Zákon č. 356/2015 Z. z.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Čiastka 98/2015
Platnosť od 09.12.2015
Účinnosť od 09.12.2015

OBSAH

356

ZÁKON

z 24. novembra 2015,

ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:


Čl. I

Zákon č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov sa mení a dopĺňa takto:

V § 16 sa za odsek 3 vkladá nový odsek 4, ktorý znie:

(4) Štátna komisia poskytne politickej strane na jej žiadosť stanovisko k pravidlám financovania politických strán a k pravidlám financovania volebnej kampane. Štátna komisia poskytne kandidátovi na jeho žiadosť stanovisko k pravidlám financovania volebnej kampane. Stanovisko k žiadosti podľa prvej vety alebo stanovisko k žiadosti podľa druhej vety zašle štátna komisia do 30 dní a v čase volebnej kampane do 15 dní od doručenia žiadosti; stanovisko zverejní zároveň na webovom sídle ministerstva vnútra.“.

Doterajší odsek 4 sa označuje ako odsek 5.


Čl. II

Tento zákon nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.


Andrej Kiska v. r.

Peter Pellegrini v. r.

Robert Fico v. r.