARPOL, pr. 13)
– rez. IMO MEPC.177 (58) – (Technický kódex NOx z roku 2008)
– rez. IMO MEPC.198(62)
– IMO MEPC.1/obež. 638
– rez. IMO MEPC.177 (58) – (Technický kódex NOx z roku 2008)
– technická norma10)
XXXX
A.1/2.9Vybavenie používajúce iné technologické metódy na zníženie emisií SOxpresunuté do A.2/2.4
A.1/2.10Palubné čistiace systémy výfukových plynov– rez. IMO MEPC.176(58) – (revidovaná príloha VI k MARPOL, pr. 4)
– rez. IMO MEPC.184(59)
– rez. IMO MEPC.176(58) – (revidovaná príloha VI k MARPOL, pr. 4)– rez. IMO MEPC.184 (59)XXXX

3. Zariadenia požiarnej ochrany

ČísloNázov položkyNariadenie SOLAS 74 v znení zmien a doplnení,
v ktorom sa požaduje
„typové schválenie“
Uplatniteľné zmenené a doplnené predpisy SOLAS 74
a príslušné rezolúcie
a obežníky IMO
Skúšobné normyModuly posudzovania zhody
b+cb+db+eb+fgh
123456
A.1/3.1Základné palubné obloženie– pr. II-2/4
– pr. II-2/6
– pr. X/3
– pr. II-2/4
– pr. II-2/6
– rez. IMO MSC.36 (63)-(kódex HSC 1994) 7
– rez. IMO MSC.97 (73)-(kódex HSC 2000) 7
– rez. IMO MSC.307 (88) - (kódex FTP 2010)XXX
A.1/3.2Prenosné hasiace prístroje– pr. II-2/10
– pr. X/3
– rez. IMO MSC.98 (73)- (kódex FSS) 4
– pr. II-2/4
– pr. II-2/10
– pr. II-2/18
– pr. II-2/19
– pr. II-2/20
– rez. IMO A.951 (23)
– rez. IMO MSC.36 (63)-(kódex HSC 1994) 7
– rez. IMO MSC.97 (73)-(kódex HSC 2000) 7
– rez. IMO MSC.98 (73)-(kódex FSS) 4
– IMO MSC/obež. 1239
– IMO MSC/obež. 1275
– technická norma11)XXX
A.1/3.3Protipožiarne vybavenie: ochranný odev
(ochrana proti vysokým teplotám)
– pr. II-2/10
– pr. X/3
– rez. IMO MSC.98 (73)
(kódex FSS) 3
– pr. II-2/10
– rez. IMO MSC.36 (63)-(kódex HSC 1994) 7
– rez. IMO MSC.97 (73)-(kódex HSC 2000) 7
– rez. IMO MSC.98 (73)-(kódex FSS) 3
– ochranný odev na hasenie požiaru -technická norma12)
– ochranný odev na hasenie požiaru – odrazový odev na špecializované hasenie požiaru – technická norma13)
– ochranný odev na hasenie požiaru – ochranný odev s odrazovým materiálom – technická norma14)
XXX
A.1/3.4Protipožiarne vybavenie: čižmy– pr. II-2/10
– pr. X/3
– rez. IMO MSC.98 (73)-(kódex FSS) 3
– pr. II-2/10
– rez. IMO MSC.36 (63)-(kódex HSC 1994) 7
– rez. IMO MSC.97 (73)-(kódex HSC 2000) 7
– rez. IMO MSC.98 (73)-(kódex FSS) 3
– technická norma15)XXX
A.1/3.5Protipožiarne vybavenie: rukavice– pr. II-2/10
– pr. X/3
– rez. IMO MSC.98 (73)-(kódex FSS) 3
– pr. II-2/10
– rez. IMO MSC.36 (63)-(kódex HSC 1994) 7
– rez. IMO MSC.97 (73)-(kódex HSC 2000) 7
– rez. IMO MSC.98 (73)-(kódex FSS) 3
– technická norma 16)XXX
A.1/3.6Protipožiarne vybavenie: prilba– pr. II-2/10
– pr. X/3
– rez. IMO MSC.98 (73)-(kódex FSS) 3
– pr. II-2/10
– rez. IMO MSC.36 (63)-(kódex HSC 1994) 7
– rez. IMO MSC.97 (73)-(kódex HSC 2000) 7
– rez. IMO MSC.98 (73)-(kódex FSS) 3
– technická norma 17)XXX
A.1/3.7Dýchací prístroj so zásobou stlačeného vzduchu
Poznámka:
Pri nehodách
zapríčinených
nebezpečným
nákladom sa vyžaduje
použitie typu masky
s pretlakom.
– pr. II-2/10
– pr. X/3
– rez. IMO MSC.98 (73)-(kódex FSS) 3
– pr. II-2/10
– rez. IMO MSC.36 (63)-(kódex HSC 1994) 7
– rez. IMO MSC.97 (73)-(kódex HSC 2000) 7
– rez. IMO MSC.98 (73)-(kódex FSS) 3
ak je prístroj určený na použitie pri nehodách s nákladom:
– rez. IMO MSC.4(48)-(kódex IBC) 14
– rez. IMO MSC.5(48)-(kódex IGC) 14
– technická norma 18)
ak je prístroj určený na použitie pri nehodách s nákladom:
– technická norma19)
XXX
A.1/3.8Dýchací prístroj so stlačeným vzduchom– pr. X/3
– rez. IMO MSC.36 (63)-(kódex HSC 1994) 7
Poznámka: Toto vybavenie je iba pre vysokorýchlostné plavidlá skonštruované podľa ustanovení kódexu HSC 1994.
– rez. IMO MSC.36 (63)-(kódex HSC 1994) 7– technická norma20)XXX
A.1/3.9Komponenty kropiacich
systémov pre ubytovacie priestory, obslužné priestory a riadiace stanice
ekvivalentné systémom uvedeným
v nariadení SOLAS 74
II-2/12 (s obmedzením na dýzy a ich výkonnosť
(Dýzy pre napevno inštalované kropiace systémy pre vysokorýchlostné plavidlá [HSC] sú zaradené do tejto položky.)
– pr. II-2/7
– pr. II-2/10
– pr. X/3
– rez. IMO MSC.98 (73)-
(kódex FSS) 8
– pr. II-2/7
– pr. II-2/9
– pr. II-2/10
– rez. IMO MSC.36 (63)-(kódex HSC 1994) 7
– rez. IMO MSC.44 (65)
– rez. IMO MSC.97 (73)-(kódex HSC 2000) 7,
– rez. IMO MSC.98 (73)-(kódex FSS) 8
– IMO MSC/obež. 912
– rez. IMO A.800 (19)XXX
A.1/3.10Dýzy pre napevno
zabudované tlakové
vodné rozprašovacie
hasiace systémy do strojovní a nákladových čerpadlových priestorov
– pr. II-2/10
– pr. X/3
– rez. IMO MSC.98 (73)-kódex FSS) 7
– pr. II-2/10
– rez. IMO MSC.36 (63)-(kódex HSC 1994) 7
– rez. IMO MSC.97 (73)-(kódex HSC 2000) 7
– rez. IMO MSC.98 (73)-(kódex FSS) 7
– IMO MSC.1/obež. 1313
– IMO MSC/obež. 1165, dodatok AXXX
A.1/3.11Deliace plochy tried „A“ a „B“, odolnosť voči ohňu
a) deliace plochy
triedy A
b) deliace plochy
triedy B
deliace plochy triedy A:
– pr. II-2/3.2
deliace plochy triedy B:
– pr. II-2/3.4
– pr. II-2/9 a
deliace plochy triedy A:
– pr. II-2/3.2
– IMO MSC/obež. 1120
– IMO MSC.1/obež.1435
deliace plochy triedy B:
– pr. II-2/3.4
– IMO MSC.307 (88) - (kódex FTP 2010)
– IMO MSC.1/obež. 1435
XXX
A.1/3.12Vzdušníky brániace prechodu plameňa do nádrží tankerov a úniku horľavých pár z nádrží do ovzdušia– pr. II-2/4
– pr. II-2/16
– pr. II-2/4
– pr. II-2/16
– technická norma21)
– IMO MSC/obež. 677
XXX22)
A.1/3.13Nehorľavé materiály– pr. II-2/3
– pr. X/3
– pr. II-2/3
– pr. II-2/5
– pr. II-2/9
– rez. IMO MSC.36 (63)-(kódex HSC 1994) 7
– rez. IMO MSC.97 (73)-(kódex HSC 2000) 7
– rez. IMO MSC.307 (88) - (kódex FTP 2010)XXX
A.1/3.14Neoceľové materiály
použité v potrubí
prechádzajúcom deliacimi
plochami tried „A“ alebo „B“
presunuté do A.1/3.26 a A.1/3.27
A.1/3.15Neoceľové materiály
použité v potrubí
dopravujúcom naftu
alebo vykurovaciu naftu
a) potrubie a armatúry
b) ventily
c) zostavy ohybného potrubia
d) kovové časti potrubí s odolnými a vysokoelastickými plombami
– pr. II-2/4
– pr. X/3
– pr. II-2/4
– rez. IMO MSC.36 (63)-(kódex HSC 1994) 7, 10
– rez. IMO MSC.97 (73)-(kódex HSC 2000) 7, 10
– IMO MSC/obež. 1120
Potrubie a armatúry:
– rez. IMO A.753 (18)
Ventily:
– technická norma23)
Zostavy ohybného potrubia:
– technická norma24)
Kovové časti potrubí s odolnými a vysokoelastickými plombami
– technická norma25)
XXX
A.1/3.16Požiarne dvere– pr. II-2/9– pr. II-2/9– rez. IMO MSC.307 (88) - (kódex FTP 2010)
– IMO MSC.1/obež. 1319
XXX
A.1/3.17Komponenty riadiaceho systému požiarnych dverí
Poznámka: Ak je v stĺpci 2 použitý výraz „systémové komponenty“, môže to znamenať, že na zabezpečenie plnenia medzinárodných požiadaviek sa vyžaduje skúška jedného komponentu, skupiny komponentov alebo celého systému.
– pr. II-2/9
– pr. X/3
– pr. II-2/9
– rez. IMO MSC.97 (73)-(kódex HSC 2000) 7
– rez. IMO MSC.307 (88) - (kódex FTP 2010)XXX
A.1/3.18Povrchové materiály
a podlahové krytiny
s nízkymi vlastnosťami
šírenia ohňa
a) dekoračné obklady,
b) náterové systémy,
c) podlahové krytiny,
d) izolačné kryty potrubia,
e) adhezíva použité pri
výrobe deliacich plôch triedy „A“, „B“ a „C“,
f) membrána horľavých kanálov
– pr. II-2/3
– pr. II-2/5
– pr. II-2/6 pre a), b), c)
– pr. II-2/9 pre e), f)
– pr. X/3
– pr. II-2/3
– pr. II-2/5
– pr. II-2/6
– pr. II-2/9
– rez. IMO MSC.36 (63)-(kódex HSC 1994) 7
– rez. IMO MSC.97 (73)-(kódex HSC 2000) 7
– IMO MSC/obež. 1120
– rez. IMO MSC.307 (88) - (kódex FTP 2010)XXX
A.1/3.19Závesy, záclony a iné závesné textilné materiály a povlaky– pr. II-2/3
– pr. II-2/9
– pr. X/3
– pr. II-2/3
– pr. II-2/9
– rez. IMO MSC.36 (63)-(kódex HSC 1994) 7
– rez. IMO MSC.97 (73)-(kódex HSC 2000) 7
– rez. IMO MSC.307 (88) -
(kódex FTP 2010)
XXX
A.1/3.20Čalúnený nábytok– pr. II-2/3
– pr. II-2/5
– pr. II-2/9
– pr. X/3
– pr. II-2/3
– pr. II-2/5
– pr. II-2/9
– rez. IMO MSC.36 (63)-(kódex HSC 1994) 7
– rez. IMO MSC.97 (73)-(kódex HSC 2000) 7
– rez. IMO MSC.307 (88) -
(kódex FTP 2010)
XXX
A.1/3.21Posteľná bielizeň– pr. II-2/3
– pr. II-2/9
– pr. X/3
– pr. II-2/3
– pr. II-2/9
– rez. IMO MSC.36 (63)-(kódex HSC 1994) 7
– rez. IMO MSC.97 (73)-(kódex HSC 2000) 7
– rez. IMO MSC.307 (88) -
(kódex FTP 2010)
XXX
A.1/3.22Požiarne klapky– pr. II-2/9– pr. II-2/9– rez. IMO MSC.307 (88) -
(kódex FTP 2010)
XXX
A.1/3.23Nehorľavé kanály
vedúce cez deliace
plochy triedy „A“
presunuté do A.1/3.26
A.1/3.24Elektrické káble
prechádzajúce cez
deliace plochy triedy „A“
presunuté do A.1/3.26 písm. a)
A.1/3.25Ohňovzdorné hranaté
a okrúhle lodné okná
triedy „A“ a „B“
– pr. II-2/9– pr. II-2/9
– IMO MSC/obež. 1120
– rez. IMO MSC.307 (88) -
(kódex FTP 2010)
XXX
A.1/3.26Priechody cez deliace
plochy triedy „A“, cez
ktoré prechádzajú
a) trasy elektrických káblov
b) potrubia, šachty, kanály
atď.
– pr. II-2/9– pr. II-2/9
– IMO MSC.1/obež. 1276 (platí iba pre b)
– rez. IMO MSC.307 (88) - (kódex FTP 2010)XXX
A.1/3.27Priechody cez deliace
plochy triedy „B“, cez
ktoré prechádzajú
a) trasy elektrických káblov
b) potrubia, šachty, kanály, atď.
– pr. II-2/9– pr. II-2/9– rez. IMO MSC.307 (88) -
(kódex FTP 2010)
XXX
A.1/3.28Kropiace systémy (limitované na hlavice rozprašovača)
(Dýzy pre napevno inštalované kropiace systémy pre vysokorýchlostné plavidlá [HSC] sú zaradené do tejto položky)
– pr. II-2/7
– pr. II-2/10
– pr. X/3
– pr. II-2/7
– pr. II-2/10
– rez. IMO MSC.36 (63)-(kódex HSC 1994) 7
– rez. IMO MSC.44 (65)
– rez. IMO MSC.97 (73)-(kódex HSC 2000) 7
– rez. IMO MSC.98 (73)-(kódex FSS) 8
– IMO MSC/obež. 912
– technická norma26)
alebo
– technická norma27)
XXX
A.1/3.29Požiarne hadice– pr. II-2/10
– pr. X/3
– pr. II-2/10
– rez. IMO MSC.36 (63)-(kódex HSC 1994) 7
– rez. IMO MSC.97 (73)-(kódex HSC 2000) 7
– technická norma28)XXX
A.1/3.30Prenosné prístroje na
kyslíkovú analýzu a na
zisťovanie plynu
– pr. II-2/4
– pr. VI/3
– pr. II-2/4
– pr. VI/3
– rez. IMO MSC.98 (73)-(kódex FSS) 15
– technická norma29)
a podľa potreby
a) kategória 1:
(bezpečný priestor):
– technická norma30)
b) kategória 2:
(výbušné plynné prostredia):
– technická norma31)
XXX
A.1/3.31Dýzy pre napevno
inštalované kropiace
systémy pre vysokorýchlostné
plavidlá (HSC)
presunuté do A.1/3.9 a A.1/3.28
A.1/3.32Materiály (okrem nábytku) zamedzujúce horeniu pre vysokorýchlostné plavidlá– pr. X/3– rez. IMO MSC.36 (63)-(kódex HSC 1994) 7
– rez. IMO MSC.97 (73)-(kódex HSC 2000) 7
– rez. IMO MSC.307 (88) - (kódex FTP 2010)XXX
A.1/3.33Materiály zamedzujúce horeniu na nábytok pre vysokorýchlostné plavidlá– pr. X/3– rez. IMO MSC.36 (63)-(kódex HSC 1994) 7
– rez. IMO MSC.97 (73)-(kódex HSC 2000) 7
– rez. IMO MSC.307 (88) - (kódex FTP 2010)XXX
A.1/3.34Ohňovzdorné deliace plochy pre vysokorýchlostné plavidlá– pr. X/3– rez. IMO MSC.36 (63)-(kódex HSC 1994) 7
– rez. IMO MSC.97 (73)-(kódex HSC 2000) 7
– rez. IMO MSC.307 (88) - (kódex FTP 2010)XXX
A.1/3.35Požiarne dvere na vysokorýchlostných plavidlách– pr. X/3– rez. IMO MSC.36 (63)-(kódex HSC 1994) 7
– rez. IMO MSC.97 (73)-(kódex HSC 2000) 7
– rez. IMO MSC.307 (88) - (kódex FTP 2010)XXX
A.1/3.36Požiarne klapky na vysokorýchlostných plavidlách– pr. X/3– rez. IMO MSC.36 (63)-(kódex HSC 1994) 7
– rez. IMO MSC.97 (73)-(kódex HSC 2000) 7
– rez. IMO MSC.307 (88)
- (kódex FTP 2010)
XXX
A.1/3.37Priechody cez ohňovzdorné
deliace plochy na
vysokorýchlostných
plavidlách
a) trasy elektrických
káblov
b) potrubia, šachty, kanály
atď.
– pr. X/3– rez. IMO MSC.36 (63)-(kódex HSC 1994) 7
– rez. IMO MSC.97 (73)-(kódex HSC 2000) 7
– rez. IMO MSC.307 (88) - (kódex FTP 2010)XXX
A.1/3.38Prenosné hasiace zariadenie pre záchranné člny a záchranárske člny– pr. III/4
– pr. X/3
– pr. III/34
– rez. IMO A.951(23)
– rez. IMO MSC.36 (63)-(kódex HSC 1994) 8
– rez. IMO MSC.48 (66)-(kódex LSA) I, IV, V
– rez. IMO MSC.97 (73)-(kódex HSC 2000) 8
– technická norma11)XXX
A.1/3.39Dýzy pre ekvivalentné
vodné hasiace systémy pre strojovne a nákladové
čerpadlové priestory
– pr. II-2/10
– pr. X/3
– pr. II-2/10
– rez. IMO MSC.36 (63)-(kódex HSC 1994) 7
– rez. IMO MSC.97 (73)-(kódex HSC 2000) 7
– rez. IMO MSC.98 (73)-(kódex FSS) 7
– IMO MSC.1/obež. 1313
– IMO MSC/obež. 1165XXX
A.1/3.40Komponenty nízko uložených osvetľovacích systémov (len komponenty)– pr. II-2/13
– rez. IMO MSC.98 (73)-
(kódex FSS) 11
– pr. II-2/13
– rez. IMO A.752(18)
– rez. IMO MSC.98 (73)-(kódex FSS) 11
– rez. IMO A.752 (18)
alebo
– technická norma32)
XXX
A.1/3.41Záchranárske evakuačné dýchacie prístroje (EEBD)– pr. II-2/13– pr. II-2/13
– rez. IMO MSC.98 (73)-(kódex FSS) 3
– IMO MSC/obež. 849
– technická norma 33) prípadne:
– pre autonómny dýchací prístroj so stlačeným vzduchom s otvoreným okruhom s maskou alebo náustkom pre núdzové dýchacie zariadenie – technická norma34)
– pre autonómny dýchací prístroj so stlačeným vzduchom s otvoreným okruhom s kapucňou pre núdzové dýchacie zariadenie – technická norma35)
– pre autonómny dýchací prístroj so stlačeným vzduchom s uzavretým okruhom – technická norma36)
XXX
A.1/3.42Komponenty systémov inertných plynov– pr. II-2/4– pr. II-2/4
– rez. IMO A.567 (14)
– rez. IMO MSC.98 (73)-(kódex FSS) 15
– IMO MSC/obež. 353
– IMO MSC/obež. 485
– IMO MSC/obež. 731
– IMO MSC/obež. 1120
– IMO MSC/obež. 353XXXX
A.1/3.43Dýzy protipožiarnych
hasiacich
systémov kuchynského
vybavenia
(automatický alebo ručný typ)
– pr. II-2/1
– pr. II-2/10
– pr. X/3
– pr. II-2/1
– pr. II-2/10
– rez. IMO MSC.97 (73)-(kódex HSC 2000) 7
– IMO MSC.1/obež. 1433
– technická norma 37)XXX
A.1/3.44Protipožiarne vybavenie – záchranné lano– pr. II-2/10
– pr. X/3
– rez. IMO MSC.98 (73)-(kódex FSS) 3
– pr. II-2/10
– rez. IMO MSC.36 (63)-(kódex HSC 1994) 7
– rez. IMO MSC.97 (73)-(kódex HSC 2000) 7
– rez. IMO MSC.98 (73)-(kódex FSS) 3
– rez. IMO MSC.98 (73)-(kódex FSS) 3
– rez. IMO MSC.307 (88) - (kódex FTP 2010)
XXX
A.1/3.45Zodpovedajúce
komponenty pevných
plynových hasiacich
prístrojov (hasiace médium, hlavné ventily a rozstrekovacie dýzy) pre strojovne a priestory nákladných čerpadiel
– pr. II-2/10
– pr. X/3
– rez. IMO MSC.98 (73)-(kódex FSS) 5
– pr. II-2/10
– rez. IMO MSC.36 (63)-(kódex HSC 1994) 7
– rez. IMO MSC.97 (73)-(kódex HSC 2000) 7
– rez. IMO MSC.98 (73)-(kódex FSS) 5
– IMO MSC/obež. 848
– IMO MSC.1/obež. 1313
– IMO MSC.1/obež. 1316
– IMO MSC/obež. 848
– IMO MSC.1/obež. 1316
XXX
A.1/3.46Zodpovedajúce komponenty pevných plynových hasiacich prístrojov do strojovní (aerosolové systémy)– pr. II-2/10
– pr. X/3
– rez. IMO MSC.98 (73)-(kódex FSS) 5
– pr. II-2/10
– rez. IMO MSC.36 (63)-(kódex HSC 1994) 7
– rez. IMO MSC.97 (73)-(kódex HSC 2000) 7
– rez. IMO MSC.98 (73)-(kódex FSS) 5
– IMO MSC.1/obež. 1270 vrátane opravy 1
– IMO MSC.1/obež. 1313
– IMO MSC.1/obež. 1270 vrátane opravy 1XXX
A.1/3.47Koncentrát pre pevné
vysokoexpanzné penové hasiace systémy do strojovní a priestorov nákladných čerpadiel (nová položka)
Poznámka:
Pevné penové hasiace
systémy s vysokou
expanziou (vrátane systémov, ktoré využívajú vnútorný vzduch z prostredia na ich plánované použitie) do strojovní
a priestorov nákladných čerpadiel sa ešte musia skúšať so schválenou
náplňou, aby vyhoveli
správe.
– pr. II-2/10– pr. II-2/10
– rez. IMO MSC.98 (73)-
(kódex FSS) 6
– IMO MSC/obež. 670XXX
A.1/3.48Pevne zabudované
vodné požiarne systémy v strojovniach kategórie „A“ na lokálne použitie
(dýzy a výkonnostné
skúšky)
– pr. II-2/10
– pr. X/3
– pr. II-2/10
– rez. IMO MSC.36 (63)-(kódex HSC 1994) 7
– rez. IMO MSC.97 (73)-(kódex HSC 2000) 7
– IMO MSC.1/obež. 1387XXX
A.1/3.49Pevné vodné rozprašovacie
hasiace systémy pre priestory ro-ro, priestory pre vozidlá a priestory zvláštnej kategórie
– pr. II-2/19
– pr. II-2/20
– pr. X/3
– rez. IMO MSC.98(73)-(kódex FSS) 7
– pr. II-2/19
– pr. II-2/20
– rez. IMO MSC.36 (63)-(kódex HSC 1994) 7
– rez. IMO MSC.97 (73)-(kódex HSC 2000) 7
– rez. IMO MSC.98(73)-(kódex FSS) 7
– IMO MSC.1/obež. 1430
a dodatočné požiadavky na projekt pre:
– systémy založené na predpisoch podľa položky 4 v obežníku 1430
– systémy založené na výsledkoch podľa položky 5 v obežníku 1430
XXX
A.1/3.50Ochranný odev odolný proti chemikáliámpresunuté do A.2/3.9
A.1/3.51Pevne zabudované
hlásne a poplachové
požiarne systémy pre
riadiace stanovištia,
služobné priestory,
ubytovacie priestory, balkóny kabín, strojovne a neobsadené strojové priestory
a) kontrolné a indikačné vybavenie
b) vybavenie pre napájanie
c) detektory tepla: bodové detektory
d) detektory dymu: bodové detektory využívajúce rozptýlené svetlo, prechádzajúce svetlo alebo ionizáciu
e) detektory požiaru: bodové detektory
f) tlačidlové hlásiče
g) skratové izolátory
h) vstupné/výstupné zariadenia
i) káble
– pr. II-2/7
– pr. X/3
– rez. IMO MSC.98 (73)-
(kódex FSS) 9
– pr. II-2/7
– rez. IMO MSC.36 (63)-(kódex HSC 1994) 7
– rez. IMO MSC.97 (73)-(kódex HSC 2000) 7
– rez. IMO MSC.98 (73)-(kódex FSS) 9
– IMO MSC.1/obež. 1242
Kontrolné a indikačné zariadenia. Elektrické zariadenia na lodiach:
– technická norma38)
Napájacie zariadenia:
– technická norma39)
Tepelné hlásiče – bodové detektory:
– technická norma40)
Dymové hlásiče – bodové detektory využívajúce rozptýlené svetlo,
vysielané svetlo alebo ionizáciu:
– technická norma41)
Plameňové hlásiče – bodové detektory:
– technická norma42)
Ručne obsluhované hlásne miesta:
– technická norma43)
Oddeľovacie prvky proti skratu:
– technická norma44) Zariadenia vstupu/výstupu: – technická norma45)
Káble:
– technická norma46)
Podľa potreby elektrické
a elektronické zariadenia na lodiach:
– technická norma47)
XXX
A.1/3.52Neprenosné a nepohyblivé hasiace prístroje– pr. II-2/10
– pr. X/3
– pr. II-2/4
– pr. II-2/10
– rez. IMO MSC.36 (63)-(kódex HSC 1994) 7
– rez. IMO MSC.97 (73)-(kódex HSC 2000) 7
– technická norma48)
alebo
– technická norma49)
XXX
A.1/3.53Poplachové zariadenia– pr. II-2/7
– pr. X/3
– rez. IMO MSC.98 (73)- (kódex FSS) 9
– pr. II-2/7
– rez. IMO MSC.36 (63)-(kódex HSC 1994) 7
– rez. IMO MSC.97 (73)-(kódex HSC 2000) 7
– IMO MSC.98 (73)-(kódex FSS) 9
– IMO MSC.1/obež. 1313
Zvukové:
– technická norma50)
XXX
A.1/3.54Pevne zabudované
prístroje na kyslíkovú
analýzu a na zisťovanie plynu
– pr. II-2/4
– pr. VI/3
– pr. II-2/4
– pr. VI/3
– rez. IMO MSC.98 (73)-(kódex FSS) 15
Pre kombinované O2/HC systémy dodatočne:
– IMO MSC.1/obež.1370
– technická norma 51)
a podľa potreby:
a) Kategória 4:
(bezpečný priestor)
– technická norma 52)
b) Kategória 3: (výbušné plynné prostredia)
– technická norma53)
Pre kombinované O2/HC systémy dodatočne:
– IMO MSC.1/obež.1370
XXX
A.1/3.55Viacúčelové dýzy (rozprašovacie/prúdové)– pr. II-2/10
– pr. X/3
– pr. II-2/10
– rez. IMO MSC.36 (63)-(kódex HSC 1994) 7
– rez. IMO MSC.97 (73)-(kódex HSC 2000) 7
– ručné prúdnice pre hasičské jednotky – kombinované prúdnice PN 16: technická norma54)
– ručné prúdnice pre hasičské jednotky – s plným prúdom a/alebo s jedným nemeniteľným uhlom rozstreku PN 16: technická norma55)
XXX
A.1/3.56Požiarne hadice
(na bubnoch)
– pr. II-2/10
– pr. X/3
– pr. II-2/10
– rez. IMO MSC.36 (63)-(kódex HSC 1994) 7
– rez. IMO MSC.97 (73)-(kódex HSC 2000) 7
– technická norma56)XXX
A.1/3.57Komponenty penových hasiacich systémov – pevné penové systémy do tankových lodí– pr. II-2/10– pr. II-2/10.8.1
– rez. IMO MSC.98 (73)-(kódex FSS) 14
– IMO MSC.1/obež. 1239
– IMO MSC.1/obež. 1276
– IMO MSC/obež. 798XXX
A.1/3.58Komponenty pevných nízkoexpanzných penových hasiacich systémov na ochranu strojovní a palúb tankových lodí– pr. II-2/10– pr. II-2/10
– rez. IMO MSC.98 (73)-(kódex FSS) 6, 14
– IMO MSC.1/obež. 1239
– IMO MSC.1/obež. 1276
– IMO MSC.1/obež. 1312
– IMO MSC.1/obež. 1312/opr.1
XXX
A.1/3.59Pena do pevných hasiacich systémov pre chemické tankové lode– pr. II-2/1
– rez. IMO MSC.4 (48)-(kódex IBC) 11
– rez. IMO MSC.4 (48)-(kódex IBC) 11
– IMO MSC/obež. 553
– IMO MSC.1/obež. 1312
– IMO MSC.1/obež. 1312/opr.1
XXX
A.1/3.60Dýzy pre napevno zabudované tlakové vodné rozprašovacie hasiace systémy na balkóny kabín– pr. II-2/10– pr. II-2/10
– rez. IMO MSC.98 (73)- (kódex FSS) 7
– IMO MSC.1/obež. 1313
– IMO MSC.1/obež. 1268XXX
A.1/3.61a) Penové hasiace systémy s vysokou expanziou, ktoré využívajú vnútorný vzduch na ochranu strojovní a nákladových čerpadlových priestorov
b) Penové hasiace systémy s vysokou expanziou, ktoré využívajú vonkajší vzduch na ochranu strojovní a nákladových čerpadlových priestorov.
Poznámka: Penové hasiace systémy s vysokou expanziou, ktoré využívajú vnútorný vzduch na ochranu strojovní a nákladových čerpadlových priestorov sa budú skúšať so schválenou náplňou, aby vyhoveli správe.
– pr. II-2/10– pr. II-2/10
– rez. IMO MSC.98(73)-(kódex FSS) 6
– IMO MSC.1/obež. 1384XXX
A.1/3.62Suché chemické práškové hasiace systémy– pr. II-2/1– pr. II-2/1
– rez. IMO MSC.5(48)-(IGC kódex) 11
– IMO MSC.1/obež. 1315XXX
A.1/3.63
Platí poznámka b) tejto prílohy.
Hlásne dymové systémy s odberom vzorky– pr. II-2/7
– pr. II-2/19
– pr. II-2/20
– pr. II-2/7
– pr. II-2/19
– pr. II-2/20
– rez. IMO MSC.98(73)-(kódex FSS) 10
– rez. IMO MSC.98(73)- (kódex FSS) 10
a pre:
Kontrolné a indikačné zariadenia. Elektrické zariadenia na lodiach:
– technická norma38)
napájacie zariadenia:
– technická norma39)
nasávacie dymové hlásiče: – technická norma57)
podľa potreby elektrické a elektronické zariadenia na lodiach:
– technická norma47)
podľa potreby pre výbušné atmosféry:
– technická norma58)
XXX
A.1/3.64
Platí poznámka b) tejto prílohy.
Deliace plochy triedy C– pr. II-2/3– pr. II-2/3
– pr. II-2/9
– rez. IMO MSC.307(88)- (kódex FTP 2010)XXX
A.1/3.65 Platí poznámka b) tejto prílohy.Pevný systém detekcie uhľovodíkových plynov– pr. II-2/4– pr. II-2/4
– rez. IMO MSC.98(73)-(kódex FSS) 16
– IMO MSC.1/obež. 1370
– IMO MSC.1/obež. 1370
– technická norma59)
XXX
A.1/3.66 Platí poznámka b) tejto prílohy.Evakuačné systémy používané ako alternatíva nízko uložených osvetľovacích systémov– pr. II-2/13– pr. II-2/13
– IMO MSC.1/obež. 1168
– IMO MSC.1/obež. 1168XXX
A.1/3.67
Platí poznámka c) tejto prílohy.
Komponenty palubných hasiacich systémov vrtuľníka– pr. II-2/18– pr. II-2/18
– IMO MSC.1/obež.1431
– technická norma60)XXX

