Vyhláška č. 449/2015 Z. z.Vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 543/2005 Z. z. o Spravovacom a kancelárskom poriadku pre okresné súdy, krajské súdy, Špeciálny súd a vojenské súdy v znení neskorších predpisov

Čiastka 121/2015
Platnosť od 31.12.2015
Účinnosť od 01.01.2016

449

VYHLÁŠKA

Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky

zo 17. decembra 2015,

ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 543/2005 Z. z. o Spravovacom a kancelárskom poriadku pre okresné súdy, krajské súdy, Špeciálny súd a vojenské súdy v znení neskorších predpisov

Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa § 374 ods. 1 zákona č. 99/1963 Zb. Občiansky súdny poriadok v znení neskorších predpisov, § 92 ods. 1 zákona č. 757/2004 Z. z. o súdoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a § 561 ods. 1 zákona č. 301/2005 Z. z. Trestný poriadok ustanovuje:


Čl. I

Vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 543/2005 Z. z. o Spravovacom a kancelárskom poriadku pre okresné súdy, krajské súdy, Špeciálny súd a vojenské súdy v znení vyhlášky č. 417/2006 Z. z., vyhlášky č. 120/2007 Z. z., vyhlášky č. 389/2008 Z. z., vyhlášky č. 11/2009 Z. z., vyhlášky č. 95/2009 Z. z., vyhlášky č. 450/2009 Z. z., vyhlášky č. 148/2011 Z. z., vyhlášky č. 94/2012 Z. z., vyhlášky č. 327/2012 Z. z., vyhlášky č. 105/2013 Z. z., vyhlášky č. 428/2013 Z. z., vyhlášky č. 334/2014 Z. z., vyhlášky č. 366/2014 Z. z., vyhlášky č. 84/2015 Z. z. a vyhlášky č. 222/2015 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:

1. V druhej časti tretej hlave nadpis druhého oddielu znie: „Rozhodovanie súdu pred začatím trestného stíhania, v prípravnom konaní, o predbežnom opatrení a o povolení súdu na výkon oprávnenia vo veci starostlivosti o maloletých“.

2. § 33 vrátane nadpisu znie:

㤠33

Rozhodovanie súdu o predbežnom opatrení a o povolení súdu na výkon oprávnenia vo veci starostlivosti o maloletých

Ustanovenia § 27 a 28 sa primerane použijú aj pri rozhodovaní súdu o predbežnom opatrení podľa osobitného predpisu16) a o povolení na výkon oprávnenia vo veci starostlivosti o maloletých podľa osobitného zákona.16a)“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 16a znie:

16a) § 179b Občianskeho súdneho poriadku v znení zákona č. 175/2015 Z. z.“.

3. Za § 33 sa vkladá nový tretí oddiel, ktorý vrátane nadpisu znie:

„Tretí oddiel

Kontrola výkonu rozhodnutia technickými prostriedkami

§ 33a

(1) Predseda príslušného krajského súdu na návrh probačného a mediačného úradníka vo funkcii vedúceho štátneho zamestnanca vypracuje rozvrh služieb, v ktorom určí potrebný počet probačných a mediačných úradníkov, ktorí budú mimo pracovného času v rámci služobnej pohotovosti zabezpečovať výkon kontroly rozhodnutia technickými prostriedkami; v rozvrhu služieb určí aj ďalších probačných a mediačných úradníkov na zastupovanie v mimoriadnych prípadoch, napríklad počas práceneschopnosti.

(2) Služobnú pohotovosť pre probačných a mediačných úradníkov podľa odseku 1 určí predseda krajského súdu v trvaní od skončenia pracovného času do začiatku pracovného času v nasledujúci deň a zabezpečí im prístup k priamej telefónnej linke.

(3) Probačný a mediačný úradník vo funkcii vedúceho štátneho zamestnanca oznámi operačnému stredisku číslo telefónnej linky, na ktorej sú určení probační a mediační úradníci počas služobnej pohotovosti dosiahnuteľní, prípadne určí ďalší spôsob zabezpečenia ich dosiahnuteľnosti podľa miestnych podmienok.

§ 33b

Postup pred nariadením kontroly výkonu rozhodnutia technickými prostriedkami

(1) Ak sa preskúmanie splnenia podmienok kontroly výkonu rozhodnutia technickými prostriedkami vykonáva v obvode súdu, ktorého sudca vydal pokyn na jeho vykonanie, pokyn sa bezodkladne pridelí probačnému a mediačnému úradníkovi tohto súdu.

(2) Ak sa preskúmanie splnenia podmienok kontroly výkonu rozhodnutia technickými prostriedkami vykonáva mimo obvodu súdu, ktorého sudca vydal pokyn na jeho vykonanie, pokyn sa bezodkladne odošle príslušnému súdu, kde sa pridelí probačnému a mediačnému úradníkovi. Ustanovenie § 190a sa nepoužije.

