Opatrenie č. 46/2015 Z. z.Opatrenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky, ktorým sa mení opatrenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 338/2014 Z. z., ktorým sa ustanovuje vzor ponukového listu

Čiastka 16/2015
Platnosť od 14.03.2015
Účinnosť od 15.03.2015 do31.07.2015
Zrušený 157/2015 Z. z.

OBSAH

46

OPATRENIE

Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky

z 9. marca 2015,

ktorým sa mení opatrenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 338/2014 Z. z., ktorým sa ustanovuje vzor ponukového listu

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky podľa § 46c ods. 3 zákona č. 43/2004 Z. z. o starobnom dôchodkovom sporení a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 183/2014 Z. z. ustanovuje:


Čl. I

Opatrenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 338/2014 Z. z., ktorým sa ustanovuje vzor ponukového listu, sa mení takto:

1. Prílohy č. 3 a 4 vrátane nadpisov znejú:

„Príloha č. 3 k opatreniu č. 338/2014 Z. z.

VZOR

(časť ponukového listu)

príloha 03

Vysvetlivky:

1) Uvádza sa suma uvedená v certifikáte podľa § 45 ods. 1 zákona.

2) Uvádza sa ročná percentuálna miera zvyšovania dôchodku podľa § 42 zákona.

3) V tabuľke sa uvádzajú ponuky doživotného dôchodku. Tento údaj sa uvádza pred lomkou. Za lomkou sa uvádza percentuálna výška garantovaného výnosu z umiestnenia prostriedkov technických rezerv použitá pri výpočte mesačnej sumy dôchodku. Ak suma uvedená v certifikáte podľa § 45 ods. 1 zákona nepostačuje na vyhotovenie ponuky doživotného dôchodku, uvedie sa v danom políčku tabuľky „N/A“. Poistitelia sa v tabuľke uvádzajú v abecednom poradí.

4) Uvádza sa deň, do ktorého platí záväznosť predložených ponúk.

5) Veta „Na zakúpenie doživotného dôchodku musíte v tomto prípade použiť celú Vašu nasporenú sumu.“ sa neuvádza, ak sa sporiteľovi zasiela príloha č. 4 alebo príloha č. 5.

6) Uvádza sa alfanumerický kód ponúk doživotného dôchodku vygenerovaný centrálnym informačným ponukovým systémom.

Príloha č. 4 k opatreniu č. 338/2014 Z. z.

VZOR

(časť ponukového listu)

príloha 04

Vysvetlivky:

1) Slovné spojenie „dočasný dôchodok a / alebo“ sa uvedie iba vtedy, ak niektorý z poistiteľov sporiteľovi vyhotoví ponuku dočasného dôchodku.

2) Uvádza sa minimálna suma doživotného dôchodku, ktorú si sporiteľ musí zakúpiť na to, aby splnil podmienku podľa § 33 ods. 2 písm. a) zákona alebo podľa § 33a ods. 2 písm. a) zákona.

3) Slovné spojenie „dočasný dôchodok alebo“ sa uvedie iba vtedy, ak niektorý z poistiteľov sporiteľovi vyhotoví ponuku dočasného dôchodku.

4) Čiarka a slovné spojenie „prípadne použiť časť tejto sumy na dočasný dôchodok a časť na programový výber“ sa uvedie iba vtedy, ak niektorý z poistiteľov sporiteľovi vyhotoví ponuku dočasného dôchodku.

5) Uvádza sa ročná percentuálna miera zvyšovania dôchodku podľa § 42 zákona.

6) V tabuľke sa uvádza nasporená suma, ktorá je potrebná na vyhotovenie ponuky doživotného dôchodku, v sume potrebnej na splnenie podmienky podľa § 33 ods. 2 písm. a) zákona alebo podľa § 33a ods. 2 písm. a) zákona. Tento údaj sa uvedie pred lomkou. Za lomkou sa uvedie rozdiel sumy uvedenej v certifikáte podľa § 45 ods. 1 zákona a sumy podľa prvej vety (údaj pred lomkou). Ak suma uvedená v certifikáte podľa § 45 ods. 1 zákona nepostačuje na vyhotovenie ponuky doživotného dôchodku v sume potrebnej na splnenie podmienky podľa § 33 ods. 2 písm. a) zákona alebo podľa § 33a ods. 2 písm. a) zákona, uvedie sa v danom políčku tabuľky „N/A“. Poistitelia sa v tabuľke uvádzajú v abecednom poradí.

