Vyhláška č. 341/2015 Z. z.Vyhláška Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky č. 284/2013 Z. z. o podrobnostiach o výške poskytovanej podpory zo Štátneho fondu rozvoja bývania, o všeobecných podmienkach poskytnutia podpory a o obsahu žiadosti

Čiastka 94/2015
Platnosť od 03.12.2015
Účinnosť od 01.01.2016

341

VYHLÁŠKA

Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky

z 20. novembra 2015,

ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky č. 284/2013 Z. z. o podrobnostiach o výške poskytovanej podpory zo Štátneho fondu rozvoja bývania, o všeobecných podmienkach poskytnutia podpory a o obsahu žiadosti

Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky podľa § 21 zákona č. 150/2013 Z. z. o Štátnom fonde rozvoja bývania ustanovuje:


Čl. I

Vyhláška Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky č. 284/2013 Z. z. o podrobnostiach o výške poskytovanej podpory zo Štátneho fondu rozvoja bývania, o všeobecných podmienkach poskytnutia podpory a o obsahu žiadosti sa mení a dopĺňa takto:

1. § 2 vrátane nadpisu znie:

㤠2

Podrobnosti o výške podpory

(1) Na obstaranie bytu podľa § 6 ods. 1 písm. a) zákona možno poskytnúť

a) manželom podľa § 10 ods. 5 písm. a) a b) zákona úver vo výške 75 % obstarávacej ceny, najviac 55 000 eur na byt, najdlhšie na 20 rokov s ročnou úrokovou sadzbou vo výške 2 %,

b) fyzickej osobe podľa § 10 ods. 5 písm. c) a d) zákona úver vo výške 100 % obstarávacej ceny, najviac 60 000 eur na byt, najdlhšie na 40 rokov s ročnou úrokovou sadzbou vo výške 1 %.

(2) Na obstaranie nájomného bytu podľa § 6 ods. 1 písm. b) zákona možno poskytnúť obci, samosprávnemu kraju alebo neziskovej organizácii podľa § 7 ods. 1 písm. f) zákona úver vo výške 100 % obstarávacej ceny, najviac 65 000 eur na byt, najdlhšie na 40 rokov

a) s ročnou úrokovou sadzbou vo výške 1 % alebo

b) s ročnou úrokovou sadzbou vo výške 0 %, ak sa obstaráva nájomný byt v najmenej rozvinutom okrese.1)

(3) Na obstaranie nájomného bytu podľa § 6 ods. 1 písm. b) zákona možno poskytnúť právnickej osobe podľa § 7 ods. 1 písm. g) zákona úver vo výške 80 % obstarávacej ceny, najviac 60 000 eur na byt, najdlhšie na 30 rokov s ročnou úrokovou sadzbou vo výške 1 %.

(4) Ak žiadateľ, ktorému bol poskytnutý úver podľa odsekov 2 a 3, preukáže splnenie podmienok podľa § 8 ods. 13 zákona, možno mu znížiť úver o

a) 5 % z istiny úveru, ak celková potreba energie budovy

1. pri obstarávaní bytu v bytovom dome je nižšia alebo je rovná 30,0 kWh/(m2.a) a je vyššia ako 20,0 kWh/(m2.a),

2. pri obstarávaní bytu v rodinnom dome je nižšia alebo je rovná 40,5 kWh/(m2.a) a je vyššie ako 27 kWh/(m2.a),

b) 10 % z istiny úveru, ak celková potreba energie budovy

1. pri obstarávaní bytu v bytovom dome je nižšia alebo je rovná 20,0 kWh/(m2.a),

2. pri obstarávaní bytu v rodinnom dome je nižšia alebo je rovná 27,0 kWh/(m2.a).

(5) Na modernizáciu bytového domu podľa § 6 ods. 5 písm. a) zákona možno poskytnúť žiadateľovi podľa § 7 ods. 1 zákona úver vo výške 75 % obstarávacej ceny, najviac 50 000 eur na výťah, najdlhšie na 20 rokov s ročnou úrokovou sadzbou vo výške 0,5 %.

(6) Na modernizáciu bytového domu podľa § 6 ods. 5 písm. b) zákona možno poskytnúť žiadateľovi podľa § 7 ods. 1 zákona úver vo výške 75 % obstarávacej ceny, najviac 70 eur na 1 m2 podlahovej plochy bytu, najdlhšie na 20 rokov s ročnou úrokovou sadzbou vo výške 0,5 %.

