Zákon č. 386/2015 Z. z.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 4/2001 Z. z. o Zbore väzenskej a justičnej stráže v znení neskorších predpisov a o doplnení zákona č. 9/2010 Z. z. o sťažnostiach v znení zákona č. 289/2012 Z. z.

Čiastka 107/2015
Platnosť od 18.12.2015
Účinnosť od 01.01.2016

386

ZÁKON

z 13. novembra 2015,

ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 4/2001 Z. z. o Zbore väzenskej a justičnej stráže v znení neskorších predpisov a o doplnení zákona č. 9/2010 Z. z. o sťažnostiach v znení zákona č. 289/2012 Z. z.

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:


Čl. I

Zákon č. 4/2001 Z. z. o Zbore väzenskej a justičnej stráže v znení zákona č. 422/2002 Z. z., zákona č. 166/2003 Z. z., zákona č. 537/2004 Z. z., zákona č. 581/2004 Z. z., zákona č. 475/2005 Z. z., zákona č. 491/2008 Z. z., zákona č. 59/2009 Z. z., zákona č. 192/2011 Z. z., zákona č. 220/2011 Z. z., zákona č. 372/2013 Z. z., zákona č. 307/2014 Z. z. a zákona č. 176/2015 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:

1. V § 4 ods. 1 písmeno j) znie:

j) vybavuje sťažnosti obvinených a odsúdených podľa tohto zákona a sťažnosti podané podľa osobitného predpisu,3)“.

2. V § 21c ods. 1 písmená a) a b) znejú:

a) služobnom zákroku proti obvineným alebo odsúdeným v prípade vzbury, odmietnutia zhromaždených obvinených alebo odsúdených rozísť sa, zabránení výtržnosti alebo ruvačke medzi obvinenými alebo odsúdenými, zabránení úmyselnému poškodzovaniu majetku obvinenými alebo odsúdenými alebo zabránení inému hrubému správaniu obvinených alebo odsúdených, ktorým sa porušuje ustanovený poriadok9) alebo verejný poriadok,

b) eskorte obvinených, ktorí sú podozriví zo spáchania obzvlášť závažného zločinu, alebo odsúdených, ktorí sú vo výkone trestu odňatia slobody za spáchanie takého trestného činu, mimo ústavu.“.

3. V § 50 ods. 2 písmeno c) znie:

c) riaditeľ ústavu, ak ide o eskortu na pracovisko mimo ústavu, eskortu na návrh lekára alebo iného zdravotníckeho pracovníka na účel poskytnutia zdravotnej starostlivosti, eskortu na účel vykonania lekárskej posudkovej činnosti podľa osobitného predpisu,11ca) eskortu na účel vzdelávania odsúdených, vykonávania činností a prác podľa osobitného predpisu,11cb) výnimočne na vykonanie návštevy odsúdeného alebo výnimočne, ak je to bezprostredne nevyhnutné na zaistenie bezpečnosti a poriadku v ústave,“.

Poznámky pod čiarou k odkazom 11ca a 11cb znejú:

11ca) Zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov.

11cb) § 32, 46 a 47 zákona č. 475/2005 Z. z. v znení zákona č. 370/2013 Z. z.“.

4. Za § 65d sa vkladá nová deviata hlava, ktorá vrátane nadpisu znie:

„DEVIATA HLAVA

SŤAŽNOSTI OBVIVNENÝCH A ODSÚDENÝCH

§ 65da

Sťažnosť

(1) Obvinený alebo odsúdený má právo podať sťažnosť podľa tohto zákona.

(2) Sťažnosť podľa tohto zákona je podanie obvineného alebo odsúdeného (ďalej len „sťažovateľ“), ktorým sa domáha ochrany svojich práv alebo právom chránených záujmov, o ktorých sa domnieva, že boli porušené činnosťou alebo nečinnosťou organizačnej zložky zboru podľa § 2 ods. 1, a zároveň poukazuje na konkrétne nedostatky, ktorých odstránenie je v pôsobnosti organizačnej zložky zboru, najmä na porušenie právnych predpisov alebo vnútorných predpisov zboru.

