Zákon č. 360/2015 Z. z.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 199/2004 Z. z. Colný zákon a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony

(v znení č. 35/2019 Z. z.(nepriamo))

Čiastka 98/2015
Platnosť od 09.12.2015
Účinnosť od 01.07.2019
Redakčná poznámka

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. marca 2016 okrem čl. I až VIII, ktoré nadobúdajú účinnosť dňom začatia uplatňovania všetkých článkov nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 952/2013 z 9. októbra 2013, ktorým sa ustanovuje Colný kódex Únie.

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
01.07.2019 35/2019 Z. z.(nepriamo) Aktuálne znenie
01.05.2016 - 30.06.2019 Delená účinnosť
01.03.2016 - 30.04.2016

Pôvodný predpis

09.12.2015