4. Navigačné zariadenia

Stĺpec 5:

Súbor STN EN 61162 odkazuje na tieto referenčné normy pre námorné navigačné a rádiokomunikačné zariadenia a systémy – digitálne rozhrania:

a) STN EN 61162-1 (2011) Námorná navigácia a rádiokomunikačné zariadenia a systémy. Digitálne rozhranie. Časť 1: Jeden vysielač a viac prijímačov (32 6790)

b) STN EN 61162-2 (2001) Námorná navigácia a rádiokomunikačné zariadenia a systémy. Digitálne rozhrania. Časť 2: Jeden hovor (vysielač údajov) s mnohonásobným príjmom, prenos so zvýšenou rýchlosťou (32 6781)

c) STN EN 61162-3 (2009) Námorná navigácia a rádiokomunikačné zariadenia a systémy. Digitálne rozhrania. Časť 3: Sieťový nástroj pre sériové údaje (32 6790)

– STN EN 61162-3/A1 (2010) Námorná navigácia a rádiokomunikačné zariadenia a systémy. Digitálne rozhrania. Časť 3: Sieťový nástroj pre sériové údaje (32 6790)

d) STN EN 61162-450 (2011) Námorné navigačné a rádiokomunikačné zariadenia a systémy. Digitálne rozhrania. Časť 450: Mnohonásobné vysielače údajov a mnohonásobné prijímače údajov. Ethernetové prepojenie (32 6790)

