Oznámenie č. 43/2015 Z. z.Oznámenie Národnej banky Slovenska o vydaní opatrenia o predkladaní informácií správcami alternatívnych investičných fondov na účely dohľadu a monitorovanie systémového rizika

Čiastka 14/2015
Platnosť od 06.03.2015
Redakčná poznámka

Opatrenie nadobúda účinnosť 15. marca 2015.

43

OZNÁMENIE

Národnej banky Slovenska


Národná banka Slovenska vydala podľa § 191 ods. 1 zákona č. 203/2011 Z. z. o kolektívnom investovaní a § 192a ods. 2 zákona č. 203/2011 Z. z. o kolektívnom investovaní v znení zákona č. 206/2013 Z. z. a § 35 ods. 2 zákona č. 747/2004 Z. z. o dohľade nad finančným trhom a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

opatrenie zo 17. februára 2015 č. 1/2015 o predkladaní informácií správcami alternatívnych investičných fondov na účely dohľadu a monitorovanie systémového rizika.

Účelom opatrenia je všeobecne záväzným právnym predpisom zabezpečiť Národnej banke Slovenska zber informácií na účely dohľadu a účinné monitorovanie systémového rizika. Zbierané informácie budú ďalej zasielané Európskemu orgánu pre cenné papiere a trhy (ESMA), Európskemu výboru pre systémové riziká (ESRB) a príslušným orgánom ostatných členských štátov Európskej únie.

Opatrenie nadobúda účinnosť 15. marca 2015.

Opatrenie je uverejnené v čiastke 2/2015 Vestníka Národnej banky Slovenska a možno doň nazrieť vo všetkých organizačných zložkách Národnej banky Slovenska a na webovom sídle Národnej banky Slovenska www.nbs.sk.