Zákon č. 40/2015 Z. z.Zákon o audiovízii a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Čiastka 14/2015
Platnosť od 06.03.2015
Účinnosť od 01.01.2019 do31.12.2019 (za 2 mesiace)
Redakčná poznámka

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. júla 2015 okrem čl. IV druhého bodu, štvrtého bodu až deviateho bodu, ktoré nadobúdajú účinnosť 1. januára 2016.