Zákon č. 422/2015 Z. z.Zákon o uznávaní dokladov o vzdelaní a o uznávaní odborných kvalifikácií a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Čiastka 113/2015
Platnosť od 22.12.2015
Účinnosť od 01.01.2021 dodňom vystúpenia UK z EÚ