Zákon č. 359/2015 Z. z.Zákon o automatickej výmene informácií o finančných účtoch na účely správy daní a o zmene a doplnení niektorých zákonov

(v znení č. 300/2016 Z. z., 305/2019 Z. z.)

Čiastka 98/2015
Platnosť od 09.12.2015
Účinnosť od 01.01.2020
Redakčná poznámka

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. januára 2016 okrem čl. V, ktorý nadobúda účinnosť 1. júla 2016.

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
01.01.2020 305/2019 Z. z. Aktuálne znenie
01.01.2017 - 31.12.2019 300/2016 Z. z.
01.07.2016 - 31.12.2016 Delená účinnosť
01.01.2016 - 30.06.2016