(3) Pri určovaní lehoty na vykonanie preskúmania splnenia podmienok kontroly výkonu rozhodnutia technickými prostriedkami sa prihliada na technické prostriedky, ktoré sa majú použiť, miestne podmienky a plynulosť konania.

§ 33c

Prerušenie a skončenie kontroly výkonu rozhodnutia technickými prostriedkami

Prerušenie a skončenie kontroly výkonu rozhodnutia technickými prostriedkami sa bezodkladne oznámi príslušnému probačnému a mediačnému úradníkovi.

§ 33d

Ak na základe výzvy probačného a mediačného úradníka nie je uhradená určená suma nákladov podľa osobitného predpisu,16b) probačný a mediačný úradník bezodkladne oznámi túto skutočnosť ministerstvu a súčasne mu predloží písomnosti potrebné na riadne uplatnenie pohľadávky.“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 16b znie:

16b) § 26 zákona č. 78/2015 Z. z. o kontrole výkonu niektorých rozhodnutí technickými prostriedkami a o zmene a doplnení niektorých zákonov.“.

Doterajší tretí až deviaty oddiel sa označujú ako štvrtý až desiaty oddiel.

4. § 62a vrátane nadpisu znie:

㤠62a

Vyznačovanie vykonateľnosti

Primerane ako v § 62 sa postupuje aj v prípade vyznačovania vykonateľnosti na prvopise rozhodnutia. Vykonateľnosť na predbežnom opatrení podľa osobitného predpisu16) vyznačí vždy sudca, ktorý predbežné opatrenie nariadil, aj s vyznačením hodiny a minúty, kedy sa tak stalo. Vykonateľnosť na uznesení o povolení súdu na výkon oprávnenia vo veci starostlivosti o maloletých podľa osobitného predpisu16a) s uvedením hodiny a minúty doručenia uznesenia vyznačí vždy sudca, ktorý uznesenie vydal, bezprostredne po tom, ako ho doručil orgánu sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately podľa osobitného predpisu.22aa)“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 22aa znie:

22aa) § 179b ods. 3 Občianskeho súdneho poriadku v znení zákona č. 175/2015 Z. z.“.

5. § 76 sa dopĺňa odsekom 10, ktorý znie:

(10) Informácia o poškodenom alebo svedkovi zasielaná ústavu na výkon väzby v nariadení výkonu trestu odňatia slobody alebo ústavu, v ktorom odsúdený vykonáva trest odňatia slobody podľa osobitného predpisu,40c) obsahuje najmä údaje o telefónnom čísle, e-mailovom kontakte a adrese pobytu poškodeného alebo svedka.“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 40c znie:

40c) § 408 ods. 5 Trestného poriadku.“.

6. Za § 78a sa vkladá § 78aa, ktorý vrátane nadpisu znie:

㤠78aa

Premena zvyšku trestu odňatia slobody na trest domáceho väzenia

Po doručení návrhu riaditeľa ústavu na výkon trestu odňatia slobody na premenu zvyšku trestu odňatia slobody na trest domáceho väzenia príslušnému súdu, a ak sú splnené podmienky podľa § 65a ods. 1 písm. a) až f) Trestného zákona, predseda senátu vydá pokyn na preskúmanie splnenia podmienok výkonu kontroly technickými prostriedkami (§ 33b).“.

7. V § 79 ods. 1 sa slová „úradný záznam“ nahrádzajú slovami „písomnú správu, ktorej rovnopis odovzdá proti podpisu odsúdenému“.

8. V § 79 ods. 3 sa slová „úradný záznam“ nahrádzajú slovami „písomnú správu“.

9. V § 79a sa vypúšťa odsek 1.

Doterajšie odseky 2 a 3 sa označujú ako odseky 1 a 2.

10. V § 79a ods. 2 sa slovo „pripraví“ nahrádza slovom „pripravuje“ a za slová „rozhodnutie o“ sa vkladajú slová „prerušení výkonu trestu domáceho väzenia a o“.

11. Nadpis nad § 91 znie: „Výchovné opatrenia, náhradná starostlivosť a sledovanie spôsobu výkonu funkcie opatrovníka osôb pozbavených spôsobilosti na právne úkony alebo obmedzených v spôsobilosti na právne úkony a dohľad nad správou ich majetku“.

12. § 91 a 92 znejú:

㤠91

(1) Ak je to potrebné v záujme maloletého dieťaťa, súd môže vyzvať orgán sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately, príslušné zariadenie, ak je v ňom maloleté dieťa umiestnené, obec, školu alebo neštátny subjekt, aby mu v lehotách, ktoré určí, predkladali správy o maloletom dieťati zamerané najmä na účinnosť uloženého výchovného opatrenia vo vzťahu k dôvodu, pre ktorý bolo uložené s prípadným odporúčaním na zrušenie uloženého výchovného opatrenia, ak už splnilo svoj účel, alebo s odporúčaním na opakované uloženie toho istého výchovného opatrenia alebo na uloženie iného vhodného výchovného opatrenia, a ak je to potrebné v záujme maloletého dieťaťa, aj s odporúčaním dočasnej úpravy jeho pomerov podľa osobitného predpisu.

