Zákon č. 390/2015 Z. z.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 420/2004 Z. z. o mediácii a o doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony

Čiastka 107/2015
Platnosť od 18.12.2015
Účinnosť od 01.07.2016
Redakčná poznámka

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. januára 2016 okrem čl. V bodov 2 až 4 a čl. VI, ktoré nadobúdajú účinnosť 1. júla 2016.

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
01.07.2016 Aktuálne znenie, Delená účinnosť
01.01.2016 - 30.06.2016