Opatrenie č. 415/2015 Z. z.Opatrenie Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky č. 449/2013 Z. z., ktorým sa ustanovujú vzory žiadostí o poskytnutie dotácie na rozvoj bývania

Čiastka 112/2015
Platnosť od 22.12.2015
Účinnosť od 01.01.2016 do31.12.2017
Zrušený 304/2017 Z. z.

OBSAH

415

OPATRENIE

Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky

z 1. decembra 2015,

ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky č. 449/2013 Z. z., ktorým sa ustanovujú vzory žiadostí o poskytnutie dotácie na rozvoj bývania

Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky podľa § 15 ods. 2 zákona č. 443/2010 Z. z. o dotáciách na rozvoj bývania a o sociálnom bývaní v znení neskorších predpisov ustanovuje:


Čl. I

Opatrenie Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky č. 449/2013 Z. z., ktorým sa ustanovujú vzory žiadostí o poskytnutie dotácie na rozvoj bývania sa mení a dopĺňa takto:

1. V prílohe č. 1 druhej časti sa za riadok 2.5. vkladá nový riadok 2.6., ktorý znie:

2.6. Číslo darovacej zmluvy/zo dňa [§ 4 ods. 1 písm. f) zákona]“.

Doterajšie riadky 2.6. až 2.14. sa označujú ako riadky 2.7. až 2.15.

2. V prílohe č. 1 tretej časti sa za riadok 3.7. vkladá nový riadok 3.8., ktorý znie:

3.8. Možné zvýšenie dotácie podľa § 8 ods. 7 písm. c) zákona (v eurách):“.

Doterajší riadok 3.8. sa označuje ako riadok 3.9.

3. V prílohe č. 1 tretej časti riadka 3.9. sa na konci pripájajú tieto slová: „+ suma z riadka 3.8.“.

4. Príloha č. 1 šiesta časť sa dopĺňa písmenom d), ktoré znie:

d) odstavná plocha vybudovaná pri obstarávanom nájomnom byte vrátane príjazdu k odstavnej ploche z miestnej komunikácie [§ 2 ods. 1 písm. p) štvrtý bod zákona].“.

5. V prílohe č. 1 ôsmej časti bode 8.2. sa za slová „investičného zámeru“ vkladajú slová „a o súhlase s podmienkami na poskytnutie dotácie ustanovenými zákonom“.

6. V prílohe č. 1 ôsmej časti sa za bod 8.4. vkladá nový bod 8.5., ktorý znie:

8.5. darovacia zmluva, ktorou žiadateľ nadobudol vlastníctvo nehnuteľného majetku [§ 4 ods. 1 písm. f) zákona]

Doterajšie body 8.5. až 8.33. sa označujú ako body 8.6. až 8.34.

7. V prílohe č. 1 sa ôsma časť dopĺňa bodmi 8.35. a 8.36., ktoré znejú:

8.35. doklad o zverejnení kúpnej zmluvy, zmluvy o budúcej kúpnej zmluve, zmluvy o dielo

8.36. doklad o výmene jednotlivých technických zariadení budovy podľa § 10 ods. 6 zákona

8. V prílohe č. 2 druhej časti sa bod 2.2. dopĺňa riadkom, ktorý znie:

„Odstavná plocha [§ 2 ods. 1 písm. p) štvrtý bod zákona]“.

9. V prílohe č. 2 druhej časti sa bod 2.4. dopĺňa stĺpcom, ktorý znie:

„odstavná plocha“.

10. V prílohe č. 2 tretej časti sa za slovo „bm“ vkladá čiarka a slovo „m2“.

11. V prílohe č. 2 tretej časti sa za riadok „Komunikácia“ vkladá riadok, ktorý znie:

„Odstavná plocha“.

12. V prílohe č. 2 siedmej časti sa za bod 7.5. vkladá nový bod 7.6., ktorý znie:

7.6. právoplatné stavebné povolenie na výstavbu odstavnej plochy

Doterajšie body 7.6. až 7.32. sa označujú ako body 7.7. až 7.33.

13. V prílohe č. 3 prvej časti bode 1.7. sa za slová „(ďalej len „banka)“ vkladá čiarka a slová „na ktorom sú vedené peňažné prostriedky fondu prevádzky, údržby a opráv“.

14. V prílohe č. 3 šiestej časti bode 6.5. sa za slovo „žiadosti“ vkladajú slová „a o odsúhlasení oprávnených nákladov stavby a odsúhlasení zhotoviteľa“.


Čl. II

Toto opatrenie nadobúda účinnosť 1. januára 2016.


Ján Počiatek v. r.