(2) Ak súd nariadil nad maloletým dieťaťom ústavnú starostlivosť46) alebo mu uložil ochrannú výchovu, sústavne sleduje spôsob ich výkonu a najmenej dvakrát do roka hodnotí ich účinnosť. Na tento účel súd najmä vyžaduje pravidelné správy o maloletom dieťati od orgánu sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately, zariadenia, do ktorého bolo maloleté dieťa umiestnené, prípadne sleduje spôsob ich výkonu návštevami sudcu v zariadení, v ktorom je maloleté dieťa umiestnené.

§ 92

(1) Ak súd hodnotí výkon náhradnej osobnej starostlivosti alebo pestúnskej starostlivosti, môže si na tento účel najmä vyžiadať správu o maloletom dieťati od orgánu sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately, iných osôb, ktoré sú oboznámené s pomermi maloletého dieťaťa, osoby, ktorej bolo dieťa zverené do náhradnej osobnej starostlivosti alebo pestúna.

(2) Ak je to potrebné v záujme maloletého dieťaťa, po oznámení dočasného premiestnenia maloletého dieťaťa do cudziny na dobu dlhšiu ako tri mesiace podľa osobitného predpisu46a) súd môže požiadať orgán sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately o prešetrenie pomerov maloletého dieťaťa, prípadne o informácie o vzťahových väzbách maloletého dieťaťa s rodičmi, súrodencami a s inými blízkymi osobami.

(3) Ak súd zisťuje názor maloletého dieťaťa prostredníctvom jeho zástupcu alebo orgánu sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately,46b) uvedie zoznam otázok, ktoré majú byť predmetom zisťovania názoru maloletého dieťaťa.

(4) Správa o nakladaní s majetkom maloletého dieťaťa obsahuje najmä informácie o výnosoch, investíciách, ako aj účel a výšku výdavkov a príjmov súvisiacich s týmto majetkom.“.

Poznámky pod čiarou k odkazom 46a a 46b znejú:

46a) § 45 ods. 4 a § 50 ods. 1 zákona č. 36/2005 Z. z. v znení zákona č. 175/2015 Z. z.

46b) § 100 ods. 3 Občianskeho súdneho poriadku v znení zákona č. 384/2008 Z. z.“.

13. V § 130 ods. 3 druhá veta znie:

„Rovnako sa postupuje aj pri prijímaní návrhov na vydanie predbežného opatrenia16) alebo návrhov na vydanie povolenia súdu na výkon oprávnenia vo veci starostlivosti o maloletých podľa osobitného predpisu,16a) ak je podateľňa súdu mimo prevádzky.“.

14. V § 163 ods. 1 písm. c) sa na konci pripája slovo „CbVyl,“.

15. V § 164 ods. 3 písm. d) sa za slovo „To,“ vkladá slovo „Tov,“.

16. V § 167 sa odsek 1 dopĺňa písmenom m), ktoré znie:

m) register Vylo k súdnemu registru CbVyl na vydávanie osvedčení o tom, či o žiadateľovi v registri diskvalifikácií určitý záznam je alebo nie je, podľa vzoru č. 26 uvedeného v prílohe č. 4.“.

17. V § 206 ods. 3 druhej vete sa bodka na konci nahrádza bodkočiarkou a pripájajú sa tieto slová: „vrátené poverenie na vykonanie exekúcie a konečné vyúčtovanie exekučného konania súd bezodkladne založí do súdneho spisu exekučnej agendy a vyznačí v aplikácii vrátenie poverenia a ukončenie spisu.“.

18. V § 232 ods. 1 sa za slovo „stavom“ vkladajú slová „vrátane podnetu, ktorého prílohou je výpis z registra diskvalifikácií,“.

19. V § 241c ods. 2 sa slovo „Podania“ nahrádza slovami „Ak odsek 3 neustanovuje inak, podania“.

20. § 241c sa dopĺňa odsekom 3, ktorý znie:

(3) Probačnému a mediačnému úradníkovi, ktorý preskúmal splnenie podmienok kontroly výkonu rozhodnutia technickými prostriedkami podľa § 33b, sa pridelí podanie podľa § 241b, ak sa súčasne nariadi kontrola výkonu rozhodnutia technickými prostriedkami.“.

21. V § 241f sa odsek 1 dopĺňa písmenom g), ktoré znie:

g) písomnosti týkajúce sa priebehu kontroly výkonu rozhodnutia technickými prostriedkami.“.

