Zákon č. 359/2015 Z. z.Zákon o automatickej výmene informácií o finančných účtoch na účely správy daní a o zmene a doplnení niektorých zákonov

(v znení č. 300/2016 Z. z.)

Čiastka 98/2015
Platnosť od 09.12.2015
Účinnosť od 01.01.2017 do31.12.2019 (za 1 mesiac)
Redakčná poznámka

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. januára 2016 okrem čl. V, ktorý nadobúda účinnosť 1. júla 2016.