(7) Na modernizáciu bytového domu podľa § 6 ods. 5 písm. c) zákona možno poskytnúť žiadateľovi podľa § 7 ods. 1 zákona úver vo výške 75 % obstarávacej ceny, najviac 110 eur na 1 m2 podlahovej plochy bytu, najdlhšie na 20 rokov s ročnou úrokovou sadzbou vo výške 1 %.

(8) Na modernizáciu bytového domu podľa § 6 ods. 5 písm. d) zákona možno poskytnúť žiadateľovi podľa § 7 ods. 1 zákona úver vo výške 75 % obstarávacej ceny, najviac 90 eur na 1 m2 podlahovej plochy bytu, najdlhšie na 20 rokov s ročnou úrokovou sadzbou vo výške 2 %.

(9) Na odstránenie systémovej poruchy bytového domu podľa § 6 ods. 1 písm. c) druhého bodu zákona možno poskytnúť žiadateľovi podľa § 7 ods. 1 písm. b) až g) zákona úver vo výške 75 % obstarávacej ceny, najviac 70 eur na 1 m2 podlahovej plochy bytu, najdlhšie na 20 rokov s ročnou úrokovou sadzbou vo výške 1 %.

(10) Na zateplenie bytovej budovy podľa § 6 ods. 1 písm. c) tretieho bodu zákona možno poskytnúť žiadateľovi podľa § 7 ods. 1 zákona úver vo výške 75 % obstarávacej ceny, najviac 85 eur na 1 m2 zatepľovanej plochy bytovej budovy najdlhšie na 20 rokov s ročnou úrokovou sadzbou vo výške 1 %.

(11) Ak žiadateľ, ktorému bol poskytnutý úver podľa odseku 10, preukáže splnenie podmienok podľa § 8 ods. 13 zákona, možno mu znížiť úver o

a) 3 % z istiny úveru, ak potreba tepla na vykurovanie rodinného domu je vyššia ako 43,0 kWh/(m2.a) a je nižšia alebo je rovná 64,5 kWh/(m2.a),

b) 8 % z istiny úveru, ak potreba tepla na vykurovanie rodinného domu je vyššia ako 21,5 kWh/(m2.a) a je nižšia alebo je rovná 43,0 kWh/(m2.a),

c) 15 % z istiny úveru, ak potreba tepla na vykurovanie rodinného domu je nižšia alebo je rovná 21,5 kWh/(m2.a),

d) 5 % z istiny úveru, ak potreba tepla na vykurovanie bytového domu alebo polyfunkčného domu je vyššia 28,0 kWh/(m2.a) a je nižšia alebo je rovná 40,5 kWh/(m2.a),

e) 10 % z istiny úveru, ak potreba tepla na vykurovanie bytového domu alebo polyfunkčného domu je nižšia alebo je rovná 28,0 kWh/(m2.a).

(12) Ak sa na jednej stavbe súčasne realizujú dva alebo viac z typov obnov bytovej budovy uvedených v odsekoch 5 až 10, určí sa pre poskytnutý úver spoločná ročná úroková sadzba, a to vo výške najnižšej z hodnôt ročnej úrokovej sadzby uvedených pre realizované typy obnovy.

(13) Ak sa na jednej stavbe súčasne realizujú tri a viac z typov obnov bytovej budovy uvedených v odsekoch 5 až 10, určí sa pre poskytnutý úver spoločná ročná úroková sadzba, a to vo výške vypočítanej ako rozdiel medzi najnižšou z hodnôt ročnej úrokovej sadzby uvedených pre realizované typy obnovy a 0,5 percentuálneho bodu.

(14) Určenie ročnej úrokovej sadzby podľa odsekov 12 a 13 sa uplatní aj v prípade, ak finančné krytie úveru je z rôznych zdrojov podľa § 3 zákona a Štátny fond rozvoja bývania (ďalej len „fond“) na poskytnutie úveru uzatvorí viac úverových zmlúv.

(15) Na výstavbu zariadenia sociálnych služieb podľa § 6 ods. 1 písm. d) zákona možno poskytnúť žiadateľovi podľa § 7 ods. 1 písm. b) a c) zákona úver vo výške 80 % obstarávacej ceny, najviac 525 eur na 1 m2 podlahovej plochy obytných miestností, príslušenstva obytných miestností a spoločných priestorov zariadení sociálnych služieb podľa § 6 ods. 7 zákona, najdlhšie na 40 rokov s ročnou úrokovou sadzbou vo výške 1 %.