22. V piatej časti sa za tretiu hlavu vkladá nová štvrtá hlava, ktorá vrátane nadpisu znie:

„ŠTVRTÁ HLAVA

OSOBITNÉ USTANOVENIA O POSTUPE PRI PREDBEŽNOM ŠETRENÍ

§ 241i

Ak nie je ďalej ustanovené inak, pri predbežnom šetrení sa použijú ustanovenia prvej hlavy piatej časti.

§ 241j

(1) Podaním sa pri predbežnom šetrení rozumie pokyn sudcu alebo prokurátora na preskúmanie splnenia podmienok kontroly výkonu rozhodnutia technickými prostriedkami.

(2) Prijaté podanie podľa odseku 1 sa eviduje v podateľni pomocou aplikácie.

(3) Podanie podľa odseku 1 sa prideľuje náhodným výberom probačným a mediačným úradníkom v súlade s rozvrhom práce okresného súdu.

§ 241k

(1) Súdnym spisom pri predbežnom šetrení je spis predbežného šetrenia. Spis predbežného šetrenia sa zakladá na súde, ktorý je príslušný na vykonanie predbežného šetrenia.

(2) Základom spisu predbežného šetrenia je podanie podľa § 241j. Spis predbežného šetrenia ďalej obsahuje najmä

a) spisový prehľad,

b) potvrdenie o prijatí podania,

c) písomný sľub páchateľa, ak sa vyžaduje,

d) súhlas chránenej osoby, ak sa vyžaduje,

e) súhlas plnoletej osoby, ktorá žije s kontrolovanou osobou v spoločnej domácnosti, ak sa vyžaduje,

f) úradný záznam o pohovore s maloletým dieťaťom, ak sa vyžaduje,

g) vyjadrenie zákonného zástupcu alebo osoby, ktorej je maloleté dieťaťa zverené do starostlivosti, ak sa vyžaduje,

h) vyjadrenie opatrovníka, ak sa vyžaduje,

i) úradný záznam o poučení dotknutej osoby,

j) správu o preskúmaní splnenia podmienok výkonu kontroly technickými prostriedkami,

k) správu o možnostiach uloženia a riadneho výkonu trestu.

(3) Na účely úschovy súdnych spisov sa spis predbežného šetrenia považuje za ukončený predložením správ podľa odseku 2 písm. j) a k) tomu, kto vydal pokyn podľa § 241j ods. 1.

(4) Ak sa po vykonaní predbežného šetrenia nariadi kontrola výkonu rozhodnutia technickými prostriedkami, spis predbežného šetrenia sa pripojí k probačnému spisu.“.Doterajšia štvrtá hlava sa označuje ako piata hlava.

23. Za § 263g sa vkladá § 263h, ktorý vrátane nadpisu znie:

㤠263h

Prechodné ustanovenie k úpravám účinným od 1. januára 2016

(1) Návrh týkajúci sa uplatnenia zodpovednosti za oneskorené podanie návrhu na vyhlásenie konkurzu v konkurze vyhlásenom do 31. decembra 2015 sa eviduje v súdnom spise vedenom v súdnom registri K aj po 1. januári 2016.

(2) Súdne spisy vo veciach, ktoré dôjdu na súd do 31. decembra 2015, sa v registratúrnom stredisku uschovajú podľa predpisov účinných do 31. decembra 2015.“.

24. V prílohe č. 1 časti I „PREHĽAD SÚDNYCH REGISTROV A POUŽÍVANÉ SKRATKY SÚDNYCH REGISTROV“ prehľad súdnych registrov okresného súdu znie:

TCCbKPSDEErUULJP
TCCbKPSDEErUULJP
TkCprCbPvRPPOmScudDdEmErd
TvCrCbcudNcKRPsDcudEdErcud
NtCsrCbRPoEcud
PpCdCbdPu
TdCcudCbBuPd
TpCbHsPcud
TcudCbi
PrCbZm
MCbVO
NttCbVyl

“.

25. V prílohe č. I časti II „ZAPISOVANIE DO SÚDNYCH REGISTROV OKRESNÉHO SÚDU“ písmene A sa štvrtý bod dopĺňa písmenami f) a g), ktoré znejú:

f) rovnopis rozhodnutia, ktorým bol uložený trest povinnej práce, zaslaný na výkon trestu iným súdom,

g) rovnopis rozhodnutia, ktorým bol uložený trest domáceho väzenia, zaslaný na výkon trestu iným súdom.“.

26. V prílohe č. I časti II „ZAPISOVANIE DO SÚDNYCH REGISTROV OKRESNÉHO SÚDU“ písmene A deviatom bode písmeno b) znie:

b) pokyn na vykonanie predbežného šetrenia a nariadenie kontroly výkonu rozhodnutia technickými prostriedkami,“.

