Oznámenie č. 425/2015 Z. z.Oznámenie Národnej banky Slovenska o vydaní opatrenia, ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie Národnej banky Slovenska č. 12/2014 o predkladaní výkazov, hlásení a iných správ bankami a pobočkami zahraničných bánk na účely vykonávania dohľadu v znení opatrenia č. 25/2014

Čiastka 113/2015
Platnosť od 22.12.2015
Účinnosť do 31.12.2017
Zrušený 337/2017 Z. z.
Redakčná poznámka

Opatrenie nadobúda účinnosť 31. decembra 2015 okrem článku I prvého bodu až deviateho bodu a okrem § 3b ods. 1 v desiatom bode a okrem dvanásteho bodu, ktoré nadobúdajú účinnosť 1. januára 2016.

425

OZNÁMENIE


Národnej banky Slovenska

Národná banka Slovenska vydala podľa § 42 ods. 2 a § 45 ods. 5 zákona č. 483/2001 Z. z. o bankách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

opatrenie z 8. decembra 2015 č. 28/2015, ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie Národnej banky Slovenska č. 12/2014 o predkladaní výkazov, hlásení a iných správ bankami a pobočkami zahraničných bánk na účely vykonávania dohľadu v znení opatrenia č. 25/2014.

Predmetom opatrenia sú tri oblasti. Prvá reaguje na implementáciu smernice Európskeho parlamentu a Rady č. 2014/49/EÚ zo 16. apríla 2014 o systémoch ochrany vkladov (prepracované znenie, Ú. v. EÚ L 173, 12. 6. 2014), v rámci ktorej Ministerstvo financií Slovenskej republiky v spolupráci s Národnou bankou Slovenska vypracovalo novelu zákona č. 118/1996 Z. z. o ochrane vkladov a o zmene a doplnení niektorých zákonov s účinnosťou od 15. októbra 2015 a obsahuje v § 3 ods. 3 nový legislatívny pojem „kryté vklady“, ktoré budú banky evidovať a vykazovať ako osobitnú kategóriu.

Druhá oblasť súvisí s prevzatím usmernenia Európskeho orgánu pre bankovníctvo o harmonizovaných vzoroch a vymedzeniach pojmov pre plány financovania úverových inštitúcií podľa odporúčania A4 ESRB/2012/2 (EBA/GL/2014/04) a dochádza k zavedeniu nového typu výkazu – hlásenia o plánoch financovania s cieľom získať všeobecný prehľad o plánovanom vývoji súvahy, posúdiť uskutočniteľnosť plánovaného financovania a posúdiť osobitné závislosti a ich zmeny v oblasti financovania, ako aj určiť a posúdiť nesúlady vo financovaní v konkrétnych menách v prípade dohliadaných bánk.

Pokiaľ ide o tretiu oblasť, pre prípady, v ktorých na elektronické zasielanie vyplnených hlásení slúži ako zberný prostriedok aplikačný programový systém Status prevádzkovaný Národnou bankou Slovenska, dochádza k jeho nahradeniu novým informačným systémom Štatistický zberový portál prevádzkovaným Národnou bankou Slovenska.

Opatrením sa mení a dopĺňa opatrenie Národnej banky Slovenska z 29. júla 2014 č. 12/2014 o predkladaní výkazov, hlásení a iných správ bankami a pobočkami zahraničných bánk na účely vykonávania dohľadu (oznámenie č. 222/2014 Z. z.) v znení opatrenia č. 25/2014 (oznámenie č. 407/2014 Z. z.).

Opatrenie nadobúda účinnosť 31. decembra 2015 okrem článku I prvého bodu až deviateho bodu a okrem § 3b ods. 1 v desiatom bode a okrem dvanásteho bodu, ktoré nadobúdajú účinnosť 1. januára 2016.

Opatrenie je uverejnené v čiastke 38/2015 Vestníka Národnej banky Slovenska a možno doň nazrieť vo všetkých organizačných zložkách Národnej banky Slovenska a na webovom sídle Národnej banky Slovenska www.nbs.sk.