7) Časť vzoru za vysvetlivkou sa uvádza len vtedy, ak suma doživotného dôchodku, ktorá je potrebná na splnenie podmienky podľa § 33 ods. 2 písm. a) zákona alebo podľa § 33a ods. 2 písm. a) zákona, je nižšia ako najvyššia zo súm doživotných dôchodkov, ktoré poistitelia zaevidovali podľa § 46e ods. 8 zákona. V tomto prípade sa neuvádza časť vzoru pred vysvetlivkou číslo 7.

8) V tabuľke sa uvádzajú tieto tri sumy oddelené lomkou v tomto poradí:

a) suma najnižšieho doživotného dôchodku, ktorý poistiteľ zaevidoval podľa § 46e ods. 8 zákona; ak suma najnižšieho doživotného dôchodku, ktorú poistiteľ zaevidoval podľa § 46e ods. 8 zákona je nižšia ako suma doživotného dôchodku, ktorá je potrebná na splnenie podmienky podľa § 33 ods. 2 písm. a) zákona alebo podľa § 33a ods. 2 písm. a) zákona, uvedie sa suma doživotného dôchodku, ktorá je potrebná na splnenie podmienky podľa § 33 ods. 2 písm. a) zákona alebo podľa § 33a ods. 2 písm. a) zákona,

b) nasporená suma, ktorá je potrebná na vyhotovenie ponuky doživotného dôchodku v sume podľa písmena a),

c) rozdiel sumy uvedenej v certifikáte podľa § 45 ods. 1 zákona a sumy podľa písmena b).

Ak suma uvedená v certifikáte podľa § 45 ods. 1 zákona nepostačuje na vyhotovenie ponuky doživotného dôchodku v sume najnižšieho doživotného dôchodku, ktorý poistiteľ zaevidoval podľa § 46e ods. 8 zákona, uvedie sa v danom políčku tabuľky „N/A“. Poistitelia sa v tabuľke uvádzajú v abecednom poradí.“.

2. Prílohy č. 6 až 16 vrátane nadpisov znejú:

„Príloha č. 6 k opatreniu č. 338/2014 Z. z.

VZOR

(časť ponukového listu)

príloha 06

Vysvetlivky:

1) Uvádza sa rozdiel sumy uvedenej v certifikáte podľa § 45 ods. 1 zákona a sumy, ktorá je potrebná na zakúpenie najlacnejšieho doživotného dôchodku, potrebného na splnenie podmienky podľa § 33 ods. 2 zákona.

2) V tabuľke sa uvádzajú ponuky dočasného dôchodku určené poistiteľom zo sumy podľa vysvetlivky číslo 1. Tento údaj sa uvádza pred lomkou. Za lomkou sa uvádza percentuálna výška garantovaného výnosu z umiestnenia prostriedkov technických rezerv použitá pri výpočte mesačnej sumy dôchodku. Ak suma uvedená v certifikáte podľa § 45 ods. 1 zákona nepostačuje na vyhotovenie ponuky dočasného dôchodku, uvedie sa v danom políčku tabuľky „N/A“. Poistitelia sa v tabuľke uvádzajú v abecednom poradí.

3) Uvádza sa deň, do ktorého platí záväznosť predložených ponúk.

4) Uvádza sa alfanumerický kód ponúk dočasného dôchodku vygenerovaný centrálnym informačným ponukovým systémom.

Príloha č. 7 k opatreniu č. 338/2014 Z. z.

VZOR

(časť ponukového listu)

príloha 07

Vysvetlivky:

1) Uvádza sa rozdiel sumy uvedenej v certifikáte podľa § 45 ods. 1 zákona a sumy, ktorá je potrebná na zakúpenie najlacnejšieho doživotného dôchodku, potrebného na splnenie podmienky podľa § 33a ods. 2 zákona.

2) Uvádza sa deň, do ktorého platí záväznosť predložených ponúk.

3) V tabuľke sa uvádzajú dôchodkové správcovské spoločnosti, ktoré záväzne ponúkli sporiteľovi vyplácanie dôchodku programovým výberom spolu s uvedením ich telefónneho čísla a webového sídla. Dôchodkové správcovské spoločnosti sa v tabuľke uvádzajú v abecednom poradí.

4) Uvádza sa alfanumerický kód ponúk dôchodku vyplácaného programovým výberom vygenerovaný centrálnym informačným ponukovým systémom.