27. V prílohe č. I časti II „ZAPISOVANIE DO SÚDNYCH REGISTROV OKRESNÉHO SÚDU“ písmene A sa deviaty bod dopĺňa písmenom c), ktoré znie:

c) dožiadania z iných súdov vo veciach probácie a vo veciach kontroly výkonu rozhodnutia technickými prostriedkami.“.

28. V prílohe č. 1 časti II „ZAPISOVANIE DO SÚDNYCH REGISTROV OKRESNÉHO SÚDU“ písmene C deviaty bod znie:

9. Do súdneho registra „CbZm“ sa zapisujú návrhy, ktorých predmet vyplýva zo zmenky alebo šeku podľa zákona zmenkového a šekového okrem návrhov, ktorých predmet vyplýva zo zmenky alebo šeku, ktoré sú uplatňované proti spotrebiteľovi v súvislosti so spotrebiteľským právnym vzťahom.“.

29. V prílohe č. 1 časti II „ZAPISOVANIE DO SÚDNYCH REGISTROV OKRESNÉHO SÚDU“ sa písmeno C dopĺňa bodmi 11 a 12, ktoré znejú:

11. Do súdneho registra „CbVyl“ sa zapisuje diskvalifikačný list spolu s rovnopisom právoplatného rozhodnutia súdu o vylúčení.

12. Na vydávanie osvedčení o tom, či o žiadateľovi v registri diskvalifikácií určitý záznam je alebo nie je, sa vedie register „Vylo“ podľa vzoru č. 26 uvedeného v prílohe č. 4.“.

30. V prílohe č. 1 časti II „ZAPISOVANIE DO SÚDNYCH REGISTROV OKRESNÉHO SÚDU“ písmene D treťom bode sa na konci pripájajú tieto slová: „vrátane návrhov týkajúcich sa uplatnenia zodpovednosti za oneskorené podanie návrhu na vyhlásenie konkurzu“.

31. V prílohe č. 1 časti II „ZAPISOVANIE DO SÚDNYCH REGISTROV OKRESNÉHO SÚDU“ písmene E prvom bode sa za písmeno b) vkladá nové písmeno c), ktoré znie:

c) návrh na konanie o návrat maloletého do cudziny pri neoprávnenom premiestnení alebo zadržaní,“.

Doterajšie písmená c) až m) sa označujú ako písmená d) až o).

32. V prílohe č. 1 časti II „ZAPISOVANIE DO SÚDNYCH REGISTROV OKRESNÉHO SÚDU“ písmene E druhý bod znie:

2. Do súdneho registra „PPOm“ sa zapisuje vec podľa § 75a Občianskeho súdneho poriadku a vec podľa § 179b Občianskeho súdneho poriadku v znení zákona č. 175/2015 Z. z.; ak je návrh na vydanie predbežného opatrenia alebo návrh na povolenie súdu na výkon oprávnenia vo veci starostlivosti o maloletých podaný v čase, keď podateľňa súdu nie je v prevádzke, službukonajúci sudca prevezme návrh, zabezpečí jeho prevzatie a vyznačenie v registri a týmto úkonom sa stáva zákonným sudcom na vydanie predbežného opatrenia vo veci alebo rozhodnutia o návrhu na povolenie súdu na výkon oprávnenia vo veci starostlivosti o maloletých.“.

33. V prílohe č. 1 časti III „ZAPISOVANIE DO SÚDNYCH REGISTROV KRAJSKÉHO SÚDU – SÚDNE REGISTRE ODVOLACEJ AGENDY“ písmene A piaty bod znie:

5. Do súdneho registra „CoPom“ sa zapisujú veci, ktoré sa týkajú predbežných opatrení vydaných okresným súdom podľa § 75a Občianskeho súdneho poriadku a veci, ktoré sa týkajú rozhodnutí vydaných okresným súdom podľa § 179b Občianskeho súdneho poriadku v znení zákona č. 175/2015 Z. z., ak v nich bolo podané odvolanie proti uzneseniu okresného súdu. Pri vedení registra sa dôsledne sleduje dodržiavanie lehôt.“.

34. V prílohe č. 2 časti II „ZAPISOVANIE DO SÚDNYCH REGISTROV NA ÚSEKU OBCHODNÉHO REGISTRA“ treťom bode sa v písmene b) na konci pripájajú tieto slová: „vrátane podnetu, ktorého prílohou je výpis z registra diskvalifikácií“.

35. Príloha č. 4 sa dopĺňa vzormi č. 25 a 26, ktoré znejú:

„VZOR č. 25

DISKVALIFIKAČNÝ LIST

vzor 25

VZOR č. 26

REGISTER „Vylo“

Por.
číslo
Dátum
podania
žiadosti
ŽiadateľSúdny
poplatok
Dátum
vybavenia
žiadosti
Poznámka
123456

Do registra „Vylo“ sa zapisujú žiadosti o vydanie osvedčení o tom, či o žiadateľovi v registri diskvalifikácií určitý záznam je, alebo nie je. Register „Vylo“ sa vyplňuje takto:

Stĺpec 1

Uvedie sa poradové číslo počnúc číslom „1“.

