Zákon č. 340/2015 Z. z.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov

Čiastka 94/2015
Platnosť od 03.12.2015
Účinnosť od 01.01.2016

OBSAH

340

ZÁKON

z 13. novembra 2015,

ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:


Čl. I

Zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení zákona č. 747/2004 Z. z., zákona č. 628/2005 Z. z., zákona č. 207/2008 Z. z., zákona č. 477/2008 Z. z., zákona č. 145/2010 Z. z., zákona č. 546/2010 Z. z., zákona č. 204/2011 Z. z., zákona č. 220/2011 Z. z., zákona č. 382/2011 Z. z. a zákona č. 341/2012 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:

1. V § 11 ods. 1 písm. b) sa vypúšťa slovo „osobitného“.

2. V § 21c ods. 1 písm. b) sa na konci pripájajú tieto slová: „vymedzených zákonom“.

3. V § 21c ods. 1 písm. c) sa na konci čiarka nahrádza bodkočiarkou a pripájajú sa tieto slová: „to neplatí, ak osoba oprávnená podľa osobitných predpisov23) udelila súhlas,“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 23 znie:

23) Napríklad zákon č. 527/1990 Zb. o vynálezoch, priemyselných vzoroch a zlepšovacích návrhoch v znení neskorších predpisov, zákon č. 146/2000 Z. z. o ochrane topografií polovodičových výrobkov v znení zákona č. 84/2007 Z. z., zákon č. 517/2007 Z. z. o úžitkových vzoroch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 495/2008 Z. z., zákon č. 202/2009 Z. z. o právnej ochrane odrôd rastlín, zákon č. 185/2015 Z. z. Autorský zákon.“.

4. V § 21c ods. 1 písm. e) sa na konci čiarka nahrádza bodkočiarkou a pripájajú sa tieto slová: „to neplatí pre informáciu, ktorú má k dispozícii akademická knižnica,27ea) ktorá je organizačným útvarom povinnej osoby alebo súčasťou povinnej osoby,“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 27ea znie:

27ea) § 8 zákona č. 126/2015 Z. z. o knižniciach a o zmene a doplnení zákona č. 206/2009 Z. z. o múzeách a o galériách a o ochrane predmetov kultúrnej hodnoty a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov v znení zákona č. 38/2014 Z. z.“.

5. V § 21c ods. 1 písmeno f) znie:

f) ktorú má k dispozícii kultúrna inštitúcia; to neplatí pre informáciu, ktorú má k dispozícii múzeum,27f) galéria,27f) knižnica27g) a archív27h), ktoré sú povinnou osobou alebo ktoré povinná osoba zriadila,“.

6. Poznámka pod čiarou k odkazu 27i sa vypúšťa.

7. V poznámke pod čiarou k odkazu 27g sa citácia „§ 3 ods. 1 zákona č. 183/2000 Z. z. o knižniciach, o doplnení zákona Slovenskej národnej rady č. 27/1987 Zb. o štátnej pamiatkovej starostlivosti a o zmene a doplnení zákona č. 68/1997 Z. z. o Matici slovenskej“ nahrádza citáciou „§ 2 ods. 1 zákona č. 126/2015 Z. z.“.

8. V poznámke pod čiarou k odkazu 27j sa citácia „§ 28 písm. a) výnosu Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 312/2010 Z. z. o štandardoch pre informačné systémy verejnej správy“ nahrádza citáciou „§ 29 písm. a) výnosu Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 55/2014 Z. z. o štandardoch pre informačné systémy verejnej správy“.

9. V § 21c sa odsek 1 dopĺňa písmenami i) a j), ktoré znejú:

i) ktorej sprístupnenie obmedzujú vo vzťahu k vymedzeným subjektom osobitné prepisy27ka) alebo na ktorej sprístupnenie je nevyhnutné splnenie zákonných predpokladov podľa osobitného predpisu,27kb)

j) ktorá je časťou dokumentu obsahujúceho výlučne logá, heraldické znaky a insígnie.“.

Poznámky pod čiarou k odkazom 27ka a 27kb znejú:

27ka) Napríklad § 55aa zákona č. 153/2001 Z. z. v znení zákona č. 192/2011 Z. z., § 10 ods. 4 až 6 zákona č. 530/2003 Z. z. o obchodnom registri a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

27kb) Napríklad § 13 zákona č. 395/2002 Z. z. o archívoch a registratúrach a o doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.“.

10. § 21d znie:

㤠21d

(1) Povinná osoba je povinná sprístupniť informácie na účely opakovaného použitia na základe žiadosti. Informácie na účel opakovaného použitia môže povinná osoba zverejniť aj bez žiadosti.

(2) Ustanovenie odseku 1 sa nevzťahuje na informácie, ku ktorým múzeá, galérie, knižnice, akademické knižnice a archívy vykonávajú majetkové práva duševného vlastníctva a s ktorými môžu nakladať v prospech iných osôb podľa osobitného predpisu.27la) Múzeá, galérie, knižnice, akademické knižnice a archívy však môžu sprístupniť informácie podľa predchádzajúcej vety, o čom zverejnia oznam na svojom webovom sídle, ak ho majú zriadené, inak podľa § 6 ods. 2.