5) Uvádza sa rozdiel sumy uvedenej v certifikáte podľa § 45 ods. 1 zákona a sumy, ktorá je potrebná na zakúpenie najlacnejšieho doživotného dôchodku, potrebného na splnenie podmienky podľa § 33a ods. 2 zákona.

6) Uvádza sa ročná percentuálna výška aktuálnej technickej úrokovej miery (TÚM).

7) Uvádza sa mesačná suma dôchodku vyplácaného programovým výberom po dobu 5 rokov, vypočítaná z maximálnej sumy na programový výber za predpokladu konštantného zhodnotenia majetku dôchodkového fondu na úrovni aktuálnej TÚM.

8) Uvádza sa mesačná suma dôchodku vyplácaného programovým výberom po dobu 7 rokov, vypočítaná z maximálnej sumy na programový výber za predpokladu konštantného zhodnotenia majetku dôchodkového fondu na úrovni aktuálnej TÚM.

9) Uvádza sa mesačná suma dôchodku vyplácaného programovým výberom po dobu 10 rokov, vypočítaná z maximálnej sumy na programový výber za predpokladu konštantného zhodnotenia majetku dôchodkového fondu na úrovni aktuálnej TÚM.

Príloha č. 8 k opatreniu č. 338/2014 Z. z.

VZOR

(časť ponukového listu)

príloha 08

Vysvetlivky:

1) Ak bola sporiteľovi vyhotovená ponuka na doživotný dôchodok a spĺňa podmienky na vyplácanie dočasného dôchodku podľa § 33 ods. 2 zákona a podmienky na vyplácanie dôchodku programovým výberom podľa § 33a ods. 2 zákona, uvádza sa rozdiel sumy uvedenej v certifikáte podľa § 45 ods. 1 zákona a sumy, ktorá je potrebná na zakúpenie najlacnejšieho doživotného dôchodku, potrebného na splnenie podmienky podľa § 33a ods. 2 zákona. Ak je sporiteľ poberateľom doživotného dôchodku a spĺňa podmienky na vyplácanie dočasného dôchodku podľa § 33 ods. 2 zákona a podmienky na vyplácanie dôchodku programovým výberom podľa § 33a ods. 2 zákona, uvádza sa suma uvedená v certifikáte podľa § 45 ods. 1 zákona.

2) Uvádza sa deň, do ktorého platí záväznosť predložených ponúk.

3) V tabuľke sa uvádzajú všetky dôchodkové správcovské spoločnosti, ktoré záväzne ponúkli sporiteľovi vyplácanie dôchodku programovým výberom spolu s uvedením ich telefónneho čísla a webového sídla. Dôchodkové správcovské spoločnosti sa v tabuľke uvádzajú v abecednom poradí.

4) Uvádza sa alfanumerický kód ponúk dôchodku vyplácaného programovým výberom vygenerovaný centrálnym informačným ponukovým systémom.

Príloha č. 9 k opatreniu č. 338/2014 Z. z.

VZOR

(časť ponukového listu)

príloha 09

Vysvetlivky:

1) Uvádza sa rozdiel sumy uvedenej v certifikáte podľa § 45 ods. 1 zákona a sumy, ktorá je potrebná na zakúpenie najlacnejšieho doživotného dôchodku, potrebného na splnenie podmienky podľa § 33a ods. 2 zákona.

2) Uvádza sa deň, do ktorého platí záväznosť predložených ponúk.

3) V tabuľke sa uvádzajú všetky dôchodkové správcovské spoločnosti, ktoré záväzne ponúkli sporiteľovi vyplácanie dôchodku programovým výberom spolu s uvedením ich telefónneho čísla a webového sídla. Dôchodkové správcovské spoločnosti sa v tabuľke uvádzajú v abecednom poradí.

4) Uvádza sa alfanumerický kód ponúk dôchodku vyplácaného programovým výberom vygenerovaný centrálnym informačným ponukovým systémom.

5) Uvádza sa rozdiel sumy uvedenej v certifikáte podľa § 45 ods. 1 zákona a sumy, ktorá je potrebná na zakúpenie najlacnejšieho doživotného dôchodku, potrebného na splnenie podmienky podľa § 33a ods. 2 zákona.

6) Uvádza sa ročná percentuálna výška aktuálnej technickej úrokovej miery (TÚM).