Stĺpec 2

Uvedie sa dátum, keď bola súdu doručená žiadosť o vydanie osvedčenia o tom, či o žiadateľovi v registri diskvalifikácií určitý záznam je, alebo nie je.

Stĺpec 3

Uvedie sa meno a priezvisko fyzickej osoby, ktorej sa má osvedčenie týkať, jej dátum narodenia, rodné číslo, ak jej bolo pridelené, údaj o štátnom občianstve a bydlisko fyzickej osoby.

Stĺpec 4

Do tohto stĺpca sa uvedie poznámka o zaplatení súdneho poplatku, ak je to potrebné.

Stĺpec 5

Uvedie sa dátum vydania osvedčenia o tom, či o žiadateľovi v registri diskvalifikácií určitý záznam je, alebo nie je, alebo dátum odoslania takého osvedčenia, ak sa zasiela žiadateľovi poštou. Ak si osvedčenie žiadateľ preberá osobne, v tom stĺpci sa vlastnoručne podpíše.

Stĺpec 6

V tomto stĺpci sa zapisujú poznámky dôležité na presné vedenie evidencie žiadostí o vydanie osvedčenia o tom, či o žiadateľovi v registri diskvalifikácií určitý záznam je, alebo nie je a počas doby vylúčenia aj označenie súdu, ktorý vydal rozhodnutie o vylúčení, číslo konania a deň vydania rozhodnutia, spisová značka konania, v ktorom bolo rozhodnutie o vylúčení vydané, a doba vylúčenia.“.

