Zákon č. 423/2015 Z. z.Zákon o štatutárnom audite a o zmene a doplnení zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov

Čiastka 113/2015
Platnosť od 22.12.2015
Účinnosť od 01.12.2019
Redakčná poznámka

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. januára 2016 okrem čl. I a čl. II bodov 3 a 4, 6 až 10 a § 39o v bode 11, ktoré nadobúdajú účinnosť 17. júna 2016.