7) Uvádza sa mesačná suma dôchodku vyplácaného programovým výberom po dobu 5 rokov, vypočítaná z maximálnej sumy na programový výber za predpokladu konštantného zhodnotenia majetku dôchodkového fondu na úrovni aktuálnej TÚM.

8) Uvádza sa mesačná suma dôchodku vyplácaného programovým výberom po dobu 7 rokov, vypočítaná z maximálnej sumy na programový výber za predpokladu konštantného zhodnotenia majetku dôchodkového fondu na úrovni aktuálnej TÚM.

9) Uvádza sa mesačná suma dôchodku vyplácaného programovým výberom po dobu 10 rokov, vypočítaná z maximálnej sumy na programový výber za predpokladu konštantného zhodnotenia majetku dôchodkového fondu na úrovni aktuálnej TÚM.

Príloha č. 10 k opatreniu č. 338/2014 Z. z.

VZOR

(časť ponukového listu)

príloha 10

Vysvetlivky:

1) Ak bola sporiteľovi vyhotovená ponuka na doživotný dôchodok a spĺňa podmienky na vyplácanie dočasného dôchodku podľa § 33 ods. 2 zákona a podmienky na vyplácanie dôchodku programovým výberom podľa § 33a ods. 2 zákona, uvádza sa rozdiel sumy uvedenej v certifikáte podľa § 45 ods. 1 zákona a sumy, ktorá je potrebná na zakúpenie najlacnejšieho doživotného dôchodku, potrebného na splnenie podmienky podľa § 33a ods. 2 zákona. Ak je sporiteľ poberateľom doživotného dôchodku a spĺňa podmienky na vyplácanie dočasného dôchodku podľa § 33 ods. 2 zákona a podmienky na vyplácanie dôchodku programovým výberom podľa § 33a ods. 2 zákona, uvádza sa suma uvedená v certifikáte podľa § 45 ods. 1 zákona.

2) Uvádza sa deň, do ktorého platí záväznosť predložených ponúk.

3) V tabuľke sa uvádzajú všetky dôchodkové správcovské spoločnosti, ktoré záväzne ponúkli sporiteľovi vyplácanie dôchodku programovým výberom spolu s uvedením ich telefónneho čísla a webového sídla. Dôchodkové správcovské spoločnosti sa v tabuľke uvádzajú v abecednom poradí.

4) Uvádza sa alfanumerický kód ponúk dôchodku vyplácaného programovým výberom vygenerovaný centrálnym informačným ponukovým systémom.

Príloha č. 11 k opatreniu č. 338/2014 Z. z.

VZOR

(časť ponukového listu)

príloha 11

Vysvetlivky:

1) Uvádza sa rozdiel sumy uvedenej v certifikáte podľa § 45 ods. 1 zákona a sumy, ktorá je potrebná na zakúpenie najlacnejšieho doživotného dôchodku, potrebného na splnenie podmienky podľa § 33 ods. 2 zákona.

2) V tabuľke sa uvádzajú ponuky dočasného dôchodku určené poistiteľom zo sumy podľa vysvetlivky číslo 1. Tento údaj sa uvádza pred lomkou. Za lomkou sa uvádza percentuálna výška garantovaného výnosu z umiestnenia prostriedkov technických rezerv použitá pri výpočte mesačnej sumy dôchodku. Ak suma uvedená v certifikáte podľa § 45 ods. 1 zákona nepostačuje na vyhotovenie ponuky dočasného dôchodku, uvedie sa v danom políčku tabuľky „N/A“. Poistitelia sa v tabuľke uvádzajú v abecednom poradí.

3) Uvádza sa deň, do ktorého platí záväznosť predložených ponúk.

4) Uvádza sa alfanumerický kód ponúk dočasného dôchodku vygenerovaný centrálnym informačným ponukovým systémom.

5) Uvádza sa pracovný deň, ktorý nasleduje po dni, do ktorého platí záväznosť predložených ponúk.

6) Uvádza sa názov sporiteľovej dôchodkovej správcovskej spoločnosti spolu s uvedením jej telefónneho čísla a webového sídla.

7) Uvádza sa rozdiel sumy uvedenej v certifikáte podľa § 45 ods. 1 zákona a sumy, ktorá je potrebná na zakúpenie najlacnejšieho doživotného dôchodku, potrebného na splnenie podmienky podľa § 33a ods. 2 zákona.