36. Príloha č. 10 znie:

„REGISTRATÚRNY PLÁN

Prehľad členenia registratúrneho plánu:Používané skratky:
A – Riadenie a organizačná činnosť súduRZ – registratúrny znak
B – Ekonomická agendaZH – znak hodnoty
C – Personálna agendaLU – lehota uloženia
D – Občianskoprávna agenda
E – Trestnoprávna agenda
F – Obchodnoprávna agenda
G – Správne súdnictvo
H – Justičná pokladnica
I – Obchodný register
RZNÁZOV VECNEJ SKUPINYZHLU
A, B, C SPRÁVA SÚDU
ARiadenie a organizačná činnosť
AAAgenda kancelárie predsedu súdu
01Správny registerA
02Register sťažností a podnetovA
03Menoslov k správnemu registruA
04Spisy správnej agendy5
05Spisy sťažností a podnetov5
06Lehotníky k správnemu registru a kalendáre3
07Rozvrh práce vrátane dodatkovA10
08Agenda disciplinárnych konaní5
09Riadiace akty (organizačný poriadok, pokyny, opatrenia, usmernenia a pod.)A10
10Vyraďovanie registratúrnych záznamov (návrhy a zoznamy)A10
11Revízna správa5
12Slobodný prístup k informáciám5
ABAgenda obrany a ochrany utajovaných skutočností
01Organizácia civilnej ochrany obyvateľstva3
02Agenda hospodárskej mobilizácie3
03Administratívne pomôcky na evidenciu utajovaných skutočnostíA10
04Preverovanie osôb určených pre styk s utajovanými skutočnosťami a s tým súvisiaca agenda5
05Správy o stave utajovaných skutočností na súdeA10
06Bezpečnostná dokumentácia ochrany utajovaných skutočnostíA5
07Agenda Zboru väzenskej a justičnej stráže5
08Súdny register Ntt75
09Súdne spisy súdneho registra Ntt10
ACBezpečnosť a ochrana zdravia pri práci
01Agenda úrazov a výkazy5
– smrteľné úrazyA10
02Bezpečnostné opatrenia – dokumentácia5
03Energetická dokumentácia (zmluvy, odbery a pod.)5
04Školenia BOZP (programy) a protokoly o osvedčení o vykonanej skúške zo znalosti pravidiel BOZP5
ADPožiarna ochrana
01Požiarna ochrana – dokumentácia5
02Energetická dokumentácia (zmluvy, odbery a pod.)5
03Evidencia hasičskej techniky5
04Evidencia hasičských hliadok5
BEkonomická agenda
BAMzdová agenda
01Rozpis počtu zamestnancov a mzdových prostriedkov
výkazy
– ročnéA5
– mesačné, štvrťročné, polročné5
02Výplatné listiny10
03Mzdové listy50
04Daňové preplatky a nedoplatky, odvody, odvolania, platobné príkazy, pokyny, predpisy, zľavy, úľavy, výnimky, zmeny daňového vyhlásenia, daňové priznania (riadne, dodatočné alebo opravné)10
05Spisy o odmenách zamestnancov5
06Dávky nemocenského poistenia10
07Agenda sociálneho fondu10
BBFinancovanie a účtovníctvo
01Bankové a účtovné doklady10
02Faktúry10
03Knihy faktúr10
04Pokladničné knihy5
05Štátne štatistické výkazy
– ročnéA5
– mesačné, štvrťročné, polročné5
06Štatistické prehľady10
07Rozpočet
– ročnýA5
– mesačný, štvrťročný, polročný5
08Rozpočtové opatrenia a regulácie5
09Rozbory hospodárenia
– ročnéA5
– krátkodobé5
10Služobné cesty5
11Kontrola hospodárenia s prostriedkami štátneho rozpočtu (ekonomická kontrola)5
12Evidencia pohľadávok neuhradených v lehote5
BCSpráva majetku
01Verejné obstarávanie10
02Nájomné zmluvy5
03Prevod nehnuteľného majetkuA5
04Dokumentácia nehnuteľností (projekty, plány, pozemky a pod.)A10
05Zmluvné vzťahy s užívateľmi nehnuteľností (zmluvy, rozmiestnenie užívateľov, úhrady za vykurovanie, elektrinu, plyn, vodné a stočné, výpožičky)5
06Doklady o opravách5
07Inventarizácie (plán, komisie, zápisnice, vyraďovanie a likvidácia)A5
08Autoprevádzka
– prevádzky a opravy motorových vozidiel5
– pohonné látky3
09Škodová komisia5
BDRôzne
01Rôzne5
CPersonálna agenda
CA
01Kolektívne zmluvyA5
02Výkazy o stave zamestnancov
– mesačné, štvrťročné, polročné5
– ročnéA5
03Výkazy o pracovnej neschopnosti5
04Osobné spisy70
05Dohody o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru5
06Služobné a iné preukazy, osvedčenia (po skončení pracovného pomeru)5
07Vymenovanie sudcov10
08Výchova a zvyšovanie kvalifikácie zamestnancov5
09Rekreácie5
10Prísediaci10
11Dohody o hmotnej zodpovednosti5
12Zdravotné poistenie, dôchodky, poistenie v nezamestnanosti10
13Závodné stravovanie5
14Dochádzka5
15Výberové konania sudcov5
16Výberové konania a výbery zamestnancov5
17Žiadosti o prijatie do pracovného pomeru5
18Zamestnávanie občanov so zdravotným postihnutím5
19Všeobecná personálna agenda5
CBKnižnica
01Evidencia knižničného fondu (základná a pomocná)A5
D, E, F, G, H, I VÝKON SÚDNICTVA
01Súdne registre a menoslovyA75
02Kalendáre a lehotníky1
03Štatistické listy a výkazy5
04Zoznamy odoslaných súdnych spisov (ZO knihy)3
05Overovacie knihy30
06Výkony sudcov5
08Dožiadania iných súdov (súdne registre dožiadaní – tuzemských a cudzozemských)10
09Evidenčná kniha informačného centra súdu10
10Kniha úschov10
11Kniha došlých zmeniek10
12Doručovacia kniha súdneho doručovateľa10
13Kniha osvedčení verejných listín10
14Kniha vyššieho overenia10
15Ostatné evidenčné pomôcky10
DObčianskoprávna agenda