Položka čísloNázov položkyNariadenie SOLAS 74 v znení zmien a doplnení,
v ktorom sa požaduje
„typové schválenie“
Uplatniteľné zmenené a doplnené predpisy SOLAS 74
a príslušné rezolúcie a obežníky IMO
Skúšobné normyModuly posudzovania zhody
b+cb+db+eb+fgh
123456
A.1/4.1Magnetický kompas
trieda A pre lode
– pr. V/18
– pr. X/3
– rez. IMO MSC.36(63)-(kódex HSC 1994) 13
– rez. IMO MSC.97(73)-(kódex HSC 2000) 13
– pr. V/19
– rez. IMO A.382(X)
– rez. IMO A.694(17)
– rez. IMO MSC.36(63)-(kódex HSC 1994) 13
– rez. IMO MSC.97(73)-(kódex HSC 2000) 13
– technická norma61)XXXX
A.1/4.2Prenosové zariadenie na riadenie kurzu THD (magnetická metóda)– pr. V/18
– pr. V/19
– pr. X/3
– rez. IMO MSC.36 (63)-(kódex HSC 1994) 13
– rez. IMO MSC.97 (73)-(kódex HSC 2000) 13
– pr. V/19
– rez. IMO A.694 (17)
– rez. IMO MSC.36 (63)-(kódex HSC 1994) 13
– rez. IMO MSC.97 (73)-(kódex HSC 2000) 13
– rez. IMO MSC.116 (73)
– rez. IMO MSC.191 (79)
– technická norma62)XXXX
A.1/4.3Gyrokompas– pr. V/18– pr. V/19
– rez. IMO A.424 (XI)
– rez. IMO A.694 (17)
– rez. IMO MSC.191 (79)
– technická norma63)XXXX
A.1/4.4Radarové zariadeniepresunuté do A.1/4.34, A.1/4.35 a A.1/4.36
A.1/4.5Automatický radarový
zakresľovací prístroj
(ARPA)
presunuté do A.1/4.34
A.1/4.6Akustický hĺbkomer– pr. V/18
– pr. X/3
– rez. IMO MSC.36 (63)-(kódex HSC 1994) 13
– rez. IMO MSC.97 (73)-(kódex HSC 2000) 13
– pr. V/19
– rez. IMO A.224 (VII)
– rez. IMO A.694 (17)
– rez. IMO MSC.36 (63)-(kódex HSC 1994) 13
– rez. IMO MSC.74 (69), príloha 4
– rez. IMO MSC.97 (73)-(kódex HSC 2000) 13
– rez. IMO MSC.191 (79)
– technická norma64)XXXX
A.1/4.7Zariadenie na meranie rýchlosti a preplávanej vzdialenosti (SDME)– pr. V/18
– pr. X/3
– rez. IMO MSC.36 (63)-(kódex HSC 1994) 13
– rez. IMO MSC.97 (73)- (kódex HSC 2000) 13
– pr. V/19
– rez. IMO A.694 (17)
– rez. IMO A.824 (19)
– rez. IMO MSC.36 (63)-(kódex HSC 1994) 13
– rez. IMO MSC.96 (72)
– rez. IMO MSC.97 (73)-(kódex HSC 2000) 13
– rez. IMO MSC.191 (79)
– technická norma65)XXXX
A.1/4.8Prístroj udávajúci polohu kormidla, otáčok hriadeľa a stúpania lodnej vrtulepresunuté do A.1/4.20, A.1/4.21 a A.1/4.22
A.1/4.9Indikátor rýchlosti zatáčania– pr. V/18
– pr. X/3
– rez. IMO MSC.36 (63)-(kódex HSC 1994) 13
– rez. IMO MSC.97 (73)-(kódex HSC 2000) 13
– pr. V/19
– rez. IMO A.526 (13)
– rez. IMO A.694 (17)
– rez. IMO MSC.36 (63)- (kódex HSC 1994) 13
– rez. IMO MSC.97 (73)-(kódex HSC 2000) 13
– rez. IMO MSC.191 (79)
– technická norma66)XXXX
A.1/4.10Rádiogoniometerzámerne sa nevypĺňa
A.1/4.11Zariadenie Loran-C– pr. V/18
– pr. X/3
– rez. IMO MSC.36 (63)-(kódex HSC 1994) 13
– rez. IMO MSC.97 (73)-(kódex HSC 2000) 13
– pr. V/19
– rez. IMO A.694 (17)
– rez. IMO A.818 (19)
– rez. IMO MSC.36 (63)-(kódex HSC 1994) 13
– rez. IMO MSC.97 (73)-(kódex HSC 2000) 13
– rez. IMO MSC.191 (79)
– technická norma67)XXXX
A.1/4.12Zariadenie Chayka– pr. V/18
– pr. X/3
– rez. IMO MSC.36 (63)-(kódex HSC 1994) 13
– rez. IMO MSC.97 (73)-(kódex HSC 2000) 13
– pr. V/19
– rez. IMO A.694 (17)
– rez. IMO A.818 (19)
– rez. IMO MSC.36 (63)-(kódex HSC 1994) 13
– rez. IMO MSC.97 (73)-(kódex HSC 2000) 13
– rez. IMO MSC.191 (79)
– technická norma67)XXXX
A.1/4.13Navigačné zariadenie
Decca
zámerne sa nevypĺňa
A.1/4.14Zariadenie GPS– pr. V/18
– pr. X/3
– rez. IMO MSC.36 (63)-(kódex HSC 1994) 13
– rez. IMO MSC.97 (73)-(kódex HSC 2000) 13
– pr. V/19
– rez. IMO A.694(17)
– rez. IMO MSC.36 (63)-(kódex HSC 1994)
– rez. IMO MSC.97 (73)-(kódex HSC 2000)
– rez. IMO MSC.112 (73)
– rez. IMO MSC.191 (79)
– technická norma68)XXXX
A.1/4.15Zariadenie GLONASS– pr. V/18
– pr. X/3
– rez. IMO MSC.36 (63)-(kódex HSC 1994) 13
– rez. IMO MSC.97 (73)-(kódex HSC 2000) 13
– pr. V/19
– rez. IMO A.694 (17)
– rez. IMO MSC.36 (63)-(kódex HSC 1994) 13
– rez. IMO MSC.97 (73)-(kódex HSC 2000) 13
– rez. IMO MSC.113 (73)
– rez. IMO MSC.191 (79)
– technická norma69)XXXX
A.1/4.16Systém regulácie kurzu (HCS)– pr. V/18– pr. V/19
– rez. IMO A.342 (IX)
– rez. IMO A.694 (17)
– rez. IMO MSC.64 (67), príloha 3
– rez. IMO MSC.191 (79)
– technická norma70)XXXX
A.1/4.17Mechanické zdvíhacie zariadenie na nalodenie
lodivoda
presunuté do A.1/1.40
A.1/4.18Radarový transpondér 9 GHz (SART)– pr. III/4
– pr. IV/14
– pr. V/18
– pr. X/3
– rez. IMO MSC.36 (63)-(kódex HSC 1994) 13
– rez. IMO MSC.97 (73)-(kódex HSC 2000) 13
– pr. III/6
– pr. IV/7
– rez. IMO A.530 (13)
– rez. IMO A.802 (19)
– rez. IMO A.694 (17)
– rez. IMO MSC.36 (63)-(kódex HSC 1994) 8, 14
– rez. IMO MSC.97 (73)-(kódex HSC 2000) 8, 14
– ITU-R M.628-3 (11/93)
– technická norma71)XXXX
A.1/4.19Radarové zariadenie pre vysokorýchlostné plavidlápresunuté do A.1/4.37
A.1/4.20Prístroj udávajúci polohu kormidla– pr. V/18
– pr. X/3
– rez. IMO MSC.36 (63)-(kódex HSC 1994) 13
– rez. IMO MSC.97(73)-(kódex HSC 2000) 13
– pr. V/19
– rez. IMO A.694 (17)
– rez. IMO MSC.36 (63)-(kódex HSC 1994) 13
– rez. IMO MSC.97 (73)-(kódex HSC 2000) 13
– rez. IMO MSC.191 (79)
– technická norma72)XXXX
A.1/4.21Otáčkomer vrtule– pr. V/18
– pr. X/3
– rez. IMO MSC.36 (63)-(kódex HSC 1994) 13
– rez. IMO MSC.97 (73)-(kódex HSC 2000) 13
– pr. V/19
– rez. IMO A.694 (17)
– rez. IMO MSC.36 (63)-(kódex HSC 1994) 13
– rez. IMO MSC.97 (73)-(kódex HSC 2000) 13
– rez. IMO MSC.191 (79)
– technická norma73)XXXX
A.1/4.22Indikátor stúpania lodnej vrtule– pr. V/18
– pr. X/3
– rez. IMO MSC.36 (63) (kódex HSC 1994) 13
– rez. IMO MSC.97 (73) (kódex HSC 2000) 13
– pr. V/19
– rez. IMO A.694 (17)
– rez. IMO MSC.36 (63)-(kódex HSC 1994) 13
– rez. IMO MSC.97 (73)-(kódex HSC 2000) 13
– rez. IMO MSC.191 (79)
– technická norma74)XXXX
A.1/4.23Kompas pre záchranné člny a záchranárske člny– pr. III/4
– pr. X/3
– rez. IMO MSC.36 (63)-(kódex HSC 1994) 13
– rez. IMO MSC.97 (73)-(kódex HSC 2000) 13
– pr. III/34
– rez. IMO MSC.48 (66)-(kódex LSA) IV, V
– rez. IMO MSC.36 (63)-(kódex HSC 1994) 8, 13
– rez. IMO MSC.97 (73)-(kódex HSC 2000) 8, 13
– technická norma75)XXXX
A.1/4.24Automatický radarový
zakresľovací
prostriedok (ARPA)
pre vysokorýchlostné plavidlá
presunuté do A.1/4.37
A.1/4.25Automatický zakresľovací
prostriedok (ATA)
presunuté do A.1/4.35
A.1/4.26Automatický zakresľovací
prostriedok
(ATA) pre
vysokorýchlostné plavidlá
presunuté do A.1/4.38
A.1/4.27Elektronický zakresľovací
prostriedok (EPA)
presunuté do A.1/4.36
A.1/4.28Integrovaný mostíkový systémpresunuté do A.2/4.30
A.1/4.29Zapisovač údajov o plavbe (VDR)– pr. V/18
– pr. V/20
– pr. X/3
– rez. IMO MSC.36 (63)-(kódex HSC 1994) 13
– rez. IMO MSC.97 (73)-(kódex HSC 2000) 13
– pr. V/20
– rez. IMO A.694 (17)
– rez. IMO MSC.36 (63)-(kódex HSC 1994) 13
– rez. IMO MSC.97 (73)-(kódex HSC 2000) 13
– rez. IMO MSC.191 (79)
– rez. IMO MSC.333(90)
– technická norma76)XXXX
A.1/4.30Elektronický mapový informačný systém s grafickým zobrazovaním (ECDIS) so zálohovaním a systém s rastrovou zobrazovacou jednotkou (RCDS)– pr. V/18
– pr. X/3
– rez. IMO MSC.36 (63)-(kódex HSC 1994) 13
– rez. IMO MSC.97 (73)-(kódex HSC 2000) 13
– pr. V/19
– rez. IMO A.694 (17)
– rez. IMO MSC.36 (63)-(kódex HSC 1994) 13
– rez. IMO MSC.97 (73)-(kódex HSC 2000) 13
– rez. IMO MSC.191 (79)
– rez. IMO MSC.232 (82)
– IMO SN.1/obež. 266
[Záloha ECDIS a RCDS sa dajú
aplikovať, len ak je táto
funkčnosť zahrnutá v ECDIS. V certifikáte modulu B je uvedené, či sa tieto možnosti skúšali].
– technická norma77)XXXX
A.1/4.31Gyrokompas pre vysokorýchlostné plavidlá– pr. X/3
– rez. IMO MSC.36 (63)-(kódex HSC 1994) 13
– rez. IMO MSC.97 (73)-(kódex HSC 2000) 13
– rez. IMO A.694 (17)
– rez. IMO A.821 (19)
– rez. IMO MSC.36 (63)-(kódex HSC 1994) 13
– rez. IMO MSC.97 (73)-(kódex HSC 2000) 13
– rez. IMO MSC.191 (79)
– technická norma78)XXXX
A.1/4.32Univerzálne zariadenie s automatickým identifikačným systémom (AIS)– pr.V/18
– pr. X/3
– rez. IMO MSC.36 (63)-(kódex HSC 1994) 13
– rez. IMO MSC.97 (73)-(kódex HSC 2000) 13
– pr. V/19
– rez. IMO A.694 (17)
– rez. IMO MSC.36 (63)-(kódex HSC 1994) 13
– rez. IMO MSC.74 (69)
– rez. IMO MSC.97 (73)-(kódex HSC 2000) 13
– rez. IMO MSC.191 (79)
– ITU-R M. 1371- 4 (2010)
Poznámka: ITU-R M. 1371- 4
(2010) sa aplikuje len
v súlade s požiadavkami IMO
Res.MSC.74 (69)
– technická norma79)XXXX
A.1/4.33Systém riadenia dráhy
(funguje pri rýchlostiach
lode od minimálnej
manévrovacej rýchlosti po 30 uzlov)
– pr. V/18– pr. V/19
– rez. IMO A.694 (17)
– rez. IMO MSC.74 (69)
– rez. IMO MSC.191 (79)
– technická norma80)XXXX
A.1/4.34Radarové zariadenie CAT 1– pr. V/18– pr. V/19
– rez. IMO A.278 (VIII)
– rez. IMO A.694 (17)
– rez. IMO A.823 (19)
– rez. IMO MSC.191 (79)
– rez. IMO MSC.192 (79)
– ITU-R M. 1177-4(04/11)
– technická norma81)XXXX
A.1/4.35Radarové zariadenie CAT 2– pr. V/18– pr. V/19
– rez. IMO A.278 (VIII)
– rez. IMO A.694 (17)
– rez. IMO MSC.191 (79)
– rez. IMO MSC.192 (79)
– ITU-R M. 1177-4(04/11)
– technická norma81)XXXX
A.1/4.36Radarové zariadenie CAT 3– pr. V/18– pr. V/19
– rez. IMO A.278 (VIII)
– rez. IMO A.694 (17)
– rez. IMO MSC.191 (79)
– rez. IMO MSC.192 (79)
– ITU-R M. 1177-4(04/11)
– technická norma81)XXXX
A.1/4.37Radarové zariadenie pre vysokorýchlostné plavidlá (CAT 1H a CAT 2H)– pr. X/3
– rez. IMO MSC.36 (63)-(kódex HSC 1994) 13
– rez. IMO MSC.97 (73)-(kódex HSC 2000) 13
– rez. IMO A.278 (VIII)
– rez. IMO A.694 (17)
– rez. IMO MSC.36 (63)-(kódex HSC 1994) 13
– rez. IMO MSC.97 (73)-(kódex HSC 2000) 13
– rez. IMO MSC.191 (79)
– rez. IMO MSC.192 (79)
– ITU-R M. 1177-4(04/11)
– technická norma81)XXXX
A.1/4.38Radarové zariadenie schválené pre mapovú voľbu:
a) CAT 1C
b) CAT 2C
c) CAT 1HC pre HSC
d) CAT 2HC pre HSC
– pr. X/3
– rez. IMO MSC.36 (63)-(kódex HSC 1994) 13
– rez. IMO MSC.97 (73)-(kódex HSC 2000) 13
– rez. IMO A.278 (VIII)
– rez. IMO A.694 (17)
– rez. IMO MSC.36 (63)-(kódex HSC 1994) 13
– rez. IMO MSC.97 (73)-(kódex HSC 2000) 13
– rez. IMO MSC.191 (79)
– rez. IMO MSC.192 (79)
– ITU-R M. 1177-4(04/11)
– technická norma81)XXXX
A.1/4.39Radarový odrážač – pasívny typ– pr. V/18
– pr. X/3
– rez. IMO MSC.36 (63)-(kódex HSC 1994) 13
– rez. IMO MSC.97 (73)-(kódex HSC 2000) 13
– pr. V/19
– rez. IMO MSC.36 (63)-(kódex HSC 1994) 13
– rez. IMO MSC.97 (73)-(kódex HSC 2000) 13
– rez. IMO MSC.164 (78)
– technická norma82)XXXX
A.1/4.40Systém regulácie kurzu pre vysokorýchlostné plavidlá– pr. X/3
– rez. IMO MSC.36 (63)-(kódex HSC 1994) 13
– rez. IMO MSC.97 (73)-(kódex HSC 2000) 13
– rez. IMO A.694 (17)
– rez. IMO A.822 (19)
– rez. IMO MSC.36 (63)-
(kódex HSC 1994) 13
– rez. IMO MSC.97 (73)-
(kódex HSC 2000) 13
– rez. IMO MSC.191 (79)
– technická norma83)XXXX
A.1/4.41Prenosové zariadenie
na riadenie kurzu
THD (gyroskopická
metóda – GNSS)
– pr. V/18
– pr. X/3
– rez. IMO MSC.36 (63)-
(kódex HSC 1994) 13
– rez. IMO MSC.97 (73)-
(kódex HSC 2000) 13
– pr. V/19
– rez. IMO A.694 (17)
– rez. IMO MSC.36 (63)-(kódex HSC 1994) 13
– rez. IMO MSC.97 (73)-(kódex HSC 2000) 13
– rez. IMO MSC.116 (73)
– rez. IMO MSC.191 (79)
– technická norma84)XXXX
A.1/4.42Pátracie svetlomety
pre vysokorýchlostné plavidlá
– pr. X/3
– rez. IMO MSC.36 (63)-
(kódex HSC 1994) 13
– rez. IMO MSC.97 (73)-
(kódex HSC 2000) 13
– rez. IMO A.694 (17)
– rez. IMO MSC.36 (63)-(kódex HSC 1994) 13
– rez. IMO MSC.97 (73)-(kódex HSC 2000) 13
– technická norma85)XXXX
A.1/4.43Prístroj pre nočné
videnie pre
vysokorýchlostné
plavidlá
– pr. X/3
– rez. IMO MSC.36 (63)-(kódex HSC 1994) 13
– rez. IMO MSC.97 (73)-(kódex HSC 2000) 13
– rez. IMO A.694 (17)
– rez. IMO MSC.36 (63)- (kódex HSC 1994) 13
– rez. IMO MSC.94 (72)
– rez. IMO MSC.97(73)- (kódex HSC 2000) 13
– rez. IMO MSC.191(79)
– technická norma86)XXXX
A.1/4.44Diferenciálny prijímač
signálneho zdroja:
DGPS a
DGLONASS
– pr. V/18
– pr. X/3
– rez. IMO MSC.36 (63)-(kódex HSC 1994) 13
– rez. IMO MSC.97 (73)-(kódex HSC 2000) 13
– pr. V/19
– rez. IMO A.694 (17))
– rez. IMO MSC.36 (63)-(kódex HSC 1994) 13
– rez. IMO MSC.97 (73)-(kódex HSC 2000) 13
– rez. IMO MSC. 114 (73)
– technická norma87)XXXX
A.1/4.45Mapové príslušenstvo
pre lodný radar
presunuté do A.1/4.38
A.1/4.46Prenosové zariadenie
na riadenie kurzu
THD (gyroskopická
metóda)
– pr. V/18
– pr. X/3
– rez. IMO MSC.36 (63)-(kódex HSC 1994) 13
– rez. IMO MSC.97 (73)-(kódex HSC 2000) 13
– pr. V/19
– rez. IMO A.694 (17)
– rez. IMO MSC.36 (63)-(kódex HSC 1994) 13
– rez. IMO MSC.97 (73)-(kódex HSC 2000) 13
– rez. IMO MSC.116 (73)
– rez. IMO MSC.191 (79)
– technická norma88)XXXX
A.1./4.47Zjednodušený zapisovač údajov o plavbe (S-VDR)– pr. V/20– pr. V/20
– rez. IMO A.694 (17)
– rez. IMO MSC.163 (78)
– rez. IMO MSC.191 (79)
– technická norma89)XXXX
A.1/4.48Mechanické zdvíhacie zariadenie na nalodenie lodivodazámerne sa nevypĺňa (keďže v rez. IMO MSC.308(88) platnej od 1. júla 2012 sa uvádza: „Mechanické zdvíhacie zariadenia na nalodenie lodivoda sa nesmú používať“)
A.1/4.49Lodivodský rebrík– pr. V/23
– pr. X/3
– pr. V/23
– rez. IMO A.1045(27)
– IMO MSC/obež. 773
– rez. IMO A.1045(27)
– technická norma90)
XXXX
A.1/4.50Vybavenie DGPS– pr. V/18
– pr. X/3
– rez. IMO MSC.36 (63)-(kódex HSC 1994) 13
– rez. IMO MSC.97 (73)-(kódex HSC 2000) 13
– pr. V/19
– rez. IMO A.694 (17)
– rez. IMO MSC.36 (63)-(kódex HSC 1994) 13
– rez. IMO MSC.97 (73)-(kódex HSC 2000) 13
– rez. IMO MSC.112 (73)
– rez. IMO MSC.114 (73)
– rez. IMO MSC.191 (79)
– technická norma91)XXXX
A.1/4.51Vybavenie DGLONASS– pr. V/18
– pr. X/3
– rez. IMO MSC.36 (63)- (kódex HSC 1994) 13
– rez. IMO MSC.97 (73)-(kódex HSC 2000) 13
– pr. V/19
– rez. IMO A.694 (17)
– rez. IMO MSC.36 (63)-(kódex HSC 1994) 13
– rez. IMO MSC.97 (73)-(kódex HSC 2000) 13
– rez. IMO MSC.113 (73)
– rez. IMO MSC.114 (73)
– rez. IMO MSC.191 (79)
– technická norma92)XXXX
A.1/4.52Denné signalizačné svetlomety– pr. V/18
– pr. X/3
– rez. IMO MSC.36 (63)- (kódex HSC 1994)
– rez. IMO MSC.97 (73)-(kódex HSC 2000)
– pr. V/19
– rez. IMO A.694 (17)
– rez. IMO MSC.36 (63)-(kódex HSC 1994)
– rez. IMO MSC.95 (72)
– rez. IMO MSC.97 (73)-(kódex HSC 2000)
– technická norma93)XXX
A.1/4.53Zariadenie na zväčšenie dosahu radaru– pr. V/18
– pr. X/3
– rez. IMO MSC.36 (63)-(kódex HSC 1994) 13
– rez. IMO MSC.97 (73)-(kódex HSC 2000) 13
– rez. IMO A.694 (17)
– rez. IMO MSC.36 (63)-(kódex HSC 1994) 13
– rez. IMO MSC.97 (73)-(kódex HSC 2000) 13
– rez. IMO MSC.164 (78)
– ITU-R M 1176-1(02/13)
– technická norma94)XXXX
A.1/4.54Námerník (Bearing Device)– pr. V/18– pr. V/19– technická norma95)XXXX
A.1/4.55Zariadenie AIS SART– pr. III/4
– pr. IV/14
– pr. III/6
– pr. IV/7
– rez. IMO MSC.246 (83)
– rez. IMO MSC.247 (83)
– rez. IMO MSC.256 (84)
– ITU-R M. 1371- 4 (2010)
– technická norma96)XXXX
A.1/4.56Prijímač Galileo– pr. V/18
– pr. X/3
– rez. IMO MSC.36 (63)-(kódex HSC 1994) 13
– rez. IMO MSC.97 (73)-(kódex HSC 2000) 13
– pr. V/19
– rez. IMO A.694 (17)
– rez. IMO A.813 (19)
– rez. IMO MSC.36 (63)-(kódex HSC 1994) 13
– rez. IMO MSC.97 (73)-(kódex HSC 2000) 13
– rez. IMO MSC.191 (79)
– rez. IMO MSC.233 (82)
– technická norma97)XXXX
A.1/4.57Systém monitorovania aktivity operátora (BNWAS)– pr. V/18– rez. IMO A.694 (17)
– rez. IMO MSC.128 (75)
– rez. IMO MSC.191 (79)
– technická norma98)XXXX
A.1/4.58
Platí poznámka c) tejto prílohy.
Zariadenie na príjem zvukových signálov– pr. V/18
– pr. X/3
– rez. IMO MSC.36(63)- (kódex HSC 1994)
– rez. IMO MSC.97(73)- (kódex HSC 2000)
– pr. V/19
– rez. IMO A.694(17)
– rez. IMO MSC.36(63)-(kódex HSC 1994)
– rez. IMO MSC.86(70)
– rez. IMO MSC.97(73)-(kódex HSC 2000)
– rez. IMO MSC.191(79)
– technická norma99)XXXX
A.1/4.59
ex A.2/4.15
Integrovaný navigačný systém– pr. V/18
– pr. X/3
– rez. IMO MSC.36(63)- (kódex HSC 1994) 13
– rez. IMO MSC.97(73)- (kódex HSC 2000) 13
– pr. V/19
– rez. IMO A.694(17)
– rez. IMO MSC.36(63)- (kódex HSC 1994) 13
– rez. IMO MSC.97(73)-(kódex HSC 2000) 13
– rez. IMO MSC.191(79)
– rez. IMO MSC.252(83)
– rez. IMO MSC.302(83) – systém umožňujúci spracovanie výstražných signálov z mostíka (Bridge Alert Management, BAM)
– technická norma100)XXXX

5. Rádiokomunikačné zariadenia

Stĺpec 5: V prípade rozporu medzi požiadavkami IMO MSC/obež. 862 a skúšobnými normami pre výrobok, uprednostnia sa požiadavky IMO MSC/obež. 862.

Súbor STN EN 61162 odkazuje na tieto referenčné normy pre námorné navigačné a rádiokomunikačné zariadenia a systémy – digitálne rozhrania:

a) STN EN 61162-1 (2011) Námorná navigácia a rádiokomunikačné zariadenia a systémy. Digitálne rozhranie. Časť 1: Jeden vysielač a viac prijímačov (32 6790)

b) STN EN 61162-2 (2001) Námorná navigácia a rádiokomunikačné zariadenia a systémy. Digitálne rozhrania. Časť 2: Jeden hovor (vysielač údajov) s mnohonásobným príjmom, prenos so zvýšenou rýchlosťou (32 6781)

c) STN EN 61162-3 (2009) Námorná navigácia a rádiokomunikačné zariadenia a systémy. Digitálne rozhrania. Časť 3: Sieťový nástroj pre sériové údaje (32 6790)

– STN EN 61162-3/A1 (2010) Námorná navigácia a rádiokomunikačné zariadenia a systémy. Digitálne rozhrania. Časť 3: Sieťový nástroj pre sériové údaje (32 6790)

d) STN EN 61162-450 (2011) Námorné navigačné a rádiokomunikačné zariadenia a systémy. Digitálne rozhrania. Časť 450: Mnohonásobné vysielače údajov a mnohonásobné prijímače údajov. Ethernetové prepojenie (32 6790)