8) Uvádza sa ročná percentuálna výška aktuálnej technickej úrokovej miery (TÚM).

9) Uvádza sa mesačná suma dôchodku vyplácaného programovým výberom po dobu 5 rokov, vypočítaná z maximálnej sumy na programový výber za predpokladu konštantného zhodnotenia majetku dôchodkového fondu na úrovni aktuálnej TÚM.

10) Uvádza sa mesačná suma dôchodku vyplácaného programovým výberom po dobu 7 rokov, vypočítaná z maximálnej sumy na programový výber za predpokladu konštantného zhodnotenia majetku dôchodkového fondu na úrovni aktuálnej TÚM.

11) Uvádza sa mesačná suma dôchodku vyplácaného programovým výberom po dobu 10 rokov, vypočítaná z maximálnej sumy na programový výber za predpokladu konštantného zhodnotenia majetku dôchodkového fondu na úrovni aktuálnej TÚM.

Príloha č. 12 k opatreniu č. 338/2014 Z. z.

VZOR

(časť ponukového listu)

príloha 12

Vysvetlivky:

1) Uvádza sa suma uvedená v druhom alebo ďalšom certifikáte podľa § 45 ods. 1 zákona, inak povedané suma, ktorá zostala po zakúpení doživotného dôchodku na osobnom dôchodkovom účte.

2) V tabuľke sa uvádzajú ponuky dočasného dôchodku. Tento údaj sa uvádza pred lomkou. Za lomkou sa uvádza percentuálna výška garantovaného výnosu z umiestnenia prostriedkov technických rezerv použitá pri výpočte mesačnej sumy dôchodku. Ak suma uvedená v certifikáte podľa § 45 ods. 1 zákona nepostačuje na vyhotovenie ponuky dočasného dôchodku, uvedie sa v danom políčku tabuľky „N/A“. Poistitelia sa v tabuľke uvádzajú v abecednom poradí.

3) Uvádza sa deň, do ktorého platí záväznosť predložených ponúk.

4) Uvádza sa alfanumerický kód ponúk dočasného dôchodku vygenerovaný centrálnym informačným ponukovým systémom.

Príloha č. 13 k opatreniu č. 338/2014 Z. z.

VZOR

(časť ponukového listu)

príloha 13

Vysvetlivky:

1) Uvádza sa suma uvedená v certifikáte podľa § 45 ods. 1 zákona.

2) V tabuľke sa uvádzajú ponuky dočasného dôchodku. Tento údaj sa uvádza pred lomkou. Za lomkou sa uvádza percentuálna výška garantovaného výnosu z umiestnenia prostriedkov technických rezerv použitá pri výpočte mesačnej sumy dôchodku. Ak suma uvedená v certifikáte podľa § 45 ods. 1 zákona nepostačuje na vyhotovenie ponuky dočasného dôchodku, uvedie sa v danom políčku tabuľky „N/A“. Poistitelia sa v tabuľke uvádzajú v abecednom poradí.

3) Uvádza sa deň, do ktorého platí záväznosť predložených ponúk.

4) Uvádza sa alfanumerický kód ponúk dočasného dôchodku vygenerovaný centrálnym informačným ponukovým systémom.

Príloha č. 14 k opatreniu č. 338/2014 Z. z.

VZOR

(časť ponukového listu)

príloha 14

Vysvetlivky:

1) Uvádza sa suma uvedená v certifikáte podľa § 45 ods. 1 zákona.

2) Uvádza sa deň, do ktorého platí záväznosť predložených ponúk.

3) V tabuľke sa uvádzajú všetky dôchodkové správcovské spoločnosti, ktoré záväzne ponúkli sporiteľovi vyplácanie dôchodku programovým výberom spolu s uvedením ich telefónneho čísla a webového sídla. Dôchodkové správcovské spoločnosti sa v tabuľke uvádzajú v abecednom poradí.

4) Uvádza sa alfanumerický kód ponúk dôchodku vyplácaného programovým výberom vygenerovaný centrálnym informačným ponukovým systémom.

5) Uvádza sa suma uvedená v certifikáte podľa § 45 ods. 1 zákona.

6) Uvádza sa ročná percentuálna výška aktuálnej technickej úrokovej miery (TÚM).

7) Uvádza sa výška mesačnej sumy dôchodku vyplácaného programovým výberom po dobu 5 rokov, vypočítaná zo sumy uvedenej v certifikáte podľa § 45 ods. 1 zákona za predpokladu konštantného zhodnotenia majetku dôchodkového fondu na úrovni aktuálnej TÚM.

