Vyhláška č. 424/2015 Z. z.Vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky o ďalšom vzdelávaní a preskúšaní mediátorov

Čiastka 113/2015
Platnosť od 22.12.2015
Účinnosť od 01.01.2016