Opatrenie č. 441/2015 Z. z.Opatrenie Národnej banky Slovenska o vlastných zdrojoch dôchodkovej správcovskej spoločnosti

Čiastka 118/2015
Platnosť od 29.12.2015
Účinnosť od 01.01.2016

441

OPATRENIE

Národnej banky Slovenska

z 15. decembra 2015

o vlastných zdrojoch dôchodkovej správcovskej spoločnosti

Národná banka Slovenska podľa § 60 ods. 3 zákona č. 43/2004 Z. z. o starobnom dôchodkovom sporení a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) a § 35 ods. 2 zákona č. 747/2004 Z. z. o dohľade nad finančným trhom a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov ustanovuje:


§ 1

Vlastné zdroje dôchodkovej správcovskej spoločnosti (ďalej len „vlastné zdroje“) tvorí súčet základných vlastných zdrojov podľa § 2 ods. 1 a dodatkových vlastných zdrojov podľa § 3 ods. 1 znížený o hodnotu odpočítateľných položiek podľa § 4.

§ 2

(1) Základné vlastné zdroje tvorí súčet položiek vytvárajúcich hodnotu základných vlastných zdrojov znížený o súčet položiek znižujúcich hodnotu základných vlastných zdrojov.

(2) Položky vytvárajúce hodnotu základných vlastných zdrojov sú:

a) splatené základné imanie,

b) emisné ážio,

c) rezervný fond1) a ostatné fondy tvorené zo zisku po zdanení okrem tých fondov, ktoré majú povahu záväzku,

d) ostatné kapitálové fondy okrem rozdielu z prepočtu hodnoty majetkových cenných papierov a vkladov v cudzej mene,

e) nerozdelený zisk z minulých rokov,

f) výsledok hospodárenia, ak je ním zisk, a to aj pred jeho schválením.

(3) Položky znižujúce hodnotu základných vlastných zdrojov sú:

a) účtovná hodnota vlastných akcií dôchodkovej správcovskej spoločnosti, ktoré dôchodková správcovská spoločnosť nadobudla,

b) dlhodobý nehmotný majetok, najmä zriaďovacie výdavky dôchodkovej správcovskej spoločnosti a čistá účtovná hodnota programového vybavenia (softvér),

c) strata bežného účtovného obdobia a neuhradená strata z minulých rokov,

d) účtovná hodnota vkladu dôchodkovej správcovskej spoločnosti do základného imania akcionára dôchodkovej správcovskej spoločnosti, ktorý má podiel na jej základnom imaní 10 % alebo viac, najviac do výšky emisného kurzu2) akcií dôchodkovej správcovskej spoločnosti, ktoré sú v jeho vlastníctve, znížená o pomernú časť položky k tomuto vkladu, ktorá vyjadruje riziká, straty a znehodnotenia,

e) dobré meno (goodwill),

f) výsledok hospodárenia, ak je ním strata, a to aj pred jeho schválením.

§ 3

(1) Dodatkové vlastné zdroje tvoria

a) podriadené dlhy, ktorých zostatková doba splatnosti je dlhšia ako jeden rok a spĺňajú tieto podmienky:

1. zmluva, na základe ktorej prichádza k prijatiu podriadeného dlhu dôchodkovou správcovskou spoločnosťou, sa riadi ustanoveniami osobitného zákona3) o záväzku podriadenosti,

2. zmluva o podriadenom dlhu je uzavretá na dobu určitú,

3. veriteľ na základe zmluvy o podriadenom dlhu poskytol dôchodkovej správcovskej spoločnosti peňažné prostriedky

3a. najmenej na päť rokov,

3b. v celej dohodnutej hodnote,

3c. s dohodnutým začiatkom splácania po uplynutí najmenej piatich rokov od ich poskytnutia dôchodkovej správcovskej spoločnosti,

3d. bez možnosti žiadať ich predčasné splatenie,

b) rezervy na pokrytie rizík z vlastnej činnosti, ak tieto rezervy sú dôchodkovej správcovskej spoločnosti voľne k dispozícii na účely pokrytia rizík z vlastnej činnosti dôchodkovej správcovskej spoločnosti.