ČísloNázov položkyNariadenie SOLAS 74 v znení zmien a doplnení,
v ktorom sa požaduje
„typové schválenie“
Uplatniteľné zmenené a doplnené predpisy SOLAS 74
a príslušné rezolúcie a obežníky IMO
Skúšobné normyModuly posudzovania zhody
b+cb+db+eb+fgh
123456
A.1/5.1VHF rádiové zariadenie schopné vysielať a prijímať DSC a rádiotelefóniu– pr. IV/14
– pr. X/3
– rez. IMO MSC.36 (63)-
(kódex HSC 1994) 14
– rez. IMO MSC.97 (73)-
(kódex HSC 2000) 14
– pr. IV/7
– pr. X/3
– rez. IMO A.385 (X)
– rez. IMO A.524 (13)
– rez. IMO A.694 (17)
– rez. IMO A.803 (19)
– rez. IMO MSC.36 (63)-(kódex HSC 1994) 14
– rez. IMO MSC.97 (73)-(kódex HSC 2000) 14
– IMO MSC/obež. 862
– IMO COMSAR obež. 32
– ITU-R M.489-2 (10/95)
– ITU-R M.493-13 (10/09)
– ITU-R M.541-9 (05/04)
– ITU-R M.689-2 (09/94)
– IMO MSC/obež. 862
– technická norma101)
XXX
A.1/5.2VHF rádiotelefónny DSC strážny prijímač– pr. IV/14
– pr. X/3
– rez. IMO MSC.36 (63)-
(kódex HSC 1994) 14
– rez. IMO MSC.97 (73)-
(kódex HSC 2000) 14
– pr. IV/7
– pr. X/3
– rez. IMO A.694 (17)
– rez. IMO A.803 (19)
– rez. IMO MSC.36 (63)-(kódex HSC 1994) 14
– rez. IMO MSC.97 (73)-(kódex HSC 2000) 14
– IMO COMSAR obež. 32
– ITU-R M.489-2 (10/95)
– ITU-R M.493-13 (10/09)
– ITU-R M.541-9 (05/04)
– technická norma102)XXX
A.1/5.3Prijímač NAVTEX– pr. IV/14
– pr. X/3
– rez. IMO MSC.36 (63)-
(kódex HSC 1994) 14
– rez. IMO MSC.97 (73)-
(kódex HSC 2000) 14
– pr. IV/7
– pr. X/3
– rez. IMO A.694 (17)
– rez. IMO MSC.36 (63)-(kódex HSC 1994) 14
– rez. IMO MSC.97 (73)-(kódex HSC 2000) 14
– rez. IMO MSC.148 (77)
– IMO COMSAR obež. 32
– ITU-R M.540-2 (06/90)
– ITU-R M.625-3 (10/95)
– technická norma103)XXX
A.1/5.4Prijímač pozície EGC– pr. IV/14
– pr. X/3
– rez. IMO MSC.36 (63)-
(kódex HSC 1994) 14
– rez. IMO MSC.97 (73)-
(kódex HSC 2000) 14
– pr. IV/7
– pr. X/3
– rez. IMO A.570 (14)
– rez. IMO A.694 (17)
– rez. IMO MSC.36 (63)-(kódex HSC 1994) 14
– rez. IMO MSC.97 (73)-(kódex HSC 2000) 14
– rez. IMO MSC.306(87)
– IMO COMSAR obež. 32
– technická norma104)XXX
A.1/5.5HF MSI bezpečnostné informačné zariadenie (prijímač HF NBDP)– pr. IV/14
– pr. X/3
– rez. IMO MSC.36 (63)-
(kódex HSC 1994) 14
– rez. IMO MSC.97 (73)-
(kódex HSC 2000) 14
– pr. IV/7
– pr. X/3
– rez. IMO A.694 (17)
– rez. IMO A.699 (17)
– rez. IMO A.700 (17)
– rez. IMO A.806 (19)
– rez. IMO MSC.36 (63)-(kódex HSC 1994) 14
– rez. IMO MSC.97 (73)-(kódex HSC 2000) 14
– IMO COMSAR obež. 32
– ITU-R M.491-1 (07/86)
– ITU-R M.492-6 (10/95)
– ITU-R M.540-2 (06/90)
– ITU-R M.625-3 (10/95)
– ITU-R M.688 (06/90)
– technická norma105)XXX
A.1/5.6406 MHz EPIRB (Cospas-Sarsat)– pr. IV/14
– pr. X/3
– rez. IMO MSC.36 (63)-
(kódex HSC 1994) 14
– rez. IMO MSC.97 (73)-
(kódex HSC 2000) 14
– pr. IV/7
– pr. X/3
– rez. IMO A.662 (16)
– rez. IMO A.694 (17)
– rez. IMO A.696 (17)
– rez. IMO A.810 (19)
– rez. IMO MSC.36 (63)-(kódex HSC 1994) 14
– rez. IMO MSC.97 (73)-(kódex HSC 2000) 14
– IMO MSC/obež. 862
– IMO COMSAR obež. 32
– ITU-R M.633-2 (05/04)
– ITU-R M.690-1 (10/95)
– technická norma106)
– IMO MSC/obež. 862
Poznámka:
IMO MSC/obež. 862 platí len pre nepovinné diaľkové aktivačné zariadenie, nie pre samotné EPIRB
XXX
A.1/5.7L-pásmový EPIRB
(Inmarsat)
zámerne sa nevypĺňa
A.1/5.82 182 kHz
strážny prijímač
zámerne sa nevypĺňa
A.1/5.9Generátor dvojtónového
poplachového
signálu
zámerne sa nevypĺňa
A.1/5.10MF rádiové zariadenie schopné vysielať a prijímať DSC a rádiotelefóniu
Poznámka: V súlade
s rozhodnutiami IMO
a ITU neplatia už pre
skúšobné normy
požiadavky na generátor
dvojtónového
poplachového signálu
a vysielanie na H3E.
– pr. IV/14
– pr. X/3
– rez. IMO MSC.36 (63)-
(kódex HSC 1994) 14
– rez. IMO MSC.97 (73)-
(kódex HSC 2000) 14
– pr. IV/9
– pr. IV/10
– pr. X/3
– rez. IMO A.694 (17)
– rez. IMO A.804 (19)
– rez. IMO MSC.36 (63)-(kódex HSC 1994) 14
– rez. IMO MSC.97 (73)-(kódex HSC 2000) 14
– IMO COMSAR obež. 32
– ITU-R M.493-13 (10/09)
– ITU-R M.541-9 (05/04)
– technická norma107)
– IMO MSC/obež. 862
XXX
A.1/5.11MF rádiotelefónny DSC strážny prijímač– pr. IV/14
– pr. X/3
– rez. IMO MSC.36 (63)-
(kódex HSC 1994) 14
– rez. IMO MSC.97 (73)-
(kódex HSC 2000) 14
– pr. IV/9
– pr. IV/10
– pr. X/3
– rez. IMO A.694 (17)
– rez. IMO A.804 (19)
– rez. IMO MSC.36 (63)-(kódex HSC 1994) 14
– rez. IMO MSC.97 (73)-(kódex HSC 2000) 14
– IMO COMSAR obež. 32
– ITU-R M.493-13 (10/09)
– ITU-R M.541-9 (05/04)
– ITU-R M.1173 (10/95)
– technická norma108)XXX
A.1/5.12Inmarsat-B SES
Poznámka: Služba sa prestane poskytovať 31. decembra 2014.
– pr. IV/14
– pr. X/3
– rez. IMO MSC.36 (63)-
(kódex HSC 1994) 14
– rez. IMO MSC.97 (73)-
(kódex HSC 2000) 14
– pr. IV/10
– pr. X/3
– rez. IMO A.570 (14)
– rez. IMO A.694 (17)
– rez. IMO A.808 (19)
– rez. IMO MSC.36 (63)-(kódex HSC 1994) 14
– rez. IMO MSC.97 (73)-(kódex HSC 2000) 14
– IMO MSC/obež. 862
– IMO COMSAR obež. 32
– technická norma109)
– IMO MSC/obež. 862
XXX
A.1/5.13Inmarsat-C SES– pr. IV/14
– pr. X/3
– rez. IMO MSC.36 (63)-
(kódex HSC 1994) 14
– rez. IMO MSC.97 (73)-
(kódex HSC 2000) 14
– pr. IV/10
– pr. X/3
– rez. IMO A.570 (14)
– rez. IMO A.664 (16)
(uplatniteľné len, ak
Inmarsat-C SES obsahuje
funkcie EGC)
– rez. IMO A.694 (17)
– rez. IMO A.807 (19)
– rez. IMO MSC.36 (63)-(kódex HSC 1994) 14
– rez. IMO MSC.97 (73)-(kódex HSC 2000) 14
– IMO MSC/obež. 862
– IMO COMSAR obež. 32
– technická norma110)
– IMO MSC/obež. 862
XXX
A.1/5.14MF/HF rádiové zariadenie
schopné vysielať
a prijímať DSC, NBDP
a rádiotelefóniu
Poznámka: V súlade
s rozhodnutiami IMO
a ITU neplatia už pre
skúšobné normy
požiadavky na generátor
dvojtónového
poplachového signálu
a vysielanie na A3H.
– pr. IV/14
– pr. X/3
– rez. IMO MSC.36 (63)-
(kódex HSC 1994) 14
– rez. IMO MSC.97 (73)-
(kódex HSC 2000) 14
– pr. IV/10
– pr. X/3
– rez. IMO A.694 (17)
– rez. IMO A.806 (19)
– rez. IMO MSC.36 (63)-(kódex HSC 1994) 14
– rez. IMO MSC.97 (73)-(kódex HSC 2000) 14
– IMO MSC/obež. 862
– IMO COMSAR obež. 32
– ITU-R M.476-5 (10/95)
– ITU-R M.491-1 (07/86)
– ITU-R M.492-6 (10/95)
– ITU-R M.493-13 (10/09)
– ITU-R M.541-9 (05/04)
– ITU-R M.625-3 (10/95)
– ITU-R M.1173 (10/95)
– technická norma111)
– IMO MSC/obež. 862
XXX
A.1/5.15MF/HF DSC strážny prijímač– pr. IV/14
– pr. X/3
– rez. IMO MSC.36 (63)-
(kódex HSC 1994) 14
– rez. IMO MSC.97 (73)-
(kódex HSC 2000) 14
– pr. IV/10
– pr. X/3
– rez. IMO A.694 (17)
– rez. IMO A.806 (19)
– rez. IMO MSC.36 (63)-
(kódex HSC 1994) 14
– rez. IMO MSC.97 (73)-
(kódex HSC 2000) 14
– IMO COMSAR obež. 32
– ITU-R M.493-13 (10/09)
– ITU-R M.541-9 (05/04)
– technická norma112)XXX
A.1/5.16Obojsmerný VHF letecký rádiotelefónny prístrojpresunuté do A.2/5.8
A.1/5.17Prenosný obojsmerný VHF rádiotelefónny prístroj pre záchranné plavidlá– pr. IV/14
– pr. X/3
– rez. IMO MSC.36 (63)-
(kódex HSC 1994) 14
– rez. IMO MSC.97 (73)-
(kódex HSC 2000) 14
– pr. III/6
– rez. IMO A.694 (17)
– rez. IMO A.809 (19)
– rez. IMO MSC.36 (63)-(kódex HSC 1994) 8, 14
– rez. IMO MSC.97 (73)-(kódex HSC 2000) 8,14
– rez. IMO MSC.149 (77)
– ITU-R M.489-2 (10/95)
– technická norma113)XXX
A.1/5.18Napevno inštalovaný obojsmerný VHF rádiotelefónny prístroj pre záchranné plavidlá– pr. IV/14
– pr. X/3
– rez. IMO MSC.36 (63)-
(kódex HSC 1994) 14
– rez. IMO MSC.97 (73)-
(kódex HSC 2000) 14
– pr. III/6
– rez. IMO A.694 (17)
– rez. IMO A.809 (19)
– rez. IMO MSC.36 (63)-(kódex HSC 1994) 8, 14
– rez. IMO MSC.97 (73)-(kódex HSC 2000) 8,14
– ITU-R M.489-2 (10/95)
– technická norma114)XXX
A1/5.19Inmarsat-F77– pr. IV/14
– pr. X/3
– rez. IMO MSC.36 (63)-
(kódex HSC 1994) 14
– rez. IMO MSC.97 (73)-
(kódex HSC 2000) 14
– pr. IV/10
– rez. IMO A.570 (14)
– rez. IMO A.808 (19)
– rez. IMO A.694 (17)
– rez. IMO MSC.36 (63)-(kódex HSC 1994) 14
– rez. IMO MSC.97 (73)-(kódex HSC 2000) 14
– IMO MSC/obež. 862
– IMO COMSAR obež. 32
– technická norma115)
– IMO MSC/obež. 862
XXX

6. Vybavenie vyžadované podľa COLREG 72

ČísloNázov položkyNariadenie COLREG 72,
v ktorom sa požaduje
„typové schválenie“
Uplatniteľné predpisy COLREG
a príslušné rezolúcie a obežníky IMO
Skúšobné normyModuly posudzovania zhody
b+cb+db+eb+fgh
123456
A.1/6.1Navigačné svetlá– COLREG
príloha I/14
– COLREG príloha I/14
– rez. IMO A.694 (17)
– rez. IMO MSC.253 (83)
– technická norma116)XXXX

7. Bezpečnostné vybavenie lode na hromadný náklad

Žiadne položky v prílohe A.1.

8. Zariadenie podľa kapitoly II-1 SOLAS Stavba lode – štruktúra, rozdelenie a stabilita, strojné a elektrické zariadenia

ČísloNázov položkyNariadenie SOLAS 74 v znení zmien a doplnení,
v ktorom sa požaduje
„typové schválenie“
Uplatniteľné zmenené a doplnené predpisy SOLAS 74
a príslušné rezolúcie a obežníky IMO
Skúšobné normyModuly posudzovania zhody
b+cb+db+eb+fgh
123456
A.1/8.1Detektory výšky vodnej hladiny– pr. II-1/22-1
– pr. II-1/25
– pr. XII/12
– pr. II-1/25
– pr. XII/12
– rez. IMO A.1021(26)
– rez. IMO MSC.188 (79)
– technická norma117)
– rez. IMO MSC.188 (79)
– IMO MSC.1/obež. 1291
XXX

ČASŤ A.2

ZARIADENIA, PRE KTORÉ V MEDZINÁRODNÝCH NÁSTROJOCH NEEXISTUJÚ ŽIADNE PODROBNÉ SKÚŠOBNÉ NORMY

1. Záchranné prostriedky

Stĺpec 4: IMO MSC/obež. 980 sa uplatňuje okrem prípadov, keď sa nahradí osobitnými nástrojmi uvedenými v stĺpci 4.

ČísloNázov položkyNariadenie SOLAS 74 v znení zmien a doplnení,
v ktorom sa požaduje
„typové schválenie“
Uplatniteľné zmenené a doplnené predpisy SOLAS 74
a príslušné rezolúcie a obežníky IMO
Skúšobné normyModuly posudzovania zhody
b+cb+db+eb+fgh
123456
A.2/1.1Radarové odrážače pre záchranné plte– pr. III/4
– pr. III/34
– pr. X/3
– rez. IMO MSC.48 (66)-
(kódex LSA)
A.2/1.2Materiál na vodovzdorné ochranné odevyzámerne sa nevypĺňa
A.2/1.3Hydrostatické uvoľňovače pre záchranné plavidlá– pr. III/4
– pr. III/34
– pr. III/13
– pr. III/16
– pr. III/26
– pr. III/34
– rez. IMO MSC.36 (63)-(kódex HSC 1994) 8
– rez. IMO MSC.48 (66)-(kódex LSA) I, IV, VI
– rez. IMO MSC.97 (73)-(kódex HSC 2000) 8
A.2./1.4Naloďovacie rebríkypresunuté do A.1/1.29
A.2/1.5Lodný rozhlas a základný pohotovostný poplachový systém
(pri použití ako
požiarny poplachový
systém sa uplatňuje
A.1/3.53)
– pr. III/6– rez. IMO A.1021 (26)
– rez. IMO MSC.36 (63)-(kódex HSC 1994)
– rez. IMO MSC.48 (66)-(kódex LSA)
– rez. IMO MSC.97 (73)-(kódex HSC 2000)
– IMO MSC/obež. 808

2. Zariadenie na zabránenie znečisťovania mora

ČísloNázov položkyNariadenie MARPOL
73/78 v znení zmien a doplnení, v ktorom sa požaduje
„typové schválenie“
Uplatniteľné zmenené a doplnené predpisy MARPOL 73/78
a príslušné rezolúcie a obežníky IMO
Skúšobné normyModuly posudzovania zhody
b+cb+db+eb+fgh
123456
A.2/2.1NOx analyzátor chemoluminiscenčného detektora (CLD) alebo vyhrievaného chemoluminiscenčného detektora (HCLD) na použitie pri priamom meraní na palubepresunuté do A.1/2.8
A.2/2.2Palubné čistiace systémy výfukových plynovpresunuté do A.1/2.10
A.2/2.3Vybavenie používajúce ekvivalentné metódy na zníženie palubných emisií NOx – príloha VI, pr. 4– príloha VI, pr. 4
A.2/2.4Vybavenie používajúce iné technologické metódy na zníženie emisií SOx– rez. IMO MEPC.176(58) – (revidovaná príloha VI k MARPOL, pr. 4)
– rez. IMO MEPC.184(59)
– rez. IMO MEPC.176(58) – (revidovaná príloha VI k MARPOL, pr. 4)
A.2/2.5
(nová položka)
Palubný snímač NOx
s použitím inej metódy, ako je metóda priameho merania a monitorovania NOx z technického kódexu z roku 2008
– rez. IMO MEPC.176(58) – (revidovaná príloha VI k MARPOL, pr. 4)– rez. IMO MEPC.176(58) – (revidovaná príloha VI k MARPOL, pr. 4)

3. Zariadenia požiarnej ochrany

ČísloNázov položkyNariadenie SOLAS 74 v znení zmien a doplnení,
v ktorom sa požaduje
„typové schválenie“
Uplatniteľné zmenené a doplnené predpisy SOLAS 74
a príslušné rezolúcie a obežníky IMO
Skúšobné normyModuly posudzovania zhody
b+cb+db+eb+fgh
123456
A.2/3.1Neprenosné a nepohyblivé hasiace prístrojepresunuté do A.1/3.52
A.2/3.2Dýzy pre pevné
tlakové vodné rozprašovacie
hasiace systémy pre priestory zvláštnej kategórie, nákladné priestory ro-ro,
priestory ro-ro
a priestory pre vozidlá
presunuté do A.1/3.49
A.2/3.3Spúšťanie generátorových agregátov za studeného počasia (spúšťacie zariadenia)presunuté do A.2/8.1
A.2/3.4Viacúčelové dýzy
(rozprašovacie/prúdové)
presunuté do A.1/3.55
A.2/3.5Pevne zabudované hlásne a poplachové požiarne systémy pre riadiace stanovištia, služobné priestory, ubytovacie priestory, strojovne a neobsadené strojové priestorypresunuté do A.1/3.51
A.2/3.6Indikátory dymupresunuté do A.1/3.51
A.2/3.7Indikátory teploty (nadmernej)presunuté do A.1/3.51
A.2/3.8Elektrické bezpečnostné svietidlo– pr. II-2/10
– pr. X/3
– rez. IMO MSC.98 (73)-
(kódex FSS) 3
– pr. II-2/10
– rez. IMO MSC.36 (63)-(kódex HSC 1994) 7
– rez. IMO MSC.97 (73)-(kódex HSC 2000) 7
– rez. IMO MSC.98 (73)-(kódex FSS) 3
– technická norma118)
A.2/3.9Ochranný odev
odolný proti chemikáliám
– pr. II-2/19– pr. II-2/19
– rez. IMO MSC.36 (63)-(kódex HSC 1994) 7
– rez. IMO MSC.97 (73)-(kódex HSC 2000) 7
– technická norma119)
– IMO MSC/obež. 1120
A.2/3.10Nízko umiestnené
bezpečnostné osvetľovacie
systémy
presunuté do A.1/3.40
A.2/3.11Dýzy pre napevno
zabudované tlakové
vodné rozprašovacie
hasiace systémy pre
strojovne
presunuté do A.1/3.10
A.2/3.12Ekvivalentné pevne
zabudované plynové
hasiace prístroje do
strojovní a nákladových
čerpadlových priestorov
presunuté do A.1/3.45
A.2/3.13Dýchací prístroj so
stlačeným vzduchom
(vysokorýchlostné
plavidlo)
položka sa vypúšťa
A.2/3.14Požiarne hadice (na bubnoch)presunuté do A.1/3.56
A.2/3.15Hlásne dymové systémy s odberom vzorkypresunuté do A.1/3.63
A.2/3.16Indikátory plameňapresunuté do A.1/3.51
A.2/3.17Ručne obsluhované hlásne miestapresunuté do A.1/3.51
A.2/3.18Poplachové zariadeniapresunuté do A.1/3.53
A.2/3.19Komponenty pevných
lokálnych hasiacich
systémov na vodnom
základe na použitie
v strojovniach kategórie
„A“
presunuté do A.1/3.48
A.2/3.20Čalúnený nábytokpresunuté do A.1/3.20
A.2/3.21Komponenty hasiacich systémov pre odkladacie priestory na farby a horľavé tekutiny– pr. II-2/10– pr. II-2/10
– IMO MSC.1/obež. 1239
A.2/3.22Komponenty pevných hasiacich systémov pre kanály na odsávanie kuchýň– pr. II-2/9– pr. II-2/9
A.2/3.23Komponenty palubných hasiacich systémov vrtuľníkapresunuté do A.1/3.67
A.2/3.24Jednotky prenosného penového aplikátora– pr. II-2/10
– pr. II-2/20
– pr. X/3
– pr. II-2/10
– pr. II-2/20
– rez. IMO MSC.36 (63)-(kódex HSC 1994) 7
– rez. IMO MSC.97 (73)-(kódex HSC 2000) 7
– rez. IMO MSC.98 (73)-(kódex FSS) 4
– IMO MSC.1/obež. 1239
– IMO MSC.1/obež. 1313
A.2/3.25Deliace plochy triedy „C“presunuté do A.1/3.64
A.2/3.26Plynové palivové systémy používané na domáce účely (komponenty)– pr. II-2/4– pr. II-2/4
– IMO MSC.1/obež. 1276
A.2/3.27Komponenty pevných plynových hasiacich systémov (CO2)– pr. II-2/10
– pr. X/3
– pr. II-2/10
– pr. II-2/20
– rez. IMO MSC.36 (63)-(kódex HSC 1994) 7
– rez. IMO MSC.97 (73)-(kódex HSC 2000) 7
– rez. IMO MSC.98 (73)-(kódex FSS) 7
– IMO MSC.1/obež. 1313
– IMO MSC.1/obež. 1318
– elektrické automatické ovládacie a oneskorovacie zariadenia - technická norma120)
– neelektrické automatické ovládacie a oneskorovacie zariadenia - technická norma121)
– ručné spúšťacie a ovládacie zariadenia – technická norma122)
– kontajnerové úplné ventily a ich akčné mechanizmy – technická norma123)
– vysokotlakové a nízkotlakové prepínacie ventily a ich akčné mechanizmy – technická norma124)
– neelektrické blokovacie zariadenia – technická norma125)
– dýzy pre systémy CO2 – technická norma126)
– konektory – technická norma127)
– manometre a tlakové spínače – technická norma128)
– mechanické váhové zariadenia – technická norma129)
– ovládacie ventily a jednosmerné ventily – technická norma130)
– odorizačné zariadenia pre nízkotlakové systémy CO – technická norma131)
A.2/3.28Komponenty penových hasiacich systémov – pevné penové systémy do tankových lodípresunuté do A.1/3.57
A.2/3.29Komponenty pevných
nízkoexpanzných
penových hasiacich
systémov na ochranu
strojovní a palúb
tankových lodí
presunuté do A.1/3.58
A.2/3.30Pena do pevných hasiacich systémov pre chemické tankové lodepresunuté do A.1/3.59
A2/3.31Ručne ovládaný vodný
rozprašovací prístroj
– pr. II-2/10
– pr. II-2/19
– pr. II-2/10
– pr. II-2/19
A.2/3.32Suché chemické práškové hasiace systémypresunuté do A.1/3.62
A.2/3.33
Nová položka
Požiarne hadice s priemerom > 52 mm– pr. II-2/10
– pr. X/3
– pr. II-2/10
– rez. IMO MSC.36(63)-(kódex HSC 1994) 7
– rez. IMO MSC.97(73)-(kódex HSC 2000) 7

4. Navigačné zariadenia

Stĺpce 3 a 4: Odkazy na SOLAS kapitola V sa vzťahujú na SOLAS 1974, ktorý bol zmenený a doplnený MSC 73 a ktorý nadobudol účinnosť 1. júla 2002.