8) Uvádza sa výška mesačnej sumy dôchodku vyplácaného programovým výberom po dobu 7 rokov, vypočítaná zo sumy uvedenej v certifikáte podľa § 45 ods. 1 zákona za predpokladu konštantného zhodnotenia majetku dôchodkového fondu na úrovni aktuálnej TÚM.

9) Uvádza sa výška mesačnej sumy dôchodku vyplácaného programovým výberom po dobu 10 rokov, vypočítaná zo sumy uvedenej v certifikáte podľa § 45 ods. 1 zákona za predpokladu konštantného zhodnotenia majetku dôchodkového fondu na úrovni aktuálnej TÚM.

Príloha č. 15 k opatreniu č. 338/2014 Z. z.

VZOR

(časť ponukového listu)

príloha 15

Vysvetlivky:

1) Uvádza sa suma uvedená v certifikáte podľa § 45 ods. 1 zákona.

2) Uvádza sa deň, do ktorého platí záväznosť predložených ponúk.

3) V tabuľke sa uvádzajú všetky dôchodkové správcovské spoločnosti, ktoré záväzne ponúkli sporiteľovi vyplácanie dôchodku programovým výberom spolu s uvedením ich telefónneho čísla a webového sídla. Dôchodkové správcovské spoločnosti sa v tabuľke uvádzajú v abecednom poradí.

4) Uvádza sa alfanumerický kód ponúk dôchodku vyplácaného programovým výberom vygenerovaný centrálnym informačným ponukovým systémom.

5) Uvádza sa suma uvedená v certifikáte podľa § 45 ods. 1 zákona.

6) Uvádza sa ročná percentuálna výška aktuálnej technickej úrokovej miery (TÚM).

7) Uvádza sa výška mesačnej sumy dôchodku vyplácaného programovým výberom po dobu 5 rokov, vypočítaná zo sumy uvedenej v certifikáte podľa § 45 ods. 1 zákona za predpokladu konštantného zhodnotenia majetku dôchodkového fondu na úrovni aktuálnej TÚM.

8) Uvádza sa výška mesačnej sumy dôchodku vyplácaného programovým výberom po dobu 7 rokov, vypočítaná zo sumy uvedenej v certifikáte podľa § 45 ods. 1 zákona za predpokladu konštantného zhodnotenia majetku dôchodkového fondu na úrovni aktuálnej TÚM.

9) Uvádza sa výška mesačnej sumy dôchodku vyplácaného programovým výberom po dobu 10 rokov, vypočítaná zo sumy uvedenej v certifikáte podľa § 45 ods. 1 zákona za predpokladu konštantného zhodnotenia majetku dôchodkového fondu na úrovni aktuálnej TÚM.

Príloha č. 16 k opatreniu č. 338/2014 Z. z.

VZOR

(časť ponukového listu)

príloha 16

Vysvetlivky:

1) Uvádza sa suma uvedená v certifikáte podľa § 45 ods. 1 zákona.

2) V tabuľke sa uvádzajú ponuky dočasného dôchodku. Tento údaj sa uvádza pred lomkou. Za lomkou sa uvádza percentuálna výška garantovaného výnosu z umiestnenia prostriedkov technických rezerv použitá pri výpočte mesačnej sumy dôchodku. Ak suma uvedená v certifikáte podľa § 45 ods. 1 zákona nepostačuje na vyhotovenie ponuky dočasného dôchodku, uvedie sa v danom políčku tabuľky „N/A“. Poistitelia sa v tabuľke uvádzajú v abecednom poradí.

3) Uvádza sa deň, do ktorého platí záväznosť predložených ponúk.

4) Uvádza sa alfanumerický kód ponúk dočasného dôchodku vygenerovaný centrálnym informačným ponukovým systémom.

5) Uvádza sa pracovný deň, ktorý nasleduje po dni, do ktorého platí záväznosť predložených ponúk.

6) Uvádza sa názov sporiteľovej dôchodkovej správcovskej spoločnosti spolu s uvedením jej telefónneho čísla a webového sídla.

7) Uvádza sa suma uvedená v certifikáte podľa § 45 ods. 1 zákona.

8) Uvádza sa ročná percentuálna výška aktuálnej technickej úrokovej miery (TÚM).

