Nariadenie vlády č. 41/2015 Z. z.Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 576/2002 Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti o technických požiadavkách a postupoch posudzovania zhody na tlakové zariadenie a ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 400/1999 Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti o technických požiadavkách na ostatné určené výrobky v znení neskorších predpisov v znení nariadenia vlády č. 329/2003 Z. z.

Čiastka 14/2015
Platnosť od 06.03.2015
Účinnosť od 01.06.2015 do18.07.2016
Zrušený 1/2016 Z. z.

OBSAH

41

NARIADENIE VLÁDY

Slovenskej republiky

z 11. februára 2015,

ktorým sa mení nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 576/2002 Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti o technických požiadavkách a postupoch posudzovania zhody na tlakové zariadenie a ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 400/1999 Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti o technických požiadavkách na ostatné určené výrobky v znení neskorších predpisov v znení nariadenia vlády č. 329/2003 Z. z.

Vláda Slovenskej republiky podľa § 9 ods. 3 a § 12 ods. 8 zákona č. 264/1999 Z. z. o technických požiadavkách na výrobky a o posudzovaní zhody a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa § 2 ods. 1 písm. h) zákona č. 19/2002 Z. z., ktorým sa ustanovujú podmienky vydávania aproximačných nariadení vlády Slovenskej republiky nariaďuje:


Čl. I

Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 576/2002 Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti o technických požiadavkách a postupoch posudzovania zhody na tlakové zariadenie a ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 400/1999 Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti o technických požiadavkách na ostatné určené výrobky v znení neskorších predpisov v znení nariadenia vlády č. 329/2003 Z. z. sa mení takto:

1. V § 1 odsek 1 znie:

(1) Týmto nariadením vlády sa preberajú právne záväzné akty Európskej únie uvedené v prílohe č. 7.“.

2. V § 1 ods. 4 sa vypúšťa písmeno p).

Poznámka pod čiarou k odkazu 1 sa vypúšťa.

3. V § 8 ods. 1 sa slová „veľkosti rizika“ nahrádzajú slovami „úrovne nebezpečenstva“.

4. V § 8 odsek 2 znie:

(2) Na účely zaradenia podľa odseku 1 sa tekutiny, ktoré obsahuje tlakové zariadenie, rozdeľujú do

a) 1. skupiny, do ktorej sa zaraďujú látky a zmesi4a) s najvyššou pracovnou teplotou nad bodom vzplanutia a látky a zmesi, ktoré sú klasifikované ako nebezpečné v týchto triedach fyzikálneho nebezpečenstva alebo nebezpečenstva pre zdravie podľa osobitného predpisu:4b)

1. nestabilné výbušniny alebo výbušniny v podtriedach 1.1 až 1.5,

2. horľavé plyny kategórie 1 a 2,

3. oxidujúce plyny kategórie 1,

4. horľavé kvapaliny kategórie 1 a 2,

5. horľavé kvapaliny kategórie 3, ak najvyššia pracovná teplota je nad bodom vzplanutia,

6. horľavé tuhé látky kategórie 1 a 2,

7. samovoľne reagujúce látky a zmesi typu A až F,

8. samozápalné kvapaliny kategórie 1,

9. samozápalné tuhé látky kategórie 1,

10. látky a zmesi, ktoré pri kontakte s vodou uvoľňujú horľavé plyny kategórie 1 až 3,

11. oxidujúce kvapaliny kategórie 1 až 3,

12. oxidujúce tuhé látky kategórie 1 až 3,

13. organické peroxidy typu A až F,

14. akútna orálna toxicita kategórie 1 a 2,

15. akútna dermálna toxicita kategórie 1 a 2,

16. akútna inhalačná toxicita kategórie 1 až 3,

17. toxicita pre špecifický cieľový orgán pri jednorazovej expozícii kategórie 1,

b) 2. skupiny, do ktorej sa zaraďujú látky a zmesi, ktoré nie sú uvedené v písmene a).“.

Poznámky pod čiarou k odkazom 4a a 4b znejú:

4a) Čl. 2 ods. 7 a 8 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1272/2008 zo 16. decembra 2008 o klasifikácii, označovaní a balení látok a zmesí, o zmene, doplnení a zrušení smerníc 67/548/EHS a 1999/45/ES a o zmene a doplnení nariadenia (ES) č. 1907/2006 (Ú. v. EÚ L 353, 31. 12. 2008) v platnom znení.

4b) Príloha I časti 2 a 3 k nariadeniu (ES) č. 1272/2008 v platnom znení.“.

5. Príloha č. 7 vrátane nadpisu znie:

„Príloha č. 7 k nariadeniu vlády č. 576/2002 Z. z.

ZOZNAM PREBERANÝCH PRÁVNE ZÁVÄZNÝCH AKTOV EURÓPSKEJ ÚNIE

1. Smernica Európskeho parlamentu a Rady 97/23/ES z 29. mája 1997 o aproximácii zákonov členských štátov týkajúcich sa tlakových zariadení (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 13/zv. 19) v znení nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1882/2003 z 29. septembra 2003 (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 1/zv. 4) a nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1025/2012 z 25. októbra 2012 (Ú. v. EÚ L 316, 14. 11. 2012).

2. Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2014/68/EÚ z 15. mája 2014 o harmonizácii právnych predpisov členských štátov týkajúcich sa sprístupňovania tlakových zariadení na trhu (prepracované znenie) (Ú. v. EÚ L 189, 27. 6. 2014).“.


Čl. II

Toto nariadenie vlády nadobúda účinnosť 1. júna 2015.


Robert Fico v. r.