Stĺpec 5:

Súbor STN EN 61162 odkazuje na tieto referenčné normy pre námorné navigačné a rádiokomunikačné zariadenia a systémy – digitálne rozhrania:

a) STN EN 61162-1 (2011) Námorná navigácia a rádiokomunikačné zariadenia a systémy. Digitálne rozhranie. Časť 1: Jeden vysielač a viac prijímačov (32 6790)

b) STN EN 61162-2 (2001) Námorná navigácia a rádiokomunikačné zariadenia a systémy. Digitálne rozhrania. Časť 2: Jeden hovor (vysielač údajov) s mnohonásobným príjmom, prenos so zvýšenou rýchlosťou (32 6781)

c) STN EN 61162-3 (2009) Námorná navigácia a rádiokomunikačné zariadenia a systémy. Digitálne rozhrania. Časť 3: Sieťový nástroj pre sériové údaje (32 6790)

– STN EN 61162-3/A1 (2010) Námorná navigácia a rádiokomunikačné zariadenia a systémy. Digitálne rozhrania. Časť 3: Sieťový nástroj pre sériové údaje (32 6790)

d) STN EN 61162-450 (2011) Námorné navigačné a rádiokomunikačné zariadenia a systémy. Digitálne rozhrania. Časť 450: Mnohonásobné vysielače údajov a mnohonásobné prijímače údajov. Ethernetové prepojenie (32 6790)

ČísloNázov položkyDohovor SOLAS 74 v znení zmien a doplnení, v ktorom sa požaduje „typové schválenie“Uplatniteľné zmenené a doplnené predpisy SOLAS 74
a príslušné rezolúcie a obežníky IMO
Skúšobné normyModuly posudzovania zhody
b+cb+db+eb+fgh
123456
A.2/4.1Gyrokompas pre
vysokorýchlostné
plavidlá
presunuté do A.1/4.31
A.2/4.2Systém regulácie kurzu pre vysokorýchlostné plavidlá (predtým automatické kormidelné zariadenie)presunuté do A.1/4.40
A.2/4.3Prenosové zariadenie
na riadenie kurzu
THD (gyroskopická
metóda – GNSS)
presunuté do A.1/4.41
A.2/4.4Denné signalizačné
svetlomety
presunuté do A.1/4.52
A.2/4.5Pátracie svetlomety pre vysokorýchlostné plavidlápresunuté do A.1/4.42
A.2/4.6Prístroj pre nočné videnie pre vysokorýchlostné plavidlápresunuté do A.1/4.43
A.2/4.7Systém riadenia dráhypresunuté do A.1/4.33
A.2/4.8Elektronický mapový informačný systém s grafickým zobrazovaním (ECDIS)presunuté do A.1/4.30
A.2/4.9Zálohovanie elektronického mapového displejového a informačného systému ECDIS)presunuté do A.1/4.30
A.2/4.10Rastrový mapový displejový systém (RCDS)presunuté do A.1/4.30
A.2/4.11Kombinované zariadenie
GPS/GLONASS
– pr. V/18
– pr. X/3
– rez. IMO MSC.36 (63)-(kódex HSC 1994)
– rez. IMO MSC.97 (73)-(kódex HSC 2000)
– pr. V/19
– rez. IMO A.694 (17)
– rez. IMO MSC.36 (63)-(kódex HSC 1994)
– rez. IMO MSC.97 (73)-(kódex HSC 2000)
– rez. IMO MSC.115 (73)
– rez. IMO MSC.191 (79)
– technická norma132)
A.2/4.12Zariadenie DGPS a DGLONASSpresunuté do A.1/4.44, A.1/4.50 a A.1/4.51
A.2/4.13Gyrokompas pre vysokorýchlostné plavidlápresunuté do A.1/4.31
A.2/4.14Zapisovač údajov o plavbe (VDR)presunuté do A.1/4.29
A.2/4.15Integrovaný navigačný systémpresunuté do A.1/4.59
A.2/4.16Integrovaný mostíkový systémzámerne sa nevypĺňa
A.2/4.17Zariadenie na zosilnenie odrazeného radarového signálu od plavidla, aby radary iných plavidiel dokázali zaznamenať echo.presunuté doA.1/4.53
A.2/4.18Zariadenie na príjem zvukových signálovpresunuté do A.1/4.58
A.2/4.19Magnetický kompas pre vysokorýchlostné plavidlá– pr. X/3
– rez. IMO MSC.36 (63)- (kódex HSC 1994)
– rez. IMO MSC.97 (73)- (kódex HSC 2000
– rez. IMO A.382 (X)
– rez. IMO A.694 (17)
– rez. IMO MSC.36 (63)-(kódex HSC 1994)
– rez. IMO MSC.97 (73)-(kódex HSC 2000)
– technická norma133)
A.2/4.20Systém riadenia dráhy pre vysokorýchlostné plavidlá– pr. X/3
– rez. IMO MSC.36 (63)- (kódex HSC 1994)
– rez. IMO MSC.97 (73)- (kódex HSC 2000)
– rez. IMO A.694 (17)
– rez. IMO MSC.36 (63)-(kódex HSC 1994)
– rez. IMO MSC.97 (73)-(kódex HSC 2000)
– rez. IMO MSC.191 (79)
– technická norma134)
A.2/4.21Mapové príslušenstvo pre lodný radarpresunuté do A.1/4.45
A.2/4.22Prenosové zariadenie na riadenie kurzu THD (gyroskopická metóda)presunuté do A.1/4.46
A.2/4.23Prenosové zariadenie na riadenie kurzu THD (magnetická metóda)presunuté do A.1/4.2
A.2/4.24Indikátor ťahu– pr. V/18
– pr. X/3
– rez. IMO MSC.36 (63)-
(kódex HSC 1994)
– rez. IMO MSC.97 (73)- (kódex HSC 2000)
– pr. V/19
– rez. IMO A.694 (17)
– rez. IMO MSC.36 (63)-(kódex HSC 1994)
– rez. IMO MSC.97 (73)-(kódex HSC 2000)
– rez. IMO MSC.191 (79)
– technická norma134)
A.2/4.25Indikátor bočného ťahu, stúpania lodnej vrtule a smeru otáčania– pr. V/18
– pr. X/3
– rez. IMO MSC.36 (63)- (kódex HSC 1994)
– rez. IMO MSC.97 (73)- (kódex HSC 2000)
– pr. V/19
– rez. IMO A.694 (17)
– rez. IMO MSC.36 (63)-(kódex HSC 1994)
– rez. IMO MSC.97 (73)-(kódex HSC 2000)
– rez. IMO MSC.191(79)
– technická norma134)
A.2/4.26Indikátor rýchlosti zatáčaniapresunuté do A.1/4.9
A.2/4.27Prístroj udávajúci polohu kormidlapresunuté do A.1/4.20
A.2/4.28Otáčkomer vrtulepresunuté do A.1/4.21
A.2/4.29Indikátor stúpania lodnej vrtulepresunuté do A.1/4.22
A.2/4.30Integrovaný mostíkový systém– pr. V/18
– pr. X/3
– rez. IMO MSC.36 (63)-
(kódex HSC 1994) 13
– rez. IMO MSC.97 (73)-
(kódex HSC 2000) 13
– pr. V/19
– rez. IMO A.694 (17)
– rez. IMO MSC.36 (63)-(kódex HSC 1994) 15
– rez. IMO MSC.97 (73)-(kódex HSC 2000) 15
– rez. IMO MSC.191 (79)
– IMO SN.1/obež. 288
– technická norma134)
A.2/4.31Námerník (Bearing Device)presunuté do A.1/4.54
A.2/4.32Systém monitorovania aktivity operátora (BNWAS)presunuté do A.1/4.57
A.2/4.33Systém riadenia dráhy (funguje pri rýchlostiach lode od 30 uzlov vyššie)zámerne sa nevypĺňa
A.2/4.34Vybavenie na identifikáciu a sledovanie lodí na veľkú vzdialenosť (LRIT)– pr. V/19-1– pr. V/19-1
– rez. IMO A.694 (17)
– rez. IMO A.813 (19)
– rez. IMO MSC.202 (81)
– rez. IMO MSC.211 (81)
– rez. IMO MSC.263 (84)
– IMO MSC.1/obež.1307
– technická norma135)
A.2/4.35Prijímač Galileopresunuté do A.1/4.56
A.2/4.36Vybavenie AIS SARTpresunuté do A.1/4.55

5. Rádiokomunikačné vybavenie

Stĺpec 5:

Súbor STN EN 61162 odkazuje na tieto referenčné normy pre námorné navigačné a rádiokomunikačné zariadenia a systémy – digitálne rozhrania:

a) STN EN 61162-1 (2011) Námorná navigácia a rádiokomunikačné zariadenia a systémy. Digitálne rozhranie. Časť 1: Jeden vysielač a viac prijímačov (32 6790)

b) STN EN 61162-2 (2001) Námorná navigácia a rádiokomunikačné zariadenia a systémy. Digitálne rozhrania. Časť 2: Jeden hovor (vysielač údajov) s mnohonásobným príjmom, prenos so zvýšenou rýchlosťou (32 6781)

c) STN EN 61162-3 (2009) Námorná navigácia a rádiokomunikačné zariadenia a systémy. Digitálne rozhrania. Časť 3: Sieťový nástroj pre sériové údaje (32 6790)

– STN EN 61162-3/A1 (2010) Námorná navigácia a rádiokomunikačné zariadenia a systémy. Digitálne rozhrania. Časť 3: Sieťový nástroj pre sériové údaje (32 6790)

d) STN EN 61162-450 (2011) Námorné navigačné a rádiokomunikačné zariadenia a systémy. Digitálne rozhrania. Časť 450: Mnohonásobné vysielače údajov a mnohonásobné prijímače údajov. Ethernetové prepojenie (32 6790)

ČísloNázov položkyNariadenie SOLAS 74 v znení, v ktorom sa požaduje „typové schválenie“Uplatniteľné zmenené a doplnené predpisy SOLAS 74 a príslušné rezolúcie a obežníky IMOSkúšobné normyModuly posudzovania zhody
b+cb+db+eb+fgh
123456
A.2/5.1VHF EPIRB– pr. IV/14
– pr. X/3
– rez. IMO MSC.36 (63)-(kódex HSC 1994)
– rez. IMO MSC.97 (73)-(kódex HSC 2000
– pr. IV/8
– rez. IMO A.662 (16)
– rez. IMO A.694 (17)
– rez. IMO A.805 (19)
– rez. IMO MSC.36 (63)-(kódex HSC 1994)
– rez. IMO MSC.97 (73)-(kódex HSC 2000)
– ITU-R M.489-2 (10/95)
– ITU-R M.693 (06/90)
– technická norma109)
A.2/5.2Náhradný zdroj energie pre rádiové zariadenie– pr. IV/14
– pr. X/3
– rez. IMO MSC.36 (63)- (kódex HSC 1994)
– rez. IMO MSC.97 (73)- (kódex HSC 2000)
– pr. IV/13
– rez. IMO A.694 (17)
– rez. IMO MSC.36 (63)-(kódex HSC 1994)
– rez. IMO MSC.97 (73)-(kódex HSC 2000)
– IMO COMSAR obež. 16
– IMO COMSAR obež. 32
– technická norma109)
A.2/5.3Inmarsat-F SES– presunuté do A.1/5.19
A.2/5.4Núdzový riadiaci panel– pr. IV/14
– pr. X/3
– rez. IMO MSC.36 (63)- (kódex HSC 1994)
– rez. IMO MSC.97 (73)- (kódex HSC 2000)
– pr. IV/6
– rez. IMO A.694 (17)
– rez. IMO MSC.36 (63)-(kódex HSC 1994)
– rez. IMO MSC.97 (73)-(kódex HSC 2000)
– IMO MSC/obež. 862
– IMO COMSAR obež. 32
– technická norma109)
A.2/5.5Núdzový riadiaci alebo výstražný panel– pr. IV/14
– pr. X/3
– rez. IMO MSC.36 (63)-(kódex HSC 1994)
– rez. IMO MSC.97 (73)-(kódex HSC 2000)
– pr. IV/6
– rez. IMO A.694 (17)
– rez. IMO MSC.36 (63)-(kódex HSC 1994)
– rez. IMO MSC.97 (73)-(kódex HSC 2000)
– IMO MSC/obež. 862
– IMO COMSAR obež. 32
– technická norma109)
A.2/5.6L-pásmový EPIRB (INMARSAT)zámerne sa nevypĺňa
A.2/5.7Lodný výstražný bezpečnostný systém– pr. XI-2/6
– rez. IMO A.694 (17)
– rez. IMO MSC.147 (77)
– IMO MSC/obež. 1072
– technická norma135)
A.2/5.8
Ex. A.1/5.16
Obojsmerný VHF letecký rádiotelefónny prístroj– pr. IV/14
– pr. X/3
– rez. IMO MSC.36 (63)-(kódex HSC 1994) 14
– rez. IMO MSC.97 (73)-(kódex HSC 2000) 14
– pr. IV/7
– rez. IMO A.694 (17)
– rez. IMO MSC.36 (63)-kódex HSC 1994) 14
– rez. IMO MSC.97 (73)-(kódex HSC 2000) 14
– rez. IMO MSC.80 (70)
– IMO COMSAR obež. 32
– dohovor ICAO, príloha 10, rádiokomunikačné predpisy
– technická norma136)

6. Vybavenie vyžadované podľa COLREG 72

ČísloNázov položkyNariadenie COLREG 72, v ktorom sa požaduje „typové schválenie“Uplatniteľné predpisy COLREG a príslušné rezolúcie a obežníky IMOSkúšobné normyModuly posudzovania zhody
b+cb+db+eb+fgh
123456
A.2/6.1Navigačné svetlápresunuté do A.1/6.1
A.2/6.2Zvukové signálne
zariadenia
– COLREG 72 príloha III/3– COLREG 72 príloha III/3
– rez. IMO A.694 (17)
– technická norma109)
– píšťaly – COLREG 72, príloha III/1 (Výkon)
– zvony alebo gongy – COLREG 72, príloha III/2 (Výkon)

7. Bezpečnostné vybavenie lode na hromadný náklad

ČísloNázov položkyNariadenie SOLAS 74 v znení, v ktorom sa požaduje „typové schválenie“Uplatniteľné zmenené a doplnené predpisy SOLAS 74 a príslušné rezolúcie a obežníky IMOSkúšobné normyModuly posudzovania zhody
b+cb+db+eb+fgh
123456
A.2/7.1Prístroj, ktorým možno simulovať nakládku lode s cieľom preveriť momenty ohybu a sily strihu v trupe– pr. XII/11
– rez. č. 5 konferencie SOLAS z roku 1997
– pr. XII/11
– rez. č. 5 konferencie SOLAS z roku 1997
– IMO MSC.1/obež. 1229
A.2/7.2Detektory a varovné zariadenia výšky vodnej hladiny v nákladných priestoroch lodí na prevoz hromadného nákladupoložka sa vypúšťa

8. Zariadenie podľa kapitoly II-1 SOLAS

ČísloNázov položkyNariadenie SOLAS 74 v znení, v ktorom sa požaduje „typové schválenie“Uplatniteľné zmenené a doplnené predpisy SOLAS 74 a príslušné rezolúcie a obežníky IMOSkúšobné normyModuly posudzovania zhody
b+cb+db+eb+fgh
123456
A.2/8.1Spúšťanie generátorových agregátov za studeného počasia (spúšťacie zariadenia)– pr. II-1/44
– pr. X/3
– pr. II-1/44
– rez. IMO MSC.36 (63)-(kódex HSC 1994) 12
– rez. IMO MSC.97 (73)-(kódex HSC 2000) 12

“.

3. Príloha č. 5 sa dopĺňa ôsmym bodom, ktorý znie:

8. Smernica Komisie 2014/93/EÚ z 18. júla 2014, ktorou sa mení smernica Rady 96/98/ES o vybavení námorných lodí (Ú. v. EÚ L 220, 25. 7. 2014).“.


Čl. II

Toto nariadenie vlády nadobúda účinnosť 14. augusta 2015.


Robert Fico v. r.

Poznámky pod čiarou

6) Článok 1.3 STN EN 62388 (2008) Námorná navigácia a rádiokomunikačné zariadenia a systémy. Lodný radar. Požiadavky na funkčnú spôsobilosť, skúšobné metódy a vyžadované výsledky skúšok (32 6778).

7) ISO 15372 (2000).

8) ISO 5489 (2008).

9) ISO 8729-1 (2010), STN EN 60945 (2003) Námorné navigačné a rádiokomunikačné zariadenia a systémy. Všeobecné požiadavky. Skúšobné metódy a vyžadované výsledky skúšok (32 6777) vrátane opravy 1 IEC 60945 (2008).

10) IEC 60092-504 (2001) vrátane opravy 1 IEC 60092-504 (2011).

11) STN EN 3-7+A1 (2008) Prenosné hasiace prístroje. Časť 7: Charakteristiky, požiadavky na vlastnosti a skúšobné metódy (Konsolidovaný text) (92 0501), STN EN 3-8 (2007) Prenosné hasiace prístroje. Časť 8: Dodatočné požiadavky k EN 3-7 na konštrukciu, odolnosť proti tlaku a mechanické skúšky hasiacich prístrojov pri najvyššom dovolenom tlaku, ktorý sa rovná 30 bar alebo je nižší (92 0501) + STN EN 3-8/AC (2008) (92 0501), STN EN 3-9 (2007) Prenosné hasiace prístroje. Časť 9: Dodatočné požiadavky k EN 3-7 na tlakovú odolnosť hasiacich prístrojov CO2 (92 0501) + STN EN 3-9/AC (2008) (92 0501), STN EN 3-10 (2010) Prenosné hasiace prístroje. Časť 10: Ustanovenia o posudzovaní zhody prenosných hasiacich prístrojov podľa EN 3-7 (92 0501).

12) STN EN 469 (2006) Ochranný odev pre hasičov. Požiadavky na vlastnosti ochranného odevu na zdolávanie požiaru (83 2756) + STN EN 469/A1 (2007) + STN EN 469/AC (2007) (83 2756).

13) STN EN 1486 (2008) Ochranné odevy pre hasičov. Skúšobné metódy a požiadavky na reflexný odev na špeciálne hasenie ohňa (83 2747).

14) ISO 15538 (2001) úroveň 2.

15) STN EN 15090 (2012) Obuv pre hasičov (83 2514).

16) STN EN 659+A1 (2008) Ochranné rukavice pre hasičov (Konsolidovaný text) (83 2327) + STN EN 659+A1/AC (2009) (83 2327).

17) STN EN 443 (2008) Prilby pre hasičov na zdolávanie požiarov v budovách a v iných stavbách (92 1003).

18) STN EN 136 (2001) Ochranné prostriedky dýchacích orgánov. Tvárové masky. Požiadavky, skúšanie, označovanie (83 2210) + STN EN 136/AC (2010) (83 2210), STN EN 137 (2007) Ochranné prostriedky dýchacích orgánov. Autonómne dýchacie prístroje na stlačený vzduch s otvoreným okruhom s celotvárovou maskou. Požiadavky, skúšanie a označovanie (83 2218).

19) ISO 23269-3 (2011).

20) STN EN 14593-1 (2005) Ochranné prostriedky dýchacích orgánov. Hadicový dýchací prístroj na stlačený vzduch s pľúcnou automatikou. Časť 1: Prístroje s celotvárovou maskou. Požiadavky, skúšanie a označovanie (83 2275), STN EN 14593-2 (2005) Ochranné prostriedky dýchacích orgánov. Hadicový dýchací prístroj na stlačený vzduch s pľúcnou automatikou. Časť 2: Prístroje s polmaskou s pretlakom. Požiadavky, skúšanie a označovanie (83 2275), STN EN 14594 (2006) Ochranné prostriedky dýchacích orgánov. Hadicový dýchací prístroj na stlačený vzduch s kontinuálnym prietokom vzduchu. Požiadavky, skúšanie a označovanie (83 2207).

21) EN ISO 16852 (2011) Poistné armatúry proti prenosu plameňa. Požiadavky na prevádzkové vlastnosti, skúšobné metódy a obmedzenia pri ich používaní (ISO 16852: 2008 + Cor 1: 2008 + Cor 2: 2009) (38 9671), ISO 15364 (2007).

22) pre ventily sa použije len postup posudzovania zhody B + F.

23) STN EN ISO 10497 (2010) Skúšky armatúr. Požiadavky na typovú skúšku požiarnej odolnosti (ISO 10497: 2010) (13 0105).

24) STN EN ISO 15540 (2002) Lode a námorná technológia. Požiarna odolnosť hadicových zostáv. Skúšobné metódy (ISO 15540: 1999) (32 3207), STN EN ISO 15541 (2002) Lode a námorná technológia. Požiarna odolnosť hadicových zostáv. Požiadavky na skúšobnú lavicu (ISO 15541: 1999) (32 6714).

25) ISO 19921 (2005), ISO 19922 (2005).

26) ISO 6182-1 (2004).

