Zákon č. 439/2015 Z. z.Zákon, ktorým sa dopĺňa zákon č. 657/2004 Z. z. o tepelnej energetike v znení neskorších predpisov

Čiastka 117/2015
Platnosť od 29.12.2015
Účinnosť od 29.12.2015

439

ZÁKON

z 15. decembra 2015,

ktorým sa dopĺňa zákon č. 657/2004 Z. z. o tepelnej energetike v znení neskorších predpisov


Čl. I

Zákon č. 657/2004 Z. z. o tepelnej energetike v znení zákona č. 99/2007 Z. z., zákona č. 309/2009 Z. z., zákona č. 136/2010 Z. z., zákona č. 184/2011 Z. z., zákona č. 251/2012 Z. z., zákona č. 100/2014 Z. z. a zákona č. 321/2014 Z. z. sa dopĺňa takto:

1. Za § 28 sa vkladá § 28a, ktorý vrátane nadpisu znie:

㤠28a

Majetok nepodliehajúci exekúcii

Exekúcii podľa osobitného predpisu19a) nepodlieha

a) nehnuteľný majetok držiteľa povolenia na výrobu a rozvod tepla, ktorý je právnickou osobou so stopercentnou majetkovou účasťou štátu alebo Fondu národného majetku Slovenskej republiky, alebo v ktorej má právnická osoba určená podľa osobitného predpisu stopercentnú majetkovú účasť,

b) peňažné prostriedky a pohľadávky držiteľa povolenia na výrobu a rozvod tepla, ktorý je právnickou osobou so stopercentnou majetkovou účasťou štátu alebo Fondu národného majetku Slovenskej republiky, alebo v ktorej má právnická osoba určená podľa osobitného predpisu stopercentnú majetkovú účasť,

c) finančné nástroje vo vlastníctve držiteľa povolenia na výrobu a rozvod tepla, ktorý je právnickou osobou so stopercentnou majetkovou účasťou štátu alebo Fondu národného majetku Slovenskej republiky, alebo v ktorej má právnická osoba určená podľa osobitného predpisu stopercentnú majetkovú účasť,

d) iný majetok slúžiaci na výrobu a rozvod tepla vo vlastníctve držiteľa povolenia na výrobu a rozvod tepla, ktorý je právnickou osobou so stopercentnou majetkovou účasťou štátu alebo Fondu národného majetku Slovenskej republiky, alebo v ktorej má právnická osoba určená podľa osobitného predpisu stopercentnú majetkovú účasť.“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 19a znie:

19a) Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 233/1995 Z. z. o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti (Exekučný poriadok) a o zmene a doplnení ďalších zákonov v znení neskorších predpisov.“.

2. Za § 38aa sa vkladá § 38ab, ktorý vrátane nadpisu znie:

㤠38ab

Prechodné ustanovenie

Konania začaté pred dňom účinnosti tohto zákona podľa osobitného predpisu,19a) ktoré postihujú majetok podľa § 28a, súd bezodkladne zastaví.“.


Čl. II

Tento zákon nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.


Peter Pellegrini v. r.

Robert Fico v. r.