Zákon č. 359/2015 Z. z.Zákon o automatickej výmene informácií o finančných účtoch na účely správy daní a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Čiastka 98/2015
Platnosť od 09.12.2015
Účinnosť od 01.01.2021
Redakčná poznámka

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. januára 2016 okrem čl. V, ktorý nadobúda účinnosť 1. júla 2016.