Zákon č. 54/2015 Z. z.Zákon o občianskoprávnej zodpovednosti za jadrovú škodu a o jej finančnom krytí a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Čiastka 18/2015
Platnosť od 28.03.2015
Účinnosť od 01.01.2016
Redakčná poznámka

Tento zákon nadobúda účinnosť 30. marca 2015 okrem čl. I, III a IV, ktoré nadobúdajú účinnosť 1. januára 2016.