Zákon č. 394/2015 Z. z.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 136/2000 Z. z. o hnojivách v znení neskorších predpisov

Čiastka 107/2015
Platnosť od 18.12.2015
Účinnosť od 01.01.2016

394

ZÁKON

z 12. novembra 2015,

ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 136/2000 Z. z. o hnojivách v znení neskorších predpisov

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:


Čl. I

Zákon č. 136/2000 Z. z. o hnojivách v znení zákona č. 555/2004 Z. z., zákona č. 202/2008 Z. z., zákona č. 203/2009 Z. z. a zákona č. 111/2010 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:

1. V § 1 písm. c) sa na konci pripájajú tieto slová: „hospodárskych hnojív, sekundárnych zdrojov živín a kompostov,“.

2. V § 1 sa za písmeno d) vkladá nové písmeno e), ktoré znie:

e) podmienky hospodárenia v zraniteľných oblastiach,“.

Doterajšie písmená e) a f) sa označujú ako písmená f) a g).

3. § 2 vrátane nadpisu znie:

㤠2

Základné pojmy

Na účely tohto zákona sa rozumie

a) hnojivom

1. látka organického pôvodu alebo anorganického pôvodu, ktorá obsahuje živiny na výživu rastlín a lesných drevín na udržanie alebo zlepšenie pôdnej úrodnosti a priaznivého ovplyvnenia úrody alebo kvality produkcie,

2. pôdna pomocná látka na úpravu vlastností pôdy, ktorá bez účinného množstva rastlinných živín pôdu biologicky, chemicky alebo fyzikálne ovplyvňuje zlepšovaním jej vlastností alebo zvyšuje účinnosť a využitie živín z hnojív,

3. pestovateľský substrát slúžiaci na zakoreňovanie a pestovanie rastlín; substrátom je najmä rašelina, zemina alebo ich zmesi,

4. rastlinná pomocná látka na báze humátov, ktorá bez účinného množstva živín zvyšuje účinnosť a využitie živín z hnojív a z pôdy,

b) hospodárskym hnojivom maštaľný hnoj, hydinový trus, hnojovica, močovka a hnojovka,

c) maštaľným hnojom zmes tuhých výkalov a kvapalných výkalov hospodárskych zvierat s podstielkou a prípadne so zvyškami krmiva,

d) hnojovkou kvapalný výtok z maštaľného hnoja počas jeho skladovania,

e) močovkou sčasti rozložený moč hospodárskych zvierat ustajnených v odkanalizovaných maštaliach zriedený odpadovou vodou,

f) hnojovicou zmes kvapalných výkalov a tuhých výkalov hospodárskych zvierat zriedených vodou,

g) vedľajším produktom rastlinného pôvodu slama, zelené hnojenie a iné zvyšky rastlinného pôvodu, ktoré vznikajú v poľnohospodárskej prvovýrobe bez ďalšej úpravy,

h) zeleným hnojením organická hmota rastlín, najmä z čeľade bôbovitých, pestovaných na zaoranie do pôdy z dôvodu zvýšenia jej úrodnosti,

i) kompostom produkt, ktorý vzniká riadeným biologickým rozkladom organických látok živočíšneho pôvodu alebo rastlinného pôvodu, s prímesou alebo bez prímesi anorganickej hmoty,

j) sekundárnym zdrojom živín látka organického pôvodu alebo anorganického pôvodu, neobsahujúca nadlimitné rizikové prvky alebo rizikové látky, obsahujúca živiny na výživu rastlín a lesných drevín, priaznivo ovplyvňujúca úrodu alebo kvalitu produkcie alebo zlepšujúca pôdnu úrodnosť, ak je po predpísanej úprave vhodná na hnojenie pôdy alebo vápnenie pôdy,

k) rizikovým prvkom alebo rizikovou látkou prvok alebo látka, ktorá môže nepriaznivo ovplyvniť vlastnosti pôdy, kvalitu produkcie alebo potravový reťazec,

l) certifikáciou hnojív činnosť certifikačného orgánu, ktorý po posúdení zhody1) vydá certifikát hnojiva, ktorým potvrdí, že vlastnosti hnojiva a jeho technická dokumentácia sú v súlade s príslušnými technickými normami a so všeobecne záväznými právnymi predpismi,

m) tuhým hospodárskym hnojivom najmä maštaľný hnoj, hydinový trus a ich zmesi,

n) kvapalným hospodárskym hnojivom najmä hnojovica, hnojovka, močovka, ich zmesi alebo ich zmesi s vodou,

o) vybudovaným hnojiskom na skladovanie tuhých hospodárskych hnojív spevnené nepremiestniteľné hnojiská alebo provizórne premiestniteľné hnojiská, ktoré sú nepriepustné a vybavené zásobníkom na odvádzanú hnojovku,

p) vybudovanými skladovacími kapacitami na skladovanie kvapalných hospodárskych hnojív nepremiestniteľné, najmä oceľové nádrže alebo betónové nádrže alebo premiestniteľné nádrže, najmä lagúny alebo vaky, ktoré sú nepriepustné,

q) voľným uložením tuhých hospodárskych hnojív alebo kompostov ich dočasné uloženie na poľnohospodárskej pôde pred ich aplikáciou, ktoré je vyznačené v pláne aplikácie hospodárskych hnojív,

r) hospodárskym rokom plodiny obdobie, ktoré sa začína prvou agrotechnickou operáciou k hlavnej plodine a končí sa poslednou agrotechnickou operáciou k hlavnej plodine, ktorou je spravidla zber úrody; hospodársky rok trvá spravidla od 1. augusta do 31. júla,

s) producent právnická osoba alebo fyzická osoba, ktorá produkuje sekundárny zdroj živín alebo kompost a uvádza ich do obehu,

t) dusíkatou hnojivou látkou látka v tuhom stave alebo kvapalnom stave, obsahujúca zlúčeniny dusíka, ktorá sa aplikuje na poľnohospodársku pôdu alebo do poľnohospodárskej pôdy alebo na rastlinný kryt s cieľom zvýšiť úrodu pestovaných plodín, a to najmä:

1. kvapalné minerálne hnojivo a pevné minerálne hnojivo jednozložkové a viaczložkové s obsahom dusíka,

2. hospodárske hnojivo – tuhé hospodárske hnojivo produkované pri chove hospodárskych zvierat s podstielkou, trus vyprodukovaný pri chove hydiny, kvapalné hospodárske hnojivo, ktorým je hnojovica, močovka a hnojovka,

3. exkrementy zvierat – pevné a kvapalné, vyprodukované počas pasenia a košarovania zvierat,

4. kvapalné hnojivé látky a tuhé hnojivé látky s organicky viazaným dusíkom, ktorými sú najmä čistiarenské kaly a dnové sedimenty, komposty a organické substráty, tuhé a kvapalné sekundárne zdroje živín, druhotné produkty po fermentácii z bioplynových staníc,

u) využiteľnou poľnohospodárskou pôdou v zraniteľných oblastiach pôda zaradená v registri produkčných blokov Identifikačného systému poľnohospodárskych parciel do troch skupín s rôznym stupňom obmedzenia používania dusíkatých hnojivých látok a spôsobom hospodárenia; ide o nízky stupeň (A), stredný stupeň (B) alebo vysoký stupeň (C).

v) zamokrenou pôdou pôda, ktorá zodpovedá hydrolimitu plnej vodnej kapacity, pri ktorom je už schopnosť akumulovať vodu pôdou vyčerpaná; ide o hodnotu vlhkosti pôdy pri úplnom zaplnení pôdnych pórov a dutín vodou,

w) zamrznutou pôdou pôda zamrznutá počas celého dňa, okrem premrznutej pôdy zamrznutej na povrchu, ktorá pri slnečnom žiarení rozmŕza a je schopná prijímať a uvoľňovať živiny,

x) pôdou pokrytou snehom pôda, ktorej viac než polovicu výmery, v čase aplikácie dusíkatých hnojivých látok, pokrýva súvislá snehová pokrývka,

y) zakázaným obdobím obdobie, v ktorom je aplikácia dusíkatých hnojivých látok na pôdu v zraniteľných oblastiach zakázaná.“.

4. V § 3 ods. 2 sa bodka na konci nahrádza čiarkou a pripájajú sa tieto slová: „na vzájomne uznané hnojivo a na hnojivo poskytované v nevyhnutnom množstve na pokusné účely, výskum a vývoj.“.

5. V § 3 sa vypúšťa odsek 3.

Doterajší odsek 4 sa označuje ako odsek 3.