(3) Ak povinná osoba sprístupní informácie na účel ich opakovaného použitia, bez zbytočného odkladu nahlási prevádzkovateľovi ústredného portálu verejnej správy27m) údaje o webových sídlach a iných miestach, kde sa zverejňujú skutočnosti týkajúce sa opakovaného použitia informácií najmä podľa § 21e ods. 5, § 21f ods. 7 a 8 a § 21k ods. 5. Prevádzkovateľ ústredného portálu verejnej správy tieto údaje bez zbytočného odkladu zverejní na ústrednom portáli verejnej správy.“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 27la znie:

27la) Zákon č. 185/2015 Z. z. Autorský zákon.“.

11. V § 21e odsek 1 znie:

(1) Povinná osoba je povinná sprístupniť informácie na účely opakovaného použitia všetkým žiadateľom za rovnakých podmienok.“.

12. V § 21e odseky 3 a 4 znejú:

(3) Ustanovenie odseku 2 sa nepoužije, ak je obmedzenie opakovaného použitia nevyhnutné na zabezpečenie služieb vo verejnom záujme. Povinná osoba aspoň raz za tri roky overuje dôvody obmedzenia opakovaného použitia podľa predchádzajúcej vety, pričom z overenia vypracuje odôvodnený písomný záznam.

(4) Ustanovenie odseku 2 sa nepoužije, ak sa obmedzenie opakovaného použitia vzťahuje na digitalizáciu kultúrnych zdrojov financovanú prostredníctvom verejno-súkromného partnerstva. Ak povinná osoba udelí výhradný prístup na obdobie dlhšie ako 10 rokov, overí dôvody obmedzenia opakovaného použitia v jedenástom roku a každých nasledujúcich sedem rokov, pričom z overenia vypracuje odôvodnený písomný záznam. Osoba, ktorá má výhradný prístup k opakovane používaným informáciám, je povinná poskytnúť povinnej osobe bezodplatne rozmnoženinu digitalizovaného predmetu kultúrneho dedičstva, ktorá bude prístupná na opakované použitie po uplynutí doby výhradnosti.“.

13. V § 21f ods. 1 sa na konci pripája táto veta: „Ak povinná osoba zverejní informácie na účel opakovaného použitia bez žiadosti podľa § 21d ods. 1 druhej vety a neurčí podmienky ich opakovaného použitia, je vo vzťahu k sprístupneným informáciám, ktoré sú chránené podľa osobitného predpisu,27la) udelená verejná licencia,27ma) na všetky spôsoby použitia známe v čase jej udelenia v neobmedzenom rozsahu a na celý čas trvania majetkových práv.“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 27ma znie:

27ma) § 76 zákona č. 185/2015 Z. z.“.

14. V § 21f ods. 3 sa vypúšťa posledná veta.

15. V § 21f ods. 4 sa slová „sú najmä“ nahrádzajú slovami „môžu byť najmä“.

16. V § 21f ods. 5 sa za slovo „boli“ vkladajú slová „v súlade so štandardmi pre informačné systémy verejnej správy,27n)“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 27n) znie:

27n) Výnos Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 55/2014 Z. z.“.

17. V § 21f odsek 8 znie:

(8) Ak povinná osoba zruší alebo zmení podmienky opakovaného použitia informácií, bez zbytočného odkladu o tom informuje na svojom webovom sídle, ak ho má zriadené, inak podľa § 6 ods. 2.“.

18. V § 21g odsek 1 znie:

(1) Povinná osoba sprístupňuje informácie na účely ich opakovaného použitia v podobe a spôsobom, ktoré umožňujú jej technické podmienky; prednostne však v elektronickej podobe, a pokiaľ je to možné a vhodné, ako otvorené údaje27na) umožňujúce automatizované spracovanie27nb) spolu s ich metaúdajmi.27nc) Formáty a metaúdaje by mali v čo najväčšom rozsahu spĺňať formálne technické štandardy, ktorými sa na účely tohto zákona rozumejú písomné pravidlá s podrobným uvedením špecifikácií požiadaviek na zaistenie schopnosti rôznych softvérov vzájomne si poskytovať služby a efektívne spolupracovať.“.

Poznámky pod čiarou k odkazom 27na až 27nc znejú:

27na) § 52 výnosu Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 55/2014 Z. z. v znení výnosu č. 276/2014 Z. z.

27nb) § 51 ods. 2 výnosu Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 55/2014 Z. z.

27nc) § 2 písm. w) výnosu Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 55/2014 Z. z.“.

19. V poznámke pod čiarou k odkazu 27o sa citácia „výnos Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 312/2010 Z. z. o štandardoch pre informačné systémy verejnej správy“ nahrádza citáciou „výnos Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 55/2014 Z. z.“.