(16) Na zateplenie zariadenia sociálnych služieb podľa § 6 ods. 1 písm. e) prvého bodu zákona možno poskytnúť žiadateľovi podľa § 7 ods. 1 písm. b) a c) zákona úver vo výške 75 % obstarávacej ceny, najviac 85 eur na 1 m2 zatepľovanej plochy, najdlhšie na 20 rokov s ročnou úrokovou sadzbou vo výške 1 %.

(17) Na modernizáciu zariadenia sociálnych služieb podľa § 6 ods. 1 písm. e) druhého bodu zákona možno poskytnúť žiadateľovi podľa § 7 ods. 1 písm. b) a c) zákona úver vo výške 75 % obstarávacej ceny, najviac 400 eur na 1 m2 podlahovej plochy obytných miestností, príslušenstva obytných miestností a spoločných priestorov zariadení sociálnych služieb podľa § 6 ods. 7 zákona, najdlhšie na 20 rokov s ročnou úrokovou sadzbou vo výške 1 %.

(18) Ak sa na jednej stavbe súčasne realizujú dva z typov obnov zariadenia sociálnych služieb uvedených v odsekoch 16 a 17, určí sa pre poskytnutý úver spoločná ročná úroková sadzba, a to vo výške nižšej z hodnôt ročnej úrokovej sadzby uvedených pre realizované typy obnovy.“

Poznámka pod čiarou k odkazu 1 znie:

1) Zákon č. 336/2015 Z. z. o podpore najmenej rozvinutých okresov a o zmene a doplnení zákona č. 561/2007 Z. z. o investičnej pomoci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.“.

Doterajší odkaz 1 sa označuje ako odkaz 1a).

2. V § 3 ods. 1 sa slová „ods. 2“ nahrádzajú slovami „ods. 3“.

3. V § 3 ods. 1 písm. a) sa na konci pripájajú tieto slová: „nie starším ako tri mesiace,“.

4. V § 3 ods. 2 sa slová „ods. 5“ nahrádzajú slovami „ods. 6“.

5. V § 4 ods. 2 sa za slová „rodného listu,“ vkladajú slová „kópiou občianskeho preukazu,“.

6. V § 4 ods. 4 sa slová „písm. d) až f)“ nahrádzajú slovami „písm. d) až g)“.

7. V § 5 ods. 3 písm. a) sa slová „žijúcej v spoločnej domácnosti so žiadateľom a doklad“ nahrádzajú slovami „a ak ide o fyzickú osobu s ťažkým zdravotným postihnutím žijúcu v spoločnej domácnosti so žiadateľom aj doklad“.

8. V § 5 odsek 6 znie:

(6) Prílohou k žiadosti u žiadateľa podľa § 7 ods. 1 písm. d) a e) zákona, ktorým je spoločenstvo vlastníkov bytov alebo nebytových priestorov v dome alebo správca podľa osobitného predpisu,4) je zápisnica zo zhromaždenia vlastníkov bytov a nebytových priestorov v dome alebo zápisnica zo schôdze vlastníkov bytov a nebytových priestorov v dome, alebo výsledok písomného hlasovania,4a) ktoré obsahujú najmä

a) údaje o účele, na ktorý sa bude požadovať podpora,

b) spôsob financovania,

c) určenie spôsobu zabezpečenia záväzku podľa § 15 ods. 6 zákona,

d) uvedenie osoby oprávnenej na právne úkony súvisiace s poskytovaním podpory.“

Poznámka pod čiarou k odkazu 4a znie:

4a) § 14 ods. 7 zákona č. 182/1993 Z. z. v znení neskorších predpisov.“.