6. V § 3 odsek 3 znie:

(3) Uvedením sekundárneho zdroja živín a kompostu do obehu sa rozumie uvedenie hnojiva do obehu podľa osobitného predpisu.1ba)“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 1ba znie:

1ba) Čl. 2 písm. w) nariadenia (ES) č. 2003/2003 v platnom znení.“.

7. § 3a vrátane nadpisu znie:

㤠3a

Používanie sekundárneho zdroja živín a kompostu

(1) Producent sekundárneho zdroja živín a producent kompostu je povinný pred ich aplikáciou alebo pred ich uvedením do obehu vyžiadať si od Ústredného kontrolného a skúšobného ústavu poľnohospodárskeho v Bratislave (ďalej len „kontrolný ústav“) povolenie na ich používanie. Producent sekundárneho zdroja živín a producent kompostu môže aplikovať alebo uvádzať sekundárny zdroj živín a kompost do obehu len na základe povolenia vydaného kontrolným ústavom.

(2) Kontrolný ústav na základe žiadosti producenta podľa odseku 1 vydá do 30 dní od doručenia žiadosti povolenie na používanie sekundárneho zdroja živín a kompostu na aplikáciu do poľnohospodárskej pôdy a zároveň určí podmienky aplikácie, ak obsah rizikových prvkov a mikrobiologických parametrov neprekračuje limitné hodnoty.

(3) Žiadosť producenta podľa odseku 1 musí obsahovať

a) meno, priezvisko, adresu trvalého pobytu alebo adresu miesta podnikania, ak je miesto podnikania odlišné od trvalého pobytu, a identifikačné číslo organizácie, ak je žiadateľom fyzická osoba – podnikateľ alebo obchodné meno, sídlo a identifikačné číslo organizácie, ak je žiadateľom právnická osoba,

b) výpis z obchodného registra alebo iného obdobného registra alebo evidencie,

c) údaj o vyprodukovanom množstve a deklarovanej dávke sekundárneho zdroja živín alebo kompostu,

d) údaj o obsahu sušiny a organického podielu v sekundárnom zdroji živín alebo v komposte,

e) hodnotu pH, celkový obsah dusíka, fosforu, draslíka a horčíka v sekundárnom zdroji živín alebo v komposte,

f) hodnoty obsahu rizikových prvkov ako sú kadmium, olovo, chróm, arzén, nikel a ortuť a mikrobiologických parametrov v sekundárnom zdroji živín alebo v komposte.

(4) Producent sekundárneho zdroja živín alebo producent kompostu je povinný

a) viesť evidenciu o množstve a zložení sekundárnych zdrojov živín a kompostov odovzdaných na aplikáciu,

b) viesť register odberateľov sekundárnych zdrojov živín a kompostov, vedenie registra sa nevzťahuje na odberateľov – fyzické osoby.

(5) Producent sekundárneho zdroja živín s ročnou produkciou sekundárneho zdroja živín vyššou ako 100 t a producent kompostu s ročnou produkciou kompostu vyššou ako 100 t je povinný zaslať kontrolnému ústavu každoročne do 15. februára hlásenie o celkovom množstve sekundárnych zdrojov živín a kompostov uvedených do obehu za predchádzajúci kalendárny rok podľa druhu a podľa odberateľov.“.

8. § 4 vrátane nadpisu znie:

㤠4

Register certifikovaných hnojív a register vzájomne uznaných hnojív

(1) Register certifikovaných hnojív je zoznam certifikovaných hnojív, v ktorom sú uvedené údaje o certifikovanom hnojive v rozsahu ustanovenia § 5 ods. 2 s výnimkou údajov o výrobnom postupe a použitých surovinách. Register certifikovaných hnojív vedie kontrolný ústav a zverejňuje ho na svojom webovom sídle.

(2) Register vzájomne uznaných hnojív je zoznam vzájomne uznaných hnojív, v ktorom sú uvedené údaje podľa § 5a ods. 1. Register vzájomne uznaných hnojív vedie kontrolný ústav a zverejňuje ho na svojom webovom sídle.

(3) Do registra certifikovaných hnojív a do registra vzájomne uznaných hnojív môžu nahliadnuť a robiť si z neho výpisy orgány štátnej správy, ak to potrebujú na plnenie svojich úloh, fyzické osoby alebo právnické osoby, ktoré preukážu potrebu nahliadnuť do registra. Kontrolný ústav nesmie poskytnúť ani uverejniť také údaje, ktoré sú predmetom ochrany podľa osobitných predpisov,1c) alebo údaje označené výrobcom alebo držiteľom certifikátu ako predmet obchodného tajomstva,1a) ak nejde o verejne známe údaje.

(4) Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo“) uverejňuje zoznam certifikovaných hnojív a zoznam vzájomne uznaných hnojív každoročne vo Vestníku Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky, do ktorého možno nahliadnuť na ministerstve.“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 1c znie:

1c) Zákon č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 84/2014 Z. z.“.

9. V § 5 ods. 2 písm. a) sa slová „rodné číslo“ nahrádzajú slovami „identifikačné číslo“.

10. V § 5 ods. 2 písm. d) sa slová „druh a číselný kód typu hnojiva“ nahrádzajú slovami „typ hnojiva“.

11. V § 5 odsek 3 znie:

(3) Kontrolný ústav zašle žiadateľovi podmienky certifikácie hnojiva do 14 dní odo dňa doručenia žiadosti o certifikáciu hnojiva.“.

12. V § 5 odsek 5 znie:

(5) Kontrolný ústav vydá certifikát hnojiva, ak sú splnené podmienky podľa odsekov 1 a 2, do dvoch mesiacov odo dňa doručenia žiadosti o certifikáciu hnojiva.“.

13. Za § 5 sa vkladá § 5a, ktorý vrátane nadpisu znie:

㤠5a

Registrácia hnojiva uvedeného na trh v inom členskom štáte Európskej únie

(1) Registráciu hnojiva vykonáva kontrolný ústav. Kontrolný ústav zaregistruje hnojivo na základe oznámenia výrobcu hnojiva alebo dovozcu hnojiva, ktorý uvádza hnojivo do obehu z iného členského štátu Európskej únie. Oznámenie podľa prvej vety obsahuje

a) obchodný názov hnojiva,

b) meno, priezvisko, miesto trvalého pobytu, identifikačné číslo organizácie, ak je žiadateľom fyzická osoba – podnikateľ alebo obchodné meno, sídlo a identifikačné číslo organizácie, ak je žiadateľom právnická osoba,

c) meno, priezvisko, miesto trvalého pobytu a identifikačné číslo organizácie výrobcu hnojiva a dovozcu hnojiva, ktorý je fyzickou osobou – podnikateľom, alebo obchodné meno, sídlo a identifikačné číslo organizácie výrobcu hnojiva a dovozcu hnojiva, ktorý je právnickou osobou, ak je žiadateľom dovozca hnojiva.

(2) Prílohou k oznámeniu podľa odseku 1 je rozhodnutie príslušného orgánu iného členského štátu Európskej únie, ktorým povolil hnojivo a etiketa hnojiva v slovenskom jazyku. Zoznam registrovaných hnojív je zverejnený na webovom sídle kontrolného ústavu.“.

14. V § 6 ods. 1 písm. a) sa za slovom „hnojiva“ vypúšťa čiarka a slová „číselný kód typu hnojiva“ sa nahrádzajú slovami „alebo typ hnojiva“.

15. V § 6 ods. 1 písm. c) sa slová „rodné číslo, ak je žiadateľom fyzická osoba“ nahrádzajú slovami „identifikačné číslo, ak je žiadateľom fyzická osoba – podnikateľ“.

16. V § 8 sa vypúšťa odsek 4.

Doterajšie odseky 5 a 6 sa označujú ako odseky 4 a 5.

17. V § 8 ods. 4 prvej vete sa slovo „môže“ nahrádza slovom „musí“ a posledná veta znie: „Po vyprázdnení obalu, ktorý nie je vhodný na opakované použitie, sa musí zabezpečiť jeho spracovanie.4)“.

18. Za § 8 sa vkladá § 8a, ktorý vrátane nadpisu znie:

㤠8a

Ohlasovacia povinnosť pre hnojivo s označením „Hnojivo ES“

Ten, kto uvádza hnojivo s označením „Hnojivo ES“ do obehu, je povinný písomnou formou oznámiť údaje o type a množstve tohto hnojiva kontrolnému ústavu do 30 dní odo dňa jeho výroby na území Slovenskej republiky alebo odo dňa dovozu hnojiva uvedeného do obehu na územie Slovenskej republiky. Zoznam subjektov, ktoré uvádzajú hnojivo do obehu na územie Slovenskej republiky, je zverejnený na webovom sídle kontrolného ústavu.“.