9) Uvádza sa výška mesačnej sumy dôchodku vyplácaného programovým výberom po dobu 5 rokov, vypočítaná zo sumy uvedenej v certifikáte podľa § 45 ods. 1 zákona za predpokladu konštantného zhodnotenia majetku dôchodkového fondu na úrovni aktuálnej TÚM.

10) Uvádza sa výška mesačnej sumy dôchodku vyplácaného programovým výberom po dobu 7 rokov, vypočítaná zo sumy uvedenej v certifikáte podľa § 45 ods. 1 zákona za predpokladu konštantného zhodnotenia majetku dôchodkového fondu na úrovni aktuálnej TÚM.

11) Uvádza sa výška mesačnej sumy dôchodku vyplácaného programovým výberom po dobu 10 rokov, vypočítaná zo sumy uvedenej v certifikáte podľa § 45 ods. 1 zákona za predpokladu konštantného zhodnotenia majetku dôchodkového fondu na úrovni aktuálnej TÚM.“.

3. Príloha č. 18 vrátane nadpisu znie:

„Príloha č. 18 k opatreniu č. 338/2014 Z. z.

VZOR

príloha 18

Vysvetlivky:

1) Namiesto slov „Údaje o sporiteľovi“ sa uvádza meno a priezvisko sporiteľa spolu s adresou na zaslanie ponukového listu, ktorú si sporiteľ určil v žiadosti o dôchodok.

2) Uvádza sa identifikačné číslo sociálneho zabezpečenia sporiteľa.

3) Uvádza sa suma uvedená v certifikáte podľa § 45 ods. 1 zákona.

4) Uvádza sa názov sporiteľovej dôchodkovej správcovskej spoločnosti spolu s uvedením jej telefónneho čísla a webového sídla.

5) Tabuľka sa umiestni tak, aby sa ľavý horný roh tabuľky nachádzal 44mm od horného okraja strany a 13mm od ľavého okraja strany.“.

4. Príloha č. 20 vrátane nadpisu znie:

„Príloha č. 20 k opatreniu č. 338/2014 Z. z.

VZOR

príloha 20

Vysvetlivky:

1) Namiesto slov „Údaje o sporiteľovi“ sa uvádza meno a priezvisko sporiteľa spolu s adresou na zaslanie ponukového listu, ktorú si sporiteľ určil v žiadosti o dôchodok.

2) Uvádza sa identifikačné číslo sociálneho zabezpečenia sporiteľa.

3) Uvádza sa suma uvedená v certifikáte podľa § 45 ods. 1 zákona.

4) Uvádza sa názov sporiteľovej dôchodkovej správcovskej spoločnosti spolu s uvedením jej telefónneho čísla a webového sídla.

5) Tabuľka sa umiestni tak, aby sa ľavý horný roh tabuľky nachádzal 44mm od horného okraja strany a 13mm od ľavého okraja strany.“.

5. Prílohy č. 22 a 23 vrátane nadpisov znejú:

„Príloha č. 22 k opatreniu č. 338/2014 Z. z.

VZOR

(časť ponukového listu)

príloha 22

Vysvetlivky:

1) Uvádza sa rozdiel sumy uvedenej v certifikáte podľa § 45 ods. 1 zákona a sumy, ktorá je potrebná na zakúpenie najlacnejšieho doživotného dôchodku, potrebného na splnenie podmienky podľa § 33 ods. 2 zákona.

2) Odsek sa uvádza len vtedy, ak bola sporiteľovi vyhotovená ponuka na doživotný dôchodok a spĺňa podmienky na vyplácanie dočasného dôchodku podľa § 33 ods. 2 zákona a podmienky na vyplácanie dôchodku programovým výberom podľa § 33a ods. 2 zákona, ale žiadny poistiteľ nevyhotovil ponuku na dočasný dôchodok a žiadna dôchodková správcovská spoločnosť neponúkla vyplácanie dôchodku programovým výberom.

3) Uvádza sa suma uvedená v certifikáte podľa § 45 ods. 1 zákona.

4) Odsek sa uvádza len vtedy, ak je sporiteľ poberateľom doživotného dôchodku a spĺňa podmienky na vyplácanie dočasného dôchodku podľa § 33 ods. 2 zákona a podmienky na vyplácanie dôchodku programovým výberom podľa § 33a ods. 2 zákona, ale žiadny poistiteľ nevyhotovil ponuku na dočasný dôchodok a žiadna dôchodková správcovská spoločnosť neponúkla vyplácanie dôchodku programovým výberom.

