Nariadenie vlády č. 56/2015 Z. z.Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 157/2006 Z. z. o zmene hraníc Vojenského obvodu Lešť a Vojenského obvodu Valaškovce

Čiastka 18/2015
Platnosť od 28.03.2015
Účinnosť od 01.04.2015

OBSAH

56

NARIADENIE VLÁDY

Slovenskej republiky

z 18. marca 2015,

ktorým sa dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 157/2006 Z. z. o zmene hraníc Vojenského obvodu Lešť a Vojenského obvodu Valaškovce

Vláda Slovenskej republiky podľa § 4 zákona č. 281/1997 Z. z. o vojenských obvodoch a zákon, ktorým sa mení zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 222/1996 Z. z. o organizácii miestnej štátnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov nariaďuje:


Čl. I

Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 157/2006 Z. z. o zmene hraníc Vojenského obvodu Lešť a Vojenského obvodu Valaškovce sa dopĺňa takto:

1. Za § 1 sa vkladá § 1a, ktorý znie:

㤠1a

(1) Hranice Vojenského obvodu Lešť sa menia tak, že z katastrálneho územia Lažteky sa vyčleňujú pozemky s výmerou 76 274 m2 a začleňujú sa do územia obce Pliešovce, katastrálne územie Pliešovce.

(2) Zoznam pozemkov, ktoré sa podľa odseku 1 vyčleňujú z územia Vojenského obvodu Lešť, je podľa katastrálneho územia, parcelných čísel, druhov pozemkov a výmer uvedený v prílohe č. 1a; tieto pozemky sú vyznačené v kópii z mapy vojenského katastra nehnuteľností, ktorá je v prílohe č. 1b.“.

2. Za prílohu č. 1 sa vkladajú prílohy č.1a a 1b, ktoré znejú:

„Príloha č. 1a k nariadeniu vlády č. 157/2006 Z. z.

ZOZNAM POZEMKOV VYČLENENÝCH Z ÚZEMIA VOJENSKÉHO OBVODU LEŠŤ

Katastrálne územie Lažteky

parcela číslodruh pozemkuvýmera (m2)
501/1zastavaná plocha a nádvorie15 364
501/2zastavaná plocha a nádvorie9 686
501/3zastavaná plocha a nádvorie426
501/4zastavaná plocha a nádvorie2 439
501/5zastavaná plocha a nádvorie419
501/6zastavaná plocha a nádvorie427
501/7zastavaná plocha a nádvorie429
501/8zastavaná plocha a nádvorie433
501/9zastavaná plocha a nádvorie97
501/10zastavaná plocha a nádvorie593
501/11zastavaná plocha a nádvorie316
501/12zastavaná plocha a nádvorie663
501/13zastavaná plocha a nádvorie13 882
501/14zastavaná plocha a nádvorie2 955
501/24zastavaná plocha a nádvorie333
501/25zastavaná plocha a nádvorie676
501/26zastavaná plocha a nádvorie224
501/27zastavaná plocha a nádvorie33
501/28zastavaná plocha a nádvorie160
501/29zastavaná plocha a nádvorie612
501/30zastavaná plocha a nádvorie6
501/31zastavaná plocha a nádvorie820
501/32zastavaná plocha a nádvorie10
501/33zastavaná plocha a nádvorie1 041
501/34zastavaná plocha a nádvorie9 411
501/35zastavaná plocha a nádvorie897
501/36zastavaná plocha a nádvorie1 270
501/37zastavaná plocha a nádvorie1 037
501/38zastavaná plocha a nádvorie724
501/39zastavaná plocha a nádvorie5 597
501/40zastavaná plocha a nádvorie4 263
501/41zastavaná plocha a nádvorie1 031
Spolu z katastrálneho územia Lažteky do katastrálneho územia Pliešovce76 274

Príloha č. 1b k nariadeniu vlády č. 157/2006 Z. z.

Obrázok 1

".


Čl. II

Toto nariadenie vlády nadobúda účinnosť 1. apríla 2015.


Robert Fico v. r.