DAObčianskoprávne veci
C, Cpr, Cr, Csr, Ccud (okresný súd)
C, Cd, Cudz (krajský súd – prvostupňová agenda)
Co, CoPr, CoR, CoSr, CoD, CoP, CoE, CoPom, NcC (krajský súd – odvolacia agenda)
01Veci súdneho registra C, Cpr, Cr, Csr, Cudz
– súdny spis s právoplatným rozhodnutím (prvopis)20
– právoplatné rozhodnutie (rovnopis)75
02Veci súdneho registra Ccud10
03Veci súdneho registra Cd (krajský súd – prvostupňová agenda)10
04Zberné spisy súdu druhého stupňa10
DBOpatrovnícke veci a veci starostlivosti o maloletých
P, PPOm, Ps, Po, Pu, Pcud
01Veci súdneho registra P
– súdny spis s právoplatným rozhodnutím (prvopis)20
– právoplatné rozhodnutie (rovnopis)75
02Predbežné opatrenia podľa § 75a OSP a uznesenie o povolení súdu na výkon oprávnenia vo veci starostlivosti o maloletých podľa § 179b OSP (PPOm)10
03Pozbavenie (obmedzenie) a vrátenie spôsobilosti na právne úkony (Ps)
– súdny spis s právoplatným rozhodnutím (prvopis)20
– právoplatné rozhodnutie (rovnopis)75
04Povolenie uzavrieť manželstvo (do 31. decembra 2006 súdny register Ps, po 1. januári 2007 súdny register P)20
05Vyhlásenie o uznaní otcovstva (Po)
– súdny spis s právoplatným rozhodnutím (prvopis)20
– právoplatné rozhodnutie (rovnopis)75
06Veci súdneho registra Pu
– súdny spis s právoplatným rozhodnutím (prvopis)20
– právoplatné rozhodnutie (rovnopis)75
07Veci súdneho registra Pcud10
DCVýkon rozhodnutia
E, Em, Ecud
01Výkon rozhodnutia vo veciach výchovy maloletých detí
– súdny spis s právoplatným rozhodnutím (prvopis)20
– právoplatné rozhodnutie (rovnopis)75
02Súdne spisy vo veciach výkonu rozhodnutia v iných veciach10
DDDedičské veci
D, Dcud
01Veci súdneho registra D75
02Veci súdneho registra Dcud10
DEExekučné veci
Er, Ercud
01Veci súdneho registra Er, Ercud20
DFSúdne úschovy a umorenie listín U, UL
01Veci súdneho registra U10
02Veci súdneho registra UL75
ETrestnoprávna agenda
EAT, Tk, Tv, Nt, Pp, Tp, Tcud, Pr, M, Ntt (okresný súd)
T, Ntok, Ntol, Ntod, Ntc, Ntt (krajský súd – prvostupňová agenda)
To, Tov, Tpo, Tos, Nto, Ntro (krajský súd – odvolacia agenda)
01Trestné spisy – výnimočné trestyA30
02Trestné spisy
– súdny spis s právoplatným rozhodnutím (prvopis)20
– právoplatné rozhodnutie (rovnopis)75
03Veci súdneho registra Nt
– súdny spis s právoplatným rozhodnutím (prvopis)20
– právoplatné rozhodnutie (rovnopis)75
04Veci súdneho registra Pp10
05Rehabilitácie (bývalý súdny register Rt)
– súdny spis s právoplatným rozhodnutím (prvopis)20
– právoplatné rozhodnutie (rovnopis)75
06Veci prípravného konania (Tp)10
07Spisy probácie a mediácie10
08Zberné spisy súdu druhého stupňa (vrátane bývalého súdneho registra Rto)10
09Veci súdneho registra Ntt10
10Veci súdneho registra Ntr (prvostupňová aj odvolacia agenda)10
FObchodnoprávna agenda
FACb, CbPv, Cbcud, CbR, CbBu, CbHs, Cbi, CbZm, CbVO, CbVyl (okresný súd)
Cbi, NcCb, Cbnl (krajský súd – prvostupňová agenda)
Cob, CoZm, CoKR, CobVO, Ncb (krajský súd – odvolacia agenda)
01Veci súdu prvého stupňa
(Cb, CbPv, CbR, CbBu, CbHs, Cbi, CbZm, CbVO, CbVyl, NcCb, Cbnl vrátane agendy krajských súdov, ktorú vybavovali v prvom stupni do 31. decembra 2004)
– súdny spis s právoplatným rozhodnutím (prvopis)20
– právoplatné rozhodnutie (rovnopis)75
02Veci súdneho registra Cbcud10
03Zberné spisy súdu druhého stupňa
(vrátane agendy krajských súdov, ktorú vybavovali v druhom stupni do 31. decembra 2004)
10
FBKonkurzné, vyrovnacie a reštrukturalizačné veci
K, R, NcKR (okresný súd)
K, V, NcKV (krajský súd)
01Veci súdnych registrov K, R a NcKR (okresný súd)20
02Veci súdnych registrov K, V, NcKV (krajský súd)20
03Evidenčná pomôcka Kp5
04Evidenčná pomôcka Vylo5
GSprávne súdnictvo
GAS, Scud (okresný súd)
S, Sd, Sn, Sp, SaZ, Scud (krajský súd – prvostupňová agenda)
So, NcS (krajský súd – odvolacia agenda)
01Veci súdu prvého stupňa
– súdny spis s právoplatným rozhodnutím (prvopis)20
– právoplatné rozhodnutie (rovnopis)75
02Veci súdneho registra Scud10
03Zberné spisy súdu druhého stupňa10
HJustičná pokladnica
HAJP (okresný súd a krajský súd)
01Súdne spisy JP (agenda pohľadávok po vybavení – zaplatené)5
02Výkon rozhodnutia
– súdny spis s právoplatným rozhodnutím (prvopis)20
– právoplatné rozhodnutie (rovnopis)75
03Trvalý odpis a trvalé upustenie od vymáhania súdnych pohľadávok10
IObchodný register
IARe, Nre, Exre, Nsre, Pok, Vym (registrový súd)
01Registrové spisy75
02Spisy zbierky listín75
03Kniha výpisov z obchodného registra10
04Kniha zbierky listín10“.

37. V prílohe č. 11 čl. II ods. 1 prvá veta znie: „Súd predkladá návrhy na vyradenie a vyraďuje ukončené spisy v pravidelných intervaloch dohodnutých s príslušným archívom, najmenej raz za päť rokov.“.


Čl. II

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. januára 2016.


Tomáš Borec v. r.