Oznámenie č. 421/2015 Z. z.Oznámenie Národnej banky Slovenska o vydaní opatrenia o informáciách poskytovaných v súvislosti s odplatami klienta banky alebo pobočky zahraničnej banky

Čiastka 112/2015
Platnosť od 22.12.2015
Redakčná poznámka

Opatrenie nadobúda účinnosť 1. januára 2016.

421

OZNÁMENIE


Národnej banky Slovenska

Národná banka Slovenska vydala podľa § 37 ods. 14 písm. a) a b) a § 42 ods. 2 zákona č. 483/2001 Z. z. o bankách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

opatrenie z 1. decembra 2015 č. 19/2015 o informáciách poskytovaných v súvislosti s odplatami klienta banky alebo pobočky zahraničnej banky.

Opatrenie zohľadňuje aktuálny stav všeobecne záväzných právnych predpisov, ako aj požiadavky odborných útvarov Národnej banky Slovenska, ktoré sa týkajú spresnenia, resp. doplnenia údajov v hlásení a spôsobu vykazovania údajov Národnej banke Slovenska prostredníctvom Štatistického zberového portálu Národnej banky Slovenska a taktiež obsahuje zmeny vyplývajúce z nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 924/2009 zo 16. septembra 2009 o cezhraničných platbách v Spoločenstve, ktorým sa zrušuje nariadenie (ES) č. 2560/2001 (Ú. v. EÚ L 266, 9. 10. 2009) v platnom znení.

Opatrením sa zrušuje opatrenie Národnej banky Slovenska zo 6. decembra 2011 č. 21/2011 o informáciách poskytovaných v súvislosti s odplatami klienta banky alebo pobočky zahraničnej banky (oznámenie č. 480/2011 Z. z.).

Opatrenie nadobúda účinnosť 1. januára 2016.

Opatrenie je uverejnené v čiastke 35/2015 Vestníka Národnej banky Slovenska a možno doň nazrieť vo všetkých organizačných zložkách Národnej banky Slovenska a na webovom sídle Národnej banky Slovenska www.nbs.sk.