19. § 9 a 10 vrátane nadpisov znejú:

㤠9

Skladovanie hnojív, hospodárskych hnojív, sekundárnych zdrojov živín a kompostov

(1) Podnikateľ, ktorý obhospodaruje poľnohospodársku pôdu alebo lesný pozemok a vykonáva poľnohospodársku výrobu alebo lesnú výrobu (ďalej len „podnikateľ v pôdohospodárstve“), výrobca, producent, dovozca, predajca alebo dodávateľ, ktorý skladuje hnojivá, hospodárske hnojivá, sekundárne zdroje živín alebo komposty, je povinný

a) uskladňovať hnojivá oddelene a označiť ich trvalým a čitateľným spôsobom,

b) zabezpečiť, aby nedošlo k miešaniu hnojív s inými látkami,

c) viesť priebežne evidenciu o príjme, výdaji a množstve hnojív, sekundárnych zdrojov živín a kompostov,

d) neznečistiť pri manipulácii a skladovaní hnojív, hospodárskych hnojív, sekundárnych zdrojov živín alebo kompostov životné prostredie,

e) mať vybudované skladovacie kapacity na skladovanie hnojív,

f) zaslať kontrolnému ústavu každoročne do 15. februára údaje o objeme skladovacích kapacít hospodárskych hnojív a o počtoch hospodárskych zvierat podľa kategórií a spôsobu ich ustajnenia v predchádzajúcom kalendárnom roku spolu s prehľadom o spotrebe hnojív v poľnohospodárskom podniku a jeho kópiu uchovávať najmenej tri roky, ak sa počet hospodárskych zvierat zmenil o viac ako 10 %,

g) dodržiavať podmienky skladovania hnojív, sekundárnych zdrojov živín a kompostov určené výrobcom hnojív alebo producentom sekundárnych zdrojov živín a kompostov.

(2) Podnikateľ v pôdohospodárstve je povinný zabezpečiť, aby voľne uložené tuhé hospodárske hnojivá na poľnohospodárskej pôde s nespevneným podkladom boli zhrnuté do súvislej hromady a zabezpečiť ich proti vytekaniu hnojovky a jej rozptyľovaniu do okolia.

(3) Z maštalí a výbehov hospodárskych zvierat a zo skladov hnojív, hospodárskych hnojív, sekundárnych zdrojov živín a kompostov sa do ich okolia nesmú rozptyľovať ani vytekať žiadne škodlivé látky.

§ 10

Používanie hnojív, hospodárskych hnojív, sekundárnych zdrojov živín a kompostov

(1) Podnikateľ v pôdohospodárstve používajúci hnojivá, sekundárne zdroje živín alebo kompost je povinný používať certifikované hnojivá, vzájomne uznané hnojivá alebo hnojivá označené ako „Hnojivo ES“ a povolené sekundárne zdroje živín alebo komposty.

(2) Podnikateľ v pôdohospodárstve nesmie do hospodárskych hnojív vnášať rizikové prvky a rizikové látky, ktoré by mohli narušiť vývoj pestovaných rastlín, ohroziť potravový reťazec alebo znečistiť pôdu.

(3) Podnikateľ v pôdohospodárstve nesmie použiť hnojivá, hospodárske hnojivá, sekundárne zdroje živín a komposty na poľnohospodárskej pôde, ak

a) ich použitie zakazuje alebo obmedzuje osobitný predpis,7)

b) pôda je zamokrená, pokrytá vrstvou snehu alebo zamrznutá; to sa nevzťahuje na hnojenie vedľajšími produktmi a hlavnými produktmi, ktoré vznikli pri pestovaní rastlín a pri celoročnom pastevnom spôsobe chovu zvierat,

c) spôsob použitia kvapalných hospodárskych hnojív ohrozuje životné prostredie okolia hnojeného pozemku najmä v okolí povrchových vôd,

d) nie je zabezpečená ich rovnomerná aplikácia na pozemku,

e) poškodzujú agrochemické parametre poľnohospodárskych pozemkov.

(4) Podnikateľ v pôdohospodárstve je povinný viesť trvalú evidenciu o príjme a o použití hnojív, hospodárskych hnojív, sekundárnych zdrojov živín, kompostov, čistiarenských kalov a dnových sedimentov,7a) do poľnohospodárskej pôdy alebo lesných pozemkov a zapísať ich použitie do evidencie najneskôr do jedného mesiaca od ukončenia ich aplikácie a na požiadanie kontrolného ústavu je povinný bezodkladne mu predložiť evidenciu na kontrolu.

(5) Podnikateľ v pôdohospodárstve je povinný viesť evidenciu podľa odseku 4 o množstve, druhu a čase použitia a zapracovania hnojív, hospodárskych hnojív, sekundárnych zdrojov živín, kompostov, čistiarenských kalov a dnových sedimentov, podľa kultúrnych dielov a pestovaných plodín, výšky dosiahnutých úrod a roku aplikácie a uchovávať ju najmenej päť rokov. Na lesných pozemkoch je podnikateľ v pôdohospodárstve povinný viesť evidenciu podľa jednotiek priestorového rozdelenia lesa.7b)

(6) Podnikateľ v pôdohospodárstve spracúva z podkladov evidencie podľa odseku 4 a dosiahnutých úrod podľa pozemkov a plodín každoročne bilanciu živín.

(7) Podnikateľ v pôdohospodárstve je povinný každoročne do 15. februára zaslať kontrolnému ústavu prehľad o spotrebe hnojív, hospodárskych hnojív, sekundárnych zdrojov živín, kompostov, čistiarenských kalov a dnových sedimentov vypracovaný z evidencie podľa odsekov 4 a 5 a jeho kópiu uchovávať najmenej tri roky.

(8) Podnikateľ v pôdohospodárstve je povinný vypracovať plán aplikácie hospodárskych hnojív, sekundárnych zdrojov živín a kompostov.“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 7b znie:

7b) § 39 ods. 1 písm. b) až e) zákona č. 326/2005 Z. z. o lesoch v znení zákona č. 182/2014 Z. z.“.

Poznámky pod čiarou k odkazom 6 a 7aa sa vypúšťajú.

20. § 10a sa dopĺňa odsekom 6, ktorý znie:

(6) Producent čistiarenského kalu, producent dnových sedimentov a odberateľ sú povinní na požiadanie kontrolného ústavu bezodkladne mu predložiť dokumentáciu vedenú podľa odsekov 1 a 3.“.

21. Za § 10a sa vkladajú § 10b a 10c, ktoré vrátane nadpisov znejú:

㤠10b

Skladovanie hospodárskych hnojív v zraniteľných oblastiach

(1) Fyzická osoba – podnikateľ a právnická osoba, ktorá obhospodaruje poľnohospodársku pôdu podľa § 2 písm. u), alebo fyzická osoba – podnikateľ a právnická osoba, ktorá obhospodaruje poľnohospodársku pôdu podľa § 2 písm. u) a chová zvieratá, (ďalej len „obhospodarovateľ“) je povinná mať vybudované skladovacie kapacity nádrží na kvapalné hospodárske hnojivá a na skladovanie maštaľného hnoja na technicky spevnených plochách7c) v zraniteľných oblastiach najmenej na šesťmesačnú produkciu. Potreba skladovacích nádrží na maštaľný hnoj, močovku a hnojovicu na šesť mesiacov pre jedno zviera je uvedená v prílohe č. 1. Ak obhospodarovateľ nemá vybudované skladovacie kapacity podľa prvej vety, môže zabezpečiť uskladnenie kvapalných hospodárskych hnojív a maštaľného hnoja v skladovacích nádržiach alebo na spevnených plochách u inej osoby alebo ich odovzdať na iné využitie, najviac však v objeme zodpovedajúcom trojmesačnej skladovacej kapacite. Obhospodarovateľ je povinný spôsob nakladania s kvapalnými hospodárskymi hnojivami a maštaľným hnojom preukázať a oznámiť kontrolnému ústavu do 15 dní na tlačive, ktorého vzor je zverejnený na webovom sídle kontrolného ústavu.

(2) Obhospodarovateľ je povinný zabezpečiť, aby skladovacie nádrže kvapalných hospodárskych hnojív boli nepriepustné a vybavené bezpečnostným mechanizmom proti preplneniu a zabezpečené proti prítoku povrchových vôd.

(3) Obhospodarovateľ môže tuhé hospodárske hnojivá a kompost voľne skladovať na poľnohospodárskej pôde v zraniteľných oblastiach (ďalej len „voľná skládka“) len vtedy, ak

a) poľnohospodárska pôda je zaradená v nízkom stupni alebo strednom stupni obmedzenia,

b) vzdialenosť voľnej skládky od povrchového vodného zdroja je najmenej 100 m pri svahovitosti parcely do 3o.