9. § 6 vrátane nadpisu znie:

㤠6

Údaje o stavbe

(1) V žiadosti sa uvádzajú tieto údaje o stavbe:

a) názov a miesto stavby, ak ide o účely podľa § 6 ods. 1 písm. a) prvého bodu, písm. b) prvého a tretieho bodu, písm. c) až e) a § 10 ods. 13 zákona,

b) parcelné číslo stavebného pozemku,

c) dátum vydania a číslo právoplatného stavebného povolenia s uvedením termínu začatia a dokončenia stavby alebo číslo písomného oznámenia stavebného úradu, ak ide o účely podľa § 6 ods. 1 písm. a) prvého bodu, písm. b) prvého a tretieho bodu, písm. c) až e) a § 10 ods. 13 zákona,

d) názov a miesto stavby podľa kolaudačného rozhodnutia5) a číslo právoplatného kolaudačného rozhodnutia a dátum nadobudnutia jeho právoplatnosti, ak ide o účely podľa § 6 ods. 1 písm. a) druhého bodu a písm. b) druhého bodu zákona,

e) obstarávacia cena podľa § 8 ods. 5 až 10 zákona,

f) počet bytov, ak ide o účely podľa § 6 ods. 1 písm. b) a c) zákona,

g) počet lôžok s uvedením celkovej plochy obytných miestností, príslušenstva a spoločných častí, ak ide o účely podľa § 6 ods. 1 písm. d) a e) zákona,

h) výpočtovo stanovené zníženie potreby tepla na vykurovanie v percentách na účely podľa § 6 ods. 1 písm. c) tretieho bodu a písm. e) prvého bodu zákona,

i) názov, sídlo a identifikačné číslo zhotoviteľa stavby,

j) systém tepelnej ochrany stavby,

k) vek bytovej budovy, ak ide o účel podľa § 6 ods. 1 písm. c) tretieho bodu zákona.

(2) Prílohou k žiadosti je

a) ohlásenie stavebnému úradu vrátane písomného oznámenia stavebného úradu, že proti uskutočneniu drobnej stavby alebo stavebnej úpravy nemá námietky,6) alebo právoplatné stavebné povolenie, ak si to povaha prác vyžaduje, ak ide o účely podľa § 6 ods. 1 písm. a) prvého bodu, písm. b) prvého a tretieho bodu, písm. c) až e) a § 10 ods. 13 zákona,

b) právoplatné kolaudačné rozhodnutie na stavbu, ak ide o účely podľa § 6 ods. 1 písm. a) druhého bodu a písm. b) druhého bodu zákona,

c) darovacia zmluva, ktorou sa uskutočnil prevod vlastníctva bytu v bytovom dome podľa zákona č. 172/2004 Z. z. o prevode vlastníctva nehnuteľného majetku vo vlastníctve Slovenskej republiky na obec alebo vyšší územný celok,

d) rozhodnutie stavebného úradu alebo orgánu štátneho stavebného dohľadu, že byt sa nachádza v bytovom dome, ktorý nezodpovedá základným požiadavkám na stavby, ak ide o účel podľa § 6 ods. 1 písm. b) tretieho bodu zákona,

e) doklad o počte bytov s uvedením veľkosti podlahovej plochy jednotlivých bytov, ak ide o účely podľa § 6 ods. 1 písm. b) a c) zákona,

f) doklad o počte nájomných bytov vo vlastníctve žiadateľa s uvedením počtu prenajatých nájomných bytov vo vlastníctve žiadateľa v období 12 mesiacov pred podaním žiadosti podľa § 10 ods. 20 zákona,

g) doklad o obstarávacej cene a písomné potvrdenie o zverejnení zmluvy, ak doklad o obstarávacej cene spĺňa náležitosti povinne zverejňovanej zmluvy podľa osobitného predpisu,6a)

h) prepočet obstarávacej ceny podľa ods. 1 písmena e) na každý byt, ak ide o účel podľa § 6 ods. 1 písm. b) zákona,

i) projektová dokumentácia, ktorá obsahuje

1. stavebné výkresy a technickú správu navrhovaného stavu, ak ide o účely podľa § 6 ods. 1 zákona,

2. stavebné výkresy súčasného stavu, ak ide o účely podľa § 6 ods. 1 písm. c) a e) zákona,

3. projektové energetické hodnotenie bytovej budovy, ak ide o účely podľa § 6 ods. 1 písm. a) prvého bodu a písm. b) prvého a tretieho bodu zákona,

j) doklad o výmene jednotlivých technických zariadení budovy podľa § 10 ods. 17 zákona,

k) energetický certifikát, ak ide o účely podľa § 6 ods. 1 písm. a) druhého bodu a písm. b) druhého bodu zákona,

l) odborný posudok preukazujúci existenciu systémovej poruchy bytového domu s evidenčným listom systémovej poruchy vypracovaný odborne spôsobilou osobou,7) ak ide o účel podľa § 6 ods. 1 písm. c) druhého bodu zákona,