(3) Sťažnosťou podľa tohto zákona nie je podanie ktoré,

a) má charakter dopytu, vyjadrenia, názoru, žiadosti, podnetu alebo návrhu a nie je v ňom jednoznačne vyjadrené, ochrany akého svojho práva alebo právom chráneného záujmu sa obvinený alebo odsúdený domáha,

b) poukazuje na konkrétne nedostatky v činnosti zboru, ktorých odstránenie alebo vybavenie sa vykonáva iným spôsobom, najmä podaním žaloby, podaním reklamácie alebo žiadosti o mimosúdne riešenie sporu, vykonaním inšpekcie, dozoru alebo dohľadu podľa osobitných predpisov,18ba)

c) poukazuje na konkrétne nedostatky v činnosti zboru, ktorých odstránenie alebo vybavenie sa vykonáva podaním trestného oznámenia,

d) smeruje proti rozhodnutiu organizačnej zložky zboru vydanému v konaní podľa osobitných predpisov,18bb)

e) je návrhom na preskúmanie poskytovania zdravotnej starostlivosti,18bc)

f) je nárokom na náhradu škody podľa osobitného predpisu.18bd)

§ 65db

Príslušnosť na vybavenie sťažnosti

(1) Na vybavenie sťažnosti je príslušný ústav, do ktorého pôsobnosti patrí činnosť, o ktorej sa sťažovateľ domnieva, že ňou boli porušené jeho práva alebo právom chránené záujmy. Ústav, ktorému je doručená sťažnosť sťažovateľa, na ktorej vybavenie nie je príslušný, postúpi túto sťažnosť príslušnému ústavu do desiatich pracovných dní od jej doručenia. Ak vznikne spor o tom, ktorý z ústavov je príslušný na vybavenie sťažnosti, ústav, v ktorom spor vznikol, sťažnosť najneskôr do desiatich pracovných dní odo dňa vzniku sporu postúpi generálnemu riaditeľstvu na rozhodnutie sporu o príslušnosť a zároveň o tom ústav písomne upovedomí sťažovateľa.

(2) Sťažnosť podanú proti činnosti príslušníkov zboru alebo zamestnancov zboru generálneho riaditeľstva vybavuje generálne riaditeľstvo. Sťažnosť podanú proti činnosti generálneho riaditeľa zboru vybavuje ministerstvo.

(3) Na vybavenie sťažnosti podanej proti riaditeľovi ústavu, zástupcovi riaditeľa ústavu alebo vedúcemu účelového zariadenia zboru je príslušné generálne riaditeľstvo.

(4) Sťažnosť nemôže vybaviť alebo prešetriť osoba, proti ktorej sťažnosť smeruje.

(5) Z prešetrenia a vybavenia sťažnosti je vylúčený ten, o koho nepredpojatosti možno mať pochybnosti vzhľadom na jeho vzťah k obvinenému alebo odsúdenému, ktorý je sťažovateľom, k príslušníkovi zboru, proti ktorému sťažnosť smeruje alebo k predmetu sťažnosti.

(6) Podanie, ktoré nie je sťažnosťou podľa § 65da ods. 3 písm. a), b), e) a f), alebo sťažnosť, na ktorej vybavenie nie je zbor príslušný, sa do desiatich pracovných dní od doručenia vráti podávateľovi s písomným odôvodnením. Podanie, ktoré nie je sťažnosťou podľa § 65da ods. 3 písm. d), sa do desiatich pracovných dní od doručenia postúpi organizačnej zložke zboru, ktorá vydala rozhodnutie v konaní podľa osobitných predpisov,18bb) proti ktorému podanie smeruje.

(7) Pri podaní, ktorého obsahom sú skutočnosti, ktoré napĺňajú skutkovú podstatu priestupku alebo trestného činu sa postupuje podľa osobitných predpisov.18be)

Podávanie sťažnosti

§ 65dc

(1) Sťažovateľ podáva sťažnosť písomne alebo ústne do záznamu v ústave; generálnemu riaditeľstvu a ministerstvu len písomne.

(2) Sťažnosť musí obsahovať meno, priezvisko, dátum narodenia a základné číslo sťažovateľa.

(3) Sťažnosť musí byť čitateľná a zrozumiteľná. Musí z nej byť jednoznačné, proti komu smeruje, na aké nedostatky poukazuje, čoho sa sťažovateľ domáha, a musí byť sťažovateľom podpísaná.