27) STN EN 12259-1+A1 (2003) Stabilné hasiace zariadenia. Časti sprinklerových a vodných rozstrekovacích zariadení. Časť 1: Sprinklery (92 0407) + STN EN 12259-1+A1/A2 (2004) (92 0407) + STN EN 12259-1+A1/A3 (2006) (92 0407).

28) STN EN 14540+A1 (2007) Požiarne hadice. Nepresakujúce ploché hadice do nástenných hydrantov (Konsolidovaný text) (92 0412).

29) STN EN 60945 (2003) Námorné navigačné a rádiokomunikačné zariadenia a systémy. Všeobecné požiadavky. Skúšobné metódy a vyžadované výsledky skúšok (32 6777) vrátane opravy 1 IEC 60945 (2008), IEC 60092-504 (2001) vrátane opravy 1 IEC 60092-504 (2011), IEC 60533 (1999).

30) STN EN 50104 (2011) Elektrické prístroje na detekciu a meranie kyslíka. Požiadavky na prevádzkové vlastnosti a skúšobné metódy (37 8330), STN EN 60079-29-1 (2008) Výbušné atmosféry. Časť 29-1: Detektory plynu. Požiadavky na prevádzkové vlastnosti detektorov horľavých plynov (33 2320).

31) STN EN 50104 (2011) Elektrické prístroje na detekciu a meranie kyslíka. Požiadavky na prevádzkové vlastnosti a skúšobné metódy (37 8330), STN EN 60079-29-1 (2008) Výbušné atmosféry. Časť 29-1: Detektory plynu. Požiadavky na prevádzkové vlastnosti detektorov horľavých plynov (33 2320), STN EN 60079-0 (2013) Výbušné atmosféry. Časť 0: Zariadenia. Všeobecné požiadavky (33 2320), STN EN 60079-1 (2008) Výbušné atmosféry. Časť 1: Ochrana zariadení pevným uzáverom "d" (33 2320), STN EN 60079-10-1 (2009) Výbušné atmosféry. Časť 10-1: Určovanie priestorov. Výbušné plynné atmosféry (33 2320), STN EN 60079-11 (2012) Výbušné atmosféry. Časť 11: Ochrana zariadení iskrovou bezpečnosťou "i" (33 2320), STN EN 60079-15 (2011) Výbušné atmosféry. Časť 15: Ochrana zariadení druhom ochrany "n" (33 2320), STN EN 60079-26 (2007) Výbušné atmosféry. Časť 26: Zariadenia s úrovňou ochrany (EPL) Ga (33 2320).

32) ISO 15370 (2010).

33) ISO 23269-1 (2008).

34) STN EN 402 (2004) Ochranné prostriedky dýchacích orgánov. Autonómne únikové dýchacie prístroje na stlačený vzduch s otvoreným okruhom s tvárovou maskou alebo náustkovým spojením. Požiadavky, skúšanie a označovanie (83 2272).

35) STN EN 1146 (2006) Ochranné prostriedky dýchacích orgánov. Autonómne únikové dýchacie prístroje na stlačený vzduch s otvoreným okruhom s kuklou. Požiadavky, skúšanie a označovanie (83 2283).

36) STN EN 13794 (2004) Ochranné prostriedky dýchacích orgánov. Autonómne únikové dýchacie prístroje s uzavretým okruhom. Požiadavky, skúšanie, označovanie (83 2270).

37) ISO 15371 (2009).

38) STN EN 54-2+AC (2001) Elektrická požiarna signalizácia. Časť 2: Ústredňa elektrickej požiarnej signalizácie (92 0404) + STN EN 54-2+AC/A1 (2007) (92 0404).

39) STN EN 54-4+AC (2001) Elektrická požiarna signalizácia. Časť 4: Napájacie zariadenia (92 0404) + STN EN 54-4+AC/A1 (2003) (92 0404) + STN EN 54-4+AC/A2 (2007) (92 0404).

40) STN EN 54-5 (2002) Elektrická požiarna signalizácia. Časť 5: Tepelné hlásiče. Bodové hlásiče (92 0404) + STN EN 54-5/A1 (2003) (92 0404).

41) STN EN 54-7 (2002) Elektrická požiarna signalizácia. Časť 7: Dymové hlásiče. Bodové hlásiče využívajúce rozptyl svetla, prenikajúce svetlo alebo ionizáciu (92 0404) + STN EN 54-7/A1 (2003) (92 0404) + STN EN 54-7/A2 (2007) (92 0404).

42) STN EN 54-10 (2003) Elektrická požiarna signalizácia. Časť 10: Plameňové hlásiče. Bodové hlásiče (92 0404) + STN EN 54-10/A1 (2006) (92 0404).

43) STN EN 54-11 (2002) Elektrická požiarna signalizácia. Časť 11: Tlačidlové hlásiče požiaru (92 0404) + STN EN 54-11/A1 (2006) (92 0404).

44) STN EN 54-17 (2006) Elektrická požiarna signalizácia. Časť 17: Oddeľovacie prvky proti skratu (92 0404).

45) STN EN 54-18 (2006) Elektrická požiarna signalizácia. Časť 18: Zariadenia vstupu/výstupu + STN EN 54-18/AC (2007) (92 0404).

46) STN EN 60332-1-2 (2005) Skúšky elektrických a optických káblov v podmienkach požiaru. Časť 1-2: Skúška samostatného izolovaného vodiča alebo kábla proti vertikálnemu šíreniu plameňa. Postup pre 1 kW zmiešaný plameň (34 7101), IEC 60092-376 (2003).

47) IEC 60092-504 (2001) vrátane opravy 1 IEC 60092-504 (2011), IEC 60533 (1999).

48) STN EN 1866-1 (2008) Pojazdné hasiace prístroje. Časť 1: Charakteristiky, prevádzkové požiadavky a skúšobné metódy (92 0510). STN EN 1866-3 (2013) Pojazdné hasiace prístroje. Časť 3: Požiadavky na zostavu, konštrukciu a odolnosť proti tlaku hasiacich prístrojov CO2 v súlade s požiadavkami EN 1866-1 (92 0510).

49) ISO 11601 (2008).

50) STN EN 54-3 (2003) Elektrická požiarna signalizácia. Časť 3: Zariadenia akustickej poplachovej signalizácie požiaru (92 0404) + STN EN 54-3/A1 (2003) (92 0404) + STN EN 54-3/A2 (2007) (92 0404), IEC 60092-504 (2001) vrátane opravy 1 IEC 60092-504 (2011), IEC 60533 (1999).

51) IEC 60092-504 (2001) vrátane opravy 1 IEC 60092-504 (2011), IEC 60533 (1999).

52) STN EN 50104 (2011) Elektrické prístroje na detekciu a meranie kyslíka. Požiadavky na prevádzkové vlastnosti a skúšobné metódy (37 8330).

53) STN EN 50104 (2011) Elektrické prístroje na detekciu a meranie kyslíka. Požiadavky na prevádzkové vlastnosti a skúšobné metódy (37 8330), STN EN 60079-0 (2013) Výbušné atmosféry. Časť 0: Zariadenia. Všeobecné požiadavky (33 2320), STN EN 60079-29-1 (2008) Výbušné atmosféry. Časť 29-1: Detektory plynu. Požiadavky na prevádzkové vlastnosti detektorov horľavých plynov (33 2320).

54) STN EN 15182-1+A1 (2010) Ručné prúdnice pre hasičské jednotky. Časť 1: Všeobecné požiadavky (Konsolidovaný text) (92 0630), STN EN 15182-2+A1 (2010) Ručné prúdnice pre hasičské jednotky. Časť 2: Kombinované prúdnice PN 16 (Konsolidovaný text) (92 0630).

55) STN EN 15182-1+A1 (2010) Ručné prúdnice pre hasičské jednotky. Časť 1: Všeobecné požiadavky (Konsolidovaný text) (92 0630), STN EN 15182-3+A1 (2010) Ručné prúdnice pre hasičské jednotky. Časť 3: Prúdnice PN 16 s plným prúdom a (alebo) s jedným nemeniteľným uhlom rozstreku (Konsolidovaný text) (92 0630).

56) STN EN 671-1 (2002) Stabilné hasiace zariadenia. Hadicové zariadenia. Časť 1: Hadicové navijaky s tvarovo stálou hadicou (92 0403).

57) STN EN 54-20 (2007) Elektrická požiarna signalizácia. Časť 20: Nasávacie dymové hlásiče (92 0404) + STN EN 54-20/AC (2010) (92 0404).

58) STN EN 60079-0 (2013) Výbušné atmosféry. Časť 0: Zariadenia. Všeobecné požiadavky (33 2320).

59) STN EN 60079-0 (2013) Výbušné atmosféry. Časť 0: Zariadenia. Všeobecné požiadavky (33 2320), STN EN 60079-29-1 (2008) Výbušné atmosféry. Časť 29-1: Detektory plynu. Požiadavky na prevádzkové vlastnosti detektorov horľavých plynov (33 2320), IEC 60092-504 (2001) vrátane opravy 1 IEC 60092-504 (2011), IEC 60533 (1999).

60) STN EN 13565-1+A1 (2008) Stabilné hasiace zariadenia. Penové zariadenia. Časť 1: Požiadavky a skúšobné metódy na komponenty (Konsolidovaný text) (92 0409).

61) STN ISO 1069 (1997) Magnetické kompasy a kompasnice pre námornú navigáciu. Slovník (32 3003), ISO 25862 (2009), STN EN 60945 (2003) Námorné navigačné a rádiokomunikačné zariadenia a systémy. Všeobecné požiadavky. Skúšobné metódy a vyžadované výsledky skúšok (32 6777) vrátane opravy 1 IEC 60945 (2008).

62) STN EN 60945 (2003) Námorné navigačné a rádiokomunikačné zariadenia a systémy. Všeobecné požiadavky. Skúšobné metódy a vyžadované výsledky skúšok (32 6777) vrátane opravy 1 IEC 60945 (2008), súbor STN EN 61162 Námorná navigácia a rádiokomunikačné zariadenia a systémy. Digitálne rozhranie (32 6790), ISO 22090-2 (2004) + oprava 1 (2005), STN EN 62288 (2009) Námorné navigačné a rádiokomunikačné zariadenia a systémy. Prezentácia navigačných informácií na lodných navigačných displejoch. Všeobecné požiadavky. Skúšobné metódy a požadované výsledky skúšok (32 6755).

63) STN EN ISO 8728 (2001) Lode a námorná technológia. Námorné gyrokompasy (ISO 8728: 1997) (32 6712), STN EN 60945 (2003) Námorné navigačné a rádiokomunikačné zariadenia a systémy. Všeobecné požiadavky. Skúšobné metódy a vyžadované výsledky skúšok (32 6777) vrátane opravy 1 IEC 60945 (2008), súbor STN EN 61162 Námorná navigácia a rádiokomunikačné zariadenia a systémy. Digitálne rozhranie (32 6790), STN EN 62288 (2009) Námorné navigačné a rádiokomunikačné zariadenia a systémy. Prezentácia navigačných informácií na lodných navigačných displejoch. Všeobecné požiadavky. Skúšobné metódy a požadované výsledky skúšok (32 6755).

64) STN EN ISO 9875 (2001) Lode a námorná technológia. Námorné hydroakustické zariadenie (ISO 9875: 2000) (32 6720) + STN EN ISO 9875/AC (2011) (32 6720), STN EN 60945 (2003) Námorné navigačné a rádiokomunikačné zariadenia a systémy. Všeobecné požiadavky. Skúšobné metódy a vyžadované výsledky skúšok (32 6777) vrátane opravy 1 IEC 60945 (2008), súbor STN EN 61162 Námorná navigácia a rádiokomunikačné zariadenia a systémy. Digitálne rozhranie (32 6790), STN EN 62288 (2009) Námorné navigačné a rádiokomunikačné zariadenia a systémy. Prezentácia navigačných informácií na lodných navigačných displejoch. Všeobecné požiadavky. Skúšobné metódy a požadované výsledky skúšok (32 6755).

65) STN EN 60945 (2003) Námorné navigačné a rádiokomunikačné zariadenia a systémy. Všeobecné požiadavky. Skúšobné metódy a vyžadované výsledky skúšok (32 6777) vrátane opravy 1 IEC 60945 (2008), STN EN 61023 (2008) Námorná navigácia a rádiokomunikačné zariadenia a systémy. Námorné zariadenie na meranie rýchlosti a vzdialenosti (SDME). Požiadavky na funkčnú spôsobilosť. Skúšobné metódy a vyžadované výsledky skúšok (32 6722), súbor STN EN 61162 Námorná navigácia a rádiokomunikačné zariadenia a systémy. Digitálne rozhranie (32 6790), STN EN 62288 (2009) Námorné navigačné a rádiokomunikačné zariadenia a systémy. Prezentácia navigačných informácií na lodných navigačných displejoch. Všeobecné požiadavky. Skúšobné metódy a požadované výsledky skúšok (32 6755).

66) STN EN 60945 (2003) Námorné navigačné a rádiokomunikačné zariadenia a systémy. Všeobecné požiadavky. Skúšobné metódy a vyžadované výsledky skúšok (32 6777) vrátane opravy 1 IEC 60945 (2008), súbor STN EN 61162 Námorná navigácia a rádiokomunikačné zariadenia a systémy. Digitálne rozhranie (32 6790), ISO 20672 (2007), STN EN 62288 (2009) Námorné navigačné a rádiokomunikačné zariadenia a systémy. Prezentácia navigačných informácií na lodných navigačných displejoch. Všeobecné požiadavky. Skúšobné metódy a požadované výsledky skúšok (32 6755).

67) STN EN 60945 (2003) Námorné navigačné a rádiokomunikačné zariadenia a systémy. Všeobecné požiadavky. Skúšobné metódy a vyžadované výsledky skúšok (32 6777) vrátane opravy 1 IEC 60945 (2008), STN EN 61075 (2000) Prijímače Loran-C pre lode. Minimálne požiadavky na funkčnú spôsobilosť. Skúšobné metódy a vyžadované výsledky skúšok (32 6780), súbor STN EN 61162 Námorná navigácia a rádiokomunikačné zariadenia a systémy. Digitálne rozhranie (32 6790), STN EN 62288 (2009) Námorné navigačné a rádiokomunikačné zariadenia a systémy. Prezentácia navigačných informácií na lodných navigačných displejoch. Všeobecné požiadavky. Skúšobné metódy a požadované výsledky skúšok (32 6755).

68) STN EN 60945 (2003) Námorné navigačné a rádiokomunikačné zariadenia a systémy. Všeobecné požiadavky. Skúšobné metódy a vyžadované výsledky skúšok (32 6777) vrátane opravy 1 IEC 60945 (2008), STN EN 61108-1 (2004) Námorné navigačné a rádiokomunikačné zariadenia a systémy. Globálny navigačný družicový systém (GNSS). Časť 1: Globálny polohovací systém (GPS). Prijímacie zariadenia. Normy funkčných vlastností, skúšobné metódy a vyžadované výsledky skúšok (32 6780), súbor STN EN 61162 Námorná navigácia a rádiokomunikačné zariadenia a systémy. Digitálne rozhranie (32 6790), STN EN 62288 (2009) Námorné navigačné a rádiokomunikačné zariadenia a systémy. Prezentácia navigačných informácií na lodných navigačných displejoch. Všeobecné požiadavky. Skúšobné metódy a požadované výsledky skúšok (32 6755).

69) STN EN 60945 (2003) Námorné navigačné a rádiokomunikačné zariadenia a systémy. Všeobecné požiadavky. Skúšobné metódy a vyžadované výsledky skúšok (32 6777) vrátane opravy 1 IEC 60945 (2008), STN EN 61108-2 (2000) Námorná navigácia a rádiokomunikačné zariadenia a systémy. Globálny navigačný družicový systém (GNSS). Časť 2: Globálny navigačný systém (GLONASS). Prijímacie zariadenie. Požiadavky na funkčnú spôsobilosť, skúšobné metódy a vyžadované výsledky skúšok (32 6780), súbor STN EN 61162 Námorná navigácia a rádiokomunikačné zariadenia a systémy. Digitálne rozhranie (32 6790), STN EN 62288 (2009) Námorné navigačné a rádiokomunikačné zariadenia a systémy. Prezentácia navigačných informácií na lodných navigačných displejoch. Všeobecné požiadavky. Skúšobné metódy a požadované výsledky skúšok (32 6755).

70) ISO 11674 (2006), STN EN 60945 (2003) Námorné navigačné a rádiokomunikačné zariadenia a systémy. Všeobecné požiadavky. Skúšobné metódy a vyžadované výsledky skúšok (32 6777) vrátane opravy 1 IEC 60945 (2008), súbor STN EN 61162 Námorná navigácia a rádiokomunikačné zariadenia a systémy. Digitálne rozhranie (32 6790), STN EN 62288 (2009) Námorné navigačné a rádiokomunikačné zariadenia a systémy. Prezentácia navigačných informácií na lodných navigačných displejoch. Všeobecné požiadavky. Skúšobné metódy a požadované výsledky skúšok (32 6755).

71) STN EN 60945 (2003) Námorné navigačné a rádiokomunikačné zariadenia a systémy. Všeobecné požiadavky. Skúšobné metódy a vyžadované výsledky skúšok (32 6777) vrátane opravy 1 IEC 60945 (2008), STN EN 61097-1 (2008) Celosvetový námorný tiesňový a bezpečnostný systém (GMDSS). Časť 1: Radarový odpovedač na vyhľadávanie a záchranu na mori (SART). Prevádzkové a funkčné požiadavky, skúšobné metódy a vyžadované výsledky skúšok (32 6785).

72) STN EN 60945 (2003) Námorné navigačné a rádiokomunikačné zariadenia a systémy. Všeobecné požiadavky. Skúšobné metódy a vyžadované výsledky skúšok (32 6777) vrátane opravy 1 IEC 60945 (2008), súbor STN EN 61162 Námorná navigácia a rádiokomunikačné zariadenia a systémy. Digitálne rozhranie (32 6790), ISO 20673 (2007), STN EN 62288 (2009) Námorné navigačné a rádiokomunikačné zariadenia a systémy. Prezentácia navigačných informácií na lodných navigačných displejoch. Všeobecné požiadavky. Skúšobné metódy a požadované výsledky skúšok (32 6755).

73) STN EN 60945 (2003) Námorné navigačné a rádiokomunikačné zariadenia a systémy. Všeobecné požiadavky. Skúšobné metódy a vyžadované výsledky skúšok (32 6777) vrátane opravy 1 IEC 60945 (2008), súbor STN EN 61162 Námorná navigácia a rádiokomunikačné zariadenia a systémy. Digitálne rozhranie (32 6790), ISO 22554 (2007), STN EN 62288 (2009) Námorné navigačné a rádiokomunikačné zariadenia a systémy. Prezentácia navigačných informácií na lodných navigačných displejoch. Všeobecné požiadavky. Skúšobné metódy a požadované výsledky skúšok (32 6755).

74) STN EN 60945 (2003) Námorné navigačné a rádiokomunikačné zariadenia a systémy. Všeobecné požiadavky. Skúšobné metódy a vyžadované výsledky skúšok (32 6777) vrátane opravy 1 IEC 60945 (2008), súbor STN EN 61162 Námorná navigácia a rádiokomunikačné zariadenia a systémy. Digitálne rozhranie (32 6790), ISO 22555 (2007), STN EN 62288 (2009) Námorné navigačné a rádiokomunikačné zariadenia a systémy. Prezentácia navigačných informácií na lodných navigačných displejoch. Všeobecné požiadavky. Skúšobné metódy a požadované výsledky skúšok (32 6755).

75) STN ISO 1069 (1997) Magnetické kompasy a kompasnice pre námornú navigáciu. Slovník (32 3003), ISO 25862 (2009), STN EN 60945 (2003) Námorné navigacné a rádiokomunikacné zariadenia a systémy. Všeobecné požiadavky. Skúšobné metódy a vyžadované výsledky skúšok (32 6777) vrátane opravy 1 IEC 60945 (2008).

76) STN EN 60945 (2003) Námorné navigačné a rádiokomunikačné zariadenia a systémy. Všeobecné požiadavky. Skúšobné metódy a vyžadované výsledky skúšok (32 6777) vrátane opravy 1 IEC 60945 (2008), súbor STN EN 61162 Námorná navigácia a rádiokomunikačné zariadenia a systémy. Digitálne rozhranie (32 6790), STN EN 61996-1 (2009) Námorná navigácia a rádiokomunikačné zariadenia a systémy. Lodný záznamník údajov o plavbe (VDR). Časť 1: Záznamník údajov o plavbe (VDR). Požiadavky na funkčnú spôsobilosť, metódy skúšania a požadované výsledky skúšok (32 6791), STN EN 62288 (2009) Námorné navigačné a rádiokomunikačné zariadenia a systémy. Prezentácia navigačných informácií na lodných navigačných displejoch. Všeobecné požiadavky. Skúšobné metódy a požadované výsledky skúšok (32 6755).

77) STN EN 60945 (2003) Námorné navigačné a rádiokomunikačné zariadenia a systémy. Všeobecné požiadavky. Skúšobné metódy a vyžadované výsledky skúšok (32 6777) vrátane opravy 1 IEC 60945 (2008), súbor STN EN 61162 Námorná navigácia a rádiokomunikačné zariadenia a systémy. Digitálne rozhranie (32 6790), STN EN 61174 (2009) Námorné navigačné a rádiokomunikačné zariadenia a systémy. Elektronické zobrazovanie máp a informačný systém (ECDIS). Požiadavky na prevádzku a spôsobilosť, skúšobné metódy a požadované výsledky skúšok (32 6786), STN EN 62288 (2009) Námorné navigačné a rádiokomunikačné zariadenia a systémy. Prezentácia navigačných informácií na lodných navigačných displejoch. Všeobecné požiadavky. Skúšobné metódy a požadované výsledky skúšok (32 6755).