20. V § 21g ods. 2 sa na konci pripája táto veta: „Povinná osoba nemá povinnosť pokračovať vo vyhotovovaní a uchovávaní informácií na účely ich opakovaného použitia prostredníctvom inej osoby.“.

21. V § 21i ods. 2 sa na konci pripája táto veta: „Povinnosť oznámiť, kto je nositeľom práva duševného vlastníctva, sa nevzťahuje na múzeá, galérie, knižnice, akademické knižnice a archívy.“.

22. V § 21j ods. 2 sa slovo „prístupné“ nahrádza slovom „prípustné“ a na konci sa pripájajú tieto slová: „alebo výška úhrady nebola určená podľa § 21k“.

23. § 21k znie:

㤠21k

(1) Úhrada za opakované použitie informácií je príjmom povinnej osoby a môže byť jednorazová alebo opakovaná.

(2) Úhrada za opakované použitie informácií nesmie prekročiť výšku nevyhnutne a účelne vynaložených nákladov spojených s umožnením prístupu k informáciám prostredníctvom nového alebo existujúceho priameho alebo nepriameho prepojenia alebo pripojenia žiadateľa k databáze informácií povinnej osoby, so zhotovením kópií, so zadovážením technických nosičov, s odoslaním informácií žiadateľovi a s vynaloženou ľudskou prácou. Náklady na ľudskú prácu podľa predchádzajúcej vety sa vypočítajú podľa počtu hodín na základe minimálnej hodinovej mzdy za predchádzajúci kalendárny rok určenej podľa osobitného predpisu.27p) Ustanovenia § 21e ods. 1 a § 21f ods. 5 sa použijú rovnako.

(3) Príplatok nepresahujúci 5 % účelne vynaložených nákladov určených podľa odseku 2 je oprávnená pripočítať si povinná osoba, ktorá

a) vytvára príjmy, ktorými pokrýva podstatnú časť nákladov súvisiacich s výkonom svojich verejných úloh,

b) je múzeom, galériou, knižnicou, akademickou knižnicou alebo archívom.

(4) Príplatok podľa odseku 3 povinná osoba použije najmä na skvalitňovanie prístupu žiadateľov k informáciám, predovšetkým na vytvorenie alebo inováciu osobitných technických prepojení alebo pripojení alebo na konverziu informácií do elektronickej podoby, ak spôsob financovania povinnej osoby umožňuje nakladať s týmto príplatkom.

(5) Povinná osoba zverejňuje výšku úhrady podľa odseku 2 a výšku príplatku podľa odseku 3 na svojom webovom sídle, ak ho má zriadené, inak ju zverejňuje podľa § 6 ods. 2.

(6) Ak o to žiadateľ požiada, povinná osoba mu písomne oznámi skutočnosti, ktoré boli podkladom na výpočet výšky úhrady podľa odseku 2.

(7) Povinná osoba môže od zaplatenia úhrady podľa odseku 2 alebo príplatku podľa odseku 3 upustiť; musí však postupovať rovnako pri všetkých žiadostiach rovnakého druhu.“.

24. V poznámke pod čiarou k odkazu 27p sa citácia „§ 2 ods. 2 zákona č. 213/1997 Z. z. o neziskových organizáciách poskytujúcich všeobecne prospešné služby v znení zákona č. 35/2002 Z. z.“ nahrádza citáciou „§ 2 ods. 1 zákona č. 663/2007 Z. z. o minimálnej mzde v znení zákona č. 460/2008 Z. z.“.

25. Za § 21k sa vkladá § 21l, ktorý znie:

㤠21l

Na účely podávania správ inštitúciám Európskej únie povinné osoby poskytnú Ministerstvu spravodlivosti Slovenskej republiky na jeho žiadosť potrebné informácie týkajúce sa opakovaného použitia informácií, najmä o dostupnosti informácií na účel ich opakovaného použitia, o podmienkach ich sprístupňovania a o podaných opravných prostriedkoch.“.

26. Za § 22e sa vkladá § 22f, ktorý vrátane nadpisu znie:

㤠22f

Prechodné ustanovenie k úpravám účinným od 1. januára 2016

Dohoda medzi povinnou osobou a inou osobou existujúca k 1. januáru 2016, ktorá obsahuje obmedzenie opakovaného použitia, sa ukončí uplynutím obdobia, na ktoré bola uzatvorená, najneskôr však 18. júla 2043; to neplatí, ak ide o obmedzenie opakovaného použitia podľa § 21e ods. 3 alebo ods. 4 v znení účinnom od 1. januára 2016.“.

27. Príloha sa dopĺňa tretím bodom, ktorý znie:

3. Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2013/37/EÚ z 26. júna 2013, ktorou sa mení smernica 2003/98/ES o opakovanom použití informácií verejného sektora. (Ú. v. EÚ L 175, 27. 6. 2013).“.


Čl. II

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. januára 2016.


Andrej Kiska v. r.

Peter Pellegrini v. r.

Robert Fico v. r.