Zákon č. 354/2015 Z. z.Zákon, ktorým sa mení zákon č. 434/2010 Z. z. o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva kultúry Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony

Čiastka 97/2015
Platnosť od 05.12.2015
Účinnosť od 02.01.2016
Redakčná poznámka

Tento zákon nadobúda účinnosť 15. decembra 2015 okrem článkov I a II, ktoré nadobúdajú účinnosť 2. januára 2016.