(2) Podriadené dlhy podľa odseku 1 písm. a) tvoria dodatkové vlastné zdroje vo výške

a) 100 % ich menovitej hodnoty, ak ich zostatková doba splatnosti je dlhšia ako päť rokov,

b) 80 % ich menovitej hodnoty, ak ich zostatková doba splatnosti je dlhšia ako štyri roky, ale nepresahuje päť rokov,

c) 60 % ich menovitej hodnoty, ak ich zostatková doba splatnosti je dlhšia ako tri roky, ale nepresahuje štyri roky,

d) 40 % ich menovitej hodnoty, ak ich zostatková doba splatnosti je dlhšia ako dva roky, ale nepresahuje tri roky,

e) 20 % ich menovitej hodnoty, ak ich zostatková doba splatnosti je dlhšia ako jeden rok, ale nepresahuje dva roky.

(3) Postupné znižovanie výšky hodnôt podriadených dlhov podľa odseku 2 sa nepoužije, ak je písomne zmluvne dohodnuté, že ani istinu podriadeného dlhu, ani úroky z neho nie je dlžník povinný splácať v dohodnutých termínoch, ak by zaplatenie týchto splátok znamenalo zníženie primeranosti vlastných zdrojov pod hodnotu ustanovenú v § 60 ods. 2 zákona.

(4) Podriadeným dlhom na účely tohto opatrenia sa rozumie úver alebo pôžička prijatá dôchodkovou správcovskou spoločnosťou vrátane úrokov, ktoré súvisia s úverom alebo pôžičkou, ak sa dôchodková správcovská spoločnosť dohodla s veriteľom na záväzku podriadenosti.

(5) Podriadené dlhy podľa odseku 1 písm. a) sú súčasťou dodatkových vlastných zdrojov najviac do polovice hodnoty jej základných vlastných zdrojov.

(6) Dodatkové vlastné zdroje sú súčasťou vlastných zdrojov najviac do hodnoty jej základných vlastných zdrojov.

§ 4

(1) Súčet základných vlastných zdrojov a dodatkových vlastných zdrojov sa znižuje o čistú účtovnú hodnotu

a) vkladu dôchodkovej správcovskej spoločnosti do základného imania inej finančnej inštitúcie podľa § 48 ods. 22 zákona, ktorý je vyšší ako 10 % základného imania tejto inej finančnej inštitúcie,

b) takých podriadených pohľadávok dôchodkovej správcovskej spoločnosti voči inej finančnej inštitúcii podľa písmena a), ktoré sú súčasťou vlastných zdrojov tejto inej finančnej inštitúcie,

c) vkladov dôchodkovej správcovskej spoločnosti do základného imania iných finančných inštitúcií podľa § 48 ods. 22 zákona, ktoré nie sú vyššie ako 10 % základného imania týchto iných finančných inštitúcií,

d) takých podriadených pohľadávok dôchodkovej správcovskej spoločnosti voči iným finančným inštitúciám iným ako uvedeným v písmene c), ktoré sú súčasťou vlastných zdrojov týchto finančných inštitúcií, ak je tento súčet vyšší ako 10 % súčtu základných vlastných zdrojov dôchodkovej správcovskej spoločnosti a dodatkových vlastných zdrojov dôchodkovej správcovskej spoločnosti.

(2) Podriadenou pohľadávkou na účely tohto opatrenia sa rozumie pohľadávka dôchodkovej správcovskej spoločnosti, ktorá v prípade úpadku dlžníka alebo jeho zrušenia s likvidáciou bude uspokojená až po uspokojení pohľadávok ostatných veriteľov a jej uspokojenie nie je žiadnym spôsobom zabezpečené.

§ 5

(1) Likvidnými aktívami sa rozumejú

a) prevoditeľné cenné papiere prijaté na obchodovanie na trhu kótovaných cenných papierov burzy cenných papierov, trhu kótovaných cenných papierov zahraničnej burzy cenných papierov so sídlom v členskom štáte podľa § 48 ods. 2 písm. g) zákona alebo inom regulovanom trhu so sídlom v štáte, ktorý je súčasťou Európskeho hospodárskeho priestoru a ktorý je uvedený v zozname zverejnenom Európskou komisiou,

b) peňažné prostriedky na bežnom účte a vkladovom účte u depozitára alebo na bežnom účte a na vkladovom účte v banke alebo zahraničnej banke konajúcej prostredníctvom pobočky zahraničnej banky so sídlom v Slovenskej republike, v inom členskom štáte alebo štáte, ktorý nie je členským štátom, ak táto banka alebo zahraničná banka konajúca prostredníctvom pobočky zahraničnej banky podlieha dohľadu, výnos z takýchto peňažných prostriedkov je určený pevnou úrokovou sadzbou alebo variabilnou sadzbou a ak sú k dispozícii na splatenie do 90 dní,

c) nástroje peňažného trhu podľa § 81 ods. 1 písm. e) zákona,

d) podielové listy otvorených podielových fondov a cenné papiere zahraničných subjektov kolektívneho investovania, ak sú prijaté na obchodovanie na trhu kótovaných cenných papierov burzy cenných papierov, trhu kótovaných cenných papierov zahraničnej burzy cenných papierov alebo inom regulovanom trhu podľa písmena a),

e) cenné papiere iných zahraničných subjektov kolektívneho investovania podľa § 81 ods. 1 písm. d) zákona.