m) projektové energetické hodnotenie obvodového plášťa bytovej budovy pred uskutočnením obnovy a navrhovanej obnovy podľa projektovej dokumentácie zhotovené odborne spôsobilou osobou,7) ak ide o účel podľa § 6 ods. 1 písm. c) druhého bodu zákona a systémová porucha sa odstraňuje zateplením podľa § 12 ods. 3 písm. d) zákona,

n) projektové energetické hodnotenie bytovej budovy pred uskutočnením obnovy a navrhovanej obnovy podľa projektovej dokumentácie, ak ide o účely podľa § 6 ods. 1 písm. c) tretieho bodu a písm. e) prvého bodu zákona, zhotovené odborne spôsobilou osobou,7)

o) doklad o skutočnej spotrebe tepla na vykurovanie za dve ročné vyúčtovacie obdobia pred podaním žiadosti, ak ide o účel podľa § 6 ods. 1 písm. c) tretieho bodu zákona,

p) doklad o preukázaní odbornej spôsobilosti zhotoviteľa,8) ak sa odborná spôsobilosť vyžaduje,

q) správa z inšpekcie na realizáciu tepelnoizolačného systému vydaná pre zhotoviteľa akreditovaným inšpekčným orgánom,9)

r) čestné vyhlásenie zhotoviteľa, že ide o výmenu výťahu podľa § 11 ods. 1 zákona a zhodu výrobku preukáže po ukončení prác

1. vyhlásením o zhode výťahu alebo

2. osvedčením o úradnej skúške alebo o opakovanej odbornej skúške, alebo

3. správou z odbornej prehliadky a odbornej skúšky,

s) doklad o preukázaní zhody tepelnoizolačného systému alebo doklad o posúdení a overení nemennosti parametrov stavebného výrobku podľa § 12 ods. 3 písm. d) prvého bodu zákona,

t) doklad o zabezpečení dohľadu nad realizáciou stavby odborným technickým dozorom,

u) doklad o veku bytovej budovy, ak ide o účel podľa § 6 ods. 1 písm. c) tretieho bodu zákona.“.

Poznámka pod čiarou k odkazu, 6a znie:

6a) § 5a zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov.“.

10. V § 7 sa za odsek 2 vkladá nový odsek 3, ktorý znie:

(3) Ak je žiadateľom člen domácnosti podľa § 10 ods. 5 písm. c) zákona, ktorej členom je aj fyzická osoba s ťažkým zdravotným postihnutím, doklady podľa odseku 2 predkladá aj fyzická osoba s ťažkým zdravotným postihnutím.“.

Doterajšie odseky 3 až 6 sa označujú ako odseky 4 až 7.

11. V § 7 odsek 4 znie:

(4) Na preukázanie schopnosti platenia splátok a úrokov z požadovaného úveru žiadateľa podľa § 7 ods. 1 písm. b) až g) zákona žiadosť obsahuje údaje o jeho hospodárskom výsledku, základnom imaní, zadĺženosti, obrate, podnikateľskom zámere a tvorbe fondu prevádzky, údržby a opráv v bytovom dome.“.

12. V § 7 ods. 7 sa slovo „písm. f)“ nahrádza slovom „písm. g)“ a slovo „dve“ sa nahrádza slovom „tri“.

13. V § 8 sa za písmeno a) vkladá nové písmeno b), ktoré znie:

b) súhlas obecného zastupiteľstva alebo zastupiteľstva samosprávneho kraja, že predmetom záložného práva bude obstarávaný nájomný byt, ak ide o kúpu nájomného bytu podľa § § 10 ods. 14 zákona,“.

Doterajšie písmená b) a c) sa označujú ako písmená c) a d).

14. V § 8 písmeno d) znie:

d) zmluva s bankou o zriadení účtu, na ktorom sú vedené finančné prostriedky fondu prevádzky, údržby a opráv, výpis z účtu alebo iný doklad banky o aktuálnom zostatku na účte nie starší ako tri mesiace a vyhlásenie žiadateľa o tom, že finančné prostriedky na tomto účte nie sú zaťažené záložným právom alebo iným vecným právom, alebo sú zaťažené záložným právom alebo iným vecným právom v takej výške, že zostatok finančných prostriedkov na tomto účte postačuje na zabezpečenie záväzkov podľa § 15 ods. 6 zákona.“.


Čl. II

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. januára 2016.


Ján Počiatek v. r.