Zákon č. 61/2015 Z. z.Zákon o odbornom vzdelávaní a príprave a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Čiastka 19/2015
Platnosť od 31.03.2015
Účinnosť od 01.01.2022
Redakčná poznámka

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. apríla 2015 okrem čl. I § 26 a 27, čl. II prvého bodu až piateho bodu, čl. X, čl. XI deviateho bodu, čl. XII a čl. XIII desiateho bodu až trinásteho bodu a päťdesiateho bodu až sedemdesiateho štvrtého bodu, ktoré nadobúdajú účinnosť 1. s...