78) ISO 16328 (2001), STN EN 60945 (2003) Námorné navigačné a rádiokomunikačné zariadenia a systémy. Všeobecné požiadavky. Skúšobné metódy a vyžadované výsledky skúšok (32 6777) vrátane opravy 1 IEC 60945 (2008), súbor STN EN 61162 Námorná navigácia a rádiokomunikačné zariadenia a systémy. Digitálne rozhranie (32 6790), STN EN 62288 (2009) Námorné navigačné a rádiokomunikačné zariadenia a systémy. Prezentácia navigačných informácií na lodných navigačných displejoch. Všeobecné požiadavky. Skúšobné metódy a požadované výsledky skúšok (32 6755).

79) STN EN 60945 (2003) Námorné navigačné a rádiokomunikačné zariadenia a systémy. Všeobecné požiadavky. Skúšobné metódy a vyžadované výsledky skúšok (32 6777) vrátane opravy 1 IEC 60945 (2008), súbor STN EN 61162 Námorná navigácia a rádiokomunikačné zariadenia a systémy. Digitálne rozhranie (32 6790), STN EN 61993-2 (2002) Námorné navigačné a rádiokomunikačné zariadenia a systémy. Automatické identifikačné systémy (AIS). Časť 2: Prístroje triedy A univerzálneho automatického identifikačného systému (AIS) pre lode. Požiadavky na prevádzkovú spôsobilosť, skúšobné postupy a požadované výsledky skúšok (32 6787), STN EN 62288 (2009) Námorné navigačné a rádiokomunikačné zariadenia a systémy. Prezentácia navigačných informácií na lodných navigačných displejoch. Všeobecné požiadavky. Skúšobné metódy a požadované výsledky skúšok (32 6755).

80) STN EN 60945 (2003) Námorné navigačné a rádiokomunikačné zariadenia a systémy. Všeobecné požiadavky. Skúšobné metódy a vyžadované výsledky skúšok (32 6777) vrátane opravy 1 IEC 60945 (2008), súbor STN EN 61162 Námorná navigácia a rádiokomunikačné zariadenia a systémy. Digitálne rozhranie (32 6790), STN EN 62065 (2002) Námorné navigačné a rádiokomunikačné zariadenia a systémy. Systémy riadenia dráhy. Požiadavky na prevádzku a funkčnú spôsobilosť. Metódy merania a vyžadované výsledky skúšok (32 6792), STN EN 62288 (2009) Námorné navigačné a rádiokomunikačné zariadenia a systémy. Prezentácia navigačných informácií na lodných navigačných displejoch. Všeobecné požiadavky. Skúšobné metódy a požadované výsledky skúšok (32 6755).

81) STN EN 60945 (2003) Námorné navigačné a rádiokomunikačné zariadenia a systémy. Všeobecné požiadavky. Skúšobné metódy a vyžadované výsledky skúšok (32 6777) vrátane opravy 1 IEC 60945 (2008), súbor STN EN 61162 Námorná navigácia a rádiokomunikačné zariadenia a systémy. Digitálne rozhranie (32 6790), STN EN 62288 (2009) Námorné navigačné a rádiokomunikačné zariadenia a systémy. Prezentácia navigačných informácií na lodných navigačných displejoch. Všeobecné požiadavky. Skúšobné metódy a požadované výsledky skúšok (32 6755), STN EN 62388 (2008) Námorná navigácia a rádiokomunikačné zariadenia a systémy. Lodný radar. Požiadavky na funkčnú spôsobilosť, skúšobné metódy a vyžadované výsledky skúšok (32 6778).

82) ISO 8729-1 (2010), STN EN 60945 (2003) Námorné navigačné a rádiokomunikačné zariadenia a systémy. Všeobecné požiadavky. Skúšobné metódy a vyžadované výsledky skúšok (32 6777) vrátane opravy 1 IEC 60945 (2008).

83) ISO 16329 (2003), STN EN 60945 (2003) Námorné navigačné a rádiokomunikačné zariadenia a systémy. Všeobecné požiadavky. Skúšobné metódy a vyžadované výsledky skúšok (32 6777) vrátane opravy 1 IEC 60945 (2008), súbor STN EN 61162 Námorná navigácia a rádiokomunikačné zariadenia a systémy. Digitálne rozhranie (32 6790), STN EN 62288 (2009) Námorné navigačné a rádiokomunikačné zariadenia a systémy. Prezentácia navigačných informácií na lodných navigačných displejoch. Všeobecné požiadavky. Skúšobné metódy a požadované výsledky skúšok (32 6755).

84) ISO 22090-3 (2004) vrátane opravy 1 (2005), STN EN 60945 (2003) Námorné navigačné a rádiokomunikačné zariadenia a systémy. Všeobecné požiadavky. Skúšobné metódy a vyžadované výsledky skúšok (32 6777) vrátane opravy 1 IEC 60945 (2008), súbor STN EN 61162 Námorná navigácia a rádiokomunikačné zariadenia a systémy. Digitálne rozhranie (32 6790), STN EN 62288 (2009) Námorné navigačné a rádiokomunikačné zariadenia a systémy. Prezentácia navigačných informácií na lodných navigačných displejoch. Všeobecné požiadavky. Skúšobné metódy a požadované výsledky skúšok (32 6755).

85) ISO 17884 (2004), STN EN 60945 (2003) Námorné navigačné a rádiokomunikačné zariadenia a systémy. Všeobecné požiadavky. Skúšobné metódy a vyžadované výsledky skúšok (32 6777) vrátane opravy 1 IEC 60945 (2008).

86) ISO 16273 (2003), STN EN 60945 (2003) Námorné navigačné a rádiokomunikačné zariadenia a systémy. Všeobecné požiadavky. Skúšobné metódy a vyžadované výsledky skúšok (32 6777) vrátane opravy 1 IEC 60945 (2008), STN EN 62288 (2009) Námorné navigačné a rádiokomunikačné zariadenia a systémy. Prezentácia navigačných informácií na lodných navigačných displejoch. Všeobecné požiadavky. Skúšobné metódy a požadované výsledky skúšok (32 6755).

87) STN EN 60945 (2003) Námorné navigačné a rádiokomunikačné zariadenia a systémy. Všeobecné požiadavky. Skúšobné metódy a vyžadované výsledky skúšok (32 6777) vrátane opravy 1 IEC 60945 (2008), STN EN 61108-4 (2005) Námorné navigačné a rádiokomunikačné zariadenia a systémy. Globálne navigačné družicové systémy (GNSS). Časť 4: Lodné prijímacie zariadenia námorných rádiových majákov DGPS a DGLONASS. Požiadavky na funkčné vlastnosti, skúšobné metódy a vyžadované výsledky skúšok (32 6780), súbor STN EN 61162 Námorná navigácia a rádiokomunikačné zariadenia a systémy. Digitálne rozhranie (32 6790).

88) ISO 22090-1 (2002) vrátane opravy 1 (2005), STN EN 60945 (2003) Námorné navigačné a rádiokomunikačné zariadenia a systémy. Všeobecné požiadavky. Skúšobné metódy a vyžadované výsledky skúšok (32 6777) vrátane opravy 1 IEC 60945 (2008), súbor STN EN 61162 Námorná navigácia a rádiokomunikačné zariadenia a systémy. Digitálne rozhranie (32 6790), STN EN 62288 (2009) Námorné navigačné a rádiokomunikačné zariadenia a systémy. Prezentácia navigačných informácií na lodných navigačných displejoch. Všeobecné požiadavky. Skúšobné metódy a požadované výsledky skúšok (32 6755).

89) STN EN 60945 (2003) Námorné navigačné a rádiokomunikačné zariadenia a systémy. Všeobecné požiadavky. Skúšobné metódy a vyžadované výsledky skúšok (32 6777) vrátane opravy 1 IEC 60945 (2008), súbor STN EN 61162 Námorná navigácia a rádiokomunikačné zariadenia a systémy. Digitálne rozhranie (32 6790), STN EN 61996-2 (2009) Námorná navigácia a rádiokomunikačné zariadenia a systémy. Lodný záznamník údajov o plavbe (VDR). Časť 2: Zjednodušený záznamník údajov o plavbe (S-VDR). Požiadavky na funkčnú spôsobilosť, metódy skúšania a požadované výsledky skúšok (32 6791), STN EN 62288 (2009) Námorné navigačné a rádiokomunikačné zariadenia a systémy. Prezentácia navigačných informácií na lodných navigačných displejoch. Všeobecné požiadavky. Skúšobné metódy a požadované výsledky skúšok (32 6755).

90) ISO 799 (2004).

91) STN EN 60945 (2003) Námorné navigačné a rádiokomunikačné zariadenia a systémy. Všeobecné požiadavky. Skúšobné metódy a vyžadované výsledky skúšok (32 6777) vrátane opravy 1 IEC 60945 (2008), STN EN 61108-1 (2004) Námorné navigačné a rádiokomunikačné zariadenia a systémy. Globálny navigačný družicový systém (GNSS). Časť 1: Globálny polohovací systém (GPS). Prijímacie zariadenia. Normy funkčných vlastností, skúšobné metódy a vyžadované výsledky skúšok (32 6780), STN EN 61108-4 (2005) Námorné navigačné a rádiokomunikačné zariadenia a systémy. Globálne navigačné družicové systémy (GNSS). Časť 4: Lodné prijímacie zariadenia námorných rádiových majákov DGPS a DGLONASS. Požiadavky na funkčné vlastnosti, skúšobné metódy a vyžadované výsledky skúšok (32 6780), súbor STN EN 61162 Námorná navigácia a rádiokomunikačné zariadenia a systémy. Digitálne rozhranie (32 6790), STN EN 62288 (2009) Námorné navigačné a rádiokomunikačné zariadenia a systémy. Prezentácia navigačných informácií na lodných navigačných displejoch. Všeobecné požiadavky. Skúšobné metódy a požadované výsledky skúšok (32 6755).

92) STN EN 60945 (2003) Námorné navigačné a rádiokomunikačné zariadenia a systémy. Všeobecné požiadavky. Skúšobné metódy a vyžadované výsledky skúšok (32 6777) vrátane opravy 1 IEC 60945 (2008), STN EN 61108-2 (2000) Námorná navigácia a rádiokomunikačné zariadenia a systémy. Globálny navigačný družicový systém (GNSS). Časť 2: Globálny navigačný systém (GLONASS). Prijímacie zariadenie. Požiadavky na funkčnú spôsobilosť, skúšobné metódy a vyžadované výsledky skúšok (32 6780), STN EN 61108-4 (2005) Námorné navigačné a rádiokomunikačné zariadenia a systémy. Globálne navigačné družicové systémy (GNSS). Časť 4: Lodné prijímacie zariadenia námorných rádiových majákov DGPS a DGLONASS. Požiadavky na funkčné vlastnosti, skúšobné metódy a vyžadované výsledky skúšok (32 6780), súbor STN EN 61162 Námorná navigácia a rádiokomunikačné zariadenia a systémy. Digitálne rozhranie (32 6790), STN EN 62288 (2009) Námorné navigačné a rádiokomunikačné zariadenia a systémy. Prezentácia navigačných informácií na lodných

93) STN EN 60945 (2003) Námorné navigačné a rádiokomunikačné zariadenia a systémy. Všeobecné požiadavky. Skúšobné metódy a vyžadované výsledky skúšok (32 6777) vrátane opravy 1 IEC 60945 (2008), ISO 25861 (2007).

94) ISO 8729-2 (2009), STN EN 60945 (2003) Námorné navigačné a rádiokomunikačné zariadenia a systémy. Všeobecné požiadavky. Skúšobné metódy a vyžadované výsledky skúšok (32 6777) vrátane opravy 1 IEC 60945 (2008).

95) ISO 25862 (2009), STN EN 60945 (2003) Námorné navigačné a rádiokomunikačné zariadenia a systémy. Všeobecné požiadavky. Skúšobné metódy a vyžadované výsledky skúšok (32 6777) vrátane opravy 1 IEC 60945 (2008).

96) STN EN 60945 (2003) Námorné navigačné a rádiokomunikačné zariadenia a systémy. Všeobecné požiadavky. Skúšobné metódy a vyžadované výsledky skúšok (32 6777) vrátane opravy 1 IEC 60945 (2008), STN EN 61097-14 (2010) Celosvetový námorný tiesňový a bezpečnostný systém (GMDSS). Časť 14: AIS vysielač na vyhľadávanie a záchranu (AIS-SART). Prevádzkové a funkčné požiadavky, skúšobné metódy a požadované výsledky skúšok (32 6785), súbor STN EN 61162 Námorná navigácia a rádiokomunikačné zariadenia a systémy. Digitálne rozhranie (32 6790).

97) STN EN 60945 (2003) Námorné navigačné a rádiokomunikačné zariadenia a systémy. Všeobecné požiadavky. Skúšobné metódy a vyžadované výsledky skúšok (32 6777) vrátane opravy 1 IEC 60945 (2008), STN EN 61108-3 (2010) Námorné navigačné a rádiokomunikačné zariadenia a systémy. Globálne navigačné družicové systémy (GNSS). Časť 3: Galileo. Prijímacie zariadenia. Požiadavky na prevádzku, skúšobné metódy a požadované výsledky skúšok (32 6780), súbor STN EN 61162 Námorná navigácia a rádiokomunikačné zariadenia a systémy. Digitálne rozhranie (32 6790), STN EN 62288 (2009) Námorné navigačné a rádiokomunikačné zariadenia a systémy. Prezentácia navigačných informácií na lodných navigačných displejoch. Všeobecné požiadavky. Skúšobné metódy a požadované výsledky skúšok (32 6755).

98) STN EN 60945 (2003) Námorné navigačné a rádiokomunikačné zariadenia a systémy. Všeobecné požiadavky. Skúšobné metódy a vyžadované výsledky skúšok (32 6777) vrátane opravy 1 IEC 60945 (2008), súbor STN EN 61162 Námorná navigácia a rádiokomunikačné zariadenia a systémy. Digitálne rozhranie (32 6790), STN EN 62288 (2009) Námorné navigačné a rádiokomunikačné zariadenia a systémy. Prezentácia navigačných informácií na lodných navigačných displejoch. Všeobecné požiadavky. Skúšobné metódy a požadované výsledky skúšok (32 6755), STN EN 62616 (2010) Námorná navigácia a rádiokomunikačné zariadenia a systémy. Palubný navigačný strážny poplašný systém (BNWAS) (32 6794).

99) STN EN 60945 (2003) Námorné navigačné a rádiokomunikačné zariadenia a systémy. Všeobecné požiadavky. Skúšobné metódy a vyžadované výsledky skúšok (32 6777) vrátane opravy 1 IEC 60945 (2008), súbor STN EN 61162 Námorná navigácia a rádiokomunikačné zariadenia a systémy. Digitálne rozhranie (32 6790), STN EN 62288 (2009) Námorné navigačné a rádiokomunikačné zariadenia a systémy. Prezentácia navigačných informácií na lodných navigačných displejoch. Všeobecné požiadavky. Skúšobné metódy a požadované výsledky skúšok (32 6755), ISO 14859 (2012).

100) STN EN 60945 (2003) Námorné navigačné a rádiokomunikačné zariadenia a systémy. Všeobecné požiadavky. Skúšobné metódy a vyžadované výsledky skúšok (32 6777) vrátane opravy 1 IEC 60945 (2008), súbor STN EN 61162 Námorná navigácia a rádiokomunikačné zariadenia a systémy. Digitálne rozhranie (32 6790), STN EN 62288 (2009) Námorné navigačné a rádiokomunikačné zariadenia a systémy. Prezentácia navigačných informácií na lodných navigačných displejoch. Všeobecné požiadavky. Skúšobné metódy a požadované výsledky skúšok (32 6755), STN EN 61924 (2007) Námorná navigácia a rádiokomunikačné zariadenia a systémy. Integrované navigačné systémy. Prevádzkové a výkonové požiadavky, skúšobné metódy a požadované výsledky skúšok (32 6780).

101) STN EN 60945 (2003) Námorné navigačné a rádiokomunikačné zariadenia a systémy. Všeobecné požiadavky. Skúšobné metódy a vyžadované výsledky skúšok (32 6777) vrátane opravy 1 IEC 60945 (2008), súbor STN EN 61162 Námorná navigácia a rádiokomunikačné zariadenia a systémy. Digitálne rozhranie (32 6790), STN EN 300 338-1 V1.3.1 (2010) Elektromagnetická kompatibilita a záležitosti rádiového spektra (ERM). Technické charakteristiky a metódy merania zariadení na generovanie, vysielanie a príjem digitálneho selektívneho volania (DSC) v námornej pohyblivej službe v pásmach MF, MF/HF a/alebo VHF. Časť 1: Spoločné požiadavky (87 0338), STN EN 300 338-2 V1.3.1 (2010) Elektromagnetická kompatibilita a záležitosti rádiového spektra (ERM). Technické charakteristiky a metódy merania zariadení na generovanie, vysielanie a príjem digitálneho selektívneho volania (DSC) v námornej pohyblivej službe v pásmach MF, MF/HF a/alebo VHF. Časť 2: Trieda A/B DSC (87 0338), STN EN 301 843-2 V1.2.1 (2004) Elektromagnetická kompatibilita a záležitosti rádiového spektra (ERM). Norma na elektromagnetickú kompatibilitu (EMC) námorných rádiových zariadení a služieb. Časť 2: Osobitné podmienky na rádiotelefónne vysielače a prijímače VHF (87 1843), STN EN 301 925 V1.3.1 (2011) Elektromagnetická kompatibilita a záležitosti rádiového spektra (ERM). Rádiotelefónne vysielače a prijímače pre plavebnú pohyblivú službu pracujúce v pásmach VHF. Technické charakteristiky a metódy merania (87 1925).

102) STN EN 60945 (2003) Námorné navigačné a rádiokomunikačné zariadenia a systémy. Všeobecné požiadavky. Skúšobné metódy a vyžadované výsledky skúšok (32 6777) vrátane opravy 1 IEC 60945 (2008), súbor STN EN 61162 Námorná navigácia a rádiokomunikačné zariadenia a systémy. Digitálne rozhranie (32 6790), STN EN 300 338-1 V1.3.1 (2010) Elektromagnetická kompatibilita a záležitosti rádiového spektra (ERM). Technické charakteristiky a metódy merania zariadení na generovanie, vysielanie a príjem digitálneho selektívneho volania (DSC) v námornej pohyblivej službe v pásmach MF, MF/HF a/alebo VHF. Časť 1: Spoločné požiadavky (87 0338), STN EN 300 338-2 V1.3.1 (2010) Elektromagnetická kompatibilita a záležitosti rádiového spektra (ERM). Technické charakteristiky a metódy merania zariadení na generovanie, vysielanie a príjem digitálneho selektívneho volania (DSC) v námornej pohyblivej službe v pásmach MF, MF/HF a/alebo VHF. Časť 2: Trieda A/B DSC (87 0338), STN EN 301 033 V1.3.1 (2011) Elektromagnetická kompatibilita a záležitosti rádiového spektra (ERM). Technické charakteristiky a metódy merania lodných strážnych prijímačov na príjem digitálneho selektívneho volania (DSC) v plavebných pásmach MF, MF/HF a VHF) (87 1033), STN EN 301 843-2 V1.2.1 (2004) Elektromagnetická kompatibilita a záležitosti rádiového spektra (ERM). Norma na elektromagnetickú kompatibilitu (EMC) námorných rádiových zariadení a služieb. Časť 2: Osobitné podmienky na rádiotelefónne vysielače a prijímače VHF (87 1843)

103) STN EN 60945 (2003) Námorné navigačné a rádiokomunikačné zariadenia a systémy. Všeobecné požiadavky. Skúšobné metódy a vyžadované výsledky skúšok (32 6777) vrátane opravy 1 IEC 60945 (2008), STN EN 300 065-1 V1.2.1 (2009) Elektromagnetická kompatibilita a záležitosti rádiového spektra (ERM). Úzkopásmové telegrafné zariadenia s priamou tlačou určené na príjem meteorologických a navigačných informácií (NAVTEX). Časť 1: Technické charakteristiky a metódy merania (87 0065), STN EN 301 843-4 V1.2.1 (2004) Elektromagnetická kompatibilita a záležitosti rádiového spektra (ERM). Norma na elektromagnetickú kompatibilitu (EMC) námorných rádiových zariadení a služieb. Časť 4: Osobitné podmienky na úzkopásmové priamotlačiace (NBDP) prijímače NAVTEX (87 1843).