5) Uvádza sa názov sporiteľovej dôchodkovej správcovskej spoločnosti spolu s uvedením jej telefónneho čísla a webového sídla.

Príloha č. 23 k opatreniu č. 338/2014 Z. z.

VZOR

(časť ponukového listu)

príloha 23

Vysvetlivky:

1) V tabuľke sa uvádzajú ponuky dočasného dôchodku. Tento údaj sa uvádza pred lomkou. Za lomkou sa uvádza percentuálna výška garantovaného výnosu z umiestnenia prostriedkov technických rezerv použitá pri výpočte mesačnej sumy dôchodku. Poistitelia sa v tabuľke uvádzajú v abecednom poradí.

2) Uvádza sa deň, do ktorého platí záväznosť predložených ponúk.

3) Uvádza sa alfanumerický kód ponúk dočasného dôchodku v režime malej nasporenej sumy vygenerovaný centrálnym informačným ponukovým systémom.“.

6. Príloha č. 25 vrátane nadpisu znie:

„Príloha č. 25 k opatreniu č. 338/2014 Z. z.

VZOR

(časť ponukového listu)

príloha 25

Vysvetlivky:

1) V tabuľke sa uvádzajú ponuky dočasného dôchodku. Tento údaj sa uvádza pred lomkou. Za lomkou sa uvádza percentuálna výška garantovaného výnosu z umiestnenia prostriedkov technických rezerv použitá pri výpočte mesačnej sumy dôchodku. Poistitelia sa v tabuľke uvádzajú v abecednom poradí.

2) Uvádza sa deň, do ktorého platí záväznosť predložených ponúk.

3) V tabuľke sa uvádzajú všetky dôchodkové správcovské spoločnosti, ktoré záväzne ponúkli sporiteľovi vyplácanie dôchodku programovým výberom spolu s uvedením ich telefónneho čísla a webového sídla. Dôchodkové správcovské spoločnosti sa v tabuľke uvádzajú v abecednom poradí.

4) Uvádza sa deň, do ktorého platí záväznosť predložených ponúk.

5) Uvádza sa suma podľa § 46e ods. 9 zákona.

6) Uvádza sa alfanumerický kód ponúk dôchodku vyplácaného v režime malej nasporenej sumy vygenerovaný centrálnym informačným ponukovým systémom.“.

7. Prílohy č. 27 až 36 vrátane nadpisov znejú:

„Príloha č. 27 k opatreniu č. 338/2014 Z. z.

VZOR

(časť ponukového listu)

príloha 27

Príloha č. 28 k opatreniu č. 338/2014 Z. z.

VZOR

(časť ponukového listu)

príloha 28

Príloha č. 29 k opatreniu č. 338/2014 Z. z.

VZOR

(časť ponukového listu)

príloha 29

Príloha č. 30 k opatreniu č. 338/2014 Z. z.

VZOR

(časť ponukového listu)

príloha 30

Príloha č. 31 k opatreniu č. 338/2014 Z. z.

VZOR

(časť ponukového listu)

príloha 31

Príloha č. 32 k opatreniu č. 338/2014 Z. z.

VZOR

(časť ponukového listu)

príloha 32

Príloha č. 33 k opatreniu č. 338/2014 Z. z.

VZOR

(časť ponukového listu)

príloha 33

Príloha č. 34 k opatreniu č. 338/2014 Z. z.

VZOR

(časť ponukového listu)

príloha 34

Príloha č. 35 k opatreniu č. 338/2014 Z. z.

VZOR

(časť ponukového listu)

príloha 35

Príloha č. 36 k opatreniu č. 338/2014 Z. z.

VZOR

(časť ponukového listu)

príloha 36

Vysvetlivky:

1) Uvádzajú sa kontaktné údaje a to názov inštitúcie, telefónne číslo a webové sídlo Sociálnej poisťovne, dôchodkových správcovských spoločností, poistiteľov, ktorí ponúkajú výplatu dôchodkov podľa zákona. Dôchodkové správcovské spoločnosti a poistitelia v kontaktných údajoch sú zoradené v abecednom poradí. Ako prvé sa uvádzajú kontaktné údaje dôchodkových správcovských spoločností.“.


Čl. II

Toto opatrenie nadobúda účinnosť 15. marca 2015.


Ján Richter v. r.