Vyhláška č. 426/2015 Z. z.Vyhláška Ministerstva obrany Slovenskej republiky o posudzovaní zdravotnej spôsobilosti občana na prijatie do štátnej služby profesionálneho vojaka, o spôsobe posudzovania psychickej spôsobilosti a o previerke fyzickej zdatnosti občana na prijatie do štátnej služby profesionálneho vojaka a o posudzovaní zdravotnej spôsobilosti profesionálneho vojaka na výkon štátnej služby profesionálneho vojaka alebo na výkon funkcie

(v znení č. 55/2020 Z. z.)

Čiastka 114/2015
Platnosť od 22.12.2015
Účinnosť od 01.04.2020

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
01.04.2020 55/2020 Z. z. Aktuálne znenie
01.01.2016 - 31.03.2020

Pôvodný predpis

22.12.2015