104) STN EN 60945 (2003) Námorné navigačné a rádiokomunikačné zariadenia a systémy. Všeobecné požiadavky. Skúšobné metódy a vyžadované výsledky skúšok (32 6777) vrátane opravy 1 IEC 60945 (2008), STN ETS 300 460 (2000) Družicové zemské stanice a systémy (SES). Námorné pohyblivé zemské stanice (MMESs) pracujúce v pásmach 1,5/1,6 GHz, umožňujúce prenos dát nízkou prenosovou rýchlosťou (LBRDCs) pre globálny námorný núdzový a bezpečnostný systém (GMDSS). Technické vlastnosti a metódy merania (87 0460) + STN ETS 300 460/A1 (2000) (87 0460), STN EN 300 829 V.1.1.1 (2000) Elektromagnetická kompatibilita a záležitosti rádiového spektra (ERM). Elektromagnetická kompatibilita (EMC) námorných pohyblivých zemských staníc (MMES) pracujúcich v pásmach 1,5/1,6 GHz, umožňujúcich prenos dát nízkou prenosovou rýchlosťou (LBRDC) pre globálny námorný núdzový a bezpečnostný systém (GMDSS) (87 0829), STN EN 301 843-1 V1.2.1 (2004) Elektromagnetická kompatibilita a záležitosti rádiového spektra (ERM). Norma na elektromagnetickú kompatibilitu (EMC) námorných rádiových zariadení a služieb. Časť 1: Spoločné technické požiadavky (87 1843).

105) STN EN 60945 (2003) Námorné navigačné a rádiokomunikačné zariadenia a systémy. Všeobecné požiadavky. Skúšobné metódy a vyžadované výsledky skúšok (32 6777) vrátane opravy 1 IEC 60945 (2008), súbor STN EN 61162 Námorná navigácia a rádiokomunikačné zariadenia a systémy. Digitálne rozhranie (32 6790), STN ETS 300 067 (1994) Rádiové zariadenia a systémy (RES). Rádiové zariadenia pracujúce v námornej službe na MF/HF. Technické vlastnosti a metódy merania (87 0067) + STN ETS 300 067/A1 (1994) (87 0067).

106) STN EN 60945 (2003) Námorné navigačné a rádiokomunikačné zariadenia a systémy. Všeobecné požiadavky. Skúšobné metódy a vyžadované výsledky skúšok (32 6777) vrátane opravy 1 IEC 60945 (2008), STN EN 300 066 V1.3.1 (2001) Elektromagnetická kompatibilita a záležitosti rádiového spektra (ERM). Voľne plávajúce námorné družicové núdzové rádiomajáky polohy (EPIRB) určené na použitie v pásme od 406,0 MHz do 406,1 MHz. Technické vlastnosti a metódy merania (87 0066).

107) STN EN 60945 (2003) Námorné navigačné a rádiokomunikačné zariadenia a systémy. Všeobecné požiadavky. Skúšobné metódy a vyžadované výsledky skúšok (32 6777) vrátane opravy 1 IEC 60945 (2008), súbor STN EN 61162 Námorná navigácia a rádiokomunikačné zariadenia a systémy. Digitálne rozhranie (32 6790), STN EN 300 338-1 V1.3.1 (2010) Elektromagnetická kompatibilita a záležitosti rádiového spektra (ERM). Technické charakteristiky a metódy merania zariadení na generovanie, vysielanie a príjem digitálneho selektívneho volania (DSC) v námornej pohyblivej službe v pásmach MF, MF/HF a/alebo VHF. Časť 1: Spoločné požiadavky (87 0338), STN EN 300 338-2 V1.3.1 (2010) Elektromagnetická kompatibilita a záležitosti rádiového spektra (ERM). Technické charakteristiky a metódy merania zariadení na generovanie, vysielanie a príjem digitálneho selektívneho volania (DSC) v námornej pohyblivej službe v pásmach MF, MF/HF a/alebo VHF. Časť 2: Trieda A/B DSC (87 0338), STN EN 300 373-1 V1.2.1 (2003) Elektromagnetická kompatibilita a záležitosti rádiového spektra (ERM). Plavebné pohyblivé vysielače a prijímače prevádzkované v pásmach MF a HF. Časť 1: Technické charakteristiky a meracie metódy (87 0373), STN EN 301 843-5 V1.1.1 (2004) Elektromagnetická kompatibilita a záležitosti rádiového spektra (ERM). Norma na elektromagnetickú kompatibilitu (EMC) námorných rádiových zariadení a služieb. Časť 5: Osobitné podmienky na rádiotelefónne vysielače a prijímače MF/HF (87 1843).

108) STN EN 60945 (2003) Námorné navigačné a rádiokomunikačné zariadenia a systémy. Všeobecné požiadavky. Skúšobné metódy a vyžadované výsledky skúšok (32 6777) vrátane opravy 1 IEC 60945 (2008), súbor STN EN 61162 Námorná navigácia a rádiokomunikačné zariadenia a systémy. Digitálne rozhranie (32 6790), STN EN 300 338-1 V1.3.1 (2010) Elektromagnetická kompatibilita a záležitosti rádiového spektra (ERM). Technické charakteristiky a metódy merania zariadení na generovanie, vysielanie a príjem digitálneho selektívneho volania (DSC) v námornej pohyblivej službe v pásmach MF, MF/HF a/alebo VHF. Časť 1: Spoločné požiadavky (87 0338), STN EN 300 338-2 V1.3.1 (2010) Elektromagnetická kompatibilita a záležitosti rádiového spektra (ERM). Technické charakteristiky a metódy merania zariadení na generovanie, vysielanie a príjem digitálneho selektívneho volania (DSC) v námornej pohyblivej službe v pásmach MF, MF/HF a/alebo VHF. Časť 2: Trieda A/B DSC (87 0338), STN EN 301 033 V1.2.1 (2006) Elektromagnetická kompatibilita a záležitosti rádiového spektra (ERM). Technické charakteristiky a metódy merania lodných strážnych prijímačov na príjem digitálneho selektívneho volania (DSC) v plavebných pásmach MF, MF/HF a VHF (87 1033), STN EN 301 843-5 V1.1.1 (2004) Elektromagnetická kompatibilita a záležitosti rádiového spektra (ERM). Norma na elektromagnetickú kompatibilitu (EMC) námorných rádiových zariadení a služieb. Časť 5: Osobitné podmienky na rádiotelefónne vysielače a prijímače MF/HF (87 1843).

109) STN EN 60945 (2003) Námorné navigačné a rádiokomunikačné zariadenia a systémy. Všeobecné požiadavky. Skúšobné metódy a vyžadované výsledky skúšok (32 6777) vrátane opravy 1 IEC 60945 (2008).

110) STN EN 60945 (2003) Námorné navigačné a rádiokomunikačné zariadenia a systémy. Všeobecné požiadavky. Skúšobné metódy a vyžadované výsledky skúšok (32 6777) vrátane opravy 1 IEC 60945 (2008), súbor STN EN 61162 Námorná navigácia a rádiokomunikačné zariadenia a systémy. Digitálne rozhranie (32 6790), STN ETS 300 460 (2000) Družicové zemské stanice a systémy (SES). Námorné pohyblivé zemské stanice (MMESs) pracujúce v pásmach 1,5/1,6 GHz, umožňujúce prenos dát nízkou prenosovou rýchlosťou (LBRDCs) pre globálny námorný núdzový a bezpečnostný systém (GMDSS). Technické vlastnosti a metódy merania (87 0460) + STN ETS 300 460/A1 (2000) (87 0460), STN EN 300 829 V1.1.1 (2000) Elektromagnetická kompatibilita a záležitosti rádiového spektra (ERM). Elektromagnetická kompatibilita (EMC) námorných pohyblivých zemských staníc (MMES) pracujúcich v pásmach 1,5/1,6 GHz, umožňujúcich prenos dát nízkou prenosovou rýchlosťou (LBRDC) pre globálny námorný núdzový a bezpečnostný systém (GMDSS) (87 0829), STN EN 301 843-1 V1.2.1 (2004) Elektromagnetická kompatibilita a záležitosti rádiového spektra (ERM). Norma na elektromagnetickú kompatibilitu (EMC) námorných rádiových zariadení a služieb. Časť 1: Spoločné technické požiadavky (87 1843).

111) STN EN 60945 (2003) Námorné navigačné a rádiokomunikačné zariadenia a systémy. Všeobecné požiadavky. Skúšobné metódy a vyžadované výsledky skúšok (32 6777) vrátane opravy 1 IEC 60945 (2008), súbor STN EN 61162 Námorná navigácia a rádiokomunikačné zariadenia a systémy. Digitálne rozhranie (32 6790), STN ETS 300 067 (1994) Rádiové zariadenia a systémy (RES). Rádiové zariadenia pracujúce v námornej službe na MF/HF. Technické vlastnosti a metódy merania (87 0067) + STN ETS 300 067/A1 (1994) (87 0067), STN EN 300 338-1 V1.3.1 (2010) Elektromagnetická kompatibilita a záležitosti rádiového spektra (ERM). Technické charakteristiky a metódy merania zariadení na generovanie, vysielanie a príjem digitálneho selektívneho volania (DSC) v námornej pohyblivej službe v pásmach MF, MF/HF a/alebo VHF. Časť 1: Spoločné požiadavky (87 0338), STN EN 300 338-2 V1.3.1 (2010) Elektromagnetická kompatibilita a záležitosti rádiového spektra (ERM). Technické charakteristiky a metódy merania zariadení na generovanie, vysielanie a príjem digitálneho selektívneho volania (DSC) v námornej pohyblivej službe v pásmach MF, MF/HF a/alebo VHF. Časť 2: Trieda A/B DSC (87 0338), STN EN 300 373-1 V1.3.1 (2011) Elektromagnetická kompatibilita a záležitosti rádiového spektra (ERM). Plavebné pohyblivé vysielače a prijímače prevádzkované v pásmach MF a HF. Časť 1: Technické charakteristiky a meracie metódy (87 0373), STN EN 301 843-5 V1.1.1 (2004) Elektromagnetická kompatibilita a záležitosti rádiového spektra (ERM). Norma na elektromagnetickú kompatibilitu (EMC) námorných rádiových zariadení a služieb. Časť 5: Osobitné podmienky na rádiotelefónne vysielače a prijímače MF/HF (87 1843).

112) STN EN 60945 (2003) Námorné navigačné a rádiokomunikačné zariadenia a systémy. Všeobecné požiadavky. Skúšobné metódy a vyžadované výsledky skúšok (32 6777) vrátane opravy 1 IEC 60945 (2008), súbor STN EN 61162 Námorná navigácia a rádiokomunikačné zariadenia a systémy. Digitálne rozhranie (32 6790), STN EN 300 338-1 V1.3.1 (2010) Elektromagnetická kompatibilita a záležitosti rádiového spektra (ERM). Technické charakteristiky a metódy merania zariadení na generovanie, vysielanie a príjem digitálneho selektívneho volania (DSC) v námornej pohyblivej službe v pásmach MF, MF/HF a/alebo VHF. Časť 1: Spoločné požiadavky (87 0338), STN EN 300 338-2 V1.3.1 (2010) Elektromagnetická kompatibilita a záležitosti rádiového spektra (ERM). Technické charakteristiky a metódy merania zariadení na generovanie, vysielanie a príjem digitálneho selektívneho volania (DSC) v námornej pohyblivej službe v pásmach MF, MF/HF a/alebo VHF. Časť 2: Trieda A/B DSC (87 0338), STN EN 301 033 V1.3.1 (2011) Elektromagnetická kompatibilita a záležitosti rádiového spektra (ERM). Technické charakteristiky a metódy merania lodných strážnych prijímačov na príjem digitálneho selektívneho volania (DSC) v plavebných pásmach MF, MF/HF a VHF (87 1033), STN EN 301 843-5 V1.1.1 (2004) Elektromagnetická kompatibilita a záležitosti rádiového spektra (ERM). Norma na elektromagnetickú kompatibilitu (EMC) námorných rádiových zariadení a služieb. Časť 5: Osobitné podmienky na rádiotelefónne vysielače a prijímače MF/HF (87 1843).

113) STN EN 60945 (2003) Námorné navigačné a rádiokomunikačné zariadenia a systémy. Všeobecné požiadavky. Skúšobné metódy a vyžadované výsledky skúšok (32 6777) vrátane opravy 1 IEC 60945 (2008), STN EN 300 225 V1.4.1 (2005) Elektromagnetická kompatibilita a záležitosti rádiového spektra (ERM). Technické charakteristiky a metódy merania prenosných rádiotelefónnych prístrojov na VKV pre záchranné plavidlá (87 0225), STN EN 301 843-2 V1.2.1 (2004) Elektromagnetická kompatibilita a záležitosti rádiového spektra (ERM). Norma na elektromagnetickú kompatibilitu (EMC) námorných rádiových zariadení a služieb. Časť 2: Osobitné podmienky na rádiotelefónne vysielače a prijímače VHF (87 1843).

114) STN EN 60945 (2003) Námorné navigačné a rádiokomunikačné zariadenia a systémy. Všeobecné požiadavky. Skúšobné metódy a vyžadované výsledky skúšok (32 6777) vrátane opravy 1 IEC 60945 (2008), STN EN 301 466 V1.1.1 (2001) Elektromagnetická kompatibilita a záležitosti rádiového spektra (ERM). Technické charakteristiky a metódy merania na dvojcestných radiotelefónnych VHF prístrojoch určených na pevné zabudovanie do záchranných plavidiel (87 1466).

115) STN EN 60945 (2003) Námorné navigačné a rádiokomunikačné zariadenia a systémy. Všeobecné požiadavky. Skúšobné metódy a vyžadované výsledky skúšok (32 6777) vrátane opravy 1 IEC 60945 (2008), IEC 61097-13 (2003).

116) STN EN 60945 (2003) Námorné navigačné a rádiokomunikačné zariadenia a systémy. Všeobecné požiadavky. Skúšobné metódy a vyžadované výsledky skúšok (32 6777) vrátane opravy 1 IEC 60945 (2008), STN EN 14744 (2006) Lode vnútrozemskej plavby a námorné lode. Navigačné svetlá (32 6721) + STN EN 14744/AC (2007) (32 6721).

117) IEC 60092-504 (2001) vrátane opravy 1 (2011), IEC 60529 (2001) vrátane opravy 1 (2003), opravy 2 (2007) a opravy 3 (2009).

118) Súbor STN EN 60079 Výbušné atmosféry (33 2320).

119) STN EN 943-1 (2003) Ochranné odevy proti kvapalným a plynným chemikáliám vrátane aerosólov a pevných častíc. Časť 1: Funkčné požiadavky na ventilované a neventilované, plynotesné (typ 1) a neplynotesné (typ 2) protichemické ochranné obleky (83 2742) + STN EN 943-1/AC (2010) (83 2742), STN EN 943-2 (2003) Ochranné odevy proti kvapalným a plynným chemikáliám vrátane aerosólov a pevných častíc. Časť 2: Funkčné požiadavky na plynotesné (typ 1) protichemické ochranné obleky pre záchranné zbory (ET) (83 2742), STN EN ISO 6529 (2002) Ochranné odevy. Ochrana proti chemikáliám. Zisťovanie odolnosti materiálov ochranných odevov proti permeácii kvapalín a plynov (ISO 6529: 2001) (83 2730), STN EN ISO 6530 (2005) Ochranné odevy proti kvapalným chemikáliám. Metóda skúšania odolnosti materiálov proti prieniku kvapalín (ISO 6530: 2005) (83 2732), STN EN 14605+A1 (2009) Ochranné odevy proti kvapalným chemikáliám. Funkčné požiadavky na odevy s kvapalinotesnými (typ 3) alebo sprejotesnými (typ 4) spojmi, vrátane súčastí odevu chrániacich iba časti tela (typy PB [3] a PB [4]) (Konsolidovaný text) (83 2736).

120) STN EN 12094-1 (2004) Stabilné hasiace zariadenia. Komponenty plynových hasiacich zariadení. Časť 1: Požiadavky a skúšobné metódy na elektrické automatické ovládacie a oneskorovacie zariadenia (92 0406).

121) STN EN 12094-2 (2004) Stabilné hasiace zariadenia. Komponenty plynových hasiacich zariadení. Časť 2: Požiadavky a skúšobné metódy na neelektrické automatické ovládacie a oneskorovacie zariadenia (92 0406).

122) STN EN 12094-3 (2004) Stabilné hasiace zariadenia. Komponenty plynových hasiacich zariadení. Časť 3: Požiadavky a skúšobné metódy na zariadenia na ručné spúšťanie a zastavovanie (92 0406).

123) STN EN 12094-4 (2005) Stabilné hasiace zariadenia. Komponenty plynových hasiacich zariadení. Časť 4: Požiadavky a skúšobné metódy na ventilové zostavy a spúšťače pre nádoby (92 0406).

124) STN EN 12094-5 (2006) Stabilné hasiace zariadenia. Komponenty plynových hasiacich zariadení. Časť 5: Požiadavky a skúšobné metódy na vysokotlakové a nízkotlakové sekčné ventily a ich ovládače (92 0406).

125) STN EN 12094-6 (2006) Stabilné hasiace zariadenia. Komponenty plynových hasiacich zariadení. Časť 6: Požiadavky a skúšobné metódy na neelektrické blokovacie zariadenia (92 0406).

126) STN EN 12094-7 (2002) Stabilné hasiace zariadenia. Prvky plynových hasiacich zariadení. Časť 7: Požiadavky a skúšobné metódy na hubice v zariadeniach na CO2 (92 0406) + STN EN 12094-7/A1 (2005) (92 0406).

127) STN EN 12094-8 (2006) Stabilné hasiace zariadenia. Komponenty plynových hasiacich zariadení. Časť 8: Požiadavky a skúšobné metódy na prípojky (92 0406).

128) STN EN 12094-10 (2004) Stabilné hasiace zariadenia. Komponenty plynových hasiacich zariadení. Časť 10: Požiadavky a skúšobné metódy na manometre a tlakové spínače (92 0406).

129) STN EN 12094-11 (2004) Stabilné hasiace zariadenia. Komponenty plynových hasiacich zariadení. Časť 11: Požiadavky a skúšobné metódy na mechanické vážiace zariadenia (92 0406).

130) STN EN 12094-13 (2003) Stabilné hasiace zariadenia. Prvky plynových hasiacich zariadení. Časť 13: Požiadavky a skúšobné metódy na spätné klapky a spätné ventily (92 0406).

131) STN EN 12094-16 (2004) Stabilné hasiace zariadenia. Komponenty plynových hasiacich zariadení. Časť 16: Požiadavky a skúšobné metódy na odorizačné zariadenia v nízkotlakových zariadeniach na CO2 (92 0406).

132) STN EN 60945 (2003) Námorné navigačné a rádiokomunikačné zariadenia a systémy. Všeobecné požiadavky. Skúšobné metódy a vyžadované výsledky skúšok (32 6777) vrátane opravy 1 k IEC 60945 (2008), STN EN 61108-1 (2004) Námorné navigačné a rádiokomunikačné zariadenia a systémy. Globálny navigačný družicový systém (GNSS). Časť 1: Globálny polohovací systém (GPS). Prijímacie zariadenia. Normy funkčných vlastností, skúšobné metódy a vyžadované výsledky skúšok (32 6780), STN EN 61108-2 (2000) Námorná navigácia a rádiokomunikačné zariadenia a systémy. Globálny navigačný družicový systém (GNSS). Časť 2: Globálny navigačný systém (GLONASS). Prijímacie zariadenie. Požiadavky na funkčnú spôsobilosť, skúšobné metódy a vyžadované výsledky skúšok (32 6780), súbor STN EN 61162 Námorná navigácia a rádiokomunikačné zariadenia a systémy. Digitálne rozhranie (32 6790), STN EN 62288 (2009) Námorné navigačné a rádiokomunikačné zariadenia a systémy. Prezentácia navigačných informácií na lodných navigačných displejoch. Všeobecné požiadavky. Skúšobné metódy a požadované výsledky skúšok (32 6755).

133) STN ISO 1069 (1997) Magnetické kompasy a kompasnice pre námornú navigáciu. Slovník (32 3003), ISO 25862 (2009), STN EN 60945 (2003) Námorné navigačné a rádiokomunikačné zariadenia a systémy. Všeobecné požiadavky. Skúšobné metódy a vyžadované výsledky skúšok (32 6777) vrátane opravy 1 IEC 60945 (2008).

134) STN EN 60945 (2003) Námorné navigačné a rádiokomunikačné zariadenia a systémy. Všeobecné požiadavky. Skúšobné metódy a vyžadované výsledky skúšok (32 6777) vrátane opravy 1 IEC 60945 (2008), súbor STN EN 61162 Námorná navigácia a rádiokomunikačné zariadenia a systémy. Digitálne rozhranie (32 6790), STN EN 62288 (2009) Námorné navigačné a rádiokomunikačné zariadenia a systémy. Prezentácia navigačných informácií na lodných navigačných displejoch. Všeobecné požiadavky. Skúšobné metódy a požadované výsledky skúšok (32 6755).

135) STN EN 60945 (2003) Námorné navigačné a rádiokomunikačné zariadenia a systémy. Všeobecné požiadavky. Skúšobné metódy a vyžadované výsledky skúšok (32 6777) vrátane opravy 1 IEC 60945 (2008), súbor STN EN 61162 Námorná navigácia a rádiokomunikačné zariadenia a systémy. Digitálne rozhranie (32 6790).

136) STN EN 60945 (2003) Námorné navigačné a rádiokomunikačné zariadenia a systémy. Všeobecné požiadavky. Skúšobné metódy a vyžadované výsledky skúšok (32 6777) vrátane opravy 1 IEC 60945 (2008), STN EN 301 688 V1.1.1 (2001) Elektromagnetická kompatibilita a záležitosti rádiového spektra (ERM). Technické vlastnosti a metódy merania pevných a prenosných zariadení VHF prevádzkovaných v pásmach 121,5 MHz a 123,1 MHz (87 1688).