Vyhláška č. 364/2015 Z. z.Vyhláška Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky č. 475/2013 Z. z., ktorou sa vymedzujú úseky diaľnic, rýchlostných ciest, ciest I. triedy, ciest II. triedy a ciest III. triedy s výberom mýta v znení neskorších predpisov

Čiastka 100/2015
Platnosť od 11.12.2015
Účinnosť od 01.01.2016 do31.08.2020
Zrušený 228/2020 Z. z.
Redakčná poznámka

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 15. decembra 2015 okrem čl. I bodov 10 až 13, ktoré nadobúdajú účinnosť 1. januára 2016.

OBSAH

364

VYHLÁŠKA

Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky

z 8. decembra 2015,

ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky č. 475/2013 Z. z., ktorou sa vymedzujú úseky diaľnic, rýchlostných ciest, ciest I. triedy, ciest II. triedy a ciest III. triedy s výberom mýta v znení neskorších predpisov

Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky podľa § 35 ods. 2 písm. a) zákona č. 474/2013 Z. z. o výbere mýta za užívanie vymedzených úsekov pozemných komunikácií a o zmene a doplnení niektorých zákonov ustanovuje:


Čl. I

Vyhláška Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky č. 475/2013 Z. z., ktorou sa vymedzujú úseky diaľnic, rýchlostných ciest, ciest I. triedy, ciest II. triedy a ciest III. triedy s výberom mýta v znení vyhlášky č. 57/2014 Z. z., vyhlášky č. 21/2015 Z. z., vyhlášky č. 159/2015 Z. z. a vyhlášky č. 249/2015 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:

1. V prílohe č. 1, v prvom bode „Zoznam úsekov na diaľnici D1“ úsek D01-036 znie:

D01-036JablonovD/1, I/18Studenec4,726

“.

2. V prílohe č. 1 sa v prvom bode „Zoznam úsekov na diaľnici D1“ na konci dopĺňa úsek D01-052, ktorý znie:

D01-052LevočaD/1JablonovD/1, I/189,700

“.

3. V prílohe č. 1 sa v druhom bode „Zoznam úsekov na ceste I/18“ za úsek 018-A069a vkladajú nové úseky 018-A069b až 018-076b1, ktoré znejú:

018-A069bI/18, D1Levoča-západI/180,600
018-A071Levoča-východI/18I/18, III/32041,702
018-A072I/18, III/3204Spišský Hrhov-západI/183,108
018-A073Spišský Hrhov-východI/18Klčov-západI/181,327
018-A075Klčov-východI/18Nemešany-západI/180,824
018-076b1Nemešany-východI/18I/18, D11,360

“.

4. V prílohe č. 1 sa v treťom bode „ Zoznam úsekov na ceste I/18“ vypúšťajú úseky:

018-A069bI/18, D1Levoča-západI/180,600
018-A071Levoča-východI/18I/18, III/32041,702
018-A072I/18, III/3204Spišský Hrhov-západI/183,108
018-A073Spišský Hrhov-východI/18Klčov-západI/181,327
018-A075Klčov-východI/18Nemešany-západI/180,824
018-076b1Nemešany-východI/18I/18, D11,360

“.

5. V prílohe č. 1 sa v prvom bode „Zoznam úsekov na rýchlostnej ceste R2“ na konci dopĺňajú úseky R02-019 a R02-020, ktoré znejú:

R02-019PstrušaR2, I/50Detva-juhR2, I/505,750
R02-020Detva-juhR2, I/50KriváňR2, II/5264,400

“.

6. V prílohe č. 1 sa v druhom bode „Zoznam úsekov na ceste I/50“ za úsek 050-081 vkladajú nové úseky, ktoré znejú:

050-087c2I/50, R2III/2693, I/500,641
050-088III/2693, I/50StožokI/50, III/26921,300
050-089StožokI/50, III/2692Detva-západI/502,885
050-A090Detva-východI/50Kriváň-západI/502,151

“.

7. V prílohe č. 1 sa v treťom bode „ Zoznam úsekov na ceste I/50“ vypúšťajú úseky:

050-087cVígľaš-Pstruša-východI/50III/2693, I/501,101
050-088III/2693, I/50StožokI/50, III/26921,300
050-089StožokI/50, III/2692Detva-západI/502,885
050-A090Detva-východI/50Kriváň-západI/502,151

“.

8. V prílohe č. 1 sa v treťom bode „Zoznam úsekov na ceste I/50“ za úsek 050-087b vkladá nový úsek 050-087c1, ktorý znie:

050-087c1Vígľaš-Pstruša-východI/50I/50, R20,460

“.

9. V prílohe č. 1 sa v štvrtom bode „Zoznam úsekov na ceste I/50“ na konci dopĺňajú úseky 050-i078 a 050-i079, ktoré znejú:

050-i078Detva-juhR2, I/50Detva-východI/501,170
050-i079Detva-juhR2, I/50Detva-západI/501,120

“.

10. V prílohe č. 1 v prvom bode „Zoznam úsekov na diaľnici D1“ úseky D01-040 a D01-041 znejú:

D01-040ŠirokéD/1, PD/7FričovceD/1, I/183,600
D01-041SviniaD/1, I/18Prešov-západI/18, D17,900

“.

11. V prílohe č. 1 sa v prvom bode „Zoznam úsekov na diaľnici D1“ na konci dopĺňa úsek D01-053, ktorý znie:

D01-053FričovceD/1, I/18SviniaD/1, I/1810,700

“.

12. V prílohe č. 1 sa v druhom bode „Zoznam úsekov na ceste I/18“ za úsek 018-080 vkladajú nové úseky 018-081 až 018-084a, ktoré znejú:

018-081D/1, I/18Hendrichovce-západI/180,409
018-A082Hendrichovce-východI/18Bertotovce-západI/180,759
018-083Bertotovce-východI/18Chminianska Nová Ves-západI/183,111
018-084aChminianska Nová Ves-východI/18I/18, D10,849

“.

13. V prílohe č. 1 sa v treťom bode „Zoznam úsekov na ceste I/18“ vypúšťajú úseky:

018-081D/1, I/18Hendrichovce-západI/180,409
018-A082Hendrichovce-východI/18Bertotovce-západI/180,759
018-083Bertotovce-východI/18Chminianska Nová Ves-západI/183,111
018-084aChminianska Nová Ves-východI/18I/18, D10,849

“.


Čl. II

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 15. decembra 2015 okrem čl. I bodov 10 až 13, ktoré nadobúdajú účinnosť 1. januára 2016.


Ján Počiatek v. r.