(4) Obhospodarovateľ je pri skladovaní tuhých hospodárskych hnojív a kompostu na voľnej skládke povinný

a) zabezpečiť, aby nedošlo k znečisteniu povrchových vôd alebo podzemných vôd,

b) uskutočniť vývoz maštaľného hnoja z pevnej podložky na voľnú skládku najskôr po troch mesiacoch od poslednej navážky; to sa nevzťahuje na tuhé hospodárske hnojivá z hlbokých podstielok, pri stelivových prevádzkach s kanalizáciou na oddelenie močovky od maštaľného hnoja a z chovu zvierat bez produkcie močovky pri dennej spotrebe steliva vyššej ako 6 kg na dobytčiu jednotku na deň, o ktorej sa vedie evidencia o spotrebe podstielky a o počte chovaných zvierat a ktoré môžu byť uložené na poľnohospodárskej pôde bez nutnosti predchádzajúceho uskladnenia na pevných hnojiskách,

c) spracovať voľnú skládku do ôsmich mesiacov od prvej navážky; opakované zriadenie voľnej skládky na tom istom mieste možno až po štyroch rokoch,

d) viesť evidenciu o mieste skladovania a prvej navážke hnoja a kompostu na voľnú skládku.

(5) Voľne skladovať tuhé hospodárske hnojivá bez spevnenej podložky je zakázané v zraniteľných oblastiach na poľnohospodárskej pôde

a) s vysokým stupňom obmedzenia,

b) trvalo zamokrenej,

c) s hladinou podzemnej vody vyššou ako 0,6 m, a to aj dočasne,

d) na svahu so sklonom väčším ako 3°,

e) v inundačnom území vodného toku,

f) na území v okolí odkrytých podzemných vôd, ak to určil orgán štátnej vodnej správy,

g) na zrnitostne ľahkých pôdach.

§ 10c

Používanie dusíkatých hnojivých látok v zraniteľných oblastiach

(1) Obhospodarovateľ je povinný dodržiavať zakázané obdobia uvedené v prílohe č. 2, ak odseky 2 až 11 neustanovujú inak. Zakázané obdobia sa nevzťahujú na výkaly a moč pasúcich sa zvierat a pri hnojení zakrytých plôch v skleníkoch a fóliovníkoch.

(2) Obhospodarovateľ môže požiadať kontrolný ústav o udelenie výnimky zo zákazu podľa odseku 1. Kontrolný ústav môže udeliť výnimku zo zákazu podľa odseku 1 len na poľnohospodárskej pôde v zraniteľných oblastiach so svahovitosťou do 5° na obdobie 14 dní od začiatku zakázaného obdobia alebo 14 dní pred koncom zakázaného obdobia, ak v tomto období nastane priaznivý vývoj klimatických podmienok a priemerná denná teplota vzduchu je na základe meteorologických predpovedí Slovenského hydrometeorologického ústavu vyššia ako 5° C s prognózou jej dlhšieho trvania. Žiadosť obhospodarovateľa o udelenie výnimky zo zákazu podľa odseku 1 sa eviduje v registračnom a informačnom systéme, ktorý vedie organizácia, ktorej zriaďovateľom je ministerstvo. Ak je obhospodárovateľom fyzická osoba, uvedie v žiadosti svoje meno, priezvisko a adresu trvalého pobytu.

(3) Obhospodarovateľ môže použiť dusíkaté hnojivé látky

a) na pôde bez vegetačného krytu bezprostredným zaoraním, ak ide o tuhé hnojivá, a podpovrchovou aplikáciou, ak ide o kvapalné hnojivá a pri hospodárení na odvodnených územiach s funkčným melioračným systémom spôsobom, ktorý zodpovedá vysokému stupňu obmedzenia,

b) ak dodrží dávky dusíka pre jednotlivé plodiny podľa ich potreby živín, ktorá je uvedená v prílohe č. 3.

(4) Obhospodarovateľ je povinný dodržiavať celkové dávky dusíka v minerálnych hnojivách pri zohľadnení množstva využiteľného dusíka z použitých hospodárskych hnojív a hnojivých látok s organicky viazaným dusíkom podľa príloh č. 4 až 6.

(5) Obhospodarovateľ je povinný vypracovať každoročne najneskôr do 31. augusta plán použitia dusíkatých hnojivých látok.

(6) Obhospodarovateľ môže

a) použiť najviac 40 kg/ha dusíka vo forme kvapalných a tuhých minerálnych hnojív a 80 kg/ha dusíka vo forme kvapalných hospodárskych hnojív a kvapalných hnojivých látok s organicky viazaným dusíkom s prihliadnutím na príjmovú kapacitu plodín v jesennom období a zníženie rizika strát dusíka do vodných zdrojov v čase po zbere plodín do začiatku zakázaného obdobia; to sa nevzťahuje na maštaľný hnoj a iné tuhé hnojivá s organicky viazaným dusíkom, ktoré možno použiť aj pod jarné plodiny,

b) použiť v jarnom období najvyššiu jednorazovú dávku dusíka z kvapalných a tuhých minerálnych hnojív 60 kg/ha na poľnohospodárskej pôde v nízkom a strednom stupni obmedzenia a 40 kg/ha na poľnohospodárskej pôde vo vysokom stupni obmedzenia; pri plodinách náročných na dusík, najmä kukurici na zrno, repke olejnej alebo hlúbovej zelenine, pestovaných na pozemkoch so svahovitosťou do 5° možno jednorazovú dávku dusíka zvýšiť o 50 % okrem poľnohospodárskej pôdy vo vysokom stupni obmedzenia,

c) aplikovať vyzretý kompostovaný hnoj, najmä rozdrvený hnoj od oviec na povrch trávneho porastu plošným rozmetaním v jarnom období.

(7) Obhospodarovateľ je povinný

a) používať vhodné zariadenia na aplikáciu hnojív do poľnohospodárskej pôdy najmä s ohľadom na tlak stroja na poľnohospodársku pôdu, terén, zrnitostné zloženie poľnohospodárskej pôdy a vlhkostný stav poľnohospodárskej pôdy,

b) použitým zariadením na aplikáciu hnojív zabezpečiť rovnomernú aplikáciu hnojiva,

c) zabezpečiť bezodkladne pri obnove trvalých trávnych porastov a po zaoraní ďatelinovín vysiatie následnej plodiny,

d) používať závlahovú vodu tak, aby nedošlo k znečisteniu povrchových a podzemných vôd, najmä stekaním,

e) dodržiavať dávky dusíka aplikovaného vo forme hospodárskych hnojív tak, aby neprevýšili dávku dusíka 170 kg/ha za hospodársky rok, pričom do tohto limitu sa započítavajú aj exkrementy zvierat na pasienku a nezapočítava sa dusík pozberových zvyškov rastlín alebo vedľajších produktov plodín, ak boli zaorané do poľnohospodárskej pôdy; produkcia dusíka jedným zvieraťom za kalendárny rok je uvedená v prílohe č. 4, obsah živín v hospodárskych hnojivách je uvedený v prílohe č. 5 a limitné dávky dusíka pri jednotlivých plodinách sú uvedené v prílohe č. 7,

f) zabezpečiť, aby sa pri aplikácii dusíkatých hnojivých látok podľa odseku 6 neprekročili limitné dávky pre plodiny uvedené v prílohe č. 7; to sa vzťahuje aj na aplikáciu len minerálnych dusíkatých hnojív, ak sa neaplikujú hospodárske hnojivá.

(8) Pri hospodárení na svahoch je zakázané

a) využívať poľnohospodársku pôdu so sklonom vyšším ako 12o ako ornú pôdu,

b) aplikovať dusíkaté hnojivé látky na ornej pôde so sklonom vyšším ako 10o a na trvalom trávnom poraste so sklonom vyšším ako 12o; to sa nevzťahuje na aplikáciu maštaľného hnoja a kompostov, ak sú zapravené do ornej pôdy najneskôr do 24 hodín po ich aplikácii, a na trvalý trávny porast podľa odseku 6 písm. c).

 (9) Obhospodarovateľ na svahoch môže aplikovať

a) na ornej pôde so sklonom vyšším ako 5o dusíkaté hnojivé látky bezodkladným zapravením do pôdy, najneskôr však do 24 hodín, alebo aplikáciou na list; kvapalné hospodárske hnojivá je povinný aplikovať podpovrchovo alebo okamžite zapraviť do pôdy,

b) na trvalom trávnom poraste so sklonom vyšším ako 7o kvapalné dusíkaté hnojivé látky len podpovrchovo.