(2) Na účely výpočtu sumy likvidných aktív podľa odseku 1 sa používa postup podľa osobitného predpisu.4)

§ 6

(1) Všeobecnými prevádzkovými výdavkami sa rozumejú

a) výdavky na provízie, odplaty a súvisiace výdavky,

b) výdavky na zákonné poplatky a členstvo v asociáciách,

c) výdavky na mzdy a sociálne zabezpečenie,

d) výdavky súvisiace so školením a vzdelávaním zamestnancov,

e) výdavky na prenájom a s tým súvisiace výdavky,

f) výdavky na informačné technológie,

g) výdavky na pracovné cesty a reprezentačné,

h) výdavky na poštovné, telekomunikačné služby a spojovacie siete,

i) výdavky na formuláre a tlačivá,

j) výdavky na audit,

k) výdavky na poradenské služby,

l) výdavky na poplatky neuvedené v písmene b),

m) výdavky na reklamu a marketing,

n) výdavky na podporu predaja,

o) výdavky na dane, pokuty a penále,

p) výdavky na obstaranie hmotného majetku a nehmotného majetku,

q) výdavky na obsluhu klientskeho kmeňa.

(2) Ak dôchodková správcovská spoločnosť vykonáva svoju činnosť menej ako jeden rok, všeobecnými prevádzkovými výdavkami sa rozumejú výdavky uvedené v obchodno-finančnom pláne dôchodkovej správcovskej spoločnosti podľa § 60 ods. 2 písm. a) zákona.

(3) Záväzkami na účely tohto opatrenia sa rozumejú všetky záväzky dôchodkovej správcovskej spoločnosti súvisiace s jej prevádzkou a daňové záväzky.

(4) Pohľadávkami na účely tohto opatrenia sa rozumejú pohľadávky voči dôchodkovým fondom, ktoré súvisia s poplatkami za vedenie osobného dôchodkového účtu a poplatkami za správu dôchodkového účtu.

§ 7

(1) Splnenie podmienok primeranosti vlastných zdrojov dôchodkovej správcovskej spoločnosti sa preukazuje predložením hlásenia Dss (PVZ) 01-04 Hlásenie o primeranosti vlastných zdrojov dôchodkovej správcovskej spoločnosti, ktorého vzor vrátane metodiky na jeho vypracúvanie je uvedený v prílohe.

(2) Hlásenie podľa odseku 1 sa predkladá elektronicky najneskôr do jedného mesiaca po skončení kalendárneho štvrťroka, za ktorý sa predkladá.

(3) Elektronickým predkladaním hlásenia podľa odseku 2 sa rozumie predkladanie hlásenia Národnej banke Slovenska prostredníctvom informačného systému Štatistický zberový portál.

§ 8

Výkazy za rok 2015, ktoré sa predkladajú v roku 2016, sa zostavia a predložia podľa právneho predpisu účinného do 31. decembra 2015.

§ 9

Zrušuje sa vyhláška Národnej banky Slovenska č. 101/2008 Z. z. o vlastných zdrojoch dôchodkovej správcovskej spoločnosti v znení vyhlášky č. 523/2008 Z. z.


§ 10

Toto opatrenie nadobúda účinnosť 1. januára 2016.


Jozef Makúch v. r.


Príloha k opatreniu č. 441/2015 Z. z.

VZOR

Hlásenie o primeranosti vlastných zdrojov dôchodkovej správcovskej spoločnosti

príloha 01

Metodika na vypracúvanie hlásenia Dss (PVZ) 01-04

1. Vykazované údaje sa uvádzajú v tisícoch eur.

2. V záhlaví v ľavom rohu v časti „Názov dôchodkovej správcovskej spoločnosti“ sa uvádza obchodné meno dôchodkovej správcovskej spoločnosti podľa platného povolenia na výkon činnosti.

3. V záhlaví v pravom rohu v časti „Identifikačný kód“ sa uvádza číselný kód pridelený Národnou bankou Slovenska príslušnej dôchodkovej správcovskej spoločnosti, ktorý sa nachádza v informačnom systéme Štatistický zberový portál v časti Subjekty/Správa subjektov.

4. V záhlaví v pravom rohu v časti „Stav ku dňu“ sa uvádza dátum konca jednotlivého štvrťroka v príslušnom kalendárnom roku.

5. V riadkoch 1a až 1f sa uvádzajú hodnoty jednotlivých položiek, ktoré vytvárajú hodnotu základných vlastných zdrojov.

6. V riadku 1 sa uvádza súčet hodnôt riadkov 1a až 1f, ktorý predstavuje hodnotu základných vlastných zdrojov.

7. V riadkoch 2a až 2g sa uvádzajú hodnoty jednotlivých položiek, ktoré znižujú hodnotu základných vlastných zdrojov.

8. V riadku 2 sa uvádza súčet hodnôt riadkov 2a až 2g, ktorý predstavuje položky znižujúce hodnotu základných vlastných zdrojov.

9. V riadku 3 sa uvádza rozdiel hodnôt riadkov 1 a 2; výsledná hodnota predstavuje základné vlastné zdroje.

10. V riadkoch 4a a 4b sa uvádzajú hodnoty jednotlivých položiek, ktoré vytvárajú dodatkové vlastné zdroje.

11. V riadku 4 sa uvádza súčet hodnôt riadkov 4a a 4b, ktorý predstavuje dodatkové vlastné zdroje.

12. V riadku 5 sa uvádza súčet riadkov 3 a 4; výsledná hodnota predstavuje súčet základných vlastných zdrojov a dodatkových vlastných zdrojov.

13. V riadkoch 6a až 6d sa uvádzajú hodnoty jednotlivých odpočítateľných položiek, o ktoré sa znižuje hodnota vytvorená súčtom základných vlastných zdrojov a dodatkových vlastných zdrojov.

14. V riadku 6 sa uvádza súčet hodnôt riadkov 6a až 6d, ktorý predstavuje odpočítateľné položky.

15. V riadku 7 sa uvádza rozdiel hodnôt riadkov 5 a 6; výsledná hodnota predstavuje vlastné zdroje.

16. V riadkoch 8a až 8e sa uvádzajú hodnoty jednotlivých položiek likvidných aktív.

17. V riadku 8 sa uvádza súčet hodnôt riadkov 8a až 8e, ktorý predstavuje likvidné aktíva.

18. V riadkoch 9a až 9c sa uvádzajú hodnoty majetku v jednotlivých typoch dôchodkových fondov, ktoré dôchodková správcovská spoločnosť spravuje.

19. V riadku 9 sa uvádza súčet hodnôt riadkov 9a až 9d, ktorý predstavuje hodnotu majetku v dôchodkových fondoch spolu.

20. V riadku 10 sa uvádza hodnota všeobecných prevádzkových výdavkov dôchodkovej správcovskej spoločnosti za predchádzajúci kalendárny rok; ak dôchodková správcovská spoločnosť vykonáva svoju činnosť menej ako jeden rok, uvádzajú sa všeobecné prevádzkové výdavky uvedené v jej obchodno-finančnom pláne.

21. V riadku 11 sa uvádza hodnota záväzkov dôchodkovej správcovskej spoločnosti, ktorá vyplýva z jej prevádzky, zvýšená o daňové záväzky voči daňovému úradu.

22. V riadku 12 sa uvádza hodnota pohľadávok dôchodkovej správcovskej spoločnosti voči dôchodkovým fondom, ktoré súvisia s poplatkami za vedenie osobného dôchodkového účtu a poplatkami za správu dôchodkového účtu.

23. Riadky 13 a 14 sa nevypĺňajú, ukazovatele plnenia primeranosti vlastných zdrojov sa automaticky vyhodnocujú z vykazovaných údajov.

24. Použité skratky:

čís. r. číslo riadka.

Poznámky pod čiarou

1) § 67 Obchodného zákonníka.

2) § 7 ods. 6 zákona č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o cenných papieroch).

3) § 408a Obchodného zákonníka.

4) Opatrenie Národnej banky Slovenska č. 180/2012 Z. z. o metódach a postupoch určenia hodnoty majetku v dôchodkovom fonde a doplnkovom dôchodkovom fonde.