Oznámenie č. 44/2015 Z. z.Oznámenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky o uložení kolektívnych zmlúv vyššieho stupňa

Čiastka 14/2015
Platnosť od 06.03.2015

44

OZNÁMENIE

Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky


Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky oznamuje, že podľa § 9 ods. 1 a 2 zákona č. 2/1991 Zb. o kolektívnom vyjednávaní v znení neskorších predpisov boli na Ministerstve práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky do 25. februára 2015 uložené tieto dodatky ku kolektívnym zmluvám vyššieho stupňa a kolektívna zmluva vyššieho stupňa:

1. Dodatok č. 1 ku Kolektívnej zmluve vyššieho stupňa na roky 2014 – 2016 zo 6. februára 2015 uzatvorený medzi Energeticko-chemickým odborovým zväzom

a

Zväzom zamestnávateľov energetiky Slovenska.

2. Dodatok č. 1 ku Kolektívnej zmluve vyššieho stupňa na roky 2014 – 2015 z 20. februára 2015 uzatvorený medzi Odborovým zväzom KOVO

a

Zväzom elektrotechnického priemyslu SR.

3. Kolektívna zmluva vyššieho stupňa na roky 2015 – 2017 zo 4. februára 2015 uzatvorená medzi Energeticko-chemickým odborovým zväzom, Asociáciou vedúcich zamestnancov chemického a farmaceutického priemyslu SR

a

Zväzom chemického a farmaceutického priemyslu Slovenskej republiky.