(10) Obhospodarovateľ je povinný na ornej pôde a trvalom trávnom poraste podľa odseku 9 dodržať najvyššiu jednorazovú dávku dusíka z kvapalných hospodárskych hnojív a kvapalných hnojivých látok s organicky viazaným dusíkom 80 kg/ha a najvyššiu jednorazovú dávku dusíka z kvapalných a tuhých priemyselných hnojív najviac 40 kg/ha; dusík z exkrementov hospodárskych zvierat, pasúcich sa na trvalých trávnych porastoch, sa do výšky jednorazovej dávky nezapočítava.

(11) Obhospodarovateľ na poľnohospodárskej pôde susediacej s vodnými zdrojmi

a) nesmie používať dusíkaté hnojivé látky na poľnohospodárskej pôde so sklonom nižším ako 7o v zóne, ktorá od brehovej čiary vodného toku alebo zátopovej čiary vodnej nádrže meria

1. 10 m na plochách v nízkom stupni obmedzenia a strednom stupni obmedzenia,

2. 20 m na plochách vo vysokom stupni obmedzenia,

b) je povinný na ornej pôde so sklonom vyšším ako 7o aplikovať dusíkaté hnojivé látky vo vzdialenosti väčšej ako 25 m od vodného zdroja; ak sa na týchto plochách pestujú širokoriadkové plodiny, najmä cukrová repa, zemiaky alebo kukurica, je povinný dodržať tieto protierózne agrotechnické opatrenia:

1. rozdeliť ornú pôdu zvažujúcu sa k vodnému toku priečne osiatymi pásmi a vytvoriť na nej protierózne medze s porastom alebo iné opatrenia s rovnakým účinkom,

2. založiť medzi vodným zdrojom a hnojenou plochou ornej pôdy vegetačný pás široký najmenej 20 m s vysiatou plodinou s vyššou protieróznou účinnosťou,

3. aplikovať dusíkaté hnojivé látky vo vzdialenosti od vodného zdroja väčšej ako 50 m alebo

4. pokryť mimo vegetačného obdobia pozemok vegetačným pokryvom,

c) nesmie aplikovať dusíkaté hnojivé látky v zóne 10 m od hranice ochranného pásma prvého stupňa vodného zdroja vo všetkých stupňoch obmedzenia.“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 7c znie:

7c) § 43 ods. 1 písm. a) zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov.“.

22. V § 11 ods. 2 písmeno a) znie:

a) vykonáva a zabezpečuje celoplošné agrochemické skúšanie poľnohospodársky využívanej pôdy,“.

23. V § 11 ods. 2 písm. e) sa slovo „desiatich“ nahrádza slovom „piatich“.

24. V § 11 ods. 2 písm. f) časť vety za bodkočiarkou znie: „súčasťou databázy je aj plošná evidencia aplikovaných čistiarenských kalov, dnových sedimentov a evidencia o vybudovaných skladovacích kapacitách na hnojivá a hospodárske hnojivá v nadväznosti na spôsob ustajnenia jednotlivých druhov zvierat a o ostatných rizikových bodoch znečistenia pôdy a vody a rizikových prvkoch a rizikových látkach.“.

25. V § 11 odsek 3 znie:

(3) Podnikatelia v pôdohospodárstve sú povinní po vyzvaní a podľa pokynov kontrolného ústavu vykonať alebo zabezpečiť odber pôdnych vzoriek z nimi obhospodarovaných poľnohospodárskych pozemkov s výmerou väčšou ako 2 ha a dodať ich na určené miesto.“.

26. V § 11 ods. 4 sa slová „ďalší cyklus skúšania“ nahrádzajú slovami „ďalšie skúšanie“.

27. V § 11 ods. 5 sa slovo „cyklu“ nahrádza slovom „obdobia“.

28. V § 11 sa vypúšťa odsek 6.

29. § 13a znie:

㤠13a

Orgány štátnej správy

(1) Orgánmi štátnej správy v oblasti hnojív, hospodárskych hnojív, sekundárnych zdrojov živín a kompostov a hospodárenia v zraniteľných oblastiach sú:

a) ministerstvo,

b) kontrolný ústav.

(2) Ministerstvo

a) riadi výkon štátnej správy v oblasti hnojív, hospodárskych hnojív, sekundárnych zdrojov živín a kompostov a hospodárenia v zraniteľných oblastiach,

b) je odvolacím orgánom vo veciach, o ktorých v prvom stupni rozhoduje kontrolný ústav.

(3) Kontrolný ústav

a) certifikuje hnojivá, pestovateľské substráty a pôdne pomocné látky,

b) vykonáva fyzikálno-chemické skúšky na certifikáciu a štátnu odbornú kontrolu hnojív,

c) zabezpečuje výkon agrochemického skúšania pôd,

d) vydáva povolenia na používanie sekundárnych zdrojov živín a kompostov,

e) vedie register certifikovaných hnojív a register vzájomne uznaných hnojív,

f) kontroluje skladovanie a používanie hnojív, hospodárskych hnojív, sekundárnych zdrojov živín a kompostov,

g) kontroluje plnenie povinností podľa § 10b a 10c; kontrolu vykonáva počas kalendárneho roka podľa ustanovených termínov,

h) ukladá pokuty za priestupky a iné správne delikty,

i) poskytuje ministerstvu informácie o hnojivách, hospodárskych hnojivách, sekundárnych zdrojoch živín a kompostoch, o kontrolách, porušeniach a uložených sankciách,

j) preskúšava biologickú účinnosť hnojív, hospodárskych hnojív, sekundárnych zdrojov živín a kompostov,

k) vedie a aktualizuje databázu podnikateľov v pôdohospodárstve, ktorá obsahuje identifikačné číslo, názov, sídlo, kontaktné údaje podnikateľa v pôdohospodárstve a miesto a výmeru obhospodarovanej poľnohospodárskej pôdy,

l) eviduje údaje o dodatočnom skladovaní hospodárskych hnojív na inom mieste alebo iné zhodnotenie hospodárskych hnojív do splnenia limitu šiestich mesiacov v zraniteľných oblastiach podľa § 10b ods. 1,

m) vykonáva štatistické zisťovania spotreby hnojív, hospodárskych hnojív, sekundárnych zdrojov živín a kompostov,

n) vykonáva na účely kontroly úradné odbery vzoriek pôdy, hnojív, hospodárskych hnojív, sekundárnych zdrojov živín a kompostov,

o) plní ďalšie úlohy ustanovené týmto zákonom.“.

30. V § 14 sa odsek 1 dopĺňa písmenom d), ktoré znie:

d) obhospodarovateľov v zraniteľných oblastiach.“.

31. V § 14 odsek 2 znie:

(2) Zamestnanci kontrolného ústavu v súvislosti s vykonávaním kontroly podľa odseku 1 sú oprávnení

a) vstupovať na pozemky a do priestorov, kde sa hnojivá, hospodárske hnojivá, sekundárne zdroje živín alebo komposty produkujú, vyrábajú, skladujú, expedujú a používajú,

b) vyžadovať potrebné doklady, informácie a umožnenie bezodplatného odberu vzoriek hnojív, sekundárnych zdrojov živín a pôdy v rozsahu potrebnom na vykonanie kontroly,

c) kontrolovať dodržiavanie podmienok hospodárenia, skladovania, evidencie a používania hnojív, hospodárskych hnojív, sekundárnych zdrojov živín a kompostov.9a)“.

32. V § 14 ods. 3 písmená b) a c) znejú:

b) rozhodnutie, ktorým zakáže výrobu hnojiva, uvádzanie hnojiva do obehu, jeho používanie, aplikáciu sekundárneho zdroja živín alebo kompostu do poľnohospodárskej pôdy alebo na lesné pozemky, alebo ktorým nariadi zneškodnenie hnojiva,

c) rozhodnutie o regulačnom opatrení pri aplikácii a skladovaní hnojív, hospodárskych hnojív, sekundárnych zdrojov živín a kompostov alebo vo zvlášť závažných prípadoch10) dočasne zakáže hospodárenie na pôde z hľadiska možného ohrozenia životného prostredia alebo kvality a hygienickej neškodnosti produkcie.“.

33. V § 14 ods. 6 sa slová „podľa § 10 ods. 1, 2, 3, 4 a 5“ nahrádzajú slovami „podľa 10 ods. 1 až 3 a podľa § 10b a 10c“.

34. V § 14 sa za odsek 6 vkladajú nové odseky 7 až 9, ktoré znejú:

(7) Orgány verejnej správy sú povinné na zabezpečenie výkonu kontroly a odberu pôdnych vzoriek na agrochemické skúšanie poľnohospodárskych pôd poskytnúť kontrolnému ústavu na požiadanie podklady a informácie potrebné na výkon jeho činnosti a údaje o poľnohospodárskej pôde a jej užívateľoch.

(8) Kontrolný ústav registruje údaje a výsledky z kontroly vykonanej podľa odsekov 1 a 3 s identifikačnými údajmi kontrolovaného subjektu v registračnom a informačnom systéme.

(9) Policajný zbor je povinný poskytnúť zamestnancom kontrolného ústavu pri výkone kontrolnej činnosti na základe ich žiadosti alebo na základe žiadosti kontrolného ústavu spoluprácu a ochranu, ak možno predpokladať ohrozenie ich zdravia alebo marenie výkonu kontroly.“.

Doterajší odsek 7 sa označuje ako odsek 10.

35. § 15 vrátane nadpisu znie:

㤠15

Iné správne delikty a ukladanie pokút

(1) Kontrolný ústav uloží pokutu od 200 eur do 1 500 eur

a) podnikateľovi v pôdohospodárstve za porušenie povinností podľa § 10 ods. 4, 5 a 7, ak podnikateľ v pôdohospodárstve po predchádzajúcej výzve kontrolného ústavu tieto povinnosti nesplní,

b) producentovi sekundárneho zdroja živín alebo producentovi kompostu za porušenie povinnosti podľa § 3a ods. 4.

(2) Kontrolný ústav uloží pokutu od 400 eur do 3 000 eur

a) podnikateľovi v pôdohospodárstve, ak nevykoná alebo nezabezpečí odber pôdnych vzoriek na agrochemické skúšanie poľnohospodárskej pôdy podľa § 11 ods. 3,

b) tomu, kto uvádza hnojivo do obehu, ak poruší povinnosť podľa § 8 a 9,

c) výrobcovi, producentovi, dovozcovi, predajcovi alebo dodávateľovi, ak poruší povinnosti podľa § 9,

d) podnikateľovi v pôdohospodárstve za porušenie povinností podľa § 3a ods. 1, § 9, § 10 ods. 1 až 3,

e) tomu, kto uvádza hnojivo s označením „Hnojivo ES“ do obehu, ak poruší povinnosť podľa § 8a,

f) producentovi čistiarenského kalu alebo producentovi dnových sedimentov7c) za porušenie povinností podľa § 10a ods. 1,

g) producentovi čistiarenského kalu alebo producentovi dnových sedimentov a odberateľovi za porušenie povinnosti podľa § 10a ods. 6.

(3) Kontrolný ústav uloží pokutu od 500 eur do 5 000 eur obhospodarovateľovi za porušenie povinností podľa § 10b ods. 1 písm. a), b), c) a d), podľa § 10b ods. 2 písm. a) až f), § 10b ods. 3 písm. a) až g) a podľa § 10c ods. 1 až 10.

(4) Kontrolný ústav uloží pokutu od 5 000 eur do 15 000 eur výrobcovi alebo dovozcovi, ktorý uviedol do obehu hnojivo, ktoré nebolo certifikované podľa § 5 alebo hnojivo označené slovami „Hnojivo ES“, ak nespĺňa požiadavky podľa osobitného predpisu,1b) alebo hnojivo, ktoré nebolo vzájomne uznané podľa osobitného predpisu.10b)

(5) Kontrolný ústav pri určení výšky pokuty prihliada na závažnosť, spôsob, čas trvania a následky protiprávneho konania. Konanie o uložení pokuty možno začať do jedného roka odo dňa, keď kontrolný ústav zistil porušenie povinnosti, najneskôr však do troch rokov odo dňa, keď k porušeniu povinnosti došlo.

(6) Kontrolný ústav môže v rozhodnutí o uložení pokuty povinnému súčasne uložiť, aby v určenej lehote vykonal opatrenia na nápravu následkov protiprávneho konania, za ktoré mu bola pokuta uložená. Ak povinný v určenej lehote tieto opatrenia nevykoná, kontrolný ústav mu uloží ďalšiu pokutu až do dvojnásobku hornej hranice pokuty.

(7) Pokuta je splatná do 15 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia, ak kontrolný ústav v rozhodnutí neurčí dlhšiu lehotu splatnosti.

(8) Pokuty podľa odsekov 1 až 5 sú príjmom štátneho rozpočtu.“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 10b znie:

10b) Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 764/2008 z 9. júla 2008, ktorým sa ustanovujú postupy týkajúce sa uplatňovania určitých vnútroštátnych technických pravidiel na výrobky, ktoré sú v súlade s právnymi predpismi uvedené na trh v inom členskom štáte, a ktorým sa zrušuje rozhodnutie č. 3052/95/ES (Ú. v. EÚ L 218, 13. 8. 2008).“.

36. V § 17 písmeno c) znie:

c) podrobnosti postupu odberu pôdnych vzoriek, spôsob a rozsah vykonávania agrochemického skúšania pôd a zisťovania pôdnych vlastností lesných pozemkov, podrobnosti o pozemku, o skladovaní a používaní hnojív, hospodárskych hnojív, sekundárnych zdrojov živín a kompostov, o vedení evidencie spotreby a použitia hnojív, hospodárskych hnojív, sekundárnych zdrojov živín a kompostov, o spôsobe spracúvania každoročného bilančného porovnania živín na všetkých pozemkoch podnikateľov v pôdohospodárstve a o spôsobe poskytovania údajov kontrolnému ústavu,“.

37. § 17 sa dopĺňa písmenom d), ktoré znie:

d) podrobnosti o vedení registračného a informačného systému a databázy, získaní informácií o stave počasia, náležitostiach žiadosti o mimoriadne povolenie použitia dusíkatých hnojivých látok, postupe ohlasovania dodatočných skladovacích priestorov, pláne použitia dusíkatých hnojivých látok a registrácii vykonaných kontrol.“.

38. § 18 sa dopĺňa odsekom 4, ktorý znie:

(4) Na hospodárenie v zraniteľných oblastiach sa okrem § 10b a 10c primerane vzťahujú ustanovenia tohto zákona.“.

39. § 18a znie:

㤠18a

Týmto zákonom sa preberajú právne záväzné akty Európskej únie uvedené v prílohe č. 8.“.

40. Za § 18a sa vkladá § 18b, ktorý vrátane nadpisu znie:

㤠18b

Prechodné ustanovenie k zmenám účinným od 1. januára 2016

Konania o uložení pokuty za priestupok alebo iný správny delikt začaté a právoplatne neskončené do 31. decembra 2015, sa dokončia podľa doterajšieho zákona.“.

41. Príloha sa nahrádza prílohami č. 1 až 8, ktoré vrátane nadpisov znejú:

„Príloha č. 1 k zákonu č. 136/2000 Z. z.

Potreba skladovacích nádrží na maštaľný hnoj, močovku a hnojovicu na šesť mesiacov pre jedno zviera

KategóriaPriemerná živá
hmotnosť
[kg]
ProdukciaPotreba skladovacích priestorov pre jedno zviera v m3 na 6 mesiacov
výkalov
[kg]
moču
[kg]
Odkanalizovaná maštaľBoxové
maštaľný hnoj
Kotercové
maštaľný hnoj
Nepodstielané
hnojovica
Splaškové
vody z dojárne
maštaľný hnojmočovka
Hovädzí dobytok
Krava mliekového typu65034216,932,479,139,779,241)0,92
Teľa do 6 mesiacov105531,180,351,441,521,341)
Jalovica do 1 roka2501382,790,943,523,843,531)
Jalovica 1-2 roky44022144,681,656,006,416,051)
Jalovica nad 2 roky55028175,782,007,538,017,561)
Býk vo výkrme36019114,051,294,805,605,041)
Ošípané
Prasnica pripúšťaná a prasná1803,306,701,060,902,081,68
Prasnica vysokoprasná a dojčiaca1804,509,901,601,332,42
Odstavča140,400,900,160,120,290,22
Ošípaná v predvýkrme300,701,800,280,240,530,42
Ošípaná vo výkrme751,803,600,550,481,020,91
Prasnička a kanec v odchove1002,304,600,680,621,351,16
Kanec2003,707,401,150,991,781,86
Ovce
Bahnica s jahňaťom 60 dní1)554,300,737
Jahnička a baran do 1 roka221,210,2110,203
Jahnička a baran nad 1 rok402,200,3760,370
Baran704,000,689
Kozy
Koza s kozičkou 60 dní504,300,737
Kozička a cap do 1 roka261,430,247
Cap654,000,689
Kone28,016,05,321,84
HydinaPodstielanéKlietkyKlietky
maštaľný hnojhnojovicasušenie trusu
Sliepky - nosnica0,1800,03040,03020,0151
brojler0,1000,0168
Morka - plemenná0,3010,05140,05060,0253
brojler0,2000,0344
Kačica - plemenná0,2470,0420
brojler0,1660,0282
Hus - plemenná0,3290,0591
brojler0,2100,0368
KrálikyKlietky
maštaľný hnoj
Králik – chovný0,4000,0657
brojler0,2500,0412

1) Pri separovaní hnojovice a využívaní kalu na podstielanie do ležiskových boxov sa môže skladovacia kapacita znížiť o 10 %.

Vysvetlivky:

Produkciou sa rozumie fyziologická produkcia exkrementov.

V maštaľnom hnoji je zahrnuté štandardné množstvo podstielky.

Skladovacia potreba pre maštaľný hnoj je uvedená s 30 % stratou vzniknutou skladovaním a odparovaním.

Skladovacia potreba pre hnojovicu a močovku je uvedená s 10 % stratou vzniknutou skladovaním a odparovaním.

Odkanalizovaná maštaľ je klasické ustajnenie dobytka s priväzovaním a podstielaním, kde pri hovädzom dobytku a koňoch 30 % a pri ošípaných 20 % moču absorbuje podstielka do maštaľného hnoja, ktorý sa odstraňuje bežným spôsobom – vyhŕňaním na skládku hnoja.

Boxové ustajnenie je ustajnenie bez priväzovania, podstiela sa do boxov a maštaľ nie je odkanalizovaná; výkaly, moč a slama sa vyhŕňajú vo forme maštaľného hnoja.

Kotercové ustajnenie je skupinové ustajnenie s podstielaným ležoviskom s hlbokou podstielkou, narastajúcou podstielkou a plochým pristielaným ležoviskom; výkaly, moč a slama sa vyhŕňajú vo forme maštaľného hnoja z kŕmiska a ležoviska.

Nepodstielané ustajnenie je voľné ustajnenie v nepodstielaných ležoviskových boxoch alebo kotercové s roštovou podlahou; výkaly a moč sa odstraňujú do skladovacích nádrží vo forme hnojovice (tekutý hnoj).

Ovce a kozy sú ustajnené v skupinovom koterci na hlbokej podstielke; výkaly, moč a slama sa odstraňujú vo forme maštaľného hnoja.

Kone sú ustajnené v individuálnych boxoch s podstielkou; maštaľ je odkanalizovaná rovnako ako pri kravách.

Hydina sa chová v klietkach s produkciou hnojovice alebo voľným chovom hydiny v halách, pričom sa podstiela hlbokou podstielkou, ktorá spolu s trusom tvorí maštaľný hnoj.

Králiky sa chovajú v klietkach; produkujú maštaľný hnoj, ktorý obsahuje ich exkrementy s veľmi malým množstvom slamy od samíc v čase okotenia.

Sušeným trusom sa rozumie trus vysušený na 40 % sušiny.

Splašková voda je voda z dojárne a z čistenia dojacieho zariadenia.

Špecifická hmotnosť maštaľného hnoja 800 kg/m3.

Špecifická hmotnosť hnojovice a močovky 1 020 kg/m3.

Príloha č. 2 k zákonu č. 136/2000 Z. z.

Zakázané obdobia

Pre kvapalné hospodárske hnojivá,
a akékoľvek hnojivá z chovu hydiny
a drobných zvierat, kvapalné hnojivé látky
s organicky viazaným dusíkom
a priemyselné hnojivá s obsahom dusíka
OPCod 5. októbra – do15. februára
A, Bod 20.októbra – do 15. februára
TTPCod 1. novembra – do15. februára
priemyselné hnojivá
od 5. októbra – do 15. februára
A, Bod 15. novembra – do 15. februára
priemyselné hnojivá
od 20. októbra – do 15. februára
Pre tuhé hospodárske hnojivá a tuhé
hnojivé látky s organický viazaným dusíkom
OP/TTPCod 15. novembra – do 15. februára
A, Bod 30. novembra – do 15. februára

Príloha č. 3 k zákonu č. 136/2000 Z. z.

Potreba živín (N, P, K) na jednu tonu úrody hlavného produktu a zodpovedajúceho množstva vedľajšieho produktu

PlodinaZberový produktOdber živín produktu [kg/t]
dusík (N)fosfor (P)draslík (K)
Obilniny
pšenica ozimnázrno + slama23,04,113,6
jačmeň ozimnýzrno + slama22,54,316,0
jačmeň jarnýzrno + slama21,34,313,3
raž ozimnázrno + slama21,04,717,0
triticalezrno + slama24,14,818,4
ovoszrno + slama25,15,624,6
kukurica na zrnozrno + slama27,55,025,0
Strukoviny
hrach
peluška
zrno + slama50,55,123,3
sójazrno + slama68,08,528,2
Technické plodiny
repka ozimná a jarnásem. + slama45,49,342,5
slnečnicasem. + zvyšky11,060,055
ľan priadnysem. +z vyšky46,510,646,4
Okopaniny - zemiaky
zemiaky skoréhľuzy3,00,54,4
zemiaky ostatnéhľuzy3,50,54,5
Okopaniny - repa
cukrová repabuľvy +skrojky4,80,65,2
kŕmna repabuľvy +skrojky2,50,32,9
čakankakoreň + skrojky2,50,32,9
Poľná zelenina
Kapusta hlávková biela3,570,573,57
Kapusta hlávková červená5,400,705,80
Kapusta obyčajná karfiolová4,000,704,00
Kapusta obyčajná kelová - kel hlávkový3,000,483,00
Kapusta obyčajná ružičková - kel ružičkový30,04,0030,0
Kapusta obyčajná kalerábová – kaleráb5,001,756,50
Kapusta obyčajná špargľová - brokolica5,601,206,60
Kapusta pekinská3,300,703,30
Rajčiak jedlý2,750,383,00
Paprika ročná2,700,403,00
Uhorka siata1,670,672,33
Ľuľok baklažánový – baklažán2,900,304,15
Melón cukrový3,160,364,15
Tekvica obyčajná pravá1,800,602,60
Dyňa červená3,660,445,53
Mrkva obyč. siata4,001,676,67
Petržlen záhradný2,200,404,00
Zeler voňavý buľvový6,501,008,50
Cesnak cibuľový – cibuľa kuchynská2,670,673,33
Cesnak pórový – pór4,000,884,15
Šalát siaty hlávkový2,200,404,00
Špenát siaty4,750,754,00
Kŕmne plodiny
silážna kukuricazelená hmota3,00,42,5
obilniny na zelenozelená hmota3,50,64,3
strukovinovo-obilninové miešankyzelená hmota3,50,64,3
Ďatelinoviny
ďatelinazelená hmota6,50,73,2
lucernazelená hmota6,00,65,0
Vinice-priemerný odber živínhrozno + listy + drevo6,51,67,7
Chmelnice-priemerný odber živínhlávky90,017,583,0
Ovocie
jablká a hruškyplody0,70,11,3
slivkyplody4,00,75,8
marhuleplody4,00,65,0
broskyneplody3,00,77,5
čerešne a višneplody5,00,65,0
ríbezle a egrešeplody7,71,13,6
malinyplody7,71,13,6
jahodyplody7,71,13,6
Trávy a ďatelinotrávy
ďatelinotrávazelená hmota6,10,73,2
trávy na ornej pôdezelená hmota3,90,63,9
lúky a pasienkyzelená hmota4,00,73,5

Príloha č. 4 k zákonu č. 136/2000 Z. z.

Produkcia dusíka jedným zvieraťom za kalendárny rok

KategóriaPriem.
živá
hmotnosť
[kg]
Produkcia dusíkaProdukcia disponibilného dusíka za rok [kg]
výkaly
[kg]
moč
[kg]
spolu
[kg]
Odkanalizovaná maštaľBoxové
maštaľný
hnoj
Kotercové
maštaľný
hnoj
Nepodstielané
hnojovica
maštaľný
hnoj
močovka
Hovädzí dobytok
Krava mliekového typu65055,8542,1698,0055,4826,5676,2481,7188,20
Teľa do 6 mesiacov1058,216,0214,249,573,7912,0512,7312,81
Jalovica do 1 roka25021,3516,0637,4122,3710,1229,4332,1733,67
Jalovica 1-2 roky44036,1428,1164,2437,5317,7150,2353,6657,82
Jalovica nad 2 roky55045,9934,1380,1246,2821,5062,8366,9372,11
Býk vo výkrme36031,2122,0853,2932,4813,9139,9746,8147,96
Ošípané
Prasnica pripúšťaná a prasná1806,6215,9022,529,4210,8118,3219,14
Prasnica vysokoprasná a dojčiaca1809,0323,4932,5214,0815,9727,2427,64
Odstavča140,802,142,941,371,452,572,50
Ošípaná v predvýkrme301,414,275,682,482,904,874,82
Ošípaná vo výkrme753,618,5412,154,875,819,6610,33
Prasnička a kanec v odchove1004,6210,9115,536,047,4212,1513,20
Kanec2007,4317,5624,9810,2111,9420,0421,24
Ovce
Bahnica s jahňaťom 60 dní5513,3410,42
Jahnička a baran do 1 roka223,752,973,38
Jahnička a baran nad 1 rok406,835,326,14
Baran7012,419,72
Kozy
Koza s kozičkou 60 dní5013,3410,42
Kozička a cap do 1 roka264,443,48
Cap6512,419,72
Kone35,7729,2065,036,8218,40
HydinaPodstielanéKlietkyKlietky
maštaľný hnojhnojovicasušenie trusu
Sliepky - nosnica0,790,5650,6700,552
brojler0,440,313
Morka - plemenná1,100,7950,9340,769
brojler0,730,530
Kačica - plemenná1,080,776
brojler0,730,522
Hus - plemenná1,441,060
brojler0,920,669
KrálikyKlietky
maštaľný hnoj
Králik - chovný1,901,341
brojler1,190,839

Vysvetlivky:

Produkciou dusíka sa rozumie fyziologická produkcia dusíka.

V maštaľnom hnoji je zahrnutý aj dusík zo štandardného množstva podstielky.

Disponibilná produkcia dusíka v maštaľnom hnoji je uvedená so stratou vzniknutou v maštali a pri skladovaní pri hovädzom dobytku, ovciach, kozách a koňoch 25 %, pri ošípaných, hydine a králikoch 30 %.

Disponibilná produkcia dusíka v hnojovici je uvedená so stratou vzniknutou v maštali a pri skladovaní pri hovädzom dobytku, ovciach, kozách a koňoch 10 %, pri ošípaných, hydine a králikoch 15 %.

V odkanalizovanej maštali pre hovädzí dobytok a kone 30 %, v maštali pre ošípané 20 % dusíka obsiahnutom v moči sa zachytí v maštaľnom hnoji. Zvyšok dusíka obsiahnutý v moči odtečie v močovke do močovkovej skladovacej nádrže.

Príloha č. 5 k zákonu č. 136/2000 Z. z.

Obsah živín v hospodárskych hnojivách, upravenom čistiarenskom kale a organických a organicko-minerálnych hnojivách

HnojivoObsah živín [kg/t]
dusík (N)fosfor (P)draslík (K)
Maštaľný hnoj – hovädzí dobytok, ošípané4,21,15,0
Maštaľný hnoj – hydina134,45,8
Maštaľný hnoj - ovčí7,61,35,8
Maštaľný hnoj - konský51,15
Maštaľný hnoj – zmiešaný ovčí a konský61,25,3
Ovčí trus83,07,0
Konský trus5,82,85,0
Hydinový trus176,56,6
Močovka, hnojovka2,50,03,7
Hnojovica hovädzieho dobytka (7,5% sušiny)30,74,2
Hnojovica ošípaných (5% sušiny)51,31,9
Hnojovica hydiny (10% sušiny)152,84,2
Separovaná hnojovica HD - kvapalná zložka2,50,53,8
Separovaná hnojovica HD - tuhá zložka0,50,20,4
Separovaná hnojovica ošípaných - kvapalná zložka4,21,01,7
Separovaná hnojovica ošípaných - tuhá zložka0,80,30,2
Kompost z maštaľného hnoja71,72,1
Kompost z odpadovej biomasy71,72,1
Iné hnojivá s organicky viazaným dusíkomPodľa výsledkov
analýz aplikovaného
produktu

Príloha č. 6 k zákonu č. 136/2000 Z. z.

Využiteľnosť živín z hospodárskych a organických hnojív [%]

Hnojivo1. rok2. rok
NPKNPK
Maštaľný hnoj302540202035
Hnojovica HD502540201020
Hnojovica ošípaných502540201020
Hnojovica hydiny502540201020
Hydinový trus302540202035
Močovka60-80---
Kompost z maštaľného hnoja alebo biomasy302540202035
Slama strukovín a olejnín404050202030
Slama obilnín a kukurice303040202030

Špecifická hmotnosť hospodárskych hnojív

HnojivoŠpecifická hmotnosť 1 m3
[t]
Strata počas skladovania
[%]
Maštaľný hnoj0,8030
Hnojovica1,0210
Močovka1,0210

Príloha č. 7 k zákonu č. 136/2000 Z. z.

Limitná dávka dusíka pri jednotlivých plodinách

Nízky výnosStredný výnosVysoký výnos
Plodinaúroda
[t/ha]
max. dávka N
[kg/ha]
úroda
[t/ha]
max. dávka N
[kg/ha]
úroda
[t/ha]
max. dávka N
[kg/ha]
Pšenica ozimnádo 3,0803,0-5,01105,0-9,0190
Jačmeň ozimnýdo 3,5803,5-5,01105,0-9,0170
Jačmeň jarnýdo 3,0753,0-4,5954,5-7,0130
Raž ozimnádo 3,0733,0-5,0955,0-7,0140
Ovos siatydo 3,0873,0-5,01055,0-6,0150
Triticaledo 3,5803,5-6,01156,0-7,5190
Kukurica na zrnodo 6,01656,0-7,51907,5-11,0240
Kukurica na siláždo 4013040-5015050,0-60,0175
Cukrová repado 4521645-6025260-70280
Repka olejnádo 2,01102-31503,0-5,0220
Slnečnica ročnádo 2,0802,0-3,01003,0-5,0120
Zemiaky-neskorédo 2512025-3515535-45190
Zemiaky-skorédo 156015-2080nad20100
VRK-seno6090120
Strukovinyštart.dávka 40štart.dávka 47štart.dávka 55
Zelenina
Mrkva obyčajná siatado 2510425-4016040-80240
Kapusta hlávková bielado 3211432-5017050-100285
Kapusta obyčajná kelovádo 257525-329532-45135
Karfioldo 156015-2510025-40160
Brokolicado 105610-2011220-35190
Reďkovkado 5255-157515-25125
Kalerábdo 105010-2010020-32160
Kel ružičkovýdo 8408-157515-25100
Chrendo 3183-6366-1060
Fazuľa záhradnádo 1121-2242-448
Hrach siaty záhradnýdo 1,5181,5-2,5302,5-560
Zelerdo 159715-2516025-40240
Petržlendo 102210-204420-3577
Cesnakdo 146014-208620-30125
Rajčiak jedlýdo 267726-359635-60160
Paprika ročnádo 154015-256625-40107
Uhorka siatado 101610-508050-90150
Melón cukrovýdo 8258-123712-1547
Dyňa červenádo 103610-207220-40144
Tekvicado 104010-208020-40160
Baklažándo 102910-205820-3087
Šalát hlávkovýdo 9209-163516-2555
Cibuľado 154015-256625-45120
Pórdo 2510025-3513035-45160
Cviklado 125012-208520-30130
Špenátdo 5245-146514-2095
Špargľado 3603-51005-9180
Štiavel-šoškado 4234-104810-2096
Kapusta pekinskádo 278927-4213042-70200
Paprika koreninovádo 8388-125712-1886
Kukurica cukrovádo 3303 - 6606-12120

Uvedené dávky dusíka sa v rámci systému bilančného hnojenia znižujú o hodnoty využiteľného anorganického dusíka v pôde (Nmin) a o hodnotu využiteľného dusíka z aplikovaného organického hnojiva.

Príloha č. 8 k zákonu č. 136/2000 Z. z.

ZOZNAM PREBERANÝCH PRÁVNE ZÁVÄZNÝCH AKTOV EURÓPSKEJ ÚNIE

1. Smernica Rady 91/676/EHS z 12. decembra 1991 o ochrane vôd pred znečistením dusičnanmi z poľnohospodárskych zdrojov (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 15/zv. 2; Ú. v. ES L 375, 31.12.1991) v znení

- nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1882/2003 z 29. septembra 2003 (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 1/zv. 4; Ú. v. EÚ L 284, 31.10.2003),

- nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1137/2008 z 22. októbra 2008 (Ú. v. EÚ L 311, 21. 11. 2008).

2. Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2001/95/ES z 3. decembra 2001 o všeobecnej bezpečnosti výrobkov (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 15/zv. 6; Ú. v. ES L 011, 15. 1. 2002) v znení

- nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 765/2008 z 9. júla 2008 (Ú. v. EÚ L 218, 13.8.2008),

- nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 596/2009 z 18. júna 2009 (Ú. v. EÚ L 188, 18. 7. 2009).“.


Čl. II

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. januára 2016.


Andrej Kiska v. r.

Peter Pellegrini v. r.

Robert Fico v. r.