(4) O ústnej sťažnosti, ktorú nie je možné vybaviť ihneď pri jej podaní, sa vyhotoví písomný záznam, ktorý okrem náležitostí uvedených v odsekoch 2 a 3 obsahuje deň a hodinu jeho vyhotovenia, názov a adresu organizačnej zložky zboru, proti ktorej sťažnosť smeruje, mená a priezviská príslušníkov zboru, ktorí záznam vyhotovili, ako aj príslušníkov zboru, ktorí boli prítomní pri ústnom podaní sťažnosti. Kópia písomného záznamu sťažnosti sa odovzdá sťažovateľovi.

(5) Organizačná zložka zboru nie je povinná záznam vyhotoviť, ak s ním sťažovateľ pri ústnom podávaní sťažnosti nespolupracuje alebo ak sa domáha činnosti organizačnej zložky zboru v rozpore s právnymi predpismi alebo vnútornými predpismi zboru.

(6) Ak sťažovateľ odmietne vyhotovenie záznamu, organizačná zložka zboru takú sťažnosť neprijme. Ak sťažovateľ odmietne záznam podpísať, organizačná zložka zboru záznam odloží s poznámkou o odmietnutí podpísania.

(7) Sťažnosť za sťažovateľa, ktorý nie je spôsobilý na právne úkony alebo je mladistvý môže podať jeho zákonný zástupca.18bf)

§ 65dd

Podanie sťažnosti nesmie byť podnetom ani dôvodom na vyvodzovanie dôsledkov, ktoré by sťažovateľovi spôsobili akúkoľvek ujmu.

§ 65de

Odloženie sťažnosti

(1) Organizačná zložka zboru alebo ministerstvo sťažnosť odloží, ak

a) neobsahuje náležitosti podľa § 65dc ods. 2 a 3,

b) od udalosti, ktorej sa predmet sťažnosti týka, uplynulo v deň jej doručenia viac ako šesť mesiacov,

c) zistí, že sťažnosť sa týka inej osoby, než ktorá ju podala,

d) ide o sťažnosť toho istého sťažovateľa v tej istej veci a ak v sťažnosti neuvádza nové skutočnosti,

e) je z nej zrejmé, že vo veci, ktorá je predmetom sťažnosti, koná súd, prokuratúra alebo iný orgán činný v trestnom konaní,

f) sťažovateľ sťažnosť pred jej vybavením písomne vezme späť.

(2) Odloženie sťažnosti a dôvody jej odloženia podľa odseku 1 písm. a) až e) organizačná zložka zboru alebo ministerstvo sťažovateľovi písomne oznámi do desiatich pracovných dní od doručenia sťažnosti. Ďalšie sťažnosti podľa odseku 1 písm. d) sa neprešetrujú a založia sa k príslušnému spisovému materiálu.

§ 65df

Sťažnosť v tej istej veci

Sťažnosť iného obvineného alebo odsúdeného v tej istej veci, ktorú organizačná zložka zboru alebo ministerstvo už vybavili, sa neprešetruje. Výsledok prešetrenia sťažnosti v tej istej veci sa písomne oznámi sťažovateľovi do desiatich pracovných dní od jej doručenia.

§ 65dg

Lehota na vybavenie sťažnosti

(1) Organizačná zložka zboru alebo ministerstvo sú povinní sťažnosť vybaviť do 30 pracovných dní.

(2) Ak ide o sťažnosť doručenú organizačnej zložke zboru, ktorá je náročná na prešetrenie, môže generálny riaditeľ zboru alebo riaditeľ ústavu predĺžiť lehotu o ďalších 30 pracovných dní. Organizačná zložka zboru oznámi predĺženie lehoty sťažovateľovi bezodkladne, písomne a s uvedením dôvodu.

(3) Ak ide o sťažnosť vybavovanú ministerstvom, ktorá je náročná na prešetrenie, môže minister alebo ním poverená osoba predĺžiť lehotu o ďalších 30 pracovných dní. Ministerstvo oznámi predĺženie lehoty sťažovateľovi bezodkladne, písomne a s uvedením dôvodu.

§ 65dh

Počítanie lehôt

Lehota na vybavenie sťažnosti začína plynúť prvým pracovným dňom nasledujúcim po dni jej doručenia organizačnej zložke zboru príslušnej na jej vybavenie alebo ministerstvu; v prípade sporu o príslušnosť lehota na vybavenie sťažnosti začína plynúť prvým pracovným dňom nasledujúcim po dni doručenia určenia príslušnosti podľa § 65db ods. 1.

§ 65di

Prešetrovanie sťažnosti

(1) Prešetrovaním sťažnosti sa zisťuje skutočný stav veci a jeho súlad alebo rozpor s právnymi predpismi alebo vnútornými predpismi zboru, ako aj príčiny vzniku zistených nedostatkov a ich následky.

(2) Pri prešetrovaní sťažnosti sa vychádza z jej obsahu bez ohľadu na sťažovateľa a toho, proti komu sťažnosť smeruje, ako aj na to, ako ju sťažovateľ označil.

§ 65dj

Záznam o prešetrení sťažnosti

(1) Ak organizačná zložka zboru alebo ministerstvo prešetrovaním sťažnosti nezistí porušenie práva alebo právom chráneného záujmu sťažovateľa, vyhodnotí sťažnosť ako „neopodstatnenú“. Ak organizačná zložka zboru alebo ministerstvo prešetrovaním sťažnosti zistí porušenie práva alebo právom chráneného záujmu sťažovateľa, vyhodnotí sťažnosť ako „opodstatnenú“. Ak sťažnosť nemožno prešetriť, organizačná zložka zboru alebo ministerstvo vybaví sťažnosť ako „nevyhodnotenú“.

(2) Organizačná zložka zboru príslušná na vybavenie sťažnosti alebo ministerstvo vypracujú záznam o prešetrení sťažnosti, ktorý obsahuje:

a) meno, priezvisko, dátum narodenia a základné číslo sťažovateľa,

b) označenie organizačnej zložky zboru príslušnej na vybavenie sťažnosti alebo ministerstva,

c) predmet sťažnosti,

d) preukázané zistenia,

e) záver s odôvodnením, či je sťažnosť opodstatnená, neopodstatnená, alebo nevyhodnotená,

f) dátum vyhotovenia záznamu o prešetrení sťažnosti,

g) v prípade opodstatnenej sťažnosti povinnosť prijať opatrenia na odstránenie zistených nedostatkov a príčin ich vzniku,

h) meno, priezvisko a podpis osoby oprávnenej na vybavenie sťažnosti.

(3) Sťažnosť je vybavená odoslaním záznamu o prešetrení sťažnosti sťažovateľovi alebo osobným prevzatím záznamu sťažovateľom. Odoslanie alebo prevzatie záznamu o prešetrení sťažnosti musí byť preukázateľné. Odmietnutie prevzatia záznamu sťažovateľom vyznačí osoba, v ktorej prítomnosti k odmietnutiu prevzatia záznamu došlo, za prítomnosti ďalšej osoby na zázname s uvedením miesta, času, dátumu a podpisu oboch osôb.

§ 65dk

Žiadosť o prešetrenie vybavenia sťažnosti

(1) Žiadosť o prešetrenie vybavenia sťažnosti (ďalej len „žiadosť“), v ktorej sťažovateľ vyjadruje nesúhlas s vybavením svojej sťažnosti, môže sťažovateľ podať do 15 pracovných dní od doručenia záznamu o prešetrení sťažnosti; na žiadosť podanú po lehote sa neprihliada a vráti sa sťažovateľovi. Proti vybaveniu sťažnosti ministerstvom nemožno podať žiadosť.

(2) Sťažovateľ podáva žiadosť organizačnej zložke zboru, ktorá sťažnosť prešetrovala, alebo ministerstvu.

(3) Ak organizačná zložka zboru, ktorá sťažnosť prešetrovala, nevyhovie žiadosti v plnom rozsahu, príslušný na vybavenie žiadosti je jej najbližšie nadriadený orgán.

(4) Organizačná zložka zboru, ktorá sťažnosť prešetrovala, postúpi spisový materiál k sťažnosti najneskôr do desiatich pracovných dní najbližšie nadriadenému orgánu podľa odseku 3.

(5) Ak žiadosť smeruje proti vybaveniu sťažnosti vybavenej ústavom, najbližšie nadriadeným orgánom je generálne riaditeľstvo.

(6) Ak žiadosť smeruje proti vybaveniu sťažnosti vybavenej generálnym riaditeľstvom, najbližšie nadriadeným orgánom je generálny riaditeľ.

(7) Generálne riaditeľstvo je povinné vybaviť žiadosť do 30 pracovných dní od doručenia spisového materiálu podľa odseku 4.

(8) Na spôsob vybavenia žiadosti sa primerane použijú ustanovenia záznamu o prešetrení sťažnosti.

(9) Proti vybaveniu žiadosti nemožno podať novú žiadosť.

§ 65dl

Kontrola vybavenia sťažností

Generálne riaditeľstvo vykonáva kontrolu vybavenia sťažností v podmienkach zboru.

§ 65dm

Spoločné ustanovenia

(1) Trovy, ktoré vznikli

a) sťažovateľovi podaním sťažnosti, späťvzatím sťažnosti a iné náklady súvisiace so sťažnosťou, znáša výlučne sťažovateľ,

b) organizačnej zložke zboru, znáša táto organizačná zložka,

c) ministerstvu, znáša ministerstvo.

(2) Každý je povinný zachovávať mlčanlivosť o skutočnostiach, ktoré sa dozvedel v súvislosti s vybavovaním sťažnosti. Od tejto povinnosti ho môže písomne oslobodiť ten, v koho záujme má túto povinnosť.

(3) Na postup organizačnej zložky zboru alebo ministerstva pri vybavení sťažností podľa tohto zákona sa nevzťahuje všeobecný predpis o správnom konaní,18bg) ani osobitný zákon o sťažnostiach.3)

(4) Ustanovenia tohto zákona sa primerane použijú aj na vybavenie petícií obvinených a odsúdených podľa osobitného predpisu.18bh)

(5) Podrobnosti o evidovaní a vybavení sťažností ustanoví minister interným predpisom zboru.

(6) Postup organizačnej zložky zboru alebo ministerstva pri vybavovaní sťažností podľa tohto zákona nie je preskúmateľný súdom.“.

Doterajšia deviata hlava a desiata hlava sa označujú ako desiata hlava a jedenásta hlava.

Poznámky pod čiarou k odkazom 18ba) až 18bh) znejú:

18ba) Napríklad Občiansky súdny poriadok v znení neskorších predpisov, Trestný poriadok v znení neskorších predpisov, § 18 zákona č. 153/2001 Z. z. o prokuratúre a zákon č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov.

18bb) Napríklad § 18 zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií), § 97a zákona č. 475/2005 Z. z. v znení zákona č. 370/2013 Z. z. a § 60a zákona č. 221/2006 Z. z. v znení zákona č. 371/2013 Z. z.

18bc) § 17 zákona č. 576/2004 Z. z. o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 662/2007 Z. z.

18bd) Zákon č. 514/2003 Z. z. o zodpovednosti za škodu spôsobenú pri výkone verejnej moci a o zmene niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

18be) § 58 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov, § 340 a § 341 Trestného zákona.

18bf) § 26 až 30 Občianskeho zákonníka.

18bg) Zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov.

18bh) Zákon č. 85/1990 Zb. o petičnom práve v znení neskorších predpisov.“.

5. Nadpis jedenástej hlavy znie:

„SPOLOČNÉ, PRECHODNÉ A ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA“.

6. Za § 68a sa vkladá § 68b, ktorý znie:

㤠68b

Podanie doručené organizačnej zložke zboru alebo ministerstvu do 31. decembra 2015 sa vybavuje podľa predpisov účinných do 31. decembra 2015.“.

Čl. II

Zákon č. 9/2010 Z. z. o sťažnostiach v znení zákona č. 289/2012 Z. z. sa dopĺňa takto:

V § 4 sa odsek 2 dopĺňa písmenom c), ktoré znie:

c) obvineného alebo odsúdeného podľa osobitného predpisu.5a)“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 5a) znie:

5a) § 65da ods. 2 zákona č. 4/2001 Z. z. o Zbore väzenskej a justičnej stráže v znení zákona č. 386/2015 Z. z.“.


Čl. III

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. januára 2016.


Andrej Kiska v. r.

Peter Pellegrini